Veřejné zakázky

"Obnova hospodářského stavení na objekt společenského a kulturního centra - II.etapa" v  č.p. 15  v  k.ú. Ledčice
Specifikace:
V II. etapě tohoto projektu dojde k úplnému dokončení a propojení objektu s hlavní stavbou památkově chrněného domu č.p. 15, který bude předán široké veřejnosti k užívání. Celý objekt bude využíván jako multifunkční společenské, kulturní a informační centrum, jehož součástí budou dílny pro volnočasové aktivity. Památkově chráněný objekt bude sloužit jako výstavní expozice venkovského muzea a kavárna. Tato stavba bezprostředně navazuje na I. etapu, kterou v současné době zakončíme hrubou stavbou (přístavbou), zakrytou střešní krytinou a přípravnými pracemi pro dřevěnou konstrukci terasy. V druhé etapě se jedná o završení všech prací na celém objektu přístavby, propojení s domem č. p. 15 – kulturní památkou chráněnou státem. Dokončeny budou vnitřní instalace včetně oken, dveří a obkladů. Dále vnější a vnitřní omítky, dřevěná konstrukce terasy úprava dvoru a zahrady včetně obnovení vstupního portálu. Po ukončení druhé etapy bude celý objekt slavnostně předán k užívání široké veřejnosti.
smlouva ZDE

 

"Oprava místních komunikací a chodníků"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 88/4, 1090/1, 1090/4, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1547/2, 1547/32,1548/1, 1578/2 v katastrálním území Ledčice.

Stavba obsahuje:
- Stavební objekt IO 01 - oprava chodníku
- Stavební objekt IO 02 - oprava místní komunikace, vč. chodníku a zřízení parkoviště – 5 parkovacích stání, vč. 1 stání pro vozidla ZTP

Popis stavby:
Oprava chodníku podél komunikace č. III/24623 a části místní komunikace, vč. chodníku na návsi s odbočkou ze silnice č. III/24623, vedoucí k místní základní škole a kostelu sv. Václava.
Oprava chodníku bude realizována v původní trase, v šířce 1,0 m - 1,5 m s odvodněním do stávajícího silničního příkopu a zeleného pásu, podélný sklon ve stoupání od + 0,16% do + 2,58% a v klesání od 0,08% do 1,86%, příčný sklon má hodnotu max. 2%. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby, opatřen signálními, varovnými pásy a vodící linií dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Oprava místní komunikace od křižovatky se silnicí č. III/24623 v úseku od km 0,000 do km 0,079 54 s šířkou vozovky 5,50 m a v úseku od km 0,079 54 do km 0,143 08 s šířkou vozovky 3,50 s jednosměrným provozem se sklonem 1,28% - 8,00%. Konstrukce vozovky je navržena dle TP170 Navrhování pozemních komunikací, úroveň D2 a tř. VI. s asfaltobetonovým krytem. Povrch parkovacích stání bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm, povrch chodníku bude ze zámkové dlažby, opatřen signálními, varovnými pásy a vodící linií dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb dle stávajících poměrů v šířce 1,0 – 1,50 m s příčným sklonem max. 2% a s podélným sklonem max. 8%.
smlouva ZDE„Konsolidace IT a bezpečnost dat“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, s názvem „Konsolidace IT a bezpečnosti dat“ (dodávka hardware, software a komponent IS vč. souvisejících služeb) zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), v souladu se směrnicí objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Projekt je připravován v souladu s výzvou č. 22 Integrovaného operačního programu (IOP).
Naplnění cílů projektu je analyzovat stav současného systému IT obecního úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby bylo dosaženo cílového stavu, tedy zajistit optimální způsob fungování IT úřadu.

Projekt řeší problematiku konsolidace IT .  V rámci konsolidace dojde k nasazení nového výkonného serveru umožňujícího virtualizovat služby serverů. Virtuálními servery tak bude doménový řadič, databázový server a zálohovací server. Pro jednotlivé servery budou pořízeny operační systémy a  příslušné přístupové licence. Rovněž dojde ke konsolidaci počítačové sítě.
Zjištění bezpečnosti dat je samostatnou aktivitou, která se prolíná celý projektem. V rámci této aktivity dojde k pořízení „externího datového úložiště“, software zálohovacího serveru a dojde k zabezpečení počítačové sítě úřadu prostřednictvím hardwarového firewallu.
smlouva ZDEČesky English Deutsch Netherlands

http://www.geosense.cz/geoportal/ledcice

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 31.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.
Letní svoz:
od 1. 5. do 31.10.
jednou za čtrnáct dní každý lichý týden ve čtvrtek.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

-->

Je nutné nainstalovat Flash player

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra

Aktuality s rozesíláním e-mailových zpráv

Inzerce

příspěvků: 44

Diskusní fórum

příspěvků: 268

Návštěvnost stránek

151519