Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 2004

2004

           Teprve události dávají bezbarvé hmotě času tvář. Bez nich by byl každý letopočet jen prázdnou a bezduchou číslicí. Čím zůstane tenhle rok s dvojkou na začátku a jejím dvojnásobkem za dvěma nulami navždy zapsán v historii naší čím dál krásnější  vesnici?

Bílá stuha pro Ledčice:

          Náležitě pyšní a naprosto oprávněně, jsou občané Ledčic na vynikající úspěch v soutěži „vesnice roku“. Získali jsme Bílou stuhu za práci s mládeží a finanční odměnu 400 tisíc Kč. Do soutěže bylo přihlášeno dvacet obcí 
a devítičlenná komise z nich vybírala ty nejlepší. Hodnotící komise byla opravdu tvrdá – zřetel byl brán na územně plánovací dokumentaci, program obnovy venkova, na kontinualitu společenského života, spolkovou činnost, aktivitu občanů, začlenění dětí a mládeže do společenského života vesnice, na občanskou vybavenost, péči o veřejné prostranství a další. Ve velké konkurenci Ledčice obstály a získaly zaslouženou odměnu. Bylo to také nejdůležitější  událostí roku 2004 v naší obci.

Počasí:

          Letošní počasí nevybočovalo z běžných a obvyklých mezí. Průměrná celoročně denní teplota vzduchu  byla 8,9˚C, průměrná rychlost větru 1,7 m/s, úhrn srážek  celkem činil 485,3 mm.
V lednu jsme sice začali několik dní mrazů kolem -20˚C, ale ty brzy přešly. Nejtepleji bylo v srpnu – to denní teploty dosahovaly až 34˚C (3-5.8., 11.-18.8). 11 srpna bylo tak teplo a sucho, že začalo hořet pole pod Dolánkami směrem
na Straškov. Zasahovat musela helikoptéra s vodou a několik sborů hasičů. Škoda nebyla vysoká. Nejsušším měsícem roku ale byl leden s 13 mm srážek za celý měsíc a potom duben s pouhými 14 mm srážek. Lidé
už se obávali o úrodu, ale všechno nakonec zachránily květnové a červencové srážky (43 a 67 mm).

Rozpočet:

           Obce je vždy stanoven jako vyrovnaný, neztrátový a pro rok 2004 byly schváleny tyto příjmy a výdaje:
Příjmy daňové          3 885 000 Kč                Výdaje celkem     10 362 900 Kč
Příjmy nedaňové         508 000 Kč                 Platba půjček           425 000 Kč
Příjmy kapitálové      2 715 000 Kč                 Dofinancování z
Přijaté dotace           2 559 200 Kč                 bankovních účtů   1 120 700 Kč
Příjmy celkem          9 667 200 Kč

Veřejná zasedání Obecního zastupitelstva:

11. 2. 2004 – návrh rozpočtu na rok 2004:  příjmy 9 749 000 Kč, výdaje 10 780 000
                  - územní plán obce
                  - příspěvky DSO Vltava
                  - Hospodaření za rok 2003: příjmy 9 650 000,- , výdaje 6 980 000,- , na účty 
                                                          Kanalizace 1 600 000,- ,zůstatek 1 120 965,- .
                 - Inventarizace majetku : majetek obce činí 37 780 400,89 Kč
                 - odpadové hospodářství
                 - zastavovací studie k pozemkům paní Zikmundové
                 - informace o kanalizaci a pozemkové úpravě v katastrálním území Ledčic
 
1. 6. 2004 – návrh obecně závazné vyhlášky „řád veřejného pohřebiště“, provozní doba
                     hřbitova v zimě 7-17 hodin, v létě 7-19 hodin
                 - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2003 - nebyly shledány nedostatky
                 - výstavba nové trafostanice a přípojek vysokého napětí
                 - nákup a prodej pozemků
                 - dohoda o úhradě neinvestičních nákladů s Roudnicí nad Labem stanoveno
                   3 800 Kč za 1 žáka/rok
                  - návrh dopravního značení
                  - návrh o zalesnění pozemků – žádost o dotaci ministerstvu zemědělství
                  - informace o volbách do Parlamentu EU

7.10. 2004 – návrh obecně závazné vyhlášky, Územní plán obce
                 - uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem na výstavbu kanalizace ZEPRIS
                 - zpráva o provedené kontrole VZP
                 - výroční zpráva o činnost školy
                 - podání žádosti o dotace na rok 2005 (okna školy)

16.12. 2003 – inventarizace majetku
                   - uzavření smlouvy na odvoz tuhého domovního odpadu  pro r. 2005
                   - zástavbová studie
                   - hospodaření obce
                   - návrh na podání dotačních titulů pro 1.čtvrtletí  2005

Demografické změny:

             V roce 2004 se naše obec rozrostla o 11 nových občánků, kteří byli mezi ledčické obyvatele slavnostně uvedeni 17. listopadu. Věříme, že Pavel Hošek, Sára Budková, Eliška Hofmanová, Anička Šmídová, Martina Živná, Jakub 
a Kristýna Muchkovi, Jiří Sirový, Dominik Rubín, Matyáš Reilich a Josífek Švec prožijí šťastné dětství v chápajícím 
a ochranném kruhu své rodiny.
             V roce 2004 nás navždy opustili tito naši spoluobčané: Marta Petrášová, František Vysoký, Vladimír Tichý, Ludvík Mikulčík, Věra Králová a Václav Došek. Čest jejich památce! 

Policie hlásí:

             Za přečiny proti zákonům České republiky tráví své dny ve vězení ledčický občan Petr Horáček. Policie ČR zadržela 18.4. 2004 celostátně hledanou osobu, přičemž 30 letého muže, který vnikl do č.p. 163 na „Vinohradech“ 
v Ledčicích. Tento domek je využíván k rekreaci chalupáři.

Kulturní a společenské události:

1. 1. Už desátý společný výstup více než dvou desítek ledčických obyvatel na Říp
20. 1. Vzpomínková slavnost ke 100. výročí narození spisovatele Miloše Václava  Kratochvíla v Roudnici, který měl velmi vřelý vztah k Ledčicím a také se o nich ve svém díle a vzpomínkách několikrát zmínil.
- v průběhu celého ledna probíhá humanitární sbírka na pomoc obětem vln tzunami, které koncem minulého roku (26.12.) v Asii smetly 14 ostrovů a zabily více než 100 tisíc domorodců a turistů. V tomto velikém lidském neštěstí
se opět potvrdila solidarita a silné humánní cítění ledčických občanů, kteří se samozřejmostí a bez váhání přispěli finančními dary. Za jejich vstřícnost, lidskost a okamžitou pomoc vůči potřebným v postižených oblastech jim patří úcta
a poděkování. Příroda lidstvu Přichystala loni nejkrutější bilanci za posledních třicet let.
13. 2. Ve škole proběhl koncert „ já písnička“
14. 2. Byla vyhodnocena pololetní účast v soutěži ve sběru PET lahví a kartónových krabic, která má v Ledčicích již několikaletou tradici. Děti, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny věcnými dary a cukrovinkami.
18. 3 Uskutečnil se zájezd do divadla „ U hasičů“  v Praze, kde exceloval v hlavní roli Petr |Nárožný ve hře „Vstupte“.
14. 3. Desítky občanů všech věkových kategorií se zúčastnily tradičního otvírání studánky u rybníka Srbáku a   vynášení smrtky. Pásmo písní a poezie připravily žáci místní školy.
29. 3. Ledčické děti byly pozvány na koncert pro Kapku naděje, protože se zcela spontánně zúčastnily sbírky hraček
pro vážně nemocné děti. Ředitelce nadace „Kapka naděje“, paní Vendule Svobodové, předaly několik desítek plyšových zvířátek, které mají  v motolské nemocnici zpříjemnit zdejší pobyt dětem nemocným leukémií.
2.,3. 4. Noc s Andersenem už ledčické děti v místní škole prožily potřetí. Letos všechny hry, soutěže, povídání, výtvarné činnosti a další akce probíhaly ve slavnostním duchu, neboť právě letos celý svět slaví 200. výročí narození dánského pohádkáře. Při této příležitosti děti na školní zahradě zasadili strom – lípu, kterou nazvaly Pohádkovník Andersenův.
 4. 4. Plný autobus ledčických kulturních nadšenců navštívil divadlo Járy Cimrmana v Praze, kde se všichni pobavili 
u nové hry nazvané Afrika.
- v dubnu byly vytištěny nové pohlednice Ledčic, na kterých je poprvé také nový ledčický znak.
30. 4.Jako každoročně i letos hořely dvě čarodějnice – velké ohně, které prý podle dávných lidových tradic mají velký očistný význam. Jedna hořela na návsi u Srbáku, druhá na Ladech. Účast byla více než hojná.
1. 5.  I Ledčice, stejně jako celé Česko, byly na nohou - Naše republika vstoupila do Evropské unie. Přesně o půlnoci
se po celé zemi rozezněla óda na radost. Deset miliónů Čechů se stalo Evropany. Budeme se tam mít dobře nebo špatně? To je ve hvězdách…. A víc než kdy jindy záleží na každém z nás.
 9. 5. Den matek je v Ledčicích slaven s patřičnou úctou. Také letos místní školáci pro ledčické ženy připravili veřejné vystoupení plné pohádek, poezie, písniček a hudby zakončené ma-lým občerstvením.
15. 5. Místní mládež připravila veselou tradiční oslavu Májů, která vyvrcholila taneční zábavou na školním hřišti.
19.-23. 5. V parčíku za truhlárnou stály houpačky, kolotoče a střelnice. Moc lidí sem ale nezavítalo. Jednotlivé atrakce
se zdály být předražené tak mnoho zájemců nepřitáhly.
11.,12. 6. stejně jako v celé zemi, i v Ledčicích, proběhly volby do Parlamentu EU, a stejně jako v celé zemi to bylo téměř bez zájmu občanů.
12. 6. mládež uspořádala turnaj ve fotbale. Všichni organizátoři odvedly opravdu poctivou práci, a tak turnaj měl velký úspěch.
19. 6. Na školním hřišti se sešli děti z celé vesnice i z okolí, neboť tu byl slaven Den Dětí. Až do večera všichni soutěžili, tančili, hráli si, malovali a kdo ví co ještě. Přítomní se mohli na střed vesnice podívat pěkně z výšky z plošiny vysuté z hasičského vozu, mohli si prohlédnout zařízení sanity samaritánů, zaběhnout si přespolní běh a jiné. Na závěr proběhla soutěž pro místní muže sestávající z praní prádla, tance s koštětem, hodu pneumatikou, zatloukání hřebíku a hodu vejcem.
24. 6. Místní školáci vystavili své tablo v obchodě paní Chmelové.
26. 6. Mládež připravila další sportovní soutěž, tentokrát v nohejbale. Také ona měla velkou účast a neméně skvělý úspěch. Je jen dobře, že se mladí lidé zajímají o dění v obci a že také přispívají svým nemalým a kvalitním dílem.
- V průběhu letních měsíců se všechny pracovnice OÚ v čele s paní starostkou Michovskou zúčastnily proškolení v práci na PC.
- V letních měsících proběhlo restaurování fresek a presbytáře kostela svatého Václava. Práci provedl Pražský restaurátor.
19. 8. – Mnoho ledčických občanů se přesto, že bylo nesnesitelné vedro (ve stínu 34˚C), zúčastnilo leteckého dne Aera na nedalekém letišti Sázená.
23.8.- 5. 9. – Na poli za Cikánkou směrem k letišti prováděli studenti archeologie z univerzity v Plzni pod vedením PhDr. Martina Gojdy Csc. Archeologický výzkum. Odkryly zde základy poměrně rozsáhlého dvorce pravděpodobně z 10. století a získaly mnohý keramický a další materiál - studenti i pan docent byly ubytováni v Ledčické škole, a tak pro zdejší děti připravili velmi zajímavou přenášku přímo v centru dění. S výsledky bádání  přijede PhDr. Gojda seznámit ledčické občany  po zpracování celého výzkumu.
1. 9. Ve škole proběhlo už tradiční šermování prvňáčků. Děti do školy přišli s nadšením a velkým očekáváním. Věříme, že je škola nezklame a stane se jim druhým domovem.
5.10. Ledčičtí školáci spolu s paní starostkou navštívili Parlament ČR v Praze. Pro všechny to byl ohromný zážitek korunovaný návštěvou Hradu.
9.10. OÚ uspořádal už poněkolikáté nákupní zájezd do předvánočního Polska. Zájezd má vždy velký úspěch a bývá hodně brzy vyprodán.
22.11. Senioři se sešli na dalším Senior klubu tentokrát věnovaném „hlídanému sousedství“, což je akce zaměřená
na bezpečnost našich starších spoluobčanů. S možností ochrany před zloději a útočníky je seznámili členové Městské policie Mělník. Po velmi plodné besedě, při které všichni přítomní obdržely řetízky na dveře, bezpečnostní samolepky
a další dárky, proběhlo ještě povídání o internetu „pro starší“ s praktickými ukázkami a „brouzdáním“ po webových stránkách. Celá akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně.
28.11., 5.12., 12.12. a 24.12. – Byly uspořádány již tradiční adventní koncerty, při kterých vystupovali: Pavla Senič, Radka Zdvihalová, Podřipské žesťové kvarteto, pěvecký sbor roudnic-kého gymnázia a místní děti.
7.12. Koncert Eva a Vašek v Roudnici a plný autobus ledčických  - co dodat?
22.12. Školní vánoční besídka završila letošní kulturní a společenské akce v Ledčicích

Další události hodné zaznamenání:

- Na nový rok otřásla celou zemí brutální vražda třináctileté Barbory Němečkové z nedaleké Kmetiněvsi. Při návratu od kamarádky z Hospozína si na ni počíhal vrah, který ji znásilnil, ubodal a poté ji odtáhl do potoka. Pátrání po bezcitném vrahovi bylo po dlouhé měsíce marné. Nakonec byl usvědčen Barunčin spolužák, 14-letý chlapec, který nad svým činem neprojevil žádnou lítost.
- Vzhledem k našemu vstupu do EU podraží například restaurační služby, knihy, vstu-penky, hnojiva, stavebniny, ubytovací služby, neboť byly přeřazeny do 19% sazby DPH. V 5% sazbě by měly zůstat potraviny, vodné a stočné, hromadná doprava cestujících, zdravotní a sociální péče, služby jídelen, pohřebnictví, léky, nealkoholické nápoje, poplatky za vysílání rozhlasu a televize…
- 1.6.2004 došlo v Národním muzeu v Praze k výměně jednoho z největších exponátů,  a sice slona „stařec“, který stál v muzeu 70 let a vážil 70 kg byl vyměněn za sloní dá-mu, sice lehčí ale zato podstatně vyšší – 2,7 m.
- 7.4.2004 byly nedaleko města Marseille po šedesáti letech nalezeny trosky letadla francouzského spisovatele Antonia de Saint Exuperyho, jehož stroj 31.7.1944 záhadně zmizel. Exyperyho zná celý svět jako autora jedné  z nejpopulárnějších knih světa „Malý Princ“
- 11.11.1884, před 120 lety, zemřel „král zvířat“ , Christian Alfred E. Brehm. Vydal nesmrtelný lexikon „život zvířat!, který je ve světě přirovnáván svým významem k Bibli.
- Celý náš národ si připomněl 15.výročí tzv. „sametové revoluce“ . Tento český podzim byl a je pro nás dobou plánů, tužeb a nadějí…
- Na internetu jsme domohli přečíst jména nejbohatších lidí světa. Tím úplně nejmovi-tějším člověkem na Zemi je počítačový magnát Bill Gates s majetkem 47 miliard dolarů. Nejdražším předmětem na světě je obraz Pabla Picassa „chlapec s dýmkou“, který má cenu 104 milionů dolarů.

Konec vojny v Čechách:

           Mezi oceňované změny letos patří poslední tečka za povinnou vojenskou službou. Senát totiž 4. listopadu 2004 schválil zákon, podle kterého bude mít Česko od příštího roku profesionální armádu. Skončí odvody, holení hlav
,,netrpělivé stříhání metru před koncem vojny, případně shánění „modré knížky“- tedy zproštění vojenské služby
ze zdravotních důvodů. Od 1.1 2005 bude naši armádu tvořit 26 tisíc profesionálů  a 8 800 veřejných zaměstnanců. 
Z mapy České republiky zmizí také přes 50 posádek. poslední vojáci základní vojenské služby opustili brány kasáren 22. prosince 2004. bylo jich 8300. Branná povinnost zůstane zachována a podléhat jí budou občané mezi 18 a 60 lety. Povoláni však budou pouze v případě mobilizace.

Historie vojenské služby:

             Podívejme se alespoň krátce, jak byli získáváni branci (rekruti)  v době, než byla ustanovena všeobecná branná povinnost.
             Vojenská služba v minulých dobách bývala těžkým, pro někoho celoživotním údělem.Vybírání rekrutů - verbování- bylo dříve úkolem vrchnosti. Jednotlivá panství měla předepsáno, kolik vojáků musí získat. K tomu se využívalo slibů, přemlouvání, alkoholických nápojů. Nehlásil-li se k vojsku dostatečný počet mužů „dobrovolně“, bylo výhružkou často užíváno jako trestu odbojovým jedincům. Ti pak byly za pomoci panských myslivců a drátů v noci pochytáni s dopraveni
k plukům. Většinou se tak zajistil větší počet rekrutů, než bylo nařízeno, a tak bylo možno os bohatších odvedenců
a jejich rodin žádat výkupné. O to se pak rozdělily vrchnostenští úředníci s vojenskými pány. Na Českém venkově trpěly bídou zejména podruzi, kteří neměli pro svou obživu zajištěn pravidelný příjem. Ti se pak dávali naverbovat  dobrovolně. Naopak sedláci usazení na gruntech chránili své syny před vojenskou povinností jednak brzkou ženitbou a zaopatřením samostatným gruntem, který buď zakoupili, nebo své hospodářství synovi formálně předali. I v tomto případě bylo zapotřebí vrchnostenského souhlasu. Ale ten byl obvykle bez problémů udělen, neboť na panstvích bylo zapotřebí zdatných robotníků. Vrchnostenští úředníci často rodičům sami radili, jak celou věc zdárně zařídit. Zpravidla se proto
ve smlouvě o předání gruntu uvádělo, že hospodář je starý a nemocný a potřebuje zastání. Většinou po pravdivosti kontraktu nikdo nepátral. Verbování rekrutů postupně nabývalo podoby pravidelných odvodů, a aby se pro ne získal pevný podklad, počalo se podle patentu ze 13.10.1753 od roku 1754 se sčítáním obyvatelstva. Od roku 1770 byly potom číslovány domy. V roce 1845 byla doba vojenské služby v našich zemích snížena na 8 roků a v roce 1868, 5. prosince, byl uveden  v život nový branný zákon, připravovaný již od vojenské porážky rakouské armády v bitvě u Hradce Králové. Tímto zákonem byla v Rakousku zavedena všeobecná branná povinnost, která se vztahovala osobně na všechny způsobilé občany. Zákon byl potom ještě v době monarchie novelizován v letech 1886, 1889 a 1912. na dávné způsoby verbování vzpomínají dodnes mnohé lidové písně i starší česká literatura.

Přehled povinné vojny:

-1649 - vzniklo jako součást rakouské armády stálé vojsko v českých zemích, vojáci do armá-dy vstupovaly dobrovolně, ale upisovali se doživotně. V době míru odcházeli i na několikaleté dovolené. Císař Ferdinand III. ponechal několik pluků v trvalé službě.
-1781 – císař Josef II zavedl vojenskou povinnost pro nejchudší vrstvy. Osvobozena byla šlechta, duchovní  
a inteligence. Verbování bylo nahrazeno odvody, často násilnými.
-1802 – doživotní služba byla zrušena. U pěchoty byla zkrácena na 10 let, jezdectvo 12 let
a dělostřelectvo 14 let.
-1845 – služba zkrácena na jednotných 8 let. Zůstaly dlouholeté dovolené v době míru.
-1868 – zavedená všeobecná branná povinnost. Délka služby byla zkrácena na 3, u námořnictva na 4 roky. Následovala sedmiletá záloha a dva roky v tzv. zeměbraně.
-1912 – služba zkrácena na 2 roky. Odvody se konaly dvakrát ročně.
-1920 – v samostatném Československu byl vyhlášen branný zákon zahrnující všeobecnou branou povinnost. Délka služby byla zpočátku 14 měsíců, od roku 1924 18 měsíců a od roku 1933 s ohledem na mezinárodní situaci dva roky. po ukončení základní služby byla povinná cvičení v délce 14 týdnů
-1945 – v platnosti byl zákon v předmnichovské doby. Branná povinnost vznikla v 17 letech, k odvodu se chodilo  v 19,
na dvouletou službu se nastupovalo ve 20 letech života.
-1949 – nový branný zákon stanovil délku základní vojenské služby pro muže od 17 let do 60 let na 24 měsíců
-1990 – první novela branného zákona po roce 1989 stanovila délku základní vojenské služby na 18 měsíců  a  uzákonila možnost civilní služby.
-1991 – novela zákona prodloužila věkovou hranici  při povolování odkladů základní a náhradní služby z 22 na 25 let
a u studentů vysokých škol z 28 na 30 let.
-1993 – další novela zkrátila délku základní vojenské služby na 12 měsíců. Roční vojna zůstala i v novém branném zákoně v roce 1999.
-30.3.2004 – do armády nastoupilo posledních 878 branců
-22.12.2004 – do civilu odešli poslední vojáci  základní vojenské služby
-1.1.2005 – Česká armáda bude od tohoto data plně profesionální. Branná povinnost bude vyžadována pouze
při ohrožení státu, nebo za válečného stavu.
            Jako první svou profesionální armádu v roce 1962 vybudovala Velká Británie. V Lucembursku branná povinnost neplatí od roku 1967, v Belgii od roku 1995, v Nizozemsku od roku 1996, ve Španělsku od 2002, ve Francii od 2003. Island vůbec armádu nemá, o jeho bezpečnost se starají Američané.

            Letopočet 2004 bude v naší historii zapsán jako rok, kdy u nás skončila povinná vojenská služba a Česko vstoupilo do Evropské unie. Navždy se ale bude připomínat i to, že pokračovala válka v Iráku, že tento rok byl obdobím velkých masakrů v Beslanu, ve Španělsku, v Palestině a jinde.
           Nepochybuji, že i příští čtyřčíslí s pětkou na konci se dočká svého obsahu. Jen pevně věřím, že bude mírumilovnější, klidnější, lidštější. Už v tuto chvíli, kdy dopisuji tyto řádky, se na všech místech planety Země připravují události roku příštího. Je před námi dalších dvanáct měsíců. Mnozí již tuší, co se v roce 2005 stane. Nám ostatním zbývá jenom čekat. Přejme si, ať je to pouze dobré.
                                                                                               Ivana Plicková