Zastupitelstvo obce zasedání 17.12.2018Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice,  dne 17.12. 2018 od 19 hodin v kulturním a společenském centru U Cinků

1)  Zahájení
2)  Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3)  Program
4)  Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice pro rok 2019
5)  Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
6)  Nařízení vlády 318/2017 Sb., novela 202/2018 Sb.
7)  Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2017  „Rybniční soustava Ledčice a oprava odvodnění místní komunikace“
8)   Smlouva o dílo – výkop pro opravu veřejného osvětlení
9)   Dohoda o změně pracovní smlouvy
10) Rozpočtové opatření č. 7
11) Rozpočtové opatření č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu
12) Rozpočtová opatření – pověření
13) Inventarizační komise
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr