2007/2008

     I. VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY   VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2007/08    

        ZŠ    a         Ledčice    okres Mělník

 

  

OBSAH:       a/ charakteristika školy

                      b/ učební plány

                      c/ údaje o pracovnících školy

                      d/ přijímání a zařazování žáků

                      e/ údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání

                      f/ údaje o výsledcích inspekce

                      g/ údaje o aktivitách ovlivňujících vzdělávací činnost,

                           výchovu žáků

                      h/ stav budovy a vybavení

 

 

 

II.    VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   HOSPODAŘENÍ

 

 

III.   ZÁVĚR

 

  

a/  Charakteristika  školy

 

Název školy: Základní a mateřská škola Ledčice, okres Mělník

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec  Ledčice

IČO  70996598

Škola je zařazena  do sítě škol pod kódem 600047423.

ZŠ byla organizována jako dvojtřídní s pěti postupnými ročníky.

 

Od 1.1. 2003 zřídila obec Ledčice  1 právní subjekt, příspěvkovou organizaci obce  s názvem Základní škola Ledčice, okres Mělník – viz. Zřizovací listina evid. č. 1/2002. Součásti školy: ZŚ,ŚD, ŚJ, MŚ. V roce  2006 byl název  upraven:  Základní škola a mateřská  škola  Ledčice, okres  Mělník.

 

Od 25. 4. 2007  do doby  vyhlášení výsledků nového konkurzního řízení byla pověřena vedením příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ Ledčice , okres Mělník paní Hana  Fischerová.

Na základě konkurzního řízení ze dne 2.6.2008 byla do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Ledčice , okres Mělník jmenována  Mgr. Martina Sypecká. S účinností od 18.8.2008 na dobu určitou do 1.8.2008.

 Vedoucím pracovníkem  MŠ byla jmenována paní Milena Justová. Funkci  vedoucí ŠJ  i nadále zastávala paní  Jana  Jansová.

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Poskytuje základní vzdělání a výchovu žáků 1.- 5. třídy podle učebních dokumentů vzdělávacího programu  ZÁKLADNÍ

ŠKOLA schváleného MŠMT pod č. j. 16847/96-2  a ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „MOJE ŠKOLA“.

   Zabezpečuje školní stravování. Zajišťuje činnost školní družiny, mateřské školy a mimoškolní výchovu.

 

 

Stav žactva k 30.9.2007

 

 I. třída: spojeny         1. roč.                                          7 žáků (2 dívky)

                                      2. roč.                                          7 žáků (4 dívky)

                                   Celkem                                         14 žáků

 

II. třída spojeny          3. roč.                                          1 žák

                                      4. roč.                                          5 žáků (1 dívka)

                                      5. roč.                                          9 žáků (3 dívky)

                                   Celkem                                         15 žáků

 

Počet žáků na škole celkem:  29

 

 Během školního roku  odešli:

1 žák 1. ročníku – odstěhoval se v říjnu 2007

1 žák 3. ročníku – přestup do ZŠ Roudnice n. L. v únoru 2008

1 žák  5. ročníku – odstěhoval se v dubnu 2008

 

  

b/ Učební plány

 

Ve škol. roce  2007/2008 se ve škole vyučovalo v 2. – 5. ročníku podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16847/96-2 a ve výtvarné výchově podle alternativy A učebních osnov č. j. 18264/2001-22. Podle tohoto programu pracovaly všechny ročníky.

V 1. ročníku se vyučovalo podle ŠVP „Moje škola“.

Ve 4. a  5. roč. byla zajištěna povinná výuka anglického jazyka v rozsahu 4 hodiny týdně. Ve 3.  roč.  3 hodiny týdně.

-         Ochrana mládeže před drogami /průběžně plněn preventivní protidrogový program/.

-         Rozvoj ekologického myšlení a chování dětí.

-         Výchova k toleranci a proti rasizmu.

-         Spolupráce se spádovou školou.

-         Mimoškolní aktivity dětí.

-         Úkoly pro ředitele školy.

-         Plán kontrolní a hospitační činnosti.

-         Koncepci školy.

-         Provozní řád a vnitřní řád školy.

-         Plán exkurzí a výletů

 

Škola používala učebnice nakladatelství  PRODOS, SPN, Nová škola, Alter, Práce, Albra, Educi, Angličtina  Expres, DIDAKTIS.

 

 

Evaluace  školy

 

   Ve výuce  převládá tradiční způsob výuky se zařazováním netradičních forem práce.

Jsou využívány bloky hodin a podle potřeby relaxační chvilky, změna pracovních míst. O velké přestávce mohou žáci  využívat společné prostory, v případě příznivého počasí školní

hřiště – volně řízené aktivity.

Pro zjišťování výsledků vzdělávání jsou vyučujícími zpracovávány a aktualizovány čtvrtletní dovednostní testy. O výsledcích jsou informováni rodiče- ŽK, třídní schůzky, setkání s rodiči.

Při jednáních ped. rady je průběžně sledován vývoj  a snahy  o jeho ovlivnění. Zhodnocena je i spolupráce s rodiči.

Výchovné poradenství  se soustředilo na negativní jevy v chování, projednáváno s rodiči. Dále byla nutná spolupráce s rodiči  zaostávajících žáků.

Škola uplatňovala  diferencovaný přístup k těmto žákům,  poskytovala jim individuelní péči.

Práce s talentovanými žáky se zaměřila na využití jejich schopností v účasti  na různých soutěžích.

 Estetické cítění  bylo rozvíjeno sledováním divadelních her, koncertů, estetickou výzdobou školy.

Škola  poskytovala možnosti i volnočasových aktivit v zájmových kroužcích – sportovním, šikovné ruce, hra na flétničku, anglického jazyka.

Významnou součástí vzdělávání je každoročně obnovovaný systém besed, vycházek, exkurzí a výletů.

Nedílnou součástí  vzdělávání je zvyšování počítačové gramotnosti, využívání PC ve výuce.

Projekt „Zdravé zuby“ byl splněn se všemi ročníky.

Pro malý zájem ze strany rodičů se nekonala škola v přírodě.

Ve II. pololetí  probíhala výuka plavání 21 žáků v KPB Mělník.

Pitný režim je na škole zajišťován ŠJ – nabídka  ovoc. čajů s vitamíny, většina žáků odebírala školní mléko a mléčné výrobky. V rámci péče o zdravou výživu se škola snažila zvýšit podíl zeleniny a ovoce, častěji  se  zařazovaly pokrmy z ryb.

Průběžně pokračovalo seznamování veřejnosti s prací a životem školy, byla pořizována fotodokumentace.

 

  

c/  Pracovníci školy

 

Hana  Fischerová – ředitelka ZŠ, vzdělání  SpgŠ+Vv,  praxe 35 let,

                                - pracovní poměr ukončen 24.8.2008

Mgr. Martina Sypecká – učitelka ZŠ, vzdělání VŠ – ¨PedF UK, praxe 10 let

Dobroslava Maláková – vychovatelka ŠD,vzdělání SpgŠ, VŠ dálk. studium 3.rokem,

                                            praxe 27 let                                                                    

                               -     učitelka ZŠ

                               -     pracovní poměr ukončen 30.4.2008

                                   ( od 1.5.2008 do 30.6.2008 zastupovala p. Kulhanová)

Kateřina Michovská – učitelka MŠ, vzdělání ÚSO, praxe 0 roků

                                      - učitelka ZŠ

                                      - administrativní pracovnice

                                      - pracovní poměr ukončen 24.8.2008

Milena Justová – vedoucí učitelka MŠ, vzdělání SpgŠ,  praxe 26 roků

Jana Jansová – vedoucí školní jídelny, vzdělání USV, praxe 35 roků

                          - pracovní poměr ukončen 29.8.2008

M. Hančlová   - kuchařka

Marie Janovská - uklizečka

Alena Klatovská – pracovník provozu

                       - pracovní poměr ukončen 2.7.2008

 

Noví pracovníci školy – nástup 25.8.2008

 

Ivana Viktorinová – učitelka ZŠ, 5. rokem studim PedFUK, speciální pedagogika – výtvarná  

                                    výchova, praxe 0 roků

Ivana Šindelářová – vychovatelka ŠD, vzdělání ÚSO, 1. rokem studium na VOŠ Ped, praxe 1 rok

                           - učitelka ZŠ

Pavla Písková – učitelka MŠ, vzdělání ÚSO, praxe 0 roků

Vladimíra Srbová – vedoucí školní jídelny

                               -  kuchařka

 

Aprobovanost výuky  v %: aprobovaně                0

                                               neaprobovaně        100

 

DVPP – prohlubování odborné kvalifikace – M. Sypecká – „Encephalopatické dítě“

                                                                              M. Justová – „Tvořím, tvoříš, tvoříme“

 

Všichni ped. pracovníci – průběžné vzděláváni samostudiem, metod. materiál na  internetu.

Průběžně studovali odborný tisk: Komenský, UN, Informatorium, aj.

 

 

d/  Zařazování a přijímání žáků

 

Do 1. roč. ve škol. roce 2007/2008 bylo přijato  7 žáků.

Zařazeno do 2. roč.                                                7 žáků

                 do 3.roč.                                                 1 žák

                 do 4. roč.                                                5 žáků

                 do 5. roč.                                                9 žáků

                 do ŠD                                                   18 žáků

                 do školního stravování                     22 žáků a 20 dětí MŠ

 

Integrovaní žáci: 0

   Základní školu nenavštěvují žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním ani žáci mimořádně nadaní.

 

Pro škol. rok 2008/2009 byli zapsáni do 1. roč. 2 žáci ze 3, u 1 žáka požádali rodiče o odklad

školní docházky na základě doporučení dětského  lékaře a vyšetření v  PPP.

 

 

e/   Výsledky výchovně vzdělávací činnosti

 

                      Prospěli       Neprospěli      Neklasifikováni          Chování 1.st.  2.st.  3.st.

 

1. roč.                 6                      0                       0                                         6       0        0

2. roč.                 7                      0                       0                                         7       0        0

3. roč.                 0                      0                       0                                         0       0        0

4. roč.                 5                      0                       0                                         5       0        0

5..roč.                 8                      0                       0                                         8       0        0

 

   Prospělo 26 žáků, neprospělo 0 žáků.. S vyznamenáním prospělo 15 žáků.

   Procento žáků s 2. a  3. stupněm z chování: 0

   Pochvala třídního učitele za účast v soutěži – 4 žáci.

   Napomenutí třídního učitele – I. pol. – 1 žák, II. pol. – 1 žák.

 

Docházka do školy

 

Omluvené hodiny                                        1447

Neomluvené                                                      0

Celkem zameškaných hodin                       1447

 

Průměrná absence hodin na 1 žáka

Omluvená                                                     49,89

Neomluvená                                                   0

 

 

f/   Výsledky  inspekce provedené ČŠI

 

      V lednu 2008 proběhla ve škole kontrola ČŠI. Výsledky na webových stránkách ČŠI.

 

  

g/  Aktivity  školy

 

Slavnostní zahájení školního roku.

KD Lužec nad Vlt.- „Zimní pohádka“

                                 „Aprílová škola“ 

Divadlo GONG  PRAHA– „Sněhová královna“

                                              „Popelka“ 

Divadelní loutkové představení ve škole:  „O KOZLÍKOVI“  

 

ŽÁKOVSKÁ VYSTOUPENÍ:

       Předvánoční besídka – vystoupení  žáků ZŠ a dětí MŠ  pro rodiče

       Vánoční vystoupení v obci – živý  Betlém

       Vítání občánků

       Otvírání studánek

       Den matek

 

VÝSTAVY:    Muzeum Antonína Dvořáka – 4. a 5. ročník - Nelahozeves

 

SOUTĚŽE:   „Najdi co neznáš“ – internetová vědomostní soutěž

                      „Tato kniha, to je ono“  -  literární soutěž

 

BESEDY:

„Třídíme odpad“ – pro MŠ i ZŠ

„Krkonoše“

 

Ekologická vycházka

Návštěva ZŠ MNETĚŠ – naučnou stezkou na kolech

Fotografování jednotlivců, tříd a skupinek žáků

Celodenní výlet – DINOPARK + ZOO Plzeň

Výchova čtenáře – evidovány výpůjčky, společná mimočítanková četba, vedení čtenářských

deníků, spolupráce nakladatelstvím Svojtka při odběru knih několikrát ročně, doplnění knižního fondu novými přírůstky, získávání žáků pro členství v KMČ

Práce s PC – Word, Internet

Prezentace výtvarných prací dětí, fotodokumenty

Vlastivědné vycházky, zajímavosti o stromech, zvířatech

Lidové hry se slovním doprovodem

Minifotbal

Účast dětí MŠ a žáků ZŠ v ekologických sběrových soutěžích s vyhodnocením 1 ročně

 

ŠD pracuje  podle celoročního plánu. Ten je rozpracován do plánů týdenních.

 

Významnou podporou činnosti školy a jejího rozvoje jsou  sponzorské dary od rodičů, veřejnosti, soukromých podnikatelských subjektů a firem.

 

 

 h/ Stav budovy a vybavení

 

Zřizovatel Obec Ledčice kontroluje a sleduje stav budovy.

 

 

 BOZP

 

Během školního roku došlo  ke 4 žákovským úrazům. Jeden úraz registrovaný. Žáci i pracovníci jsou pravidelně proškolováni – vedení dokumentace.

 

 

II.   VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   HOSPODAŘENÍ

 

 

Hospodaření za rok 2007 – Příloha č.1

 

 

 

III.   ZÁVĚR

 

              Výroční zprávu o činnosti školy schválila Školská rada .

 

   Na vědomí: Obec Ledčice

 

  V Ledčicích dne   18.11.2008 

                                                                                                             Mgr. Martina Sypecká

                                                                                                                ředitel  školy      

 

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057872