Ze školních kronik                                      

                                              Informatorium školy ledčické

       Kam chodily ledčické děti do školy před rokem 1676, není známo. V záznamech matriky černucké fary se píše, že ve výše zmíněném roce do tamějšího došky krytého domku číslo 15, který sloužil jako škola, docházely děti z Jeviněvsi, Ledčic, Horních Beřkovic, Kostomlat, Ctiněvsi a Černoučku. V této prý velmi chatrné budově byla velká učebna, jedna světnice jako učitelův byt a chlév. V roce 1839 otevřeli v Černoučku novou kamennou jednopatrovou školu krytou taškami a vchodem obráceným k farnímu kostelu svatého Bartoloměje. Třída tu byla z počátku pouze jedna. Zajímavé je, že plných sto let (1775 – 1975) zde působil kantorský rod Berušků. Ze školy v Černoučku byly Ledčice odškoleny v roce 1886, kdy si ledčičtí postavili školu vlastní, neboť jejich obec v té době byla poměrně velká – ve 161 domech tu žilo 909 lidí. V Ledčicích kromě toho  už od roku 1793  fungovala stará církevní škola, která mívala často více než 100 žáků.           
       V roce  1842  byla v dražbě budova školy prodána. Nová evangelická škola byla  otevřena    27. 4. 1844 a udržela se až do roku 1920, kdy byla definitivně zrušena.
       Nezměrným úsilím mladého ledčického starosty, třicetiletého Antonína Husáka, vlastence a buditele, který dbal o kulturní a společenské dění ve své obci, se podařilo to, že zde byla vybudována krásná škola – důstojný stánek vědění. A. Husák byl člověk velmi pokrokového smýšlení, jehož krédem se stalo heslo, že „škola jest obrazem obce své“. Svými současníky byl velmi ctěn a vážen, takže jeho jméno je právem uvedeno zlatým písmem na čestném místě mramorové pamětní tabule školy.
    Také osobnost prvního řídícího učitele, tehdy 35letého Josefa Plafse, naplňuje naše představy o starých českých učitelích, horlivých a obětavých vlastencích, kteří v dětech nepa-teticky probouzeli lásku k vlasti, úctu k historii svého národa, pěstovali v nich hrdost, dobrý vztah k práci, k lidem, k přírodě a kteří byli kdykoliv připraveni pomoci a poradit. Jeho nástupce, Alois Saidl, v Ledčicích učiteloval plných 36 let a doslova všechen svůj čas věnoval dětem, zcela v intencích následujících veršů:

BŮH DEJŽ, BY CÍTIL ČECH, ŽE ČECHEM JESTI,
BY ZVUČNĚ ZNĚLA SLOVA MILENÁ:
„Ó SLÁVA TOBĚ, MÁTI, ŠKOLO ČESKÁ,
Ó SLÁVA TOBĚ, DRAHÁ VLASTI MÁ!

1886 – 5. 4. položen základní kámen ke škole v Ledčicích
            (starostou obce byl 30letý A. Husák)
1886 – 9. 9. provedena kolaudace budovy, která stála 20 548 zlatých a 2 krejcary
            prvním řídícím učitelem byl tehdy 35letý Josef Plafs; 
            dětí bylo zapsáno 122 (dívek 64, hochů 58).
1887 – nový starosta obce pan Václav Švehla se stal zároveň předsedou místní školní rady
1888 – 30. 6. byla provedena první inspekční návštěva profesorem gymnázia v Příbrami,
            Janem Lorenzem. V ten den bylo ve škole velmi málo dětí, neboť téměř celá obec
            se zúčastnila procesí do Staré Boleslavi.
1889 – 12. 2. se školní mládež se svými učiteli zúčastnila requiem v kostele v Černoučku 
            za náhle zemřelého korunního prince Rudolfa.
1889 – byla založena žákovská knihovna s 234 svazky v kůži vázanými
1890 – byl v obci zvolen nový starosta, Antonín Cinke, který se pak stal i předsedou 
            místní školní rady
1890 – byla ve škole uspořádána „první Slavnost vánočního stromku za velikého návalu 
            obecenstva, načež byly veškeré dítky poděleny koledou a některé i šatstvem“
1890 – o letních prázdninách vykonala školní mládež celodenní výlet „do zemské jubilejní 
            výstavy v Praze. Celkem navštívilo výstavu tu 112 dětí zdejších.“
1891 – 9. 12. zemřela žákyně druhé třídy Růžena Husáková na souchotiny
1892 – starosta obce, Antonín Cinke, byl v srpnu „následkem odsouzení porotním soudem
            v Litoměřicích též svého starostenského úřadu zbaven.“ Na jeho místo nastoupil
            František Srba.
1892 – výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 24. 12. bylo nařízeno „aby obrazy Jeho 
            Veličenstva ve třídách tak se zavěsily, aby dítkám byly při vyučování stále na očích, 
            tedy na té straně, při které se nalézá školní tabule“
1894 – bylo vydáno několik významných vynesení slavného c. k. Ministerstva záležitostí 
            duchovních a vyučování – např. návod k desinfekci po čas cholerové epidemie, 
            instrukce pro školníky, o ochraně památek a starožitností, nebo o tom, že tělocvik 
            nesmí být nahrazen nikdy jiným předmětem, o větrání učeben a podobně
1895 – byla na školním dvoře založena letní tělocvična (bradla, tyče, žebříky, kladina ...)
1895 – „zdravotní stav školní mládeže byl uspokojivý. Václav Král z 1. třídy zemřel.“
1897 – přepážkami byly rozděleny školní záchodky na oddělení pro hochy a oddělení 
            pro dívky
1897 – „celkem 98 školních dětí bylo postiženo osypkami, neumřelo však žádné z nich, nýbrž 
            toliko tři ještě malé děti podlehly“
1897 – bylo služné definitivním učitelům na obecných školách zvýšeno z 18 na 20 zlatých
            týdně
1898 – „za příčinou padesátiletého jubilea vlády Jeho Veličenstva císaře a krále Františka 
            Josefa I. byli žáci František Mareš a Václav Kříček obdarováni spořitelními knížkami
            se vkladem po 2 zlatých“
1899 – následkem vypuknuvšího skvrnitého tyfu nebyla několika dětem po několik neděl 
            povolena školní docházka
1900 – řídícím učitelem Alois Seidl
1901 – 17. 6. se „ráčilo Jeho Veličenstvo, císař a král, František Josef I., zastaviti v Roudnici,
            kamž se dostavil i sbor učitelský k slavnostnímu uvítání“
1905 – ve škole byla pro přeplněnost dětmi (193) otevřena třetí třída
1907 – 6. 4. byl na chodbě zavěšen obraz „Komenský ve své pracovně“, který tam visí dodnes
1907 – 1. 11. nastoupil na úřad učitelský 28letý místní rodák Antonín Voves, narozený 
            25. 1. 1879
1907 – o vánocích učitelský sbor uspořádal výstavu knih – „snaha učitelstva narazila na 
           „neobyčejnou netečnost obyvatelstva“
1908 – „8. 4. byla před budovu školní vsazena „Královská lípa“ k jubilejnímu šedesátiletí 
            panování císaře Františka Josefa I. V týž den byla zasazena ve spodní části pozemku 
            Lípa Svatopluka Čecha v tomto roce zemřelého básníka českého“
1908 – 27. 6. se školní mládež i mnozí dospělí ledčičtí občané zúčastnili Jubilejní 
            výstavy v Praze
1908 – 2. 12. byla ve škole provedena první lékařská prohlídka dětí uskutečněná 
            MUDr. Františkem Pavlisem z Černoučka.
1910 – 31. 12. bylo provedeno říšské sčítání lidu „V obci zdejší je 1063 duše. Dobytka se 
            napočítalo 106 koní, 31 vůl, 324 krávy, 876 jalovic, 227 vepřů. Katastr zdejší měří 
            3 800 korců, z čehož je osevné půdy 3 598 korců. V přímých daní bylo zaplaceno 
            8 492 korun.“
1911 – „drahota je nesmírná a stále stoupající“
1912 – od podzimu až do jara 1913 trvala ve vsi epidemie záškrtu při níž onemocnělo 77 osob
            z nichž 7 zemřelo. Škola ale nebyla uzavřena.
1914 – 4. 7. se konaly v Černoučku za účasti školní mládeže smuteční bohoslužby za 
            zemřelého arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este († 28. 6. 1914 v Sarajevu)
1914 – byla navržena přístavba školy pro neustálou přeplněnost tříd
1914 – 26. 7. odešel při mobilizaci za vojenskou povinností i definitívní učitel 1. třídy 
            Antonín Voves a již 8. 9. byl raněn u Lublína v Rusku do nohy
1914 – počátkem prosince vstoupilo do zdejší školy 5 dětí haličských uprchlíků z Krakova
1915 – 26. 1. správa školy v Ledčicích vypravuje pro vojíny v poli 564 kusy papírových
            podešvů, 8 párů vlněných punčoch, 8 párů vlněných nátepnic a balík cupaniny
1916 – „ke konci března sejmut byl měděný kryt školní vížky pro potřebu válečnou“
1916 – 5. 8. byl všem „osobám učitelským přiznán drahotní příspěvek“
1916 – 22. 11. na budově školy byl vyvěšen černý prapor a školní mládeži byla oznámena
            „neblahá zvěst o neočekávaném odchodu vznešeného panovníka, Jeho Veličenstva, 
            císaře a krále Františka Josefa I., v požehnaném věku 87 let z nichž 67 připadlo na 
            dobu jeho moudré vlády“ († 21. 11.)
1917 – ve vojenské nemocnici v Olomouci zemřel zdejší rodák, bývalý majitel č. 5, 
            soukromník Antonín Florián, jenž dle své závěti založil „penízem 5 000 korun nadaci
            pro lečického studenta“
1918 – 29. 10. promlouvá řídící učitel školy Seidl ze schodiště školy o významu
            „věkopamátného děje“ – prohlášení samostatnosti státu Československého
1918 – 7. 11. ve škole začíná učit 22letý ledčický rodák, Miroslav Richtr
1919 – zákonem z 23. 5. se upravily služební příjmy učitelstva „konečně do výše příjmů
            státního úřednictva s rovnocenným vzděláním“
1920 – byla v Ledčicích zrušena evangelická soukromá škola, dosavadní učitel, 56letý 
            ledčický rodák Jaroslav Hájek, se stal učitelem na zdejší obecné škole
1920 – 28. 10. místní Sokolská jednota uspořádala pro děti divadelní představení 
           „Pro tatíčka Masaryka“
1923 – 8. 4. se žactvo zúčastnilo výstavy obrazů – originálů (Pokorný, Holub) v Nové Vsi
1923 – 10. 6. byla „občanstvem hojně navštívena výstava žákovských prací žáků lečických, 
            která se všeobecně líbila“
1924 – od 1. 9. se dle zákona č. 226 začalo ve škole „vyučovati novým předmětům: občanské
            nauce a výchově, ručním pracem a nauce o domácím hospodářství“
1925 – řídící učitel Alois Saidl odchází po 36 letech činné služby na vlastní žádost na trvalý
            odpočinek
1925 – „školní budova byla opravena a obnovena žlutým odstínem jakožto barvou základní, 
             ozdoby a výstupky byly barvy šedé. Tato oprava stála 4 300 Kč.“
1926 – „19. 6. pojednal učitel Zdrubecký o radiu a postavil radiostanici přijímací. Žactvo celé
            školy se shromáždilo a s velkým zájmem vše sledovalo.“
1926 – byla ve škole místo bytu řídícího zřízena školní dílna a čítárna, ve které byla umístěna
            knihovna. K dispozici bylo 14 (!) různých dětských časopisů. Chodby byly vyzdobeny
            novými obrazy. Byl též pořízen šicí stroj, lékárna, nový nábytek do ředitelny, pořízena
            státní vlajka, vymalovány chodby i třídy, opraveny a naleštěny podlahy.
1928 – založen zpěvácký a ochotnický kroužek Lumír vedený předsedou, legionářem panem
            Grosem a sbormistrem, učitelem Karlem Velímským
1928 – výstava žákovských prací a učebních pomůcek
1929 – o prázdninách zahájena autobusová doprava do Roudnice
1930 – 16. 3. (v neděli) se zúčastnil řídící učitel R. Kušička pohřbu A. Jiráska v Praze
1931 – bylo při škole založeno Rodičovské sdružení, jehož předsedou se stal pan Voves 
            z čp. 16
1933 – „zakoupen tlampač radiový pro školní rozhlas připojený k třílampové stanici Eta, 
            patřící řídícímu učiteli Kušičkovi, každého pátku děti poslouchají“
1934 – 9. 2. zemřel místní učitel Vojtěch Zdrubecký ve věku 35 let na otravu krve
1937 – 8. 3. oslavy 50 let školy v Ledčicích
1937 – 20. 9. uspořádal místní Hasičský sbor tryznu k úmrtí T. G. Masaryka (†41. 9. 1937)
1938 – 20. 4. bylo ve škole volno, neboť A. Hitler slavil 50. narozeniny
1938 – 4. 12. byly odstraněny ze tříd školy státní znaky a podobizny T. G. Masaryka
            a E. Beneše
1938 – 12. 12. v každé učebně byl na čestném místě zavěšen kříž
1939 – byl otevřen prázdninový útulek pro děti
1940 – 1. 9. otevřena mateřská škola
1941 – 19. 12. – 5. 3. 1942 – tak dlouho trvaly „vánoční“ prázdniny pro veliké mrazy, 
            děti si do školy chodily pro úkoly každé úterý
1942 – v dubnu onemocněly všechny děti ve škole spalničkami (tj. 109 dětí)
1944 – 15. 5. mateřská škola změněna na dětský útulek
1945 – „vánoční“ prázdniny trvaly až do 3. dubna
1946 – o letních prázdninách se děti zúčastnily akce „Hubení myší“; pole byla z 50% zničena,
            za 1 kus myši či křečka bylo vypláceno 10 haléřů
1947 – byl do tříd zakoupen nový nábytek a filmový projektor ALMO
1948 – 21. 3. žáci sázeli břízky podél silnice a upravovali park a prostranství před školou
1948 – v červnu se zúčastnilo 15 žáků školy XI. Sokolského sletu v Praze
1948 – 21. 7. ve věku 47 let zemřel řídící učitel Václav Kolář
1949 – školní děti se aktivně zapojily do akce „Alespoň pět kostek cukru bulharským dětem“.
            Vybraly 3 kg cukru a poslaly je společně s dopisem (10. 2.) divizi ČČK v Brně
1949 – podle nařízení ONV v Roudnici museli žáci i učitelé v průběhu pěti „hledacích dnů“
            prohlídnout bramborové porosty v celém katastru obce Ledčice; byli nalezeni dva
            brouci mandelinky bramborové
1950 – zřízen ve škole ovocnářsko–zahradnický kroužek „Mladí Mičurinci“ vedený panem
            Pavlíčkem, zrušen byl 1. 2. 1951
1950 – v březnu učitelé (Velímský, Černý) pomáhali při „národním sčítání“ a letopisecké
            komisi MNV v Ledčicích na založení pamětní knihy obce
1950 – 7. 11. žactvo a učitelstvo školy zaslalo blahopřejný list k 70. narozeninám J. V. Stalina
1950 – 28. 11. ustavující schůze SRPŠ, předsedou byl zvolen Bohumil Kukla
1950 – žáci poslali k vánocům drobné dárky (cigarety, pečivo, ořechy, ovoce) a přáníčka 
            vojákům čs. branné moci (na popud ONV v Roudnici)
1951 – 25. 1. bylo ve škole Vesnickým divadlem uspořádáno maňáskové představení 
           „Pionýrský šátek“, kterého se zde zúčastnily i děti z Černoučku a Jeviněvse
1951 – 1. 2. vstoupil v platnost nový školní řád
1951 – 30. 4. po 15. hodině projel po státní silnici „za nadšeného povzbuzování a mávání 
            dětí“ cyklistický závod Praha – Varšava
1951 – 1. 9. bylo dětem spolkem Říp předáno nově upravené hřiště s kolotočem a houpačkami
1952 – 7. – 9. 1. byla provedena revize učitelské a žákovské knihovny, jejímž účelem bylo
            odstranit knihy týkající se Rudolfa Slánského. Ve dvou knihách bylo vyříznuto 9 listů
            s citáty a fotografiemi.
1952 – květen – zasázení topolů ve spodní části pozemku před školou
1952 – 1. 5. zahájila činnost Sokolská družina při škole
1953 – 20. 2. založen při škole Pionýrský oddíl; po marném hledání vedoucího funkci 
            převzala dcera učitele Eva Všetičková; přihlásilo se 13 žáků (44 žáků ve škole)
1954 – 29 žáků se zúčastňuje zájmového kroužku náboženského
1956 – řídící učitel Karel Velímský byl z politických důvodů přeložen do Hošťky
1957 – o prázdninách byla ve škole vyměněna okna za nová a celá budova vymalována
1957 – 10. 10. vyprávěl malíř J. Š. Přímský ledčickým dětem o své umělecké práci
            v ostravských dolech. Byly odkoupeny jeho dřevoryty „Černý špalíček“
1958 – dlažba na chodbě byla vyměněna za teraco, byly zhotoveny i teracové schody, 
            o prázdninách byly zhotoveny nové schody před školou
1958 – 11. 12. škola podnikla exkurzi do téměř dokončeného nového kravína JZD
            v Ledčicích
1959 – děti se 26. 9. zúčastnily estrády „se strýčkem Jedličkou, napodobitelem zvířecích 
            zvuků v čsl. rozhlase“ na zámku v Roudnici
1960 – od 1. 9. dostaly všechny děti bezplatně učebnice a školní potřeby
1960 – květen – listopad – otlučena původní fasáda školy a budova pak nově omítnuta. Práce
            prováděli místní zedníci Tošner, Emmer, Sypecký
1960 – srpen – vyměněny podlahy ve třídách a kabinetech za nové dřevěné; nové okapy
1961 – byla zakoupena umyvadla, vědra a džbány na vodu; stojany na umyvadla natřel na bílo
            pan Vladimír Volek
1961 – říjen – epidemie infekční žloutenky
1962 – spolek Řip nově oplotil zahradu a hřiště u školy
1963 – na jaře spadl štít kůlny na dvoře školy „směrem ku kostelu, stěna pod štítem zatím 
            drží“
1964 – do školy byl umístěn televizor – „děti se na program těší, i když některý ne dost 
            upoutává jejich pozornost“
1964 – byla pro závadnost uzamčena studna na dvoře školy, řetízek a zámek koupil pan
            Jiří Petráš
1964 – září – říjen – oprava kůlny na dvoře
1965 – pro zdravotní závadnost byla vyčerpána 11 m hluboká studna na dvoře školy,
            vyčištěna, vydesinfikována, vyměněna trubka a píst, na povrch byl umístěn poklop
            a vybudován odtok
1967 – na zahradě školy byly vykopány ovocné stromy, plocha přeorána a oseta travou
1968 – v jedné ze tříd byla upravena tělocvična, zavedena sem elektřina
1968 – do školy byl zaveden pětidenní pracovní týden
1968 – 28. 10. byla před budovou MNV zasazena Lípa svobody
1968 – učitel Gabriel utrpěl úraz při srážce autobusu
1969 – bylo za sběr léčivých bylin zakoupeno starší pianino
1971 – se začal do budovy školy zavádět vodovod
1972 – je nově vybudováno sociální zařízení, ve třídách upravena nová šatna, položeno nové 
            linoleum
1972 – spolek Řip opravil a natřel pletivo plotu kolem hřiště
1972 – byla zřízena kulturní místnost; okna na chodbě byla zazděna skleněnými cihlami;
            upraveno malé jeviště; od ředitelství Národního divadla v Praze škola dostala darem
            dva reflektory
1973 – byl „díky zkušenostem, vybourán vchod z chodby na jeviště“
1974 – v rámci Roku české hudby byl ve škole uspořádán koncert vážné hudby
1974 - byla uskutečněna oprava střechy, nátěr oken a skříní, vymalovány třídy
1974 – spadla na školní zahradu hřbitovní zeď
1974 – 29. 4. zavítali do školy redaktoři časopisu „Ahoj na neděli“, kteří pak napsali o 
            ledčické škole krásný článek; děti zároveň získaly obrázek od Radka Pilaře jako dárek
            k MDD
1975 – ledčická škola informuje občany o své činnosti pravidelnými nástěnnými měsíčníky
1976 – bylo instalováno ústřední topení v hodnotě 600 tisíc korun
1976 – byl zaveden výtvarný kroužek o který byl obrovský zájem
1977 – 25. 10. navštívila školu A. J. Aljechnina, manželka ruského vojáka pochovaného
            na ledčickém hřbitově
1978 – 20. 2. koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod taktovkou V. Mazáčka
1978 – 19. 10. žáci se zúčastnili zájezdu na výstavu 600. výročí narození Karla IV.
1978 – 26. 10. byl ve škole uspořádán koncert Veltruského kvarteta
1979 – 1980 se škola stala jednotřídní (1. – 3. ročník) s počtem žáků 20
1980 – děti vystoupily se svým literárním pásmem v domově důchodců ve Všestudech
1980 – od dubna je poprvé v historii školy organizován plavecký výcvik dětí (Mělník)
1980 – byla upravena školní vývařovna s jídelnou, kuchařka Jana Sirová, vedoucí školní
            jídelny A. Mrzenová
1981 – škola je po dvou létech opět dvojtřídní (ale pouze 1. – 4. ročník)
1981 – 8. 9. byly uspořádány oslavy 95. výročí založení školy v Ledčicích
1981 – ředitelka školy, paní Hana Petříčková, byla vyznamenána Středočeským národním 
            výborem za dlouholetou činnost zvláště v mimoškolní výchově
1982 – ředitelkou školy se stala paní Miroslava Čížková
1982 – 10. 5. děti poprvé v historii školy jely na školu v přírodě
1983 – 3. 10. zahájen provoz školní družiny (paní Kratochvílová)
1983 – děti navštívily zvěřinec, který se zastavil v Ledčicích
1983 – epidemie planých neštovic, chybí více než 1/3 dětí
1983 – o prázdninách ve 2 místnostech dětského útulku byly vytrhány podlahy, položeny 
            nové a zakryty linoleem
1984 – do školy nastupuje učitelka V. Šimonová z Veltrus
1984 – do školy zaveden telefon, opraveny záchodky
1984 – 12. 10. děti sledují cvičení vojenských sil Štít 1984, které se uskutečnilo v ledčickém
            katastru
1986 – 27. 9. oslavy 100. výročí školy
1987 – pololetí – končí zápisy v kronice školy
1987 – oprava okapů a hromosvodů, na zahradě odstraněny ovocné stromy a zasázeny 
            okrasné jehličnany
1990 – školní útulek přejmenován na Mateřskou školu
1991 – 1992 – oprava střechy, tašky nahrazeny alukrytem
1993 – v pololetí do školy nastupuje Petr Matička jako ředitel školy
1994 – v září nastupuje do školní družiny Ivana Plicková
1994 – nakoupeny koberce do tříd a nové lavice
1995 – bylo obcí vybudováno nové hřiště s umělým povrchem v hodnotě 3/4 miliónu korun,
            opraveno a natřeno oplocení, uskutečněny terénní úpravy a zaset trávník
1996 – škola byla vymalována
1996 – 2. 9. oslavy 110 let školy a 770 let obce
1997 – proběhla generální oprava oken
1998 – vybudování ředitelny místo bývalé šatny, snížení stropu, nové osvětlení
1998 – ředitelkou školy se stává dosavadní učitelka, Věra Šimonová, z Veltrus
1999 – nově obložená šatna, natřeny lavičky, instalovány žaluzie ve třídách
2000 – obec Ledčice usiluje o to, aby zůstala zachována místní málotřídní škola. Ředitelka
            školy a starostka obce požádaly prostřednictvím Školského úřadu Ministerstvo 
            školství o udělení výjimky o počtu žáků na jednu třídu.
2000 – instalovány žaluzie v tělocvičně a v ložnici mateřské školy, úpravy zahrady, obnovení
            plotu, natření průlezek a skluzavky na zahradě, výsadba keřů a stromů, zavedení 
            veřejného vodovodu do budovy školy, drobné opravy nábytku, nový počítačový stolek
            a skříňka, natření tabulí ve třídách, vymalování vstupní chodby a školní jídelny, nákup
            školních pomůcek (z toho jen názorné tabule stály více než 11 tisíc Kč), encyklopedií 
2000 – od 1. 9. je zde 5 postupových ročníků ve 2 třídách, první ročník soutěže ve sběru PET
            lahví, první slavnostní šerpování prvňáčků, odběr dotovaného mléka, profilování ZŠ
            jako Zdravá škola
2001 – rekonstrukce sociálního zařízení, instalování sprch, rekonstrukce osvětlení ve třídách a
            tělocvičně, natření radiátorů a trubek ve třídách, výměna podlahy v tělocvičně, 
            osvětlení školního hřiště, rekonstrukce školní kuchyně, vymalování celé školy, obnova
            fasády školy2001 – 29. 9. – Oslavy 775 let obce a 115. výročí otevření školy – koncert
            v kostele, kulturní vystoupení dětí, staročeský jarmark, výstava o historii Ledčic, 
            otevření muzea školy
2002 - ve škole byli ubytováni občané Lužce postižení letošní rozsáhlou povodní
          - děti uspořádaly sbírku školních pomůcek a hraček pro ZŠ v Hoříně postiženou povodní
          - děti malovaly obrázky do akce Žlutej slon, jejichž prodejem se financoval nový pavilon v pražské
           ZOO
         - OÚ pro děti připravil zájezd do divadla Fidlovačka na klasickou hru „Dalskabáty...)
         - škola na základě celostátní akce v noci z 21. na 22.9. změnila své tel. číslo na 315 765 624
         - děti vyrobily 6 panenek, které byly prodány Českým výborem UNICEF za 3600 Kč, čímž naše
           děti  umožnily proočkování 6 dětí v rozvojových zemích
         - v obrovské celostátní konkurenci ZŠ a středních škol získaly ledčické děti 2. místo  a
           Cenu Ministerstva školství v soutěži „Evropa ve škole“
         - ZŠ a MŠ vstoupily do společné právní subjektivity
2003 - děti se zúčastnily pražské výstavy o historii školství a slabikáře „Cestička do školy“
         - děti se průběžně účastnily brigád na vyčištění plochy nově budovaného hřiště „Na Skalce“
         - pomocí kreativních činností se děti seznámily s životem venkova ve středověku ve vesnici Tuležim
           v Praze
         - vznikl první krok k tradici setkání starostky obce s dětmi, které opouštějí ZŠ
         - děti s pedagogy připravily hodnotný program i reprezentativní výstavu k 777. výročí obce
         - ve škole byly instalovány počítače s napojením na internet v rámci celostátní akce INDOŠ
2004 - děti byly pozvány na koncert pro „Kapku naděje“ jako poděkování za hračky, které poslaly
           dětem nemocným leukémií
         - už potřetí děti v místní škole prožily „Noc s Andersenem“ plnou soutěží, her, výtvarných činností...
         - děti navštívily Parlament ČR v Praze
2005 - byl zrekonstruován dvůr u budovy ZŠ – osazena zámková dlažba, opravy kůlny, zaset trávník
         - proběhla výměna části oken v budově ZŠ za plastová
         - zděná autobusová čekárna Na Cikánce byla vyzdobena nástěnnými malbami podle obrázků místních
           dětí
         - z bývalé kotelny byla ve škole upravena společenská místnost
         - na zahradě školy děti vysadily lípu, k jejímž kořenům vložily pamětní schránku
         - děti se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Francouzským velvyslanectvím v Praze v obrovské
           konkurenci zvítězily, jejich obrázky byly vystaveny na internetu
         - děti byly iniciátory a autory výtvarného návrhu na dřevěnou „sochu“ vodníka, jemuž daly jméno
           Dundínek a který od června zdobí hráz rybníka na návsi. Tvůrcem figury je pan Postránecký, 
           majitel ledčické truhlárny
         - školu v květnu navštívil místní rodák, dnes občan USA, Josef Voves
         - děti navštívily archeologické vykopávky v katastru obce
2006 - výmalba celé budovy školy, nátěry dveří, dokončení výměny oken v budově
         - ředitelna a klubovna v ZŠ byly opatřeny novým nábytkem
         - ředitelem ZŠ se stal PaeDr. František Berky
         - ve školním areálu proběhla část oslav 780. výročí první zmínky o Ledčicích v historických
           pramenech a 120 let zdejší školy
         - byl vydán almanach dětských literárních a výtvarných prací
         - škola byla připojena na ledčickou internetovou bezdrátovou síť
         - v klubovně byla instalována plazmová televize a DVD
         - z čističky odpadních vod vznikla výtvarným dotvořením populární květinová chalupa
         - letos děti poprvé připravily „Živý Betlém“ jako součást adventních oslav v obci
2007 - školu musel opustit vzhledem k neprůhlednému hospodaření ředitel školy, Fr. Berky, do funkce
           byla jmenována paní učitelka Hana Fischerová
         - ve škole proběhla kompletní rekonstrukce kuchyně a jídelnyŘEDITELÉ ŠKOLY V LEDČICÍCH
1886 – 1899    Josef Plafs
1889 – 1925    Alois Saidl
1925 – 1926    Miroslav Richter
1926 – 1936    Rudolf Kušička
1936 – 1937    Karel Velímský
1937 – 1948    Václav Kolář
1948 – 1955    Karel Velímský
1956 – 1957    Marie Všetičková
1957 – 1967    Jaroslav Gabriel
1967 – 1982    Hana Petříčková
1982 – 1/1993 Miroslava Čížková
2/1993 – 1998 Petr Matička
1998 -  2006    Věra Šimonová
2006 - 5/2007  František Berky
6/2007 - 5/2008  Hana Fischerová

Od 6/2008 setrvává ve funkci ředitele Mgr. Martina Sypecká.

 

POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLE
rok      1886  1890  1892  1895  1907  1908  1913  1921  1924  1927  1931 1936
počet   122    139    156     161    187     192    223    155     125    110    132   119

rok      1943  1948  1957  1963  1968  1978  1982  1993  1995  1997  2000  2001
počet    89       45      44       42    42        33       36    28       30   29      25      29

rok       2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021
počet      32      33     30      31       30     29      19      20     29    30    26     36                        48


           Třebaže „rodný list“ naší školy je už letitý, uvnitř má moderní vybavení srovnatelné s mnohem mladšími školami. Mimořádně důležitá je pro ni finanční a materiální podpora obce, jako zřizovatele. 
          Škola se v Ledčicích stala nejvýznamnější budovou. Je jejich dobrou vizitkou a doslova základem vesnického života, neboť se tu pořádají  mnohá kulturní a společenská setkávání.  
          Dodnes je ve škole uchováván starý nápis, který zní:

„Jsem tvoje škola, tvůj druhý domov. Jsem hodně stará.
  Neubližuj mi. Chraň mne! Celý život na mne budeš vzpomínat.“

zpět nahoru

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057685