2010/11

Výroční zpráva ZŠ A MŠ LEDČICE,
školní rok 2010-11
Č.j.:  110 /11

1. Základní údaje o škole
1.1 škola 
název školy Základní škola a mateřská škola Ledčice
adresa školy Ledčice 179, 277 08 Ledčice
právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba
IČO 70 996 598
IZO 102 274 541
identifikátor školy 600047423
vedení školy ředitel: Mgr. Martina Sypecká

kontakt tel.:  315765624
e-mail:  zsledcice@volny.cz
www.ledcice.cz/škola

1.2 zřizovatel 
název zřizovatele Obec Ledčice
adresa zřizovatele Ledčice 45, 277 08
kontakt tel.:  315765513
e-mail: obec@ledcice.cz

1.3 součásti školy Kapacita
Mateřská škola 22
Základní škola 50
Školní družina 50
Školní jídelna  60

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga
Mateřská škola 1 22 22 11
1. stupeň ZŠ 2 29 14,5 14,5
Školní družina 1 23 23 23
Školní jídelna  x 48 x x

Komentář: I. třída – 1. a 2. ročník, třídní učitel Mgr.Martina Sypecká
                  II. třída – 3.,4. a 5. ročník, třídní učitel Mgr.Ivana Viktorinová do 26.9.2011 (MD), od 27.9.2011 třídní učitel Markéta Vlčáková
                                  

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny Dvě velké kmenové učebny a školní družina.
Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Počítačová učebna součást I. třídy, devět počítačů s připojením na internet, výukové programy. Jeden notebook  ve II. třídě – s připojením k internetu. Další 2 využívají pedagog. pracovníci.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní zahrada s krytým pískovištěm, průlezkami a trampolínou slouží hlavně jako odpočinkový areál. Letos škola žádala o dotace z fondů Středočeského kraje na nové vybavení školní zahrady. Žádosti nebylo vyhověno. Veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem využíváno hlavně v hodinách TV.
Sportovní zařízení Zastaralé – postupně se obnovuje
Žákovský nábytek Zakoupeno 30 jednotlivých, výškově nastavitelných lavic do ZŠ. Ostatní nábytek zastaralý, snaha o modernizaci – v závislosti na finančních možnostech školy.
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. V rámci možností se dokupuje nové, přispívají sponzoři. Nedostačující.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostačující.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Zastaralé, obnovuje se.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítače pro žáky jsou postupně vyměňovány za modernější – sponzorské dary.Do II. kmenové učebny byla pořízena interaktivní tabule, barevná kopírka. Další počítače s připojením na internet jsou umístěny v ředitelně, MŠ  a kanceláři vedoucí ŠJ.

Komentář: Vybavení školy je závislé na množství finančních prostředků. Škola se zapojila do projektu „EU peníze školám“ od 1.5.2011.


1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení 29.11.2005
Počet členů školské rady  6


2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód Obor vzdělání  Poznámky
 Zařazené ročníky
79-01-C/01 Základní škola  RVP 1. – 5.

 


2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program Zařazené ročníky
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)       1.- 5. ročník

 

3 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 8
Počet učitelů ZŠ 2
Počet vychovatelů ŠD 1
Počet učitelek MŠ 2
Počet správních zaměstnanců  3

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace
Mgr. Martina Sypecká učitelka-ředitelka 1,0 14 VŠ Ch - Rv
Mgr. Ivana Viktorinová učitelka (MD od 26.9.2011)) 1,0           3 VŠ Spec. pedagogika - Vv
Ivana Šindelářová učitelka 0,455           3 SŠ 
 vychovatelka ŠD 0,589 3 SŠ 
Milena Justová vedoucí učitelka MŠ 1,00 18 SPedŠ 
Jana Vraspírová učitelka MŠ 1,00 8 SPedŠ 
Markéta Vlčáková učitelka ZŠ 1,00 1 SŠ 5. rokem studium na Ped F Ústí n. L.

Komentář: Vychovatelka ŠD dobírá úvazek – učitelka ZŠ.
Jana Vraspírová – vykonala 24.5.2011 na Střední pedagogické škole v Mostě jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky v oboru vzdělání KKOV 75-31-M/005 Předškolní mimoškolní pedagogika.

 

 

 


3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %
Učitelé 1. stupně 0 Učitelé 1. stupně 0
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100
Vychovatelka ŠD 0 Vychovatelka ŠD 0

Komentář:
Vychovatelka ŠD – studium na VOŠ Pedagogické v Berouně třetím rokem. Ukončení studia červen 2012.

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
do důch. veku v důchod.
věku Celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
Marta Hančlová  kuchařka 1,0 SOU
Vladimíra Srbová kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ (MD) 0,5 a 0,5 SOU
Hana Švecová domovník 0,938 Základní
Marcela Polmová kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ 0,5 a 0,5 SŠ


4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro  školní rok 2011-12
1 7 1 0

4.2 Výsledky přijímacího řízení
Na víceleté gymnázium v Roudnici n. L. byla přijata jedna žákyně. Přihlášku podala jedna žákyně.


5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu
1. stupeň

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo
s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno
1.ročník 9 1 8 0 0 0
2.ročník 4 0 4 0 0 0
3.ročník 2 1 1 0 0 0
4.ročník 6 3 3 0 2 0
5.ročník 8 3 4 1 0 0
Celkem 29 8 20 1 2 0

Jeden žák hodnocení kombinované – slovně hodnocen v předmětech kromě výchov.
Přehled o chování
1. stupeň     

Ročník Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ
1. 9 0 0 0 0 0
2. 4 0 0 0 0 0
3. 2 0 0 0 0 0
4. 6 0 0 0 0 0
5. 8 0 7 0 0 0
Celkem 29 0 7 0 0 0


5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka
1. stupeň 2455 884,7 0 0


5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků
S vadami řeči 3.,5. 2
S vývojovými poruchami učení 4.,5. 2

Komentář: Od ledna 2009  DAP  pod vedením p. uč. Viktorinové, 1 hodina týdně (přerušeno v době MD). Všichni žáci mají vypracovaný IVP na doporučení a po konzultacích s PPP Roudnice n.L.
  

 

5.4 Výchovně-vzdělávací proces:

    Naše škola je místem, které žáky podporuje a motivuje k učení. Charakter práce podporuje v dětech možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost zdravého sebehodnocení. V první řadě je nutné mít školu jako prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče, ale i kde se cítí spokojeně a bezpečně.
    Rozvrh hodin odpovídá zásadám psychohygieny. Škola se zaměřuje na  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s PPP Roudnice n. L. a SPC Litoměřice. Mimořádně nadané žáky škola neeviduje. Informační systém vůči žákům a rodičům – pravidelné třídní schůzky, konzultace po telefonické domluvě, žákovské knížky a každodenně aktualizované webové stránky tříd, školní družiny a mateřské školy, je dostačující.
     Vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem je závislé na množství finančních prostředků. V tomto školním roce (od 1.5.2011) se škola zapojila do projektu EU peníze školám. Z takto získaných prostředků byla pořízena interaktivní tabule a další pomůcky.
     Využíváme metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práci s chybou. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Umožňujeme seberealizaci dětí, jejich aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. Respektujeme individuální tempo. Využíváme zkušeností žáků, mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, které vedou k rozvoji komunikativních dovedností.  Velký  vliv na motivaci žáků má vzájemné hodnocení a sebehodnocení, které je součástí každé hodiny.
   Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky: šikovné ruce, počítače, hudebně – dramatický kroužek a kroužek první pomoci. V MŠ výtvarný kroužek.
   Ve škole pokračoval projekt „Školní mléko“, „Ovoce do škol“.
    Od 1.5.2011 se škola zapojena do projektu „EU peníze školám“.
    Proběhla výuka plavání – předplavecký výcvik pro MŠ, povinný plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník. Pro ostatní ročníky nepovinný.

Škola využila možnost srovnávacích testů SCIO zdarma, 4. a 5. ročník (ČJ, M, ČAS). Dále provedla srovnání v ČJ 4. ročníku ve spolupráci se spádovou školou v Roudnici n. L.

Škola se zapojila do projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností
žáků se zaměřením na jejich rozvoj.“ Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Společnost pro kvalitu školy.

Zpráva z testování
Počet otestovaných pátých tříd: 1
Termín 19. 5. 2011 - 19. 5. 2011
Počet žáků v testovaných třídách 8
Počet otestovaných žáků 7

Testování se zúčastnilo přes 33 tisíc žáků pátých a devátých tříd celé
České republiky, 3150 z nich v našem kraji.
Test se skládal z následujících částí:
• český jazyk
• matematika
• cizí jazyk (anglický)
• 5. ročník - člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda a přírodověda)

Celkové vyhodnocení - graf
5. ročník
 


• Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/žáka v dané dovednosti.
• ÚP: Průměrná úspěšnost školy/třídy v dané dovednosti v celé České republice.
• ÚPK: Průměrná úspěšnost školy/třídy v dané dovednosti ve stejném kraji.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

pracovník termín studia instituce
(VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování
Vraspírová Jana 9.9. – 30.9.2010
40 hodin Mělník Informační a komunikační technologie ESF
ERUDIK II – DVPŠ
Šindelářová Ivana 7.9. – 30.9.2010
20 hodin Kralupy n. Vl. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. ESF
ERUDIK II – DVPŠ
Mgr. Martina Sypecká 2.11.- 16.11.2010 Mělník Marketing a projektové řízení školy. ESF
ERUDIK II – DVPŠ
Justová Milena 30.11.2010 Praha, SZÚ Zdravě sedět, více vědět. ONIV
Hančlová Marta 11.2.2011 Mělník  Školení zaměstnanců školní jídelny. ONIV
Polmová Marcela 11.2.2011 Mělník  Školení zaměstnanců školní jídelny. ONIV
Vlčáková Markéta 11.2.2011 Praha Dyslexie a dysortografie prakticky. ONIV
Mgr. Sypecká Martina 23.3.2011 ME-DDM Mělník ŠVP máme a co dál. Možnosti úprav a inovace ŠVP. ONIV
Justová Milena 11.4.2011 Praha  Grafomotorika a rytmická cvičení ONIV
Vlčáková Markéta 3.5.2011 Mělník Role informatika v projektu EU peníze školám aneb Jak to vše zvládnout na malé škole bez specialisty. ONIV


7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – ZŠ
1.9.2010 – vystoupení dětí v DD Krabčice – „ Babí léto“
24.9.2010 – vystoupení dětí na Zahradní slavnosti v Allzheimercentru Zlosyň
4.10.2010 – „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu
18.10.2010 – Půldenní ekologický výukový program Čabárna Kladno
4.11.2010 – Divadlo GONG – „ Příběhy z popelnice“
10.11.2010 – lampiónový průvod
3.12.2010 – „Živý Betlém“ – vystoupení žáků naší školy v Klenči
6.12.2010 – vystoupení žáků s vánoční besídkou v Allzheimercentru  Zlosyn
5.12.2008 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice
10.12.2010 – „Živý Betlém“ Přestavlky
20.12.2010 – vánoční besídka dětí MŠ
21.12.2010 - vánoční besídka dětí ZŠ
21.12.2010 – „Živý Betlém“ – vystoupení žáků naší školy v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích
14.1.2011 – vystoupení dětí na Mysliveckém plese v Rovném
10.2.2011 – výukový program -  Eko centrum Kralupy n. Vl. – tříděný odpad
26.2.2011 - taneční vystoupení žáků naší školy na Maškarním plese v Lužci n. Vl.
28.2.2011 – Sváťovo divadlo – „O pejskovi a kočičce“ – ve školní družině
5.3.2011 – Masopust
16.3.2011 – Divadélko pro školy Hradec Králové – „Africká pohádka“
21.3.2011 – „Vítání jara“ – náves Ledčice
1.-2.4.2011 – „Noc s Andersenem“ – budova ZŠ
4.4.2011 – divadelní představení KaSS Lužec n. Vl.
12.4.2011 – dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
27.4.2011 – Středočeský taneční pohár v Kralupech n. Vl.
7.5.2011 – oblastní soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ Mělník
9.5.2011 – Plavecko – běžecký pohár – oblastní kolo Mělník
11.5.2011 - Plavecko – běžecký pohár – krajské kolo Čelákovice
17.5.2011 – přednáška Policie ČR – osobní bezpečí
21.5.2011 - taneční vystoupení žáků naší školy na zahájení Lužecké pouti
5.6. – 10.6.2011 – škola v přírodě Příchovice v Orlických horách, chata U kostela
25.6.2011 – dětský den „1. ledčická olympiáda“, taneční vystoupení žáků naší školy
27.6.2011 – taneční vystoupení žáků naší školy v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích
27.6.2011 – návštěva školy v Mnetěši, naučnou stezkou na kolech
27.6.2011 – rozloučení s páťáky

 

Výtvarné soutěže

Od začátku školního roku jsme se zúčastnili mnoha soutěží. Naším velkým úspěchem bylo umístění v soutěži časopisu Mateřídouška, kde vyhrála cyklistické kolo žákyně 5. ročníku za kresbu školního batohu.

Přehled dětských soutěží a aktivit:
1. pololetí:
- kresba Anežky Přemyslovny – pořadatel soutěže Městský úřad Kralupy n. V.
- kresba mimozemšťanů – pořadatel soutěže časopis ABC
- kresba auta roku – pořadatel soutěže Kralupy nad Vltavou
- kresba sportovního batohu – pořadatel soutěže časopis Mateřídouška
- soví strážci – pořadatel soutěže časopis Mateřídouška
- záložka do knihy – posláno dětem na Základní školu Trnová na Slovensku
- videonahrávka - narozeninový titulek do Mateřídoušky
- Dárek pro maminku a tatínka od Ježíška – pořadatel soutěže Městský úřad 
  Kralupy n. V.

2.pololetí
- kresba zvířátka do časopisu Mateřídouška
- výroba erbu obce z odpadních materiálů, soutěž Recyklohraní
- kresba Kocourkovského starosty, ochrana fauny v ČR
- výroba plakátu Celé Česko čte dětem 2011
- kresba oblíbené hračky do časopisu Mateřídouška
- kresba do soutěže Putování vody od Ministerstva zemědělství
- kresba lesní zvěře do časopisu Myslivost
- kresba oblíbené hračky do soutěže „Jak si hraji“, soutěž vyhlásila Adra
- kresba dinosaurů do časopisu Mateřídouška
- kresba do soutěže Africká pohádka o zázračných květech, šamanovi a zvířátkách
- obrázky včel a včelích produktů, název soutěže Ze života včel
- obrázky lidových krojů, název soutěže Lidové tradice očima dětí, CIOFF
- výroba maskota Veolia
- program Zdravé zuby, zaslání potvrzených kartiček dětí  od zubního lékaře
- kresby pirátů a mimozemšťanů do časopisu Mateřídouška
- kresba krtečka, název soutěže Do kosmu s Krtkem , Česká kosmická kancelář
- kresba Řípu a jeho okolí do soutěže Náš kraj, obor školství a sportu

 

 


Ocenění ve 2. pololetí školního roku 2011

Za kresbu oblíbené hračky v soutěži s časopisem vyhrál žák 1. ročníku sportovní batoh značky Autor.
Za výrobu maskota středočeských vodáren  „Dráčka Veoljáčka „ získal každý žák DVD s pohádkou Dešťová víla, pexeso, puzzle, tužku a do školní knihovny děti dostaly knihu Chraňme naši planetu.
Za sběr elektrospotřebičů, mobilů a plnění dalších úkolů v Recyklohraní  byl dětem objednán za získané body stolní fotbal a dvě nová švihadla.
Za obrázky včel a včelích produktů byla oceněna žákyně 1.ročníku a žák 5. ročníku. Děti, které do soutěže malovaly obrázky, dostaly medové bonbónky.
Za narozeninový videoklip s přáním a koláž narozeninového dortu k 65.narozeninám časopisu Mateřídouška děti získaly klávesy a krabici lízátek.
Za erb obce vyrobený z odpadového materiálu přibyla do školní knihovny Česká kniha rekordů. Za účast v této soutěži škola získala Certifikát o vytvoření světového rekordu.
Za obrázky do soutěže s názvem Africká pohádka o zázračných květech, šamanovi a zvířátkách získaly všichni zúčastnění diplomy, balónky, záložky a bonbónky. V kategorii 6 – 9 let byla oceněna žákyně 3. ročníku  a v kategorii 9 – 12 let se porotě líbil obrázek žáka 5. ročníku. Oba získali moc pěkné ceny.

V plavecko-běžecké soutěži se umístila žákyně 5. ročníku na třetím místě, získala bronzovou medaili a postoupila do kraje.
V okresním kole soutěže Hlídka mladých zdravotníků 1. stupně se děti umístily z dvanácti soutěžních družstev na krásném šestém místě.
Ve Středočeském tanečním poháru se děti umístily se svými tanečními ukázkami na sedmém, osmém a devátém místě.
Za vyluštění křížovky v časopise Mateřídouška děti vyhrály do školní knihovny knihu O sovích strážcích a masky sovích strážců.
Za obrázky Krtečka v soutěži Do kosmu s Krtkem byly zaslány dětem odznáčky s obrázky krtečka a samolepky. V této soutěži byl vybrán výtvor žáka 5. ročníku, který byl pozván k osobnímu převzetí ocenění z rukou amerického astronauta.

Září       - sestavování „Kiribota“ – zasílání fota do soutěže
Říjen      - „Svatováclavský běh“
-  návštěva Čabárny – Naučné středisko ekologické  výchovy

Listopad - Divadlo GONG v Praze „Pohádky z popelnice“
- dopoledne s hasiči (JSDH Ledčice)
- Keramická dílnička s rodiči
- „Vítání občánků“ – pásmo básní
- lampiónový průvod

Prosinec - Stromek plný andílků – zdobení stromku výrobky rodičů,
    prarodičů……
- „Čertí den v MŠ“
- Vánoční besídka  - pro rodiče
- Vánoce v MŠ
- dopoledne u školáků
Únor           - „O pejskovi a kočičce“ – návštěva loutkového představení v MŠ

Březen         - „Africká pohádka“ – návštěva divadelního představení v MŠ
                        -  „ Vítání jara“ – pásmo básní

Duben          - „O červeném vajíčku a rozmarném srdíčku“ – návštěva divadelního
                           představení KASS Lužec
                        - Keramická dílnička s rodiči

Květen         - „Vítání občánků“ – pásmo básní

Červen         - Sportovní dopoledne – oslava MDD
                        - Škola v přírodě – ZOO Liberec
                       Mumlavské vodopády
                       Sklárna v Harrachově
                        - Předškoláci v Diakonii Krabčice
                        - Rozloučení s předškoláky – spojeno se ZŠ – loučení se školáky
   
  
Říjen – listopad – Angličtina
Duben – červen – Předplavecký výcvik

Soutěže –            Anežka Česká
                            Říp a jeho okolí – soutěž  „Náš kraj“, obor školství a sportu
                            „Toulky přírodou“ – obrázky do časopisu Myslivost


České sběrné suroviny – „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“
Zakoupení předmětů – nadační fondy – SIDUS, ŽIVOT DĚTEM, CHRPA

Pravidelně své články uveřejňujeme v regionálních denících – Mělnicko, Kladensko, Litoměřicko.


8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2011-2012 nebyla provedena inspekce ČŠI.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010

Celkové výnosy:     3 267 322,29 korun.

Celkové náklady:    3 272 866,79 korun.

Výsledek hospodaření:    - 5 534,50 korun.

 

 


Rekapitulace nákladů 2010 v tisících:

spotřeba materiálu                    291,823,-
spotřeba energie                       279,373,-
opravy a udržování                      0,-
cestovné                                       1,754,-
cestovné ONIV                            0,-
odpisy staveb                              18,226,-
služby                                       154,407,-
mzdové náklady                    1 848,976,-
soc. a zdravotní pojištění          616,237,-
FKSP                                          36,422,-
ostatní náklady                            18,471,-
ostatní sociální náklady                 7,177,-
celkem náklady                      3 272,866,-


Rekapitulace výnosů 2010 v tisících:

tržby stravné                                        250,012,-
tržby příspěvky občanů                           2,0,-
tržby MŠ + ŠD                                      54,0,-
tržby nájem                                            13,530,-
čerpání darů                                             4,561,-
úroky                                                        4,934,-
ostatní výnosy                                          6,567,-
příspěvek od zřizovatele na provoz     400,0,-
příspěvky od KÚSK                          2 531,728,-
celkem výnosy                                   3 267, 332,-

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  - 5, 534Kč.

Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo dne 25.5.2011 hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ledčice. Souhlasí s čerpáním rezervního fondu na pokrytí ztráty z roku 2010 ve výši 5 534,50Kč.

 


Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 10.10.2011.

V Ledčicích  11.10.2011.


                                                                                                    Vypracoval: 
                                                                                                    Mgr. Martina  Sypecká, ředitel      

 

Menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057696