Škola:  ZŠ A MŠ LEDČICE

Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

Č. j.:  118/12

Účinnost od:  1. 9. 2016

Spisový znak:  PŘŠ – 3/2012

Skartační znak: S 50

Změny:  1. 9. 2012, 1. 9. 2016

 

 

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ledčice vydává pokyn k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině dle § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle § 165 odst. 2 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -  vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

  

Čl. II

Výše úplaty

 

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popř. do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle paragrafu 12 poskytovaného ze státního rozpočtu.

Ředitel školy stanovil příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 60,- Kč měsíčně za jednoho účastníka ŠD s účinností od 1. 9. 2016. Tato částka platí i pro každého dalšího účastníka ŠD v případě docházky sourozenců do ŠD. 

Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny (s výjimkou hlavních prázdnin).

 

 

 

Čl. III

Placení úplaty

 

1.      Úplatu platí zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny.

2.      Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině.

3.      Úplata je splatná v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce nebo inkasem do 7. dne následujícího měsíce na číslo účtu ČSOB 181877409/0300.

4.      Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, může ředitel rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

5.      Vybraná úplata se stává součástí rozpočtu školy. 

 

 

Čl. IV

Osvobození od placení úplaty

 

1.      Úplata může být snížena nebo prominuta účastníkovi ŠD, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

2.      Úplata může být dále snížena účastníkovi ŠD, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

3.      Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

4.      Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o  pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.  

5.      O snížení nebo prominutí poplatku rozhodne ředitel školy.

6.      Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve ŠD.  

 

 

Čl. V

Závěrečná ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Martina Sypecká

                                                                                       ředitel

 

 

 

Příloha:

rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) poplatku – sociální příplatek

rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) poplatku – pěstounská péče

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

 

NPO-jpg.jpg

 

 vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU_0.jpg

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

"Moje moderní škola III"

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020485
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- personální podpora
- osobnostně sociální a profesní - rozvoj pedagogů, aktivity -        rozvíjející ICT
- extrakurikulární a rozvojové      aktivity
- spolupráce s rodiči dětí/žáků.

Výstřižek.PNG

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 50

Návštěvnost stránek

055059
zapati.jpg