2011/2012

 

Výroční zpráva ZŠ A MŠ LEDČICE,
školní rok 2011-12
Č.j.:  108 /12

1. Základní údaje o škole
1.1 škola 
název školy Základní škola a mateřská škola Ledčice
adresa školy Ledčice 179, 277 08 Ledčice
právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba
IČO 70 996 598
IZO 102 274 541
identifikátor školy 600047423
vedení školy ředitel: Mgr. Martina Sypecká

kontakt tel.:  315765624, 739631791
MŠ – 604 947 374
e-mail:  zsledcice@volny.cz
www.ledcice.cz/škola

1.2 zřizovatel 
název zřizovatele Obec Ledčice
adresa zřizovatele Ledčice 45, 277 08
kontakt tel.:  315765513
e-mail: obec@ledcice.cz

1.3 součásti školy Kapacita
Mateřská škola 22
Základní škola 50
Školní družina 50
Školní jídelna  60

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga
Mateřská škola 1 22 22 11
1. stupeň ZŠ 2 30 15 15
Školní družina 1 23 23 23
Školní jídelna  x 48 x x

Komentář: I. třída – 1. a 2. ročník, třídní učitel Mgr.Martina Sypecká
                  II. třída – 3.,4. a 5. ročník, třídní učitel Markéta Kuruczová
                                  

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny Dvě velké kmenové učebny a školní družina.
Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Počítačová učebna součást I. třídy, 11 počítačů s připojením na internet, tiskárna, výukové programy. Ve II. třídě interaktivní tabule, notebook  s připojením k internetu. Další 2 notebooky využívají pedagog. pracovníci.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní zahrada s krytým pískovištěm, průlezkami a trampolínou slouží hlavně jako odpočinkový areál. Veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem využíváno hlavně v hodinách TV.
Sportovní zařízení Zastaralé – postupně se obnovuje
Žákovský nábytek Výškově nastavitelné lavice. Ostatní nábytek zastaralý, snaha o modernizaci – v závislosti na finančních možnostech školy.
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. V rámci možností se dokupuje nové (EU peníze školám), přispívají sponzoři.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostačující.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Zastaralé, obnovuje se.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítače pro žáky jsou postupně vyměňovány za modernější – sponzorské dary.Do II. kmenové učebny byla pořízena interaktivní tabule. Další počítače s připojením na internet jsou umístěny v ředitelně, MŠ  a kanceláři vedoucí ŠJ.

Komentář: Vybavení školy je závislé na množství finančních prostředků. Škola se zapojila do projektu „EU peníze školám“ od 1.5.2011.


1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení 29.11.2005
Počet členů školské rady  6


2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód Obor vzdělání  Poznámky
 Zařazené ročníky
79-01-C/01 Základní škola  RVP 1. – 5.

 


2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program (dle RVP ZV, č.j. 31504/2004-22) Zařazené ročníky
Školní vzdělávací program „Moje škola“
Školní vzdělávací program „Moje škola“ – LMP (zpracován dle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací)       1.- 5. ročník

      1.ročník
 

3 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 8
Počet učitelů ZŠ 2
Počet vychovatelů ŠD 1
Počet učitelek MŠ 2
Počet správních zaměstnanců  3

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace
Mgr. Martina Sypecká učitelka-ředitelka 1,0 15 VŠ Učitelství pro II. stupeň a střední školy, Ch – Rv
Ivana Šindelářová, DiS učitelka 0,455           4 VoŠ Ped Předškolní a mimoškolní pedagogika
Ivana Šindelářová, DiS vychovatelka ŠD 0,589 4 VoŠ Ped Předškolní a mimoškolní pedagogika
Milena Justová vedoucí učitelka MŠ 1,00 19 SPedŠ 
Jana Vraspírová učitelka MŠ 1,00 9 SPedŠ 
Markéta Kuruczová učitelka ZŠ 1,00 2 SŠ Studium na PedF Ústí n. L.

Komentář: Vychovatelka ŠD Ivana Šindelářová dobírá úvazek – učitelka ZŠ. V červnu 2012 ukončila studium VoŠ Ped Beroun závěrečnou zkouškou. Získala titul diplomovaný specialista.

 


3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %
Učitelé 1. stupně 0 Učitelé 1. stupně 0
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100
Vychovatelka ŠD 100 Vychovatelka ŠD 100
 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
do důch. veku v důchod.
věku Celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
Marta Hančlová  kuchařka 1,0 SOU
Vladimíra Srbová kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ (MD) 0,5 a 0,5 SOU
Hana Švecová domovník 0,938 Základní
Marcela Polmová kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ 0,5 a 0,5 SŠ


4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro  školní rok 2012-13
1 4 0 0

4.2 Výsledky přijímacího řízení
Na víceleté gymnázium v Roudnici n. L. nebyl přijat žádný žák.


5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu
1. stupeň

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo
s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno
1.ročník 7 1 6 0 0 0
2.ročník 9 1 8 0 0 0
3.ročník 4 1 3 0 0 0
4.ročník 2 1 1 0 1 0
5.ročník 8 5 3 0 2 0
Celkem 30 9 21 0 2 0

Od 1.2.2012 povolena změna vzdělávacího programu žákovi 1. ročníku. Žák je vzděláván podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením.

Přehled o chování
1. stupeň     

Ročník Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ
1. 7 0 0 0 0 0
2. 9 0 0 0 0 0
3. 4 0 0 0 0 0
4. 2 0 0 0 0 0
5. 8 0 6 0 2 0
Celkem 30 0 6 0 0 0


5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka
1. stupeň 2870 96 0 0


5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků
S vadami řeči 4. 1
S vývojovými poruchami učení 2.,5. 3
Lehké mentální postižení 1. 1

Komentář: Od ledna 2009  DAP  pod vedením p. uč. Viktorinové, 1 hodina týdně (přerušeno v době MD). Všichni žáci mají vypracovaný IVP na doporučení a po konzultacích s PPP Roudnice n.L.
  

 

 


5.4 Výchovně-vzdělávací proces:

    Naše škola je místem, které žáky podporuje a motivuje k učení. Charakter práce podporuje v dětech možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost zdravého sebehodnocení. V první řadě je nutné mít školu jako prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče, ale i kde se cítí spokojeně a bezpečně.
    Rozvrh hodin odpovídá zásadám psychohygieny. Škola se zaměřuje na  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s PPP Roudnice n. L., Mělník a SPC Litoměřice. Mimořádně nadané žáky škola neeviduje. Informační systém vůči žákům a rodičům – pravidelné třídní schůzky, konzultace po telefonické domluvě, žákovské knížky a každodenně aktualizované webové stránky tříd, školní družiny a mateřské školy, je dostačující.
     Vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem je závislé na množství finančních prostředků.
     Využíváme metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práci s chybou. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Umožňujeme seberealizaci dětí, jejich aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. Respektujeme individuální tempo. Využíváme zkušeností žáků, mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, které vedou k rozvoji komunikativních dovedností.  Velký  vliv na motivaci žáků má vzájemné hodnocení a sebehodnocení, které je součástí každé hodiny.
 Ve škole proběhla výuka plavání –  předplavecký výcvik pro MŠ, povinný plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník. Pro ostatní ročníky nepovinný.

Škola využila možnost srovnávacích testů SCIO zdarma, 4. a 5. ročník (ČJ, M, ČAS). Dále provedla srovnání v ČJ 4. ročníku ve spolupráci se spádovou školou v Roudnici n. L. Účastnila se plošného testování 5. ročníku.

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V letošním šk. roce se uskutečnilo mnoho  akcí, které zaujaly a bezesporu snížily riziko
negativního chování žáků školy.

Téměř všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2011/2012 podařilo splnit. Žáci
získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu a získali rovněž informace v rámci problematiky rizikového chování, včetně jeho následků. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. K tomu je zapotřebí zdařilé spolupráce školy s rodiči i s širší veřejností a další zapojení do projektů.
V rámci nespecifické prevence se v tomto roce uskutečnilo několik projektů, byla realizována škola v přírodě, děti vystupovaly na akcích pořádané školou, obcí i v blízkém okolí.
Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky: šikovné ruce, školní časopis, hudebně – dramatický kroužek a kroužek první pomoci, angličtina, přípravka karate. V MŠ výtvarný kroužek, angličtina, zumba, přípravka karate.
Velký zájem ze strany žáků školy byl o besedy.
Žáci se zúčastnili rovněž několika kulturních pořadů, které kladně posílili vědomí žáků na dané téma, velmi oblíbená byla práce s informacemi v hodinách, četba denního tisku, práce
s internetem apod.
Problematika prevence sociálně patologických jevů byla náplní vyučovacích předmětů v rámci mezipředmětových vztahů.


7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

pracovník termín studia instituce
(VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování
Kuruczová Markéta  13.1.2011 Mělník Práce na interaktivní tabuli ve škole. zdarma
Kuruczová Markéta 18.10.2011 Roudnice n. L. Angličtina pro dyslektiky. zdarma
Justová Milena 16.1.2012
23.3.2012

 Praha Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR. ONIV
Vraspírová Jana 7.2.2012 Praha Hyperaktivní, hyposktivní a agresivní dítě v mateřské škole. ONIV
Kuruczová Markéta 15.2.2012 Mělník Podpora matematické gramotnosti na I. stupni ZŠ/ Hrajeme si v matematice ONIV
Justová Milena 7.3.2012 Praha Právní předpisy ve školství v aktuálním znění – pro MŠ ONIV


8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – ZŠ
6.9.2011 – Divadélko pro školy Hradec Králové „Veverka Zrzečka“ ve ŠD
16.9.2011 – návštěva žáků základní školy z Mnetěše
30.9.2011 – „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu
4.10.2011 – Plavecké soutěž měst v Roudnici n. L.
13.11.2011 – hudební program „Já písnička“ ve ŠD
17.11.2011 - dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
4.11.2011 – Divadlo GONG Praha – „ Příhody Ferdy Mravence“
11.11.2011 – lampiónový průvod obcí
2.12.2011 – „Živý Betlém“ – vystoupení žáků naší školy v Klenči
3.12.2011 – taneční vystoupení žáků na Poslední leči v Bříze
5.12.2011 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice
9.12.2011 – „Živý Betlém“ Přestavlky
19.12.2011 – vánoční besídka dětí MŠ
20.12.2011 – „Živý Betlém“ – vystoupení žáků naší školy v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích
21.12.2011 - vánoční besídka dětí ZŠ
22.12.2011 – Divadlo kouzel Pavla Kožíška Líbezníce – „ Já nejsem Kožíšek, ale Ježíšek“
13.1.2012 – vystoupení dětí na Mysliveckém plese v Rovném
11.2.2012 - taneční vystoupení žáků naší školy „Pyžamový karneval“ v Lužci n. Vl.
7.3.2012 – KaSS Lužec n.Vl. – „ S kouzly kolem světa“
18.3.2012 – „Vítání jara“ – náves Ledčice
30.-31.3.2012 – „Noc s Andersenem“ – budova ZŠ
4.4.2012 – beseda s p. Plickovou, místní kronikářkou
16.4.2012 – taneční a divadelní představení žáků na zahájení „Beřkovského jara“ v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice
30.4.2012 – výstava „ THE HUMAN BODY“ v Praze
30.4.2012 – „Pálení čarodějnic“ – taneční vystoupení na místním hřišti
9.5.2012 – hudební soutěž „Nota D“ Kralupy n. Vl.
16.5.2012 -  květnová sbírka Český den proti rakovině
19.5.2012 – oblastní soutěž „ Hlídka mladých zdravotníků“ Mělník
26.5.2012 - taneční vystoupení žáků naší školy na zahájení Lužecké pouti
3.6. – 8.6.2012 – škola v přírodě Penzion DoNi Libošovice (návštěva - město Jičín, Sobotka, filmová vesnička Vesec,  hrad Kost, zámek  Humprecht)
15.6.2012 - dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
26.6.2012 – návštěva školy v Mnetěši, naučnou stezkou na kolech, výstup na horu Říp
28.6.2012– rozloučení s páťáky
30.6.2012 – dětský den, vystoupení žáků

Soutěže

Plavecká soutěž měst, krytý plavecký bazén Roudnice nad Labem
Soutěž Hallowen Chlumec -  výroba rytíře v životní velikosti.
"Děti malují pro Konto BARIÉRY".Ahoj z prázdnin
Sběr papíru v obci do projektu Recyklohraní, 17. místo, výhra koše na tříděný odpad do každé třídy.
„Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu, Recyklohraní
Pohádková knížka Třídilka – Recyklohraní
 Soutěž – kresba sluneční soustavy – Mateřídouška
Soutěž Zdravé zuby – výhra –
Výtvarná soutěž Žízeň aneb voda nad zlato, Adra
Literární soutěž Kouzlo starých příběhů, Bambiriáda 2012
Výtvarná soutěž Nebezpečí internetu , Sdružení linka bezpečí
Výtvarná soutěž Myslivost
Výtvarná soutěž Ze života včel, nové Město nad Smrkem
Výtvarná soutěž Včelařská výstava , Veltrusy
Výtvarná soutěž Ufo základna , časopis ABC
Výtvarná soutěž Můj sportovec
Výtvarná soutěž Svět očima dětí, Ministerstvo vnitra a obrany

6. 9.      Veverka Zrzečka - divadelní představení ve školní družině (s maňásky)
30. 9.      Svatováclavský běh
25. 10.    Jak beruška Uška o 7. tečku přišla - návštěva div. představení v KaSS Lužec n. Vl.
 1. 11.     Příhody Ferdy Mravence - návštěva Divadla GONG Praha
 7. 12.    „Čertí den v MŠ“
 19. 12.   Vánoční besídka pro rodiče
 21. 12.   Vánoční dopoledne v MŠ
 22. 12.   Já nejsem  Ježíšek ale Kožíšek (Divadlo kouzel Pavla Kožíška Líbeznice)
   8. 2.      Jak víla Modrovláska splnila tři přání“ (KaSS Lužec n. Vl.)
   7. 3.      S kouzly kolem světa (KaSS Lužec n.Vl.)
30.- 31.3.2012 – „Noc s Andersenem“ – budova ZŠ
2. 5.      Podmořský svět – výlet v Praze
 28. 6.     Loučení s předškoláky
  
  
Výtvarné soutěže - Kouzelný slon (DDM Kralupy nad Vltavou)
         Nejkrásnější anděl (DDM Kralupy nad Vltavou)
                               Ježek z přírodnin (Sluníčko)
                               Omalovánky (Sluníčko)
                               Zvířata v lese (Myslivost)

Pro rodiče a děti - Keramická dílnička
                              Lampiónový průvod
                              Stromek plný kapříků
                                 

Vystoupení dětí -  Vítání občánků ( listopad, květen)
                              Setkání seniorů (prosinec)
                              Vítání jara (18. 3.)
                              Beřkovské jaro -  Horní Beřkovice
                              Pálení čarodějnic
                              Dětský den  (taneční vystoupení)

Škola v přírodě  - 3. – 8. 6.2012 (zámek Humprecht, filmová vesnička Vesec, hrad Kost, návštěva       města Jičín – Rumcajsova dílnička, Galerie Radka Pilaře)
- výrobky dětí pro „Vánoční jarmark“
Předplavecký výcvik - duben - červen
Angličtina pro předškoláky -  říjen – květen
Zumba – březen – květen

České sběrné suroviny – „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“
Zakoupení předmětů – nadační fondy – ŽIVOT DĚTEM
Pravidelně své články uveřejňujeme v regionálním deníku – Mělnicko. V Informatoriu.


9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2011-2012 nebyla provedena inspekce ČŠI.

10. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011

Celkové výnosy:     4 049 974,03 ,-

Celkové náklady:    4 043 578,41 ,-

Výsledek hospodaření:    +6 395,62 ,-


Rekapitulace nákladů 2011:

spotřeba materiálu                   503,612,-
spotřeba energie                       258,004,-
opravy a udržování                  144,388,-
cestovné                                       1,269,-
ostatní služby                           217,182,-
mzdové náklady                    2,139,808,-
soc. a zdravotní pojištění         720,731,-
zákonné soc.náklady                  21,197,-
jiné soc.náklady                           5,211,-
odpisy majetku                          18,226,-
ostatní náklady                          13,950,-
celkem náklady                    4,043,578,-

 


Rekapitulace výnosů 2011:

tržby stravné                                       220,182,-
tržby příspěvky občanů                        15,350,-
tržby MŠ + ŠD                                     71,950,-
tržby nájem                                            3,600,-
čerpání darů                                         36,816,-
ostatní výnosy                                      20,436,-
úroky                                                      7,739,-
příspěvek od zřizovatele na provoz   550,000,-
příspěvky od KÚSK                       2,894,984,-
příspěvky a dotace z EU                   228,917,-
celkem výnosy                                4,049,974,-

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  +6,395,62Kč.

Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo dne 27.2.2012 hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ledčice. Současně schválilo převedení přebytku hospodaření do fondu odměn (3 000,00 Kč ) a do rezervního fondu (3935,62 Kč).           


11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je přihlášena do rozvojového programu Ovoce do škol a Školní mléko. Zdravé zuby.
V rámci projektu „Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve školských zařízeních na území Středočeského kraje“, realizovaného Středočeským krajem za finanční podpory Evropské unie (Operační program Životního prostředí) a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), obdržela naše škola v průběhu července 2012 prostřednictvím společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. požadovaný kompostér.
Žáci jsou zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu LES VE ŠKOLE. RECYKLOHRANÍ.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nenabízela (nerealizovala) ve školním roce 2011/2012 programy celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
V tomto školním roce  škola pokračuje v  projektu EU peníze školám. Projekt zahájen k 1.5.2011, předpokládané datum ukončení projektu je 31.10.2013.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání . Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2011/2012 škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani
s organizacemi zaměstnavatelů, jelikož nejsou ve škole ustanoveny.

Spolupráce s ostatními partnery ve při plnění úkolů ve vzdělávání :
- obec Ledčice (sportovní a kulturní akce, materiální a finanční zajištění)
- školská rada (vize, zaměření školy, vzdělávací programy, školní řád...)
- Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves (kroužek malých myslivců a ochránců přírody)
- okolní obce, kde děti vystupují s tanečním a divadelním představením
- Domov odpočinku ve stáří Krabčice (vystoupení dětí)
- Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice (vystoupení dětí)
- KaSS Lužec n. Vl. (taneční vystoupení dětí, divadelní představení)
- spolupráce s rodiči

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 22.10.2012.

V Ledčicích  23.10.2012.


                                                                                                    Vypracoval: 
                                                                                                    Mgr. Martina Sypecká

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057518