2012/2013

Výroční zpráva ZŠ A MŠ LEDČICE,
školní rok 2012-13
Č.j.: 125/13

1. Základní údaje o škole
1.1 škola 
název školy Základní škola a mateřská škola Ledčice
adresa školy Ledčice 179, 277 08 Ledčice
právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba
IČO 70 996 598
IZO 102 274 541
identifikátor školy 600047423
vedení školy ředitel: Mgr. Martina Sypecká

kontakt tel.:  315765624, 739631791
MŠ – 604 947 374
e-mail:  zsledcice@volny.cz
www.ledcice.cz/škola

1.2 zřizovatel 
název zřizovatele Obec Ledčice
adresa zřizovatele Ledčice 45, 277 08
kontakt tel.:  315765513
e-mail: obec@ledcice.cz

1.3 součásti školy Kapacita
Mateřská škola 22
Základní škola 50
Školní družina 50
Školní jídelna  80

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga
Mateřská škola 1 22 22 11
1. stupeň ZŠ 2 26 13 13
Školní družina 1 23 23 23
Školní jídelna  x 49 x x

Komentář: I. třída – 1. a 2. ročník, třídní učitel Mgr.Martina Sypecká
                  II. třída – 3.,4. a 5. ročník, třídní učitel Mgr. Markéta Kuruczová
                                  

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny Dvě velké kmenové učebny a školní družina.
Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Počítačová učebna součást I. třídy, 11 počítačů s připojením na internet, tiskárna, výukové programy. Ve II. třídě interaktivní tabule, notebook  s připojením k internetu. Další 2 notebooky využívají pedagog. pracovníci.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní zahrada s krytým pískovištěm, průlezkami a trampolínou slouží hlavně jako odpočinkový areál. Veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem využíváno hlavně v hodinách TV.
Sportovní zařízení Zastaralé – postupně se obnovuje
Žákovský nábytek Výškově nastavitelné lavice. Ostatní nábytek zastaralý, snaha o modernizaci – v závislosti na finančních možnostech školy.
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. V rámci možností se dokupuje nové (EU peníze školám), přispívají sponzoři.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostačující.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Zastaralé, obnovuje se.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítače pro žáky jsou postupně vyměňovány za modernější – sponzorské dary.Do II. kmenové učebny byla pořízena interaktivní tabule. Další počítače s připojením na internet jsou umístěny v ředitelně, MŠ  a kanceláři vedoucí ŠJ.

Komentář: Vybavení školy je závislé na množství finančních prostředků. Škola se zapojila do projektu „EU peníze školám“ od 1.5.2011. 


1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení 29.11.2005
Počet členů školské rady  6


2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód Obor vzdělání  Poznámky
 Zařazené ročníky
79-01-C/01 Základní škola  RVP 1. – 5.

 


2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program (dle RVP ZV, č.j. 31504/2004-22) Zařazené ročníky
Školní vzdělávací program „Moje škola“
Školní vzdělávací program „Moje škola“ – LMP (zpracován dle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací)       1.- 5. ročník

      1.ročník
 

3 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 8
Počet učitelů ZŠ 2
Počet vychovatelů ŠD 1
Počet učitelek MŠ 2
Počet správních zaměstnanců  3

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace
Mgr. Martina Sypecká učitelka-ředitelka 1,0 16 VŠ Učitelství pro II. stupeň a střední školy, Ch – Rv
Ivana Šindelářová, DiS učitelka 0,455           5 VoŠ Ped Předškolní a mimoškolní pedagogika
Ivana Šindelářová, DiS vychovatelka ŠD 0,589 5 VoŠ Ped Předškolní a mimoškolní pedagogika
Milena Justová vedoucí učitelka MŠ 1,00 20 SPedŠ 
Jana Vraspírová učitelka MŠ 1,00 10 SPedŠ 
Mgr. Markéta Kuruczová učitelka ZŠ 1,00 3 VŠ Učitelství pro II. stupeň a střední školy, ČJ

Komentář: Vychovatelka ŠD Ivana Šindelářová dobírá úvazek – učitelka ZŠ.

 


3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %
Učitelé 1. stupně 0 Učitelé 1. stupně 0
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100
Vychovatelka ŠD 100 Vychovatelka ŠD 100
 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
do důch. veku v důchod.
věku Celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
Marta Hančlová  kuchařka 1,0 SOU
Vladimíra Srbová kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ (MD) 0,5 a 0,5 SOU
Hana Švecová domovník 0,938 Základní
Marcela Polmová kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ 0,5 a 0,5 SŠ


4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro  školní rok 2012-13
1 12 0 1

4.2 Výsledky přijímacího řízení
Na víceleté gymnázium v Kralupech n. Vl. byl přijat jeden žák.


5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu
1. stupeň

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo
s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno
1.ročník 4 0 4 0 0 0
2.ročník 6 1 5 0 0 0
3.ročník 10 4 6 0 0 0
4.ročník 4 2 2 0 1 0
5.ročník 2 1 1 0 2 0
Celkem 26 9 21 0 2 0


Přehled o chování
1. stupeň     

Ročník Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ
1. 4 0 0 0 0 0
2. 6 0 0 0 0 0
3. 10 0 0 0 0 0
4. 4 0 0 0 0 0
5. 2 0 2 0 2 0
Celkem 26 0 2 0 0 0


5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka
1. stupeň 1072 41 0 0


5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků
S vadami řeči 5. 1
S vývojovými poruchami učení 2.,3. 2
Zrakové postižení 3. 1

Komentář: Od ledna 2009  DAP  pod vedením p. uč. Viktorinové, 1 hodina týdně (přerušeno v době MD). Všichni žáci mají vypracovaný IVP na doporučení a po konzultacích s PPP Roudnice n.L.
  

 

 

 

 

5.4 Výchovně-vzdělávací proces:

    Naše škola je místem, které žáky podporuje a motivuje k učení. Charakter práce podporuje v dětech možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost zdravého sebehodnocení. V první řadě je nutné mít školu jako prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče, ale i kde se cítí spokojeně a bezpečně.
    Rozvrh hodin odpovídá zásadám psychohygieny. Škola se zaměřuje na  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s PPP Roudnice n. L., Mělník a SPC Litoměřice. Mimořádně nadané žáky škola neeviduje. Informační systém vůči žákům a rodičům – pravidelné třídní schůzky, konzultace po telefonické domluvě, žákovské knížky a každodenně aktualizované webové stránky tříd, školní družiny a mateřské školy, je dostačující.
     Vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem je závislé na množství finančních prostředků.
     Využíváme metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práci s chybou. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Umožňujeme seberealizaci dětí, jejich aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. Respektujeme individuální tempo. Využíváme zkušeností žáků, mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, které vedou k rozvoji komunikativních dovedností.  Velký  vliv na motivaci žáků má vzájemné hodnocení a sebehodnocení, které je součástí každé hodiny.
 Ve škole proběhla výuka plavání –  předplavecký výcvik pro MŠ, povinný plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník. Pro ostatní ročníky nepovinný.

Škola využila možnost srovnání v ČJ 4. ročníku ve spolupráci se spádovou školou v Roudnici n. L. Účastnila se plošného testování 5. ročníku.

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V letošním šk. roce se uskutečnilo mnoho  akcí, které zaujaly a bezesporu snížily riziko
negativního chování žáků školy.

Téměř všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2012/2013 podařilo splnit. Žáci
získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu a získali rovněž informace v rámci problematiky rizikového chování, včetně jeho následků. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. K tomu je zapotřebí zdařilé spolupráce školy s rodiči i s širší veřejností a další zapojení do projektů.
V rámci nespecifické prevence se v tomto roce uskutečnilo několik projektů, byla realizována škola v přírodě, děti vystupovaly na akcích pořádané školou, obcí i v blízkém okolí.
Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky: šikovné ruce, školní časopis, hudebně – dramatický kroužek, hra na zobcovou flétnu a kroužek první pomoci, zumba, přípravka karate. V MŠ zumba, přípravka karate.
Velký zájem ze strany žáků školy byl o besedy.
Žáci se zúčastnili rovněž několika kulturních pořadů, které kladně posílili vědomí žáků na dané téma, velmi oblíbená byla práce s informacemi v hodinách, četba denního tisku, práce
s internetem apod.
Problematika prevence sociálně patologických jevů byla náplní vyučovacích předmětů v rámci mezipředmětových vztahů.


7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

pracovník termín studia instituce
(VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování
Vraspírová Jana 30.10.2012 Praha Pohádkové tvoření ONIV
Justová Milena 15.11.2012
29.11.2012 Kralupy n.Vl. Prezentace a digitální fotografie 2010 zdarma
Šindelářová Ivana 15.11.2012
29.11.2012
 Kralupy n.Vl. Prezentace a digitální fotografie 2010 zdarma
Polmová Marcela 16.11.2012 Mělník Školení pro  vedoucí školních jídelen pořádané KHS zdarma
Sypecká Martina 22.11.2012 Roudnice n.L. Problematika vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací na ZŠ zdarma
Sypecká Martina 20.11.2012 Praha Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními ONIV
Justová Milena 14.3.2013 Praha BOZP a právní problematika pedagogického dozoru v MŠ ONIV


8.a Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – ZŠ
26.9.2012 – „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu
5.10.2012 – Logická olympiáda – 2 žáci
16.10.2012 – beseda s p. Halouskem, zástupcem České kosmické kanceláře
17.10.2012 – KaSS Lužec n.Vl. „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“
23.10.2012 – beseda s „lidickými dětmi“ Marií Šupíkovou, Věrou Čepelovou a Pavlem Horešovským
6.11.2012 - dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
12.11.2012 – Divadlo GONG Praha – „ Pět ženichů pro princeznu“
23.11.2012 – lampiónový průvod obcí
29.11.2012 – beseda s Plk. v. v. Pavlem Vranským - válečným veteránem RAF
5.12.2012 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice
7.12.2012 – Mikuláš ve škole
14.12.2012 - O Mikuláši, Vánocích a Třech králích - Agentura kulturních akcí  Marie Renzová
20.12.2012 - vánoční besídka dětí ZŠ
17.1.2013 – návštěva místní jednotky dobrovolných hasičů
28.1.2013 – Zdravá 5 – beseda o zdravé výživě
6.3.2013 – Země 2000 – výukový program „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“
 Roudnice n.L.
16.3.2013 – I. školní karneval
22.3.2013 – Vítání jara
5.-6.4.2013 – Noc s Andersenem
8.4.2013 – fotografování žáků
17.4.2013 – vystoupení na „Beřkovickém jaru“
18.4.2013 – výstaviště Holešovice – „Tutanchamon -  jeho hrob a poklady“, Planetárium Praha „Vesmír kolem nás“
25.4.2013 – beseda s pracovníkem prevence kriminality
30.4.2013 – Divadélko pro školy Hradec Králové „Pohádky z našeho statku“
30.4.2013 – vystoupení dětí na „pálení čarodějnic“ v obci
3.1.2013 - dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
12.5. – 17.5.2013 – škola v přírodě - penzion Červená Karkulka Smržovka
24.5.2013 – návštěva Leteckého muzea Kbely
15.6.2013 – dětský den, vystoupení žáků
19.6.2013 – Divadlo Spejbla a Hurvínka „Hurvínkova nebesíčka“ – výhra žáků
26.6.2013– rozloučení s páťáky
27.6.2013 – naučnou stezkou výstup na horu Říp, opékání vuřtů v Rovném společně s rodiči

Soutěže
ČERVEN - Student mobil - vymyšlení sloganu - soutěž o kapesné
KVĚTEN - Vládce nebes - soutěž v hodu vlaštovkou
                 - Evropské vody pro čistou vodu - projekt s názvem Voda nad zlato - soutěž
                 - Ekologická vlajka - soutěž Recyklohraní
 DUBEN - "Ze života včel" - téma: Práce včelaře ,  DDM CHOROŠ, Odlřichov v Hájích
                 - Veselé zoubky - výroba Kazíka a Zdravěnky a natočení video, kde prvňáčci předvádějí starším
                    spolužákům, jak se správně starat o své zoubky.
BŘEZEN - 41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013, Tradice a dědictví lidu mojí země
                 Zdravé zuby -vyplnění pracovních listů, tipování počtu zúčastněných vletošním ročníku, potvrzení návštěvy u  stomatologa, zaslání do soutěže
                 - výtvarná soutěž  "Mamince" , Muzeum lidových krojů, Kněževes u Rakovníka (kresba přáníčka mamince nebo babičce)
- Matematický klokan
ÚNOR- Plakát Celé Česko čte dětem, 7. ročník výtvarné soutěže

LEDEN - nakladateství Pierot, výtvarná soutěž  "Den v zoologické zahradě"
              - 
PROSINEC -HC LEV PRAHA, výtvarná soutěž, téma: Lev a Vánoce
LISTOPAD - Hrad s dýňovými strašidly - soutěž o nejkrásnější dýni  vyhlášená zřizovatelem (kolektivní práce)
- výtvarná soutěž – Tvorba komiksu na webových stránkách – www.rexo.cz
Co mi děda nebo babička vyprávěli – Středisko pro volný čas Všenory
ŘÍJEN -Ahoj z prázdnin, děti malují pro konto Bariéry, Dům dětí a mládeže Znojmo
ZÁŘÍ - ZOO Liberec,  15. ročník výtvarné soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat, téma: Kamarád do útulku nepatří (obrázky vystaveny na vernisáži výstavy 5. října)
 
8.b Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – MŠ
26.9.2012 – „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu
17.10.2012 – KaSS Lužec n.Vl. „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“
28.10.2012 – Vítání občánků – vystoupení dětí
12.11.2012 – Divadlo GONG Praha – „ Pět ženichů pro princeznu“
23.11.2012 – lampiónový průvod obcí
5.12.2012 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice
7.12.2012 – Mikuláš ve škole
14.12.2012 - O Mikuláši, Vánocích a Třech králích - Agentura kulturních akcí  Marie Renzová
19.12.2012 - vánoční besídka dětí MŠ
28.1.2013 – Zdravá 5 – beseda o zdravé výživě
16.3.2013 – I. školní karneval
22.3.2013 – Vítání jara
27.3.2013 – Víla Pohádka a skřítek Pomocníček – dopravní pořad pro děti
5.-6.4.2013 – Noc s Andersenem
8.4.2013 – fotografování dětí
17.4.2013 – vystoupení na „Beřkovickém jaru“ - předškoláci
18.4.2013 – výstaviště Holešovice – „Tutanchamon -  jeho hrob a poklady“(předškoláci), Giganti doby ledové (všichni)
30.4.2013 – Divadélko pro školy Hradec Králové „Pohádky z našeho statku“
30.4.2013 – vystoupení dětí na „pálení čarodějnic“ v obci
1.5.2013 – Vítání občánků – vystoupení dětí
12.5. – 17.5.2013 – škola v přírodě - penzion Červená Karkulka Smržovka
24.5.2013 – návštěva Leteckého muzea Kbely
19.6.2013 – Divadlo Spejbla a Hurvínka „Hurvínkova nebesíčka“ – výhra žáků
26.6.2013– rozloučení s předškoláky
Červen – výroba a prodej náramků – finanční  pomoc ZOO Praha poničené povodněmi

ZŠ A MŠ
České sběrné suroviny – „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“
Zakoupení předmětů – nadační fondy – ŽIVOT DĚTEM, SIDUS
Pravidelně své články uveřejňujeme v regionálním deníku – Mělnicko, Mělnický deník, Informatorium, Učitelské noviny.
Sbírka na pomoc ZOO Praha – vybráno 8888Kč (červen 2013).


9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2012-2013 byla provedena inspekce ČŠI ve dnech 10. a 11. září 2012.
Závěry:
Vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení.
Organizace využila finanční prostředky státního rozpočtu k realizaci vzdělávacích
programů. Zdroje financování, s nimiž škola disponovala, umožnily vytvořit podmínky
pro realizaci školních vzdělávacích programů.
Školní vzdělávací programy jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími
programy.
V MŠ jsou využívány vhodné metody a formy vzdělávání.
Průběh vzdělávání v MŠ a v ZŠ podporoval rozvoj funkčních gramotností dětí a žáků.
Příležitost ke zlepšení má ZŠ ve větší míře individualizace vzdělávání dle potřeb jednotlivých žáků.
Personální podmínky jsou v mateřské škole optimální, v základní škole jsou vzhledem
k chybějící odborné kvalifikaci všech pedagogů rizikem.
Byly zjištěny nedostatky v zajištění bezpečnosti dětí.
Na základě inspekčního zjištění ředitel přijal opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

10. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012

Celkové výnosy:       4 072 941,42

Celkové náklady:      4 082 662,54,-

Výsledek hospodaření:   - 9 721,12,-

 


Rekapitulace nákladů 2012:

spotřeba materiálu                   316 189,99,-
spotřeba energie                       297 568,24,-
cestovné                                       1 690,00,-
ostatní služby                           192 023,48,-
mzdové náklady                    2 298 142,00,-
soc. a zdravotní pojištění         770 094,00,-
zákonné soc.náklady                  22 807,00,-
jiné náklady                                  2 100,00,-
odpisy majetku                           18 226,00,-
náklady z DDHM                     150 672,70,-
ostatní náklady                           13 149,13,-
celkem náklady                    4 082 662,54,-
 
Rekapitulace výnosů 2012:

tržby stravné žáci                             238 457,69,-
tržby stravné cizí                                  8 700,00,-
tržby ŠD                                             13 500,00,-
tržby MŠ               72 263,00,-
čerpání darů                                        45 128,00,-
ostatní výnosy                                     12 906,00,-
úroky                                                     7 192,73,-
příspěvek od zřizovatele na provoz  550 000,00,-
příspěvky od KÚSK                      3 023 183,00,-
příspěvky a dotace z EU                  101 611,00,-
celkem výnosy                              4 072 941,42,-


Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo 19.3.2013 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ledčice, který skončil se ztrátou ve výši 9 721,12 Kč a jeho pokrytí z rezervního fondu příspěvkové organizace.


11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je přihlášena do rozvojového programu Ovoce do škol a Školní mléko. Zdravé zuby.
Žáci jsou zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu LES VE ŠKOLE. RECYKLOHRANÍ.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nenabízela (nerealizovala) ve školním roce 2012/2013 programy celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
V tomto školním roce  škola pokračuje v  projektu EU peníze školám. Projekt zahájen k 1.5.2011, předpokládané datum ukončení projektu je 31.10.2013.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání . Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2012/2013 škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani
s organizacemi zaměstnavatelů, jelikož nejsou ve škole ustanoveny.

Spolupráce s ostatními partnery ve při plnění úkolů ve vzdělávání :
- obec Ledčice (sportovní a kulturní akce, materiální a finanční zajištění)
- školská rada (vize, zaměření školy, vzdělávací programy, školní řád...)
- Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves (kroužek malých myslivců a ochránců přírody)
- okolní obce, kde děti vystupují s tanečním a divadelním představením
- Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice (vystoupení dětí)
- spolupráce s rodiči

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 24.10.2013.

V Ledčicích  25.10.2013.


                                                                                                    Vypracoval: 
                                                                                                    Mgr. Martina  Sypecká, ředitel

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057685