2013/2014

 

Výroční zpráva ZŠ A MŠ LEDČICE,

školní rok 2012-13

Č.j.: 101/14

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a mateřská škola Ledčice

adresa školy

Ledčice 179, 277 08 Ledčice

právní forma

příspěvková organizace/školská právnická osoba

IČO

70 996 598

IZO

102 274 541

identifikátor školy

600047423

vedení školy

ředitel: Mgr. Martina Sypecká

 

kontakt

tel.:  315765624, 739631791

MŠ – 604 947 374

e-mail:  zsledcice@volny.cz

www.ledcice.cz/škola

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Ledčice

adresa zřizovatele

Ledčice 45, 277 08

kontakt

tel.:  315765513

e-mail: obec@ledcice.cz

 

1.3 součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

50

Školní družina

50

Školní jídelna

80

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

25

25

12,5

1. stupeň ZŠ

2

36

18

18

Školní družina

1

30

30

30

Školní jídelna

x

59

x

x

 

Komentář: I. třída – 1. a 2. ročník, třídní učitel Mgr. Martina Sypecká

                  II. třída – 3., 4. a 5. ročník, třídní učitel Markéta Kulasová

                                   

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

Dvě velké kmenové učebny a školní družina.

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

Počítačová učebna součást I. třídy, 10 počítačů s připojením na internet, tiskárna, výukové programy. Ve II. třídě interaktivní tabule, notebook s připojením k internetu. Další 2 notebooky využívají pedagog. pracovníci.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Školní zahrada s krytým pískovištěm, průlezkami a trampolínou slouží hlavně jako odpočinkový areál. Veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem využíváno hlavně v hodinách TV.

Sportovní zařízení

Zastaralé – postupně se obnovuje

Žákovský nábytek

Výškově nastavitelné lavice. Modernizace v závislosti na finančních možnostech školy.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

V rámci možností se dokupuje nové, přispívají sponzoři.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Dostačující.

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

Zastaralé, obnovuje se.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Počítače pro žáky jsou postupně vyměňovány za modernější – sponzorské dary. Do II. kmenové učebny byla pořízena interaktivní tabule. Další počítače s připojením na internet jsou umístěny v ředitelně, MŠ a kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Komentář: Vybavení školy je závislé na množství finančních prostředků.

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

29. 11. 2005

Počet členů školské rady

6

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené ročníky

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

1. – 5.

 

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program (dle RVP ZV, č.j. 31504/2004-22)

Zařazené ročníky

Školní vzdělávací program „Moje škola“

Školní vzdělávací program „Moje škola“ – LMP (zpracován dle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací)

1. - 5. ročník

 

 

 

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

9

Počet učitelů ZŠ

2

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

3

Počet správních zaměstnanců

3

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Martina Sypecká

učitelka-ředitelka

1,0

17

Učitelství pro II. stupeň a střední školy, Ch – Rv

Ivana Šindelářová, DiS

učitelka

0,455

          6

VoŠ Ped

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ivana Šindelářová, DiS

vychovatelka ŠD

0,589

6

VoŠ Ped

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Milena Justová

vedoucí učitelka MŠ

1,00

21

SPedŠ

 

Jana Vraspírová

učitelka MŠ

1,00

11

SPedŠ

 

Marcela Polmová

učitelka MŠ

0,323

1

 

Markéta Kulasová

učitelka ZŠ

1,00

1

Studující Učitelství pro II. stupeň a střední školy

 

Komentář: Vychovatelka ŠD Ivana Šindelářová dobírá úvazek – učitelka ZŠ.

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

0

Učitelé 1. stupně

0

Učitelky MŠ

87

Učitelky MŠ

87

Vychovatelka ŠD

100

Vychovatelka ŠD

100

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

6

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Marta Hančlová

 kuchařka

1,0

SOU

Vladimíra Srbová

kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ (MD)

0,5 a 0,5

SOU

Hana Švecová

domovník

0,938

Základní

Marcela Polmová

kuchařka, ved. školní jídelny ZŠ

0,25

 

 

 1. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2014-15

1

6

1

1

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

Na víceleté gymnázium nebyl přijat žádný žák.

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu

 1. stupeň

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

1. ročník

11

0

11

0

0

0

2. ročník

5

0

5

0

0

0

3. ročník

6

2

4

0

0

0

4. ročník

10

2

8

0

0

0

5. ročník

4

2

2

0

0

0

Celkem

36

6

30

0

0

0

Přehled o chování

 1. stupeň      

 

Ročník

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

11

0

0

0

0

0

2.

5

0

0

0

0

0

3.

6

0

0

0

0

0

4.

10

0

0

0

0

0

5.

4

0

4

0

0

0

Celkem

36

0

4

0

0

0

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1860

52

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

S vývojovými poruchami učení

3., 4.

2

Zrakové postižení

4.

1

 

Komentář:  DAP  pod vedením p. uč. Viktorinové,  1 hodina týdně. Všichni žáci mají vypracovaný IVP na doporučení a po konzultacích s PPP  

Roudnice n. L., SPC Praha, SPC Litoměřice.

 

 

 

 

 

5.4 Výchovně-vzdělávací proces:

 

    Naše škola je místem, které žáky podporuje a motivuje k učení. Charakter práce podporuje v dětech možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost zdravého sebehodnocení. V první řadě je nutné mít školu jako prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče, ale i kde se cítí spokojeně a bezpečně.

    Rozvrh hodin odpovídá zásadám psychohygieny. Škola se zaměřuje na  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s PPP Roudnice n. L., Mělník a SPC Litoměřice, Praha. Škola eviduje mimořádně nadaného žáka (3. ročník). Informační systém vůči žákům a rodičům – pravidelné třídní schůzky, konzultace po telefonické domluvě, žákovské knížky a každodenně aktualizované webové stránky tříd, školní družiny a mateřské školy, je dostačující.

     Vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem je závislé na množství finančních prostředků.

     Využíváme metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práci s chybou. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Umožňujeme seberealizaci dětí, jejich aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. Respektujeme individuální tempo. Využíváme zkušeností žáků, mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, které vedou k rozvoji komunikativních dovedností.  Velký  vliv na motivaci žáků má vzájemné hodnocení a sebehodnocení, které je součástí každé hodiny.

 Ve škole proběhla výuka plavání –  předplavecký výcvik pro MŠ, povinný plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník. Pro ostatní ročníky nepovinný.

 

Škola se zapojila do Logické olympiády, projektu „Čtení pomáhá“, 72 hodin Ruku na to!

 

 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V letošním školním roce se uskutečnilo mnoho akcí, které zaujaly a bezesporu snížily riziko

negativního chování žáků školy.

 

Téměř všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2013/2014 podařilo splnit. Žáci

získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu a získali rovněž informace v rámci problematiky rizikového chování, včetně jeho následků. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. K tomu je zapotřebí zdařilé spolupráce školy s rodiči i s širší veřejností a další zapojení do projektů.

V rámci nespecifické prevence se v tomto roce uskutečnilo několik projektů, byla realizována škola v přírodě, děti vystupovaly na akcích pořádané školou, obcí i v blízkém okolí.

Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky: šikovné ruce, školní časopis, hudebně – dramatický kroužek, hra na zobcovou flétnu a kroužek první pomoci, angličtina, přípravka karate. V MŠ výtvarný kroužek, přípravka karate.

Velký zájem ze strany žáků školy byl o besedy.

Žáci se zúčastnili rovněž několika kulturních pořadů, které kladně posílili vědomí žáků na dané téma, velmi oblíbená byla práce s informacemi v hodinách, četba denního tisku, práce

s internetem apod.

Problematika prevence sociálně patologických jevů byla náplní vyučovacích předmětů v rámci mezipředmětových vztahů.

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

Šindelářová Ivana

20. – 21. 9. 2013

 

Praha

Klíčové kompetence vychovatele

ONIV

Šindelářová Ivana

19. 3. 2014

Praha

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje

zdarma

Polmová Marcela

29. 10. 2013

Praha

Od Martina po Matěje

ONIV

Polmová Marcela

12. 2. 2014

Praha

Pozitivní působení na děti v MŠ

ONIV

Sypecká Martina

12. – 12. 1. 2014

Praha

Kompetence pracovníků škol při podezření na CAN

ONIV

Sypecká Martina

5. 3. 2014

Praha

Metoda výuky psaní / Náprava a zvládání obtíží

ONIV

Sypecká Martina

29. - 30.3.2014

5. – 6. 4. 2014

Mělník

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

ONIV

Viktorinová Ivana

13. – 14. 3. 2014

Praha

Konference Mensa pro rozvoj nadání

zdarma

 

 

8.a  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – ZŠ

 1. 9. 2013 – slavnostní otevření muzea
 2. 9.2013 – „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu, ukázka práce SAMARITÁNŮ ČR
 3. 10. 2013 – Divadlo GONG Praha – „ Mauglí“
 4. 10. 2013 – Logická olympiáda
 5. 10. 2013 – E-ON výukový program
 6. 11. 2013 – KaSS Lužec n. Vl. – beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou
 7. 11. 2013 – lampiónový průvod obcí
 8. 12. 2013 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice
 9. 12. 2013 – Mikuláš ve škole
 10. 12. 2013 - vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ
 11. 1. 2014 – Divadélko pro školy „Jak se vaří pohádka“
 12. 2. 2014 – Divadlo GONG „Pohádky kocoura Mikeše“
 13. 2. 2014 – „Daleká cesta čokolády“ - ADRA
 14. 3. 2014 – Země 2000 – výukový program „Madagaskar“ Roudnice n. L.
 15. 3. 2014 – Vítání jara
 16. – 5. 4. 2014 – Noc s Andersenem
 17. 4. 2014 – vystoupení na „Beřkovickém jaru“
 18. 4. 2014 – vystoupení dětí na „pálení čarodějnic“ v obci
 19. 5. 2014 - dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
 20. 4. 2014 – S praotcem Čechem na Říp – výhra v soutěži
 21. 5. 2014 -  Plavecko – běžecký pohár Mělník
 22. 6. 2014 – dětský den, vystoupení žáků
 23. – 13. 6. 2014 – škola v přírodě, Pec pod Sněžkou, Krkonoše
 24. 6. 2014 – rozloučení s páťáky
 25. 6. 2014 – naučnou stezkou výstup na horu Říp, opékání vuřtů společně s rodiči

 

Soutěže

Veselé zoubky - soutěž pro prvňáčky, prevence zubního kazu

Zdravé zuby - zaslání kartiček dětí s razítkem stomatologa (potvrzení preventivní prohlídky po půl roce)

Ze života včel -výtvarná soutěž - Včelí karneval

Čtěte se slonem Bobem - výtvarná i literární soutěž - Čteme se slonem Bobem

Příběh planety - literární a výtvarná soutěž 3001 - Rosteme s knihou

Mé toulky za zvěří - výtvarná soutěž Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

 1. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014, výtvarná soutěž

Mateřídouška soutěž se stavebnicí - Lego z filmu

Activáček -  výtvarná soutěž,  kresba pohádkové postavičky (dvě oceněné děti, Kubík Muchka a Terezka Hančlová)

Recyklohraní - Cesta kolem světa - vyučovací blok věnovaný elektrospotřebičům a nakupování

Mateřídouška -  vtip s obrázkem - Soutěž o horské kolo

Záložka do škol spojuje - výroba záložky pro Základní školu v Hlinné na Slovensku

Malované svátky - výtvarná soutěž s DDM Mělník, výsledky regionálního výběru: (ceny předány v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje), Region 1 (D. Beřkovice, Nebužely, Ledčice, Velký Borek, Pšovka, Mělník, Březno, Kojetice, Mlazice) vítěz: žákyně naší školy – výhra výletu na horu Říp pro celou třídu.

 

 

 8.b Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – MŠ

 1. 9. 2013 - slavnostní otevření muzea
 2. 9.2013 - „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu, ukázka práce SAMARITÁNŮ ČR
 3. 10. 2013 - Divadlo GONG Praha – „ Mauglí“
 4. 10. 2013 - E-ON výukový program
 5. 11. 2013 - lampiónový průvod obcí
 6. 11. 2013 - Vítání občánků
 7. 12. 2013 - „Živý Betlém“ – náves Ledčice
 8. 12. 2013 - Mikuláš ve škole
 9. 12. 2014 - „Tajemství sněhové vločky“ – KaSS Lužec nad Vltavou
 10. 12. 2013 - vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ
 11. 1. 2014 - Divadélko pro školy „Jak se vaří pohádka“
 12. 2. 2014 - Divadlo GONG „Pohádky kocoura Mikeše“
 13. 3. 2014 - Vítání jara
 14. – 5. 4. 2014 - Noc s Andersenem
 15. 4. 2014 – „O neposedné pomlázce „ – KaSS Lužec nad Vltavou
 16. 4. 2014 - vystoupení na „Beřkovickém jaru“
 17. 4. 2014 - vystoupení dětí na „pálení čarodějnic“ v obci
 18. -13. 6. 2014 - škola v přírodě, Pec pod Sněžkou

 

 

 

ZŠ A MŠ

České sběrné suroviny – „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“

Zakoupení předmětů – nadační fondy – ŽIVOT DĚTEM, SIDUS

Pravidelně své články uveřejňujeme v regionálním deníku – Mělnicko, Mělnický deník, Informatorium, Učitelské noviny.

Vánoční a velikonoční výstava – ukázky a prodej dětských prací.

 

 

 

 

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

Dne 14. října 2013 byla provedena inspekční činnost zaměřená zejména na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční činnosti.

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013

Celkové výnosy:       4 289 387,49,-

Celkové náklady:      4 281 318,39,-

Výsledek hospodaření:    8 069,10,-

 

Rekapitulace nákladů 2013 v tisících:

 

spotřeba materiálu                    

415 318,68

spotřeba energie                       

301 591,68

opravy a udržování                  

22 356,00

cestovné                                       

1 333,00

služby                          

188 523,10

mzdové náklady                    

2 312 833,00

soc. a zdravotní pojištění      

764 649,00

FKSP

22 627,00

odpisy dlouhodobého majetku

18 226,00

náklady z drobného dlouhodobého majetku                                 

220 956,93

 

ostatní náklady                            

12 902,65

kurzové ztráty

1,35

celkem náklady     

4 281 318,39

 

Rekapitulace výnosů 2013 v tisících:

 

tržby stravné                                       

356 270,87

čerpání fondů

59 826,00

ostatní výnosy z činnosti

11 045,00

úroky

6 223,62

výnosy z transferů

3 856 022,00

celkem výnosy    

4 289 387,49

                               

Rada obce Ledčice schválila dne 17. 6. 2014 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy  Ledčice, okres Mělník, Ledčice 179 za rok 2013 a souhlasila s převedením přebytku hospodaření ve výši 8 069,10 Kč do fondu rezerv.  

 

 

 1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola je přihlášena do rozvojového programu Ovoce do škol a Školní mléko. Zdravé zuby.

Žáci jsou zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu LES VE ŠKOLE. RECYKLOHRANÍ. Certifikát Recyklohraní, o. p. s. EKOUČITEL roku 2013/2014 získala p. uč. Šindelářová za mimořádnou aktivitu v oblasti ekologického vzdělání, výchovy a osvěty.

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem propůjčil naší škole na léta 2014 – 2016 titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 3. STUPNĚ“.

 

 1. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nenabízela (nerealizovala) ve školním roce 2013/2014 programy celoživotního učení.

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V tomto školním roce škola končí projekt EU peníze školám. Projekt zahájen k 1. 5. 2011, ukončení projektu 31. 10. 2013.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a

podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“. Hrátky s Povídálkem a Zvídálkem - hry s dětmi zaměřené na podporu přirozeného vývoje řeči, občas i společně s rodiči. Celková částka dotace 81 760Kč.

Rozvojový program MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014“. Celková cena dotace 4000Kč.

 

Nerealizované projekty: Podpora vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit

                                        Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014.

 

 1. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Ve školním roce 2013/2014 škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani

s organizacemi zaměstnavatelů, jelikož nejsou ve škole ustanoveny.

 

Spolupráce s ostatními partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:

- obec Ledčice (sportovní a kulturní akce, materiální a finanční zajištění)

- školská rada

- Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves (kroužek malých myslivců a ochránců přírody), MS Krabčice - Rovné

- okolní obce, kde děti vystupují s tanečním a divadelním představením

- ZŠ a MŠ Mnetěš

- Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice (vystoupení dětí)

- spolupráce s rodiči

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 29. 9. 2014.

 

V Ledčicích 30. 9. 2014.

 

 

                                                                       Vypracoval:  Mgr. Martina  Sypecká, ředitel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057519