2016/2017

 

Výroční zpráva ZŠ A MŠ LEDČICE,

školní rok 2016-17

Č. j.: 119/17

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a mateřská škola Ledčice

adresa školy

Ledčice 179, 277 08 Ledčice

právní forma

příspěvková organizace/školská právnická osoba

IČO

70 996 598

IZO

102 274 541

identifikátor školy

600047423

vedení školy

ředitel: Mgr. Martina Sypecká

 

kontakt

tel.:  315765624, 739631791

MŠ – 604 947 374, ŠJ - 737498778

e-mail:  zsledcice@volny.cz

www.ledcice.cz/škola

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Ledčice

adresa zřizovatele

Ledčice 45, 277 08

kontakt

tel.:  315765513

e-mail: obec@ledcice.cz

 

1.3 součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

50

Školní družina

50

Školní jídelna

80

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

25

25

12,5

1. stupeň ZŠ

2

44

22

22

Školní družina

2

43

21,5

21,5

Školní jídelna

x

69

x

x

Komentář:

 

I. třída – 1. a 2. ročník, třídní učitel Mgr. Martina Sypecká, AP –Tománková Olga, Šindelářová Ivana, DiS.

II. třída – 3., 4. a 5. ročník, třídní učitel Mgr. Ivana Viktorinová, AP – Ing. Studecká Vendula, Polmová Marcela, DiS.

                                  

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

Dvě velké kmenové učebny a školní družina.

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

Počítačová učebna součást I. třídy, 10 počítačů s připojením na internet, tiskárna, výukové programy. Ve II. třídě interaktivní tabule, 2 notebooky s připojením k internetu. Další 2 notebooky využívají pedagog. pracovníci.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Moderní školní zahrada s mnoha herními prvky, krytým pískovištěm, průlezkami a trampolínou slouží  jako odpočinkový i naučný areál. Veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem využíváno hlavně v hodinách TV.

Sportovní zařízení

Postupně se obnovuje.

Žákovský nábytek

Výškově nastavitelné lavice. Modernizace v závislosti na finančních možnostech školy.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

V rámci možností se dokupuje nové, přispívají sponzoři.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Dostačující.

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

Postupně se obnovuje se.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Počítače pro žáky jsou vyměňovány za modernější – sponzorské dary. Další počítače s připojením na internet jsou umístěny v ředitelně, MŠ a kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Komentář: Vybavení školy je závislé na množství finančních prostředků.

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

29. 11. 2005

Počet členů školské rady

6

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené ročníky

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

  1. – 5.

 

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program (dle RVP ZV, č. j. 31504/2004-22)

Zařazené ročníky

Školní vzdělávací program „Moje škola“

 

1.      - 5. ročník

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

11

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

učitelka-ředitelka

1,0

20

Učitelství pro II. stupeň a střední školy, Ch – Rv

učitelka

0,5

          9

VoŠ Ped

Předškolní a mimoškolní pedagogika

vychovatelka ŠD

0,589

9

VoŠ Ped

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Asistent pedagoga

0,333

9

VoŠ Ped

Předškolní a mimoškolní pedagogika

vedoucí učitelka MŠ

1,00

24

SPedŠ

 

učitelka ZŠ

1,00

9

Speciální pedagogika, VV

učitelka MŠ

asistent pedagoga ZŠ

0,323

0,430

4

4

VoŠ Ped

Předškolní a mimoškolní pedagogika

asistent pedagoga ZŠ

1,0

11

Studium pedagogiky

učitelka MŠ

1,00

4

Student Učitelství pro II. stupeň a střední školy

Vychovatelka ŠD

0,536

5

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Asistent pedagoga

0,51

5

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

33

Učitelé 1. stupně

33

Učitelky MŠ

66

Učitelky MŠ

66

Vychovatelka ŠD

50

Vychovatelka ŠD

50

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

2

0

5

0

1

0

0

0

0

0

8

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

kuchařka

1,0

SOU

kuchařka

1,0

SOU

domovník

1,0

Základní

provozář

0,375

VoŠ

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2017-18

1

9

2

3

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

Na víceleté gymnázium byli přijati 2 žáci.

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu

1. stupeň

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

1. ročník

10

0

10

0

0

0

2. ročník

11

1

10

0

0

0

3. ročník

6

1

5

0

0

0

4. ročník

12

5

7

0

2

0

5. ročník

5

0

5

0

0

0

Celkem

44

7

37

0

2

0

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Ročník

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

10

0

0

0

0

0

2.

11

0

0

0

0

0

3.

16

0

0

0

0

0

4.

12

0

0

0

0

0

5.

5

0

5

0

0

0

Celkem

44

0

5

0

0

0

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2135

49

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

S vývojovými poruchami učení

4.

3

Autismus

1., 5.

2

Vada řeči

1.

1

Jiné

1., 3.

4

 

Komentář:  DAP  pod vedením p. uč. Viktorinové,  1 hodina týdně. Všichni žáci mají vypracovaný IVP na doporučení a po konzultacích s PPP  

Roudnice n. L., SPC Praha, SPC Litoměřice.

 

 

 

 

 

5.4 Výchovně-vzdělávací proces:

 

    Naše škola je místem, které žáky podporuje a motivuje k učení. Charakter práce podporuje v dětech možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost zdravého sebehodnocení. V první řadě je nutné mít školu jako prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče, ale i kde se cítí spokojeně a bezpečně.

    Rozvrh hodin odpovídá zásadám psychohygieny. Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s PPP Roudnice n. L., Mělník a SPC Litoměřice, Praha. Informační systém vůči žákům a rodičům – pravidelné třídní schůzky,

konzultace po telefonické domluvě, žákovské knížky a každodenně aktualizované webové stránky tříd, školní družiny a mateřské školy, je dostačující.

     Vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem je závislé na množství finančních prostředků.

     Využíváme metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práci s chybou. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Umožňujeme seberealizaci dětí, jejich aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. Respektujeme individuální tempo. Využíváme zkušeností žáků, mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, které vedou k rozvoji komunikativních dovedností.  Velký  vliv na motivaci žáků má vzájemné hodnocení a sebehodnocení, které je součástí každé hodiny.

 Ve škole proběhla výuka plavání –  předplavecký výcvik pro MŠ, povinný plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník. Pro ostatní ročníky nepovinný.

 

Škola se zapojila do Logické olympiády, projektu „Čtení pomáhá“, 72 hodin Ruku na to!, Postcrossingu, Stroj na jedničky, Sazka Olympijský víceboj, ZaMat, Matematický klokan, Záložka do knihy spojuje, Recyklohraní, Ovoce do škol, Dotované školní mléko.

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V letošním školním roce se uskutečnilo mnoho akcí, které zaujaly a bezesporu snížily riziko

negativního chování žáků školy.

 

Téměř všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2016/2017 podařilo splnit. Žáci

získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu a získali rovněž informace v rámci problematiky rizikového chování, včetně jeho následků. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. K tomu je zapotřebí zdařilé spolupráce školy s rodiči i s širší veřejností a další zapojení do projektů.

V rámci nespecifické prevence se v tomto roce uskutečnilo několik projektů, byla realizována škola v přírodě, děti vystupovaly na akcích pořádané školou, obcí i v blízkém okolí.

Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky: školní časopis, hudebně – dramatický kroužek, hra na zobcovou flétnu a angličtina. V MŠ výtvarný kroužek, angličtina.

Velký zájem ze strany žáků školy byl o besedy.

Žáci se zúčastnili rovněž několika kulturních pořadů, které kladně posílili vědomí žáků na dané téma, velmi oblíbená byla práce s informacemi v hodinách, četba denního tisku, práce

s internetem apod.

Problematika prevence sociálně patologických jevů byla náplní vyučovacích předmětů v rámci mezipředmětových vztahů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

Uč. ZŠ

8. 9. 2016

PPP Rce

Schůzka výchovných poradců v PPP

 

 

27. 9. 2016

DDM Mělník

Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti

ONIV

 

22. 11. 2016

DDM Mělník

Angličtina: Mám ve třídě dyslektika(y)

ONIV

 

20. 2. 2017

Mělník

Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka

ONIV

 

3. 5. 2017

Praha

Jak komunikovat s rodiči našich žáků

ONIV

ředitel

19. 9. 2016

MAS Nad Prahou

Inkluze v základní škole

 

 

6. 4. 2017

Praha

Řešení konfliktních situací v pedagogickém kolektivu

ONIV

Vedoucí ŠJ

2. 11. 2016

Praha

Pracovní seminář pro vedoucí školních jídelen

 

Uč. MŠ

14. 11. 2016

Praha

Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

ONIV

 

13. 3. 2017

Praha

Pestrá strava a výživová doporučení pro děti MŠ

ONIV

Vedoucí uč. MŠ

23. 1. 2017

Ústí n. L.

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

 

Vychovatelka ŠD

16. 5. 2017

Praha

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

ONIV

Kuchařky

31. 8. 2017

KHS Mělník

„nebojte se zeptat – III. ročník“

 

 

 

8. a Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – ZŠ

 

3. 9. 2016 –  oslavy výročí školy a obce Ledčice

17. 9. 2016 – taneční vystoupení žáků v Nové Vsi na posvícení

29. 9. 2016 – „Svatováclavský běh“ – naučná stezka k Řípu

13. 10. 2016 – 72 hodin – Ruku na to!

19. 10. 2016 a 23. 6. 2017 – dopravní hřiště Mělník, praktická i teoretická výuka

19. 10. 2016 – divadelní představení KaSS Lužec n. Vl. „Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem“

9. 11. 2016 – beseda s tiskovou mluvčí Policie Středočeský kraj, preventistou BOZ

11. 11. 2016 – lampiónový průvod obcí

18. 11. 2016 – komentovaná návštěva Pražského hradu

27. 11. 2016 – „Živý Betlém“ – náves Nová Ves, rozsvěcení stromečku

2. 12. 2016 – Mikuláš ve škole

5. 12. 2016 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice, rozsvěcení stromečku

20. 12. 2016 - vánoční besídka ZŠ

22. 12. 2016 – bruslení na zimním stadionu Roudnice n. L.

20. 1. 2017 – vystoupení žáků na mysliveckém plese v Krabčicích - Rovném

23. 2. 2017 – Země 3000 – výukový program „Za obry a trpaslíky“, Rce n. L.

28. 2. 2017 – Olympijský den s olympioniky – výhra Sazka Olympijský víceboj

3. 3. 2017 – Divadélko pro školy Hradec Králové „Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná“, ve školní družině

18. 3. 2017 – dětský karneval U Cinků

21. 3. 2017 – Vítání jara

31. 3. –  1. 4. 2017 – Noc s Andersenem, nocování ve škole

11. 4. 2017 – McDonald's Cup Kralupy nad Vltavou

18. 5. 2017 – Plavecko běžecký pohár Mělník

21. – 26. 5. 2017 – škola v přírodě Slapy

3. 6. 2017 – dětský den Ledčice, vystoupení žáků

7. 6. 2017 - Plavecko běžecký pohár Čelákovice, krajské kolo

10. 6. 2017 - dětský den Nová Ves, vystoupení žáků

27. 6. 2017 – exkurze Letiště Sazená

28. 6. 2017 – dopoledne rozloučení s páťáky

28. 6. 2016 – naučnou stezkou na kolech do Mnetěše, kolem  hory Říp do Krabčic – Rovného, opékání vuřtů s rodiči

 

Soutěže

 

Logická olympiáda

Matematický Klokan 2017 – Klokánek, Cvrček

 

Sportovní soutěže

 McDonald's Cup Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou – okrskové kolo v minifotbale

Plavecko-běžecký pohár, Mělník

Sazka Olympijský víceboj

 

Výtvarné soutěže

Mimoni – časopis Mateřídouška

Obr Dobr – časopis Mateřídouška

Anděl – časopis Mateřídouška

Šmoulí domeček - časopis Mateřídouška

Mé toulky za zvěří 2017 – časopis Myslivost

 

Výtvarné a literární soutěže

Den školáka, Kralupy nad Vltavou

Veselé zoubky, prevence zubního kazu

 

Dobrovolnické aktivity

72 hodin – Ruku na to!, sběr papíru a elektrospotřebičů

 

Mezinárodní projekt

Záložka do knihy spojuje školy

 

Environmentální soutěže

Recyklohraní – sběr baterií, elektrospotřebičů

 

8. b Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – MŠ

 

3. 9.  - oslavy obce - vystoupení dětí, den otevřených dveří v MŠ

19.10.  - Pověsti české aneb pohádky pod Řípem (KaSS Lužec nad Vltavou)

11. 11.  - Lampionový průvod

17. 11.  - Vítání občánků - vystoupení dětí

28.11.  - Tvoření s p. Šustrovou – vizovické ozdoby

 1. 12.  - vystoupení v Senior klubu

 2. 12.  - Čertí den v MŠ

22. 12.  - Vánoční besídka

22. 2.  -  O třech námořnících (KaSS Lužec nad Vltavou)

 3. 3.  - Bajky pana Ezopa (Divadélko pro školy Hradec Králové)

21. 3.  - Vítání jara 

18. 3.   - Dětský karneval

31. 3.  - Velikonoční focení

31. 3. - 1. 4. Noc s Andersenem

 7. 5.  - Vítání občánků – vystoupení dětí

21. 6.  - návštěva History parku

27. 6.  - loučení s předškoláky

Únor - duben  - Předplavecký výcvik

21. až 26. 5.  - Škola v přírodě  - Stará Živohošť (Tvrz Hammer, hrad Karlštejn, Chotilsko – muzeum………)

Angličtina (kroužek) - říjen - květen

Šikovné ručičky (kroužek) - říjen - květen

Duben - červen - Plavecký kurz

Vánoční, velikonoční výstava  „U Cinků“– výrobky dětí

 

 

ZŠ A MŠ

České sběrné suroviny – „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“

Zakoupení předmětů – nadační fondy – ŽIVOT DĚTEM, SIDUS

Pravidelně své články uveřejňujeme v regionálním deníku.

Vánoční a velikonoční výstava – ukázky a prodej dětských prací.

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost.

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016

Celkové výnosy:       5 401 490,76

Celkové náklady:      5 409 067,52

Výsledek hospodaření:    - 7 576,76

 Rekapitulace nákladů 2016

501-spotřeba materiálu                   

462 338,22

502-spotřeba energie                      

216 249,00

511-opravy a udržování                 

24 913,00

512-cestovné                                      

1 714,00

518-služby                         

222 337,80

521-mzdové náklady                   

3 137 761,00

524-soc. a zdravotní pojištění     

1 055 287,00

525-jiné soc.pojištění

11 935,00

527-FKSP

50 489,00

551-odpisy dlouhodobého majetku

18 226,00

558-náklady z DDHM                                

202 183,50

549-ostatní náklady                           

5 634,00

celkem náklady    

5 409 067,52

Rekapitulace výnosů 2016 

602-tržby stravné                                      

440 245,12

648-čerpání fondů

24 793,00

649-ostatní výnosy z činnosti

27 860,70

662-úroky

63,94

672-výnosy z transferů

4 908 528,00

celkem výnosy   

5 401 490,76

Výsledek hospodaření za rok 2016
5 409 067,52 – 5 401 490,76 = -7 576,76

Rada obce Ledčice schválila dne 27. 2. 2017 účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ledčice, okres Mělník, Ledčice 179 včetně výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši  –7 576,76Kč a schválila pokrytí ztráty  –7 576,76Kč hospodářského výsledku za rok 2016 z rezervního fondu.

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola je přihlášena do rozvojového programu Ovoce do škol a Školní mléko. Zdravé zuby.

Žáci jsou zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu LES VE ŠKOLE. RECYKLOHRANÍ.

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem propůjčil naší škole na léta 2014 – 2016 titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 3. STUPNĚ“.

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nenabízela (nerealizovala) ve školním roce 2016/2017 programy celoživotního učení.

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V tomto školním roce škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů.

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

V tomto školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani

s organizacemi zaměstnavatelů, jelikož nejsou ve škole ustanoveny.

 

Spolupráce s ostatními partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:

- obec Ledčice (sportovní a kulturní akce, materiální a finanční zajištění)

- školská rada

- Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves (kroužek malých myslivců a ochránců přírody), MS Krabčice - Rovné

- okolní obce, kde děti vystupují s tanečním a divadelním představením

- ZŠ a MŠ Mnetěš

- MŠ Nová Ves

- spolupráce s rodiči.

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 31. 8. 2017.

 

V Ledčicích 31. 8. 2017.

 

 

                                                                       Vypracoval:  Mgr. Martina  Sypecká, ředitel                     

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057872