Školní poradenské pracoviště

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 A JEHO KONCEPCE

 

Základní škola a mateřská škola Ledčice

Ledčice 179

277 08

 

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce Základní školy a mateřské školy Ledčice. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle § 7 vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Podílí se na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

 

Vedoucí:                                Mgr. Martina Sypecká – ředitel

                            Mgr. Ivana Viktorinová – školní speciální pedagog

 

Konzultační hodiny:               pátek 14:00 – 15:00 hod. v ZŠ nebo po předchozí domluvě

 

Pedagogická intervence:        pátek 13:15 – 14:00 hod.

 

Koncepční cíle:

 

1. Zabezpečovat realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souladu s jeho koncepčními a strategickými cíli na všech úrovních.

 

2. Ve spolupráci s vedením školy provádět pravidelnou, systematickou a pravdivou analýzu realizace ŠVP. Na jejím základě připravovat podněty pro jeho další zkvalitňování.

 

3. S využitím metod odborné podpory vytvořit pedagogickým pracovníkům prostor pro zajištění jejich „profesionálního bezpečí“, které je nutnou podmínkou pro uspokojení potřeb profesní, osobnostní a sociální jistoty.

 

4. S využitím metod zaměřených na pozitivní komunikaci vytvořit ve škole atmosféru, ve které se žáci budou chtít učit a učitelé budou chtít učit. Za těchto podmínek se žáci naučí učit a myslet tak, aby byli schopni aktivně řešit problémy a pružně se přizpůsobovat neustále se měnící realitě.

 

5. Vytvořit otevřený prostor pro komunikaci a spolupráci mez i školou a veřejností, mezi učiteli a rodiči. Společné zaměření se na individuální schopnosti a potřeby dítěte je podstatou bezpečného prostředí pro jeho optimální rozvoj a zároveň základním pilířem primární prevence negativních jevů.

 

Teoretická východiska a metody práce:

 

Odborná - kontinuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), diagnostika, práce s rodinou

 

 

Standardními činnostmi poradenských pracovníků školy jsou služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

 

K obecným cílům týmu ŠPP vyplývajících ze školského zákona a vyhlášky 72/2004 Sb. patří:

 

- poskytování podpůrných opatření pro žáky s SVP

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- poskytování průběžné a dlouhodobé péče o neúspěšné žáky

- vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole

- zajištění podmínek pro integraci žáků se SVP, žáků nadaných a mimořádně nadaných

- primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

- poskytování metodické podpory učitelům - odborná podpora

- předcházení všem normám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

- včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů

- sledování a vyhodnocování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytvoření metodického zázemí pro tyto programy

- prohloubení a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

- zajistit propojení poradenských služeb poskytovaných školou se službami dalších poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP)

 

Poskytování péče a podpory školními specialisty probíhá v době konzultačních hodin. Další setkávání probíhá formou individuálních dohod mezi školním specialistou a zájemcem.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Etický kodex pracovníků školního poradenského pracoviště

 

Neoddělitelnou součástí činnosti ŠPP je etický kodex pracovníků. Tento etický kodex se týká každého odborného pracovníka působícího v

rámci ŠPP.

Nejdůležitějším kritériem odborného i lidského působení je hájení všech práv klienta, zaručující mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních údajů.

Intervencí se chápe akt nebo další následná činnost, kterou pracovník ŠPP (sám nebo ve spolupráci s dalšími odborníky) poskytne ve prospěch klienta. Může se jednat o poradenství, diagnostiku, konzultaci, jednorázovou intervenci, o krátkodobou či dlouhodobou péči, individuální práci s klientem, s dvojicí, rodinou, se třídou apod.

Klientem je ten, kdo navazuje kontakt se ŠPP (telefonicky nebo osobní návštěvou), a to za účelem vyhledání rady či pomoci.

Institut supervize je profesionální služba zajišťovaná jednotlivým pracovníkům ŠPP i celému týmu ŠPP prostřednictvím akreditovaného odborníka, působícího mimo tým tohoto pracoviště.

Hlavním účelem odborné podpory - supervize - je vytvoření dalších bezpečnostních prvků, které na prvním místě hájí zájem a bezpečí klienta a současně vytváří i bezpečí pro profesionální pracovní tým. Dále

vytváří kritické prostředí pro nalézání optimálního a efektivního způsobu intervence.

 

 

A. Hlavní body zásad vztahu mezi pracovníkem ŠPP a klientem

 

1) Vztah mezi jakýmkoliv pracovníkem ŠPP a klientem vzniká tím okamžikem, kdy klient vstoupí do prostor k intervenci určených a vyjádří svůj zájem o službu. Tento vztah vzniká i tehdy, jestliže klient vyjádří svůj zájem o službu telefonicky.

2) Pokud se pracovník ŠPP náhodně nebo v rámci společenského styku setká s klientem, vyhne se jakémukoliv rozhovoru, který se týká pracovního vztahu mezi nimi.

3) Po dobu trvání intervence se pracovník ŠPP pokud možno vyhýbá tomu, aby se se svými klienty ocital v kontaktech mimopracovních.

4) Povinnosti plynoucí z těchto zásad ze strany pracovníka ŠPP vůči klientovi trvají i po skončení intervence a zcela samozřejmá je zásada povinnosti naprosté mlčenlivosti, její jakékoliv porušení je možné pouze s výslovným souhlasem klienta (zpráva pro policii, soud apod.).

5) Každý pracovník ŠPP si uvědomuje pravděpodobnou možnost klientova zvláštního citového vztahu k sobě, který během intervence může vzniknout a který může trvat. Proto musí pečlivě zvažovat své kroky, aby tento vztah žádným způsobem nemanipuloval a ani nepoužil.

 

B. Hlavní body okolností intervence

 

1) Při zvažování cílů intervence musí každý pracovník ŠPP dbát, aby nevnucoval klientovi své vlastní hodnoty ani případnou hodnotovou orientaci instituce, kde se intervence poskytuje.

2) Opačně platí, že pracovník ŠPP si musí být vědom toho, že při zvažování cílů intervence není v žádném případě povinen přijmout hodnotovou orientaci klienta, jestliže ta je v rozporu s jeho morálkou.

3) Ukončení intervence se může dít buď na žádost klienta, nebo zjistí-li pracovník ŠPP, že její další pokračování není pro klienta přínosem.

4) Intervence může nepřímo ovlivnit i další jedince, kteří jsou s klientem v kontaktu, proto je nutné brát v úvahu i jejich zájem.

 

C. Kompetence pracovníka ŠPP ve vztahu ke klientům

 

1) Při práci s klientem používá pracovník ŠPP pouze takové postupy a metody, o nichž má dostačující znalosti a se kterými získal potřebné zkušenosti.

2) Pracovník ŠPP si udržuje neustále přehled o vývoji svého oboru a stále své vzdělání obohacuje.

 

D. Právní, administrativní a osobnostní odpovědnost

 

1) Každý pracovník ŠPP respektuje při své práci právní odpovědnost v rámci platných právních předpisů.

2) Pracovník ŠPP si vede záznamy o setkání s klientem, uchovává korespondenci, testy, záznamy o supervizích a ostatní dokumentaci pro případné další použití v zájmu klienta. Tato dokumentace nesmí být přístupna nepovolaným osobám.

3) Posudky a zprávy o vyšetření může poskytnout pracovník ŠPP pouze se souhlasem klienta - zákonného zástupce, nebo na jeho přání.

4) Zprávu pro soud (např. při rozvodovém řízení apod.) poskytne pracovník ŠPP pouze podle platných právních předpisů, jmenovitě na vyžádání soudu, které je podmíněno souhlasem obou rozvádějících se partnerů.

5) Posudky určené institucím nezdravotnickým, např. pro OSPOD, formuluje pracovník ŠPP jazykem obecně srozumitelným. Hlavním měřítkem je zde zájem klienta. S krajní opatrností je třeba zacházet s diagnostickými termíny, zejména s pojmy, které se vztahují k normalitě a patologii.

6) Při své práci pracovník ŠPP vždy respektuje důvěrnost klientova sdělení, jakož i jeho lidskou důstojnost. To se musí projevit i v přiměřeném vybavení konzultační místnosti a přilehlých prostor (např. zvukotěsnost apod.).

7) Pracovník ŠPP nepoužije svůj profesionální vztah s klientem k podpoře svých zájmů ani k vzájemné výměně služeb.

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Standardní činnost školního speciálního pedagoga. Depistážní činnosti. Screening  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

 

Diagnostické a intervenční činnosti:

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální péče a podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)

3) Realizace intervenčních činností:

a) screening žáků s SVP

b) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)

c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a PLPP (vždy ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem příslušného předmětu, vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)

d) průběžné vyhodnocování účinnosti stanovených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav

e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a diagnostických materiálů

f) zabezpečení průběžné komunikace s rodinou (zákonným zástupcem) žáka se SVP

g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy

i) konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování  realizace navržených podpůrných opatření u žáků se SVP

j) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení

 

Metodické a koordinační činnosti:

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole

2) Spolupráce se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

3) Účast na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 

V Ledčicích dne 1. 9. 2016

 

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

„Moje hravá škola“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014860

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností

Picture1.png

 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Picture2.png

 srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

052024
zapati.jpg