2006/2007

Základní a mateřská škola Ledčice,okres Mělník

I. VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY
VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2006/2007
OBSAH: 
  a/ charakteristika školy
  b/ učební plány
  c/ údaje o pracovnících školy
  d/ přijímání a zařazování žáků
  e/ údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
  f/ údaje o výsledcích inspekce
  g/ údaje o aktivitách ovlivňujících vzdělávací činnost
      a výchovu žáků
  h/ stav budovy a vybavení
II. VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   HOSPODAŘENÍ
III. ZÁVĚR
PŘÍLOHA: VVČ MŠ

I. VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2006/2007

a/  Charakteristika  školy

Název školy: Základní a mateřská škola Ledčice, okres Mělník
Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec  Ledčice
IČO  70996598
Škola je zařazena  do sítě škol pod kódem 600047423.
ZŠ je organizována jako dvojtřídní s pěti postupnými ročníky.

Od 1.1. 2003 zřídila obec Ledčice  jeden právní subjekt, příspěvkovou organizaci obce  s názvem Základní škola Ledčice, okres Mělník – viz. Zřizovací listina evid. č. 1/2002. Součásti školy: ZŠ,ŠD, ŠJ, MŠ. V roce  2006 byl název  upraven:  Základní a mateřská  škola  Ledčice, okres  Mělník.
Do  31. 7.  2006 pracovala ve funkci ředitelky  ZŠ paní Věra Šimonová - odchod do důchodu.
Od 31. 7. 2006  převzal funkci ředitele  PaedDr. František Berky, který byl vybrán na  základě konkurzního řízení vyhlášeného Obcí Ledčice.Ve funkci ředitele setrval do 31. 5. 2007, kdy  na  vlastní žádost  odstoupil. Od 25. 4. 2007  do doby  vyhlášení výsledků nového konkurzního řízení byla pověřena vedením příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ Ledčice , okres Mělník paní Hana  Fischerová. Vedoucím pracovníkem  MŠ byla jmenována paní Milena Justová. Funkci  vedoucí ŠJ  i nadále zastávala paní  Jana  Jansová.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:
Poskytuje základní vzdělání a výchovu žáků 1.- 5. třídy podle učebních dokumentů vzdělávacího programu  ZÁKLADNÍ ŠKOLA schváleného MŠMTpod č. j. 16847/96-2.

Stav žactva

 I. třída: spojeny 1. roč  8 žáků
                           3. roč.  5 žáků
            Celkem             13 žáků

II. třída spojeny 2. roč.  4 žáci
                          4. roč. 10 žáků
                          5. roč.  3 žáci
          Celkem             17 žáků
Počet žáků na škole celkem:  30

b/ Učební plány

Ve školním roce  2006/2007 se ve škole vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16847/96-2 a ve výtvarné výchově podle alternativy A učebních osnov č. j. 18264/2001-22. Podle tohoto programu pracovaly všechny ročníky.
Ve 4. a  5. roč. byla zajištěna povinná výuka anglického jazyka v rozsahu 4 hodiny týdně.
Ve 3.  roč.  3 hodiny týdně.
Další úkoly:
- Ochrana mládeže před drogami /průběžně plněn preventivní protidrogový program/
- Rozvoj ekologického myšlení a chování dětí
- Výchova k toleranci a proti rasizmu
- Spolupráce se spádovou školou
- Mimoškolní aktivity dětí
- Úkoly pro ředitele školy
- Plán kontrolní a hospitační činnosti
- Koncepce školy
- Provozní řád a vnitřní řád školy
- Plán exkurzí a výletů

Škola používala učebnice nakladatelství  PRODOS, SPN, Nová škola, Alter, Práce, Albra, Educi, Angličtina  Expres.

Evaluace  školy

Ve výuce  převládá tradiční způsob se zařazováním netradičních forem práce.
Jsou využívány bloky hodin a podle potřeby relaxační chvilky se změnou pracovních míst.
O velké přestávce mohou žáci  využívat společné prostory, v případě příznivého počasí školní
hřiště s  volně řízenými aktivitami.
Pro zjišťování výsledků vzdělávání jsou vyučujícími zpracovávány a aktualizovány čtvrtletní dovednostní testy. O výsledcích jsou informováni rodiče zápisem do žákovských knížek , na  třídních schůzkách a při dalším setkávání.
Při jednáních pedagogické rady je průběžně sledován vývoj  školních aktivit a případně navrhovány možnosti k jeho ovlivnění. Zhodnocena je i spolupráce s rodiči.
Výchovné poradenství  se soustředilo na negativní jevy v chování. Případné problémy byly projednávány
s rodiči. Zároveň byla nutná i spolupráce s rodiči  zaostávajících žáků.
Škola uplatňovala  diferencovaný přístup k těmto žákům,  poskytovala jim individuální péči.
Práce s talentovanými žáky se zaměřila na zdokonalování a rozvoj jejich schopností. Jejich talent byl využit při výzdobě školy a v účasti  na výtvarných soutěžích.
Estetické cítění  bylo rozvíjeno sledováním divadelních her, účastí na koncertech, estetikou školního prostředí a mnoha dalšími činorodými aktivitami.
Škola  poskytovala prostor a možnosti také pro volnočasové aktivity v zájmových kroužcích: výtvarném, hudebně-dramatickém, anglického jazyka a hry na flétnu.
Významnou součástí vzdělávání byl každoročně obnovovaný systém besed, vycházek, exkurzí a výletů.
Nedílnou součástí  vzdělávání je zvyšování počítačové gramotnosti ve volných chvílích žáků, ale i využíváním počítačů ve výuce.
Školy v přírodě  v Plasnici  rekreačním středisku RADOST v Deštném v Orlických horách se zúčastnilo
19 žáků základní školy a 10 dětí mateřské školy.
Ve II. pololetí  probíhala výuka plavání 21 žáků v krytém plaveckém bazénu v Roudnici nad Labem.
Jako v každém roce ve škole probíhal dlouhodobý projekt „Zdravé zuby“ , který byl se všemi ročníky splěn.
Pitný režim byl ve škole zajišťován pracovnicemi školní jídelny. Dětem byly poskytovány  ovocné čaje
s vitamíny. Většina žáků odebírala školní mléko a mléčné výrobky. V rámci péče o zdravou výživu se škola snažila zvýšit ve stravě podíl zeleniny a ovoce, častěji  byly  zařazovány pokrmy z ryb.
Průběžně pokračovalo tradiční seznamování ledčické veřejnosti s prací a životem školy. Byla pořizována fotodokumentace.

c/  Pracovníci školy

ZŠ -  ředitel PaedDr. František Berky, vzdělání VŠ, úvazek 1,0 + 2 hod. přespočetné
         učitelka H. Fischerová, vzdělání SpgŠ + Vv,úvazek 1,0 + 4hod. přesčasové, praxe 34 roků
ŠD -  vychovatelka Dobroslava Maláková, vzdělání SpgŠ, praxe 26 roků,VŠ dálk. studium 2.rok
MŠ - učitelka MŠ - vedoucí pracovník M. Justová, vzdělání ÚSO, úvazek1,0, praxe 24 roků
         učitelka MŠ J. Jansová, vzdělání USV, praxe 29 roků
ŠJ -   vedoucí ŠJ J. Jansová, vzdělání USV, praxe 34 roků
         kuchařka M. Hančlová, vzdělání  SVV  úvazek 1,0
Práci uklízečky zajišťovala M. Janovská, úvazek 0,85
Pracovníka provozu vykonávala A. Klatovská, úvazek  0,55

Aprobovanost výuky: aprobovaně           33,3 %
                                    neaprobovaně        66,7 %

K DVPP byly využívány nabídky Pedagogických center.
Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali formou samostudia, získávali metodické materiály
i na internetu. Průběžně studovali odborný pedagogický tisk jako Komenský, Učitelské noviny, Informatorium a jiné. Seznamovali se s metodikami a předpisy určené pro školství a studovali odbornou literaturu.
Vedoucí školní jídelny se zúčastňovala seminářů zaměřených na změny ve školním stravování.

d/  Zařazování a přijímání žáků

Do 1. ročníku ve školním roce 2006/2007 bylo přijato 8 žáků.
Zařazení:  do 2. ročníku    4 žáci
                 do 3.ročníku                      5 žáků
                 do 4. ročníku                   10 žáků
                 do 5. ročníku                     3 žáci
                 do školní družiny            22 žáků
                 do školního stravování   22 žáků a 20 dětí z mateřské školy
Integrovaní žáci: 0 

Pro školní rok 2007/2008 bylo zapsáno do 1. ročníku 7 žáků z 8 věkově splňujících počátek školní docházky. U 1 žáka požádali rodiče o odklad školní docházky na základě doporučení pracovníka  Pedagogicko-psychologické poradny.

e/   Výsledky výchovně vzdělávací činnosti

                      Prospěli       Neprospěli      Neklasifikováni          Chování 1.st.  2.st.  3.st.

1. ročník                 8                      0                       0                                   8       0        0
2. ročník                 2                      2                       0                                   4       0        0
3. ročník                 5                      0                       0                                   5       0        0
4. ročník                 9                      1                       0                                 10       0        0
5. ročník                 3                      0                       0                                   3       0        0

Ve školním roce 2006/2007 prospělo 27 žáků, neprospěli 3 žáci. S vyznamenáním prospělo 13 žáků.
Osm nejlepších žáků bylo odměněno věcnými cenami.
Žáci s 2. a  3. stupněm z chování: 0

Docházka do školy

Omluvené hodiny                                        1166
Neomluvené                                                       2
Celkem zameškaných hodin                        1168

Průměrná absence hodin na 1 žáka
Omluvená                                                     38,86
Neomluvená                                                   0,07

f/   Výsledky  inspekce provedené ČŠI

V tomto školním roce inspekce ve škole neproběhla.

g/  Aktivity  školy

• Slavnostní zahájení školního roku, šerpování prvňáčků, beseda s hercem Jiřím Krytinářem
• KD Lužec nad Vlt.- návštěva filmového představení
  - beseda s kaskadérem Jiřím Srstkou
• Adventní vystoupení v obci, při kterém  děti zinscenovaly Živý  Betlém
• Předvánoční besídka ,tradiční vystoupení  žáků základní školy a dětí mateřské školy  pro rodiče
• Návštěva Národního divadla  -  starší žáci, prohlídka historické budovy, sledování části zkoušky
  divadelní hry
• Škola v přírodě - Deštné v Orlických horách.Exkurze - Ratibořice, Častolovice,Dobruška
• Celodenní výlet, při kterém děti navštívily v Hřensku soutěsky a  zoologickou zahradu v Děčíně
• Výchova čtenáře - průběžně byly evidovány výpůjčky ve školní knihovně, při hodinách probíhala společná mimočítanková četba, děti vedly osobní čtenářské deníky. Pokračovala  spolupráce s nakladatelstvím Svojtka při odběru knih několikrát ročně. Byl doplněn knižní fond o nové tituly. Žáci byli motivováni k založení a rozšiřování vlastních domácích knihovniček členstvím v Klubu mladých čtenářů.
• Ve výchovně vzdělávací činnosti školy bylo průběžně využíváno regionálních vlastivědných prvků, jako sv. Václav, Pšov a Ludmila, místní rodáci, archeologické nálezy,historie Ledčic  a okolí, krajinotvorné prvky, místní zeleň, ekologická výchova a jiné.
• Při sportovních aktivitách byl uskutečněn lehkoatletický trojboj a turnaj v minifotbalu.
• Žáci se seznamovali  s prací na počítačích, při které využívali kancelářský program Microsoft Word.    Učili se vyhledávat informace v internetové síti vzhledem k jejich využití při výuce.
• V průběhu celého roku byly prezentovány výtvarné práce dětí nejen ve škole, ale i při výstavách, které pořádala obec Ledčic. Mnohé práce byly představeny na internetových stránkách obce i školy.
• Ze všech akcí pořádaných školou, obcí a sportovní organizací byla pořizována fotodokumentace.
• Při vlastivědných vycházkách bylo přednostně využíváno regionálních prvků. Žáci se dovídali  zajímavosti o  místních stromech, zvířatech, krajině, významných budovách…
• S ledčickými a podřipskými lidovými tradicemi se děti seznamovaly a aktivně se jich zúčastňovaly v průběhu celého kalendářního roku / Tři králové, Masopust, Otvírání studánky a rybníka, Čarodějnice, Velikonoce, Staročeské Máje, Pouť, Posvícení, Advent/
• Žáci nacvičovali pásma poezie a písní na ledčické Vítání občánků, Den matek a další veřejná vystoupení. Tradičně dobrý ohlas v obci měl dětský zpěv vánočních koled v místním kostele sv.Václava při Štědrovečerní mši.
• Pro rozvoj logického myšlení a slovní zásoby bylo využíváno her s obrázky.
• V rámci multikulturní výchovy a odsuzování holocaustu byli žáci seznámeni s kulturou židovského národa / náboženské tradice, jídlo, literatura, umění, hudba / a aktivně ji využívali při hodinách výtvarné a pracovní výchovy, prvouky a vlastivědy.
• Literární výchova probíhala formou seznamování dětí s tvorbou především těch spisovatelů, kteří měli vztah k Ledčicím a celému Podřipsku.
• V Den dětské knihy děti navštívily Místní knihovnu Ledčice.
• Na oslavy 780 let obce a 120 let školy žáci nacvičili národní hru na motivy opery Prodaná nevěsta.
• K oslavám 110.výročí vlasteneckého Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP v Ledčicích děti připravily dramatizaci hry se zpěvy Pohádky z mraveniště. K dokonalosti provedení a celkovému příznivému dojmu přispěly kostýmy vyrobené ve spolupráci s rodiči.
• Už tradičně se děti z mateřské i základní školy zúčastnily ekologické sběrové soutěže, která byla dvakrát ve školním roce vyhodnocena. Obecní úřad účastníky odměnil kvalitními věcnými cenami.
• V budově školy se uskutečnilo vystoupení maňáskového divadla, které zhlédli všechny děti z mateřské i základní školy.
• Průběžně je veden archiv školy / výtvarné a literární práce dětí, ocenění, fotodokumentace, články z tisku a  podobně /.

Aktivity školní družiny

Školní družina pracovala podle svého vlastního následujícího celoročního programu, rozpracovaného do týdenních plánů:
•  Hlavním úkolem ŠD je být modelem rodinného života, regenerovat fyzické a duševní síly dětí, naučit je využívat volný čas, relaxovat. Jde skutečně o osobní volný čas dětí, proto dbát na neformálnost, zajímavost a přitažlivost činností a na jejich výrazně činnostní charakter.
• Ve ŠD vytvářet podmínky pro duševní hygienu, pro jejich aktivní odpočinek a rozvoj zájmů. Činnosti ŠD organizovat více individuálně a skupinkově než frontálně. Důsledně uplatňovat princip dobrovolnosti a volitelnosti.
• Odstraňovat ze ŠD spěch, nervozitu, neúměrné požadavky; dát dětem pocit svobody, důvěry, bezpečí, spontaneity, zábavy i poznání.
• Zajišťovat i nadále komplexní služby; tj. plnit funkci výchovně vzdělávací, sociální a kulturní. Tyto činnosti ostře neoddělovat, neboť se vzájemně prolínají.
• Poskytovat adekvátní příležitosti talentovaným, průměrným i méně úspěšným dětem. Umožňovat jim seberealizaci – rozvíjet jejich individuální zájmy, seznamovat je s náročnějšími výtvarnými technikami, zajišťovat účast v regionálních i jiných soutěžích, uplatňovat vlastní aktivity dětí, učit je orientaci ve vlastních možnostech, diferencovat zájem a přání dětí, metodicky je vést, dát dětem možnost vyniknout...
• Vytvářet vhodné podmínky pro různé formy přípravy na vyučování – šachy, soutěže, besedy, kvízy, hry, vycházky, exkurze, zacházení s informacemi (knihy, počítače, časopisy...), výlety, pořádání sbírek, herbáře, alba... Dopomoci dětem z méně podnětného prostředí s triviem. Umožnit dětem, jejichž rodiče projeví zájem, vypracování domácích úkolů – zajistit klid a případnou pomoc.
• Spolupracovat s rodiči, informovat veřejnost o práci ŠD – předávání informací o zdravotním a psychickém stavu dětí, kulturní vystoupení žáků, výstavy výtvarných prací, prezentace školy v tisku (Mělnicko, UN, Obecná škola,...), fotodokumentace, videokronika ze života školy, vydávání školního nástěnného časopisu s obrázky a literárními pracemi dětí (jejich průběžné archivování), KALENDÁRIUM – narozeniny dětí s blahopřáním,...
• Spolupracovat nadále s Obecním úřadem v Ledčicích – zajišťování materiálních podmínek, získávání sponzorů, zajišťování dalšího dozoru při výletech mimo obec, umožňování zakázek u soukromých podnikatelů, kopírování různých pomůcek, testů, křížovek, apod.
• Rozvíjet u dětí dobré osobní návyky a dovednosti – osobní hygiena, sebeobsluha, používání WC, pořádek v herně, v šatně, stolování ve ŠJ,...
• Vést žáky k dodržování společenských norem při vzájemných vztazích (oslovování jménem, řešení konfliktních situací, kultivované vyjadřování, chování a vystupování, odsuzování  agresivity, projevů rasizmu, šikany,...) k vytváření kladných citových vztahů k rodině, starým lidem, k dospělým, k vrstevníkům.
• Upozorňovat žáky na nebezpečí kouření, drog a pedofilie, na možnost jejich setkání s násilím – učit je bránit se násilí a kriminalitě.
• Umožňovat dětem důvěrné rozhovory s vychovatelkou. Zajistit jim „zónu bezpečí“, tj. útočiště před hněvem, trestem, stressem. Vytvářet ve ŠD atmosféru důvěry.
• Umožňovat ve ŠD rozvoj poznávacích procesů (pozorování, vnímání, fantazie,...) při výletech, vycházkách, hrách a dalších činnostech. Učit děti pracovat s písemnými prameny informací, orientovat se v nich.
• Vést žáky k péči o čistotu a pořádek, k vhodnému způsobu oblékání a úpravě zevnějšku; odstraňovat primadonství.
• Vést děti k zájmu o národní tradice, regionální historii a pověsti, písně, hudbu; učit je poznávat kulturně umělecké památky a díla, seznamovat je s výraznými osobnostmi našich dějin i současnosti (KALENDÁRIUM, knihy, výstavy, výlety, monografie,...). Pěstovat vědomí sounáležitosti k evropským národům a hrdost na národní tradice. Učit děti vnímat umění a krásu jako součást života, ne jako ozdobu a luxus.
• Poskytovat dětem možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné. Hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi.
• Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. Učit děti vnímat odlišnost sociokulturních skupin jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.
• Pěstovat a zdokonalovat zručnost dětí při zacházení s jednoduchými pomůckami a nástroji v návaznosti na zájmové činnosti. Naučit je manipulaci s předměty denní potřeby. Věnovat pozornost technickým činnostem – stavebnice, tvorba modelů, složitější hračky,...
• Vést děti k poznávání přírody, k její aktivní ochraně. Veškeré přírodovědné činnosti provádět se zřetelem na ekologii (ekologie v pojetí morálním, estetickém, etickém). Odhalovat negativní vlivy lidské činnosti na okolní přírodu a uvědomovat si možné důsledky pro lidstvo a Zemi. Vést děti k rozumnému a citlivému vztahu ke všemu, co žije, ale i k přírodě neživé jako rámci a podloží všeho živého.
• Pěstovat u žáků základní pohybové dovednosti a schopnosti v různých podmínkách odpočinku a rekreace. Ponechat více možností pro spontánní pohybové činnosti. Pravidelně provádět FIT TESTY.
• Tělovýchovných, turistických a sportovních zájmů využívat k rozvoji a upevňování charakterových vlastností dětí (zdravá soutěživost, fandovství, dodržování pravidel, umění prohrávat, umění podřídit se,...).
• Vést děti k pravidelnému pobytu venku, poskytovat prostor pro jejich specifické zájmy a vyhraněné dovednosti.
• Vytvářet podmínky k „tvořivým dílničkám“ – kašírování, tkaní, šití, batikování, práce s textilem, práce s přírodninami, keramika, pečení, studená kuchyně,...
• Vytvářet podněty a podmínky k zakládání sbírek dětí – filatelie, pohlednice, obrázky zvířat,... Koníček může přerůst v budoucí povolání.
• Vhodně využívat všech sezónních činností – přiměřené slunění, plavání, míčové hry, lehká atletika, cyklistika, bruslení, sáňkování,... Dodržovat bezpečnostní předpisy s nimi spojené.
• Nenásilně děti vést ke kvalitnímu hodnotovému žebříčku: přátelství, láska, zdraví x peníze, násilí, rivalita.

Významnou podporou výchovně vzdělávací činnosti školy, jejího dalšího rozvoje a zlepšování technického vybavení i estetického prostředí  jsou  sponzorské dary od rodičů, veřejnosti, soukromých podnikatelských subjektů a firem.

h/ Stav budovy a vybavení
 
Zřizovatel průběžně  kontroluje a sleduje stav budovy, odstraňuje případné nedostatky, modernizuje jednotlivé prostory a tím zkvalitňuje pro děti i zaměstnance prostředí školy.

BOZP

Během školního roku nedošlo  k žádnému pracovnímu ani žákovskému úrazu. Žáci i pracovníci jsou pravidelně proškolováni o čemž je  vedena písemná dokumentace.

II.   VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   HOSPODAŘENÍ

Hospodaření za rok 2006

1.  Celkové příjmy  2.902,63 tis.korun

     Celkové výdaje 2.864,65 tis.korun

     Výsledek hospodaření – 37,98 tis.korun

     Ztráty z roku 2006 byly pokryty se souhlasem zřizovatele z Fondu rezerv. 
 
III.   ZÁVĚR

              Výroční zprávu o činnosti školy schválila Rada školy.
              Na vědomí:  Obec Ledčice

              V Ledčicích dne   31. 8. 2007  
                                                                                                             Hana  Fischerová
                                                                                                                ředitelka  školy   

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057872