Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ Ledčice na školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ledčice proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude zápis probíhat takto:

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v období od 2. května do 16. května 2021. Žádosti je možné si vyzvednout v mateřské škole nebo si je vytisknou v příloze tohoto dokumentu.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně anebo v elektronické podobě.

Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2021 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy (fyfmevi)

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zsledcice@volny.cz)

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), ZŠ a MŠ Ledčice, Ledčice 179, 277 08

− osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě - 605973326)

− do schránky u vchodu do školy

K žádosti připojte kopii rodného listu dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území obce Ledčice, Jeviněves a Spomyšl (spádové obvody).

2. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem dítěte na území obcí Ledčice, Jeviněves, Spomyšl.

3. Děti dle individuálního posouzení situace.

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu.

V Ledčicích dne 6. 4. 2021 Mgr. Martina Sypecká, ředitel

 

Formulář přihlášky ke stažení zde: Přihláška do MŠ.pdf

 

 

 

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

„Moje hravá škola“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014860

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností

Picture1.png

 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Picture2.png

 srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

052010
zapati.jpg