Všeobecné podmínky LedciceNet

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb LedciceNet

1.1 Všeobecné obchodní podmínky Obce Ledčice se sídlem Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08, IČ 00236 993, stanovují podmínky pro zprostředkování přístupu uživatelů k síti Internet pod názvem LedciceNet třetím osobám, které s provozovatelem uzavřou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb LedciceNet (dále jen služba LedciceNet).

1.2 Telekomunikační služba LedciceNet nabízena třetím osobám ve vybraných lokalitách na celém území České republiky zahrnuje poskytování uživatelům přístupu k síti internet, a to drátově (strukturovaná kabeláž) a bezdrátově na volném pásmu 2,4 GHz a další služby s tím spojené.

1.3 Služba LedciceNet může být poskytnuta každému, kdo o ní požádá, objedná si ji a souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami příp. dalšími podmínkami poskytování služby provozovatelem.

1.4 Definice pojmů použitých v těchto podmínkách:

1.4.1 Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu s provozovatelem

1.4.2 Telekomunikační službou LedciceNet se rozumí zprostředkování přístupu uživatelů k síti Internet poskytované na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a účastníkem.

1.4.3 Koncové zařízení je síťový adaptér, prostřednictvím kterého účastník využívá poskytované služby LedciceNet.

1.4.4 Kredit je maximální částka určená provozovatelem, která je poskytnuta zákazníkovi k využívání služeb LedciceNet na základě úhrady předem.

1.4.5 Předplacený přístup na internet: zákazník si předplatí kredit, který postupně používá pro placení poskytovaných služeb (přístup do sítě internet).

1.4.6 Paušální poplatek je měsíční či roční platba hrazená účastníkem na účet provozovatele dle platného ceníku.

1.4.7 Neomezený přistup na internet: zákazník platí měsíčně či ročně paušální poplatek za poskytované služby (přístup do sítě internet). Připojení do sítě internet je nelimitované, t.j. zákazník může přenést během paušálně předplaceného období neomezený objem dat a být připojen k síti internet po neomezenou dobu, aniž by byl dále zpoplatněn nad rámec paušálního poplatku.

2.         Uzavření smlouvy

2.1 Účastník a poskytovatel uzavírají smlouvu o poskytování služeb LedciceNet podle Obchodního zákoníku a podle ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách.

2.2. Pro uzavření smlouvy je účastník povinen poskytnout provozovateli nezbytné údaje v minimálním rozsahu: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a doručovací adresa (vč. doručovací e-mailové adresy), datum narození, číslo OP, kontaktní telefonní číslo. V případě právnických osob název firmy, sídlo, IČO, DIČ, doručovací adresu a příjmení a jméno kontaktní osoby firmy, která žádá telekomunikační služby LedciceNet aktivovat. Provozovatel má právo si ověřit pravdivost a správnost poskytnutých údajů. Účastník je povinen neprodleně písemně informovat provozovatele o všech změnách identifikačních údajů.

2.3 Smlouva vzniká potvrzením objednávky, resp. aktivací služeb LedciceNet na webu provozovatele účastníkem nebo podpisem Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.

2.4 Provozovatel je oprávněn uzavření smlouvy odmítnout, jestliže:

2.4.1 Službu LedciceNet nelze z technických důvodů instalovat.

2.4.2 Třetí osoba jež si přeje využívat službu LedciceNet, má vůči provozovateli dluh, je v likvidaci či je na její majetek prohlášen konkurz nebo je podán návrh na prohlášení konkurzu.

2.4.3 Osoba, která si přeje využívat služeb provozovatele, poskytla nesprávné nebo neúplné údaje provozovateli.

3.         Cena za služby

3.1 Provozovatel účtuje své služby na základě platného ceníku. Informace o službách LedciceNet a cenách jsou k dispozici na telefonním čísle 315 765 513 a na webových stránkách provozovatele (http://www.ledcice.cz)

3.2 Za poskytovaný neomezený přistup na internet je stanoven měsíční či roční paušální poplatek dle platného ceníku. Připojení do sítě internet je nelimitované, t.j. zákazník může přenést během paušálně předplaceného období neomezený objem dat a být připojen k síti internet po neomezenou dobu, aniž by byl dále zpoplatněn nad rámec paušálu. Zákazník si předplatí kredit, který používá pro úhradu paušálního. Předplacení kreditu je možné provést formou elektronické platby (internetové bankovnictví nebo platební karta) nebo bankovním převodem.

3.3 V případě, že provozovatel vydává fakturu, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a je splatná do 10 kalendářních dnů po vydání.

3.4 Úhrada služeb LedciceNet se realizuje automaticky snížením předplaceného kreditu účastníka v souvislosti se spotřebou služby, přičemž účastník je informován o stavu svého kreditu prostřednictvím zabezpečeného (heslem chráněného) přihlašovacího portálu na www stránkách http://login.mynet.cz.

3.5 V případě nelimitovaného přístupu k internetu provozovatel účtuje měsíční paušál dle aktivované služby (vč DPH) za každé paušálně předplacené období poskytování služby LedčiceNet. Tento paušální poplatek je splatný poprvé v den aktivace služby a dále vždy ke kalendářnímu dni v měsíci, odpovídajícímu datu aktivace služby. V případě, že účastník v paušálně předplaceném období službu nevyužívá, tento poplatek ani jeho poměrná část se nevrací. V případě, že účastník nemá v okamžiku automatického hrazení paušálu potřebnou částku kreditu, provozovatel může omezit či pozastavit poskytování služeb LedciceNet, dokud účastník nedobije kredit min. na výši dlužného paušálu. Pokud se tak nestane do 1 (jednoho) roku od data splatnosti, je účet účastníka zcela zrušen.

3.6 Účastník, jemuž byl účet zcela zrušen z důvodu neplacení paušálu, si může po úhradě dlužné částky zřídit nový uživatelský účet.

4.        Technické závady a odpovědnost za škody

4.1 Pokud službu LedciceNet nebude možné využít nebo ji bude možné využít jenom částečně pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně provozovatele, je provozovatel povinen odstranit ji ve lhůtě nejpozději do 72 hod.

4.2 Provozovatel neodpovídá za závady na síti telekomunikačních operátorů.

4.3 Provozovatel není povinen uhrazovat účastníkům náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby.

4.4 Účastník poskytne náhradu za škodu provozovateli způsobenou na síti používáním nesprávného koncového zařízení nebo koncovým zařízením, které nebylo schváleno k používání v ČR.

4.5 Účastník poskytne náhradu škody provozovateli, která vznikne jeho neoprávněným zásahem do telekomunikační sítě, v důsledku čehož vznikne provozovateli škoda.

5.         Povinnost účastníka

5.1 Účastník bude užívat služby LedciceNet v souladu s těmito podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy a nezneužívat připojení k síti.

5.2 Účastník nesmí používat koncová zařízení neschválená pro provoz v ČR a nesprávným používáním služeb LedciceNet způsobit poruchu na telekomunikační síti provozovatele nebo jiných operátorů.

5.3 Účastník se zavazuje, že bude dodržovat mlčenlivost o všech informacích, které v souvislosti s používáním služby LedciceNet získá, zejména přístupová jména a hesla pomocí kterých uživatel přistupuje k odebírání služby.

5.4 Účastník se zavazuje, že nebude dále poskytovat služby LedciceNet třetím osobám ať již za úplatu či bezplatně. Smluvní pokuta za nedodržení tohoto ustanovení činí 100 000 Kč s okamžitou splatností.

5.5 Účastník se zavazuje, že nebude používat služby LedciceNet k žádným nezákonným činnostem, dále k útokům na soukromí ostatních uživatelů, k propagování fašismu, rasismu a jiných hnutí propagujících násilí proti jednotlivci nebo skupině obyvatel, k propagování sexuálních služeb jakéhokoli rázu a k chování v rozporu s etikou a obecnými mravy.

6.         Povinnosti provozovatele

6.1 Provozovatel je povinen poskytovat službu v souladu s těmito podmínkami a právními předpisy upravujícími poskytování takové služby.

6.2 Provozovatel je povinen oznámit účastníkovi omezení, přerušení nebo nepravidelnosti v poskytování služby LedciceNet, pokud jsou provozovateli tyto skutečnosti známy předem.

7.         Omezení nebo pozastavení služeb

7.1 Provozovatel má právo omezit nebo pozastavit používání provozu služby LedciceNet účastníkovi, jestliže

7.1.1 účastník nezaplatil za služby LedciceNet ani po upozornění a v poskytnutém náhradním termínu,

7.1.2 účastník připojil k telekomunikační síti LedciceNet nefunkční nebo koncové zařízení neschválené k používání v ČR a jeho používáním ruší provoz telekomunikační sítě LedciceNet nebo jiných uživatelů telekomunikační sítě LedciceNet,

7.1.3 účastník porušuje tyto Všeobecné podmínky příp. jiné právní předpisy jimiž se řídí vztahy mezi provozovatelem a účastníkem,

7.1.4 účastník poskytl provozovateli nesprávné nebo neúplné údaje.

8.         Platnost, dočasné přerušení a ukončení smlouvy

8.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou

8.2 Účastník je oprávněn ukončit smlouvu bez výpovědní lhůty okamžitě, není-li dohodnuto jinak.

8.3 Provozovatel je oprávněn ukončit smlouvu okamžitě, jestliže dodávky služeb LedciceNet byly omezeny nebo pozastaveny podle čl. 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek a důvody pro takové omezení nebyly odstraněny do jednoho měsíce nebo jestliže strany nedosáhly dohody o změně smlouvy.

9.         Reklamace

9.1 Technické poruchy a poruchy připojení může uživatel nahlásit na Obecním úřadě Ledčice, Ledčice 45, tel. 315 765 513, e-mailem: obec@ledcice.cz. Pokud je závada v síti provozovatele, bude odstraněna ve lhůtě ne delší než 72 hodin.

9.2 Spočívá-li vada služby LedciceNet v nesprávném vyfakturování (vyúčtování) ceny služby LedciceNet, má účastník právo uplatnit reklamaci, a to do jednoho měsíce od vzniku reklamovaného vyúčtování ceny za poskytnutou službu LedciceNet, jinak toto právo zanikne. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů. Uplatnění reklamace nemá za následek odložení platby za poskytnutou službu LedciceNet.

9.3 V případě, že se prokáže neoprávněnost vyúčtování ceny LedciceNet, je provozovatel povinen vrátit účastníkovi přeplatek nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

9.4 Veškeré reklamace je povinen účastník provádět písemně, k jiné formě či k později uplatněným reklamacím provozovatel nebude přihlížet.

10.       Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní vztah upravující poskytování telekomunikační služby LedciceNet dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

Účastníci sjednávají pro případ soudního sporu dohodnutou příslušnost soudu dle sídla provozovatele při zachování věcné příslušnosti soudu.

10.2 Provozovatel zajistí ochranu osobních dat, které mu budou poskytnuty v rámci plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat ve znění pozdějších změn. Provozovatel může sdělit takové údaje/informace třetím stranám pouze v případech vyplývajících ze zákona a zároveň takovým způsobem, který zákon stanoví. Účastník souhlasí s tím, že provozovatel může takové údaje využít ke svým marketingovým účelům (např. reference apod.) Účastník současně dává souhlas se zpracováním osobních dat k naplnění účelu smluvního vztahu.

10.3 V případě, že jakékoliv ustanovení z těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, nevynutitelné nebo neplatné, taková nezákonnost, nevynutitelnost nebo neplatnost se nebude vztahovat na ostatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel i účastník souhlasí s tím, že všechna nezákonná nevynutitelná nebo neplatná ustanovení, budou nahrazena novými.

10.4 Provozovatel má právo měnit Všeobecné obchodní podmínky.

Platnost Všeobecných obchodních podmínek od 1.1.2006

Jiřina Michovská

starostka

 

 

nahoru

 

 

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 7 5. do 31. 10. každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

25. 2. Liliana

Zítra: Dorota

 

Poslední zimní svoz komunálního odpadu 30.4. 2020
Letní svoz komunálního odpadu
- začátek 7.5. 2020
- 14.5. 2020 pauza
- 21.5. 2020 svoz a dále každý další lichý týden

  

Poplatky 2021
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2021.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2021.

  

Inzerce

příspěvků: 54

Diskusní fórum

příspěvků: 277

Návštěvnost stránek

243991