Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP

Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP

Mnozí z nás si už ani nedovedeme představit večer bez svítící obrazovky a do divadla či do společnosti "vytáhneme paty" jen jedou za čas. A přitom v devadesátých letech minulého století i v menších obcích a vesnicích kypěl docela slušný spolkový a společenský život. Už názvy vznikajících spolků, jako byl například "Palacký" v Nové Vsi, "Svornost" v Bříze, "Dobromil" v Mnetěši, svědčily o tom, že se vesměs jednalo o spolky vlastenecké. Podporovaly své členy v době jejich nemoci, staraly se o sirotky, přispívaly na děti do místních pastoušek, vyplácely pohřebné, ale pořádaly i zábavy, besídky a ochotnická představení a jiné společenské akce. K nejpřednějším organizacím patřily už tradičně také Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a další sdružení.
Protože i v Ledčicích na konci 19. století začali jejich obyvatelé pociťovat potřebu se scházet, vzdělávat se a kulturněji žít, byl 30. dubna 1897 také tady založen nový spolek s příznačným názvem ŘIP.
Iniciátory a zakládajícími členy Podporovacího a vzdělávacího spolku ŘIP v Ledčicích byli místní občané Jan Kirchner, Josef Brejcha, Václav Bušil, Jan Křtěn, Vincenc Bubeník, František Heran, Václav Hájek a mnozí další. Ustavující schůze se konala u Nováků za účasti šedesáti občanů. Zápisné bylo stanoveno na 1 zlatý a pravidelné měsíční příspěvky 20 krejcarů. Prvním předsedou spolku byl zvolen Jan Kirchner.

Při zakládajícím sezení byly schváleny i stanovy spolku, ve kterých se mimo jiné praví:

  • Spolek má sídlo v Ledčicích . Jednací řeč je česká.
  • Účel spolku jest šířiti vzdělání členů a podporovati je hmotně. K tomu slouží přednášky z obzoru umění a hospodářství s vyloučením veškeré politiky a náboženství. Dále pak pěstování zábav, výletů a divadla. Podporování členů spolku při nemoci, neštěstí a úmrtí
  • O udílení podpor rozhoduje nadpoloviční většina výboru. Podporu vyplácí pokladník. K uhrazení výloh se užívá výnosů zápisného, zábav, darů a odkazů.
  • Členové a členky jsou přijímáni na základě dobrozdání.
  • Práva všech členů jsou stejná. Každý může spolkovou místnost navštěvovati, stížnosti a nároky podávati
  • Členem spolku přestává býti, kdo dobrovolně vystupuje, tři měsíce příspěvky dluhuje, nebo byl vyloučen.
  • Vyloučen může být každý, kdo činí různice nebo spolku jinak škodí.
  • Valné hromady jsou kompetentní, je-li přítomna jedna třetina všech členů. Nesejdou-li se, odbývá se o hodinu později druhá schůze za každého počtu členů, kdy k platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných.
  • Vypukne-li mezi členy spor, volí si každá strana 3 členy do smírčího soudu, kteří pak volí sedmého coby předsedu, který při rovnosti hlasů rozhoduje.
  • V pádu, že by se spolek rozešel, nebo byl úředně rozpuštěn, připadne veškeré jmění spolku na zbylé občany, kteří se o něj podělí.

V roce 1962, kdy spolek oslavil 65. výročí svého založení, byl celkový stav členstva 167 duší. Největší počet členů, 178, měl spolek ŘIP v roce 1958. V roce 1938, u příležitosti 20.výročí vzniku ČSR, byl slavnostně odhalen slavnostní spolkový prapor, který vyšila paní Tesařová z Roudnice nad Labem. Matkou praporu se stala paní Purchartová a kmotrami byly paní Houdová a Husáková.
Pod novým praporem se prvně vyšlo na pohřeb přítele Antonína Šveňhy 18.1.1939 za účasti 65 členů.
V roce 1953 hrozilo rozpuštění a likvidace spolku. Zásluhou několika členů bylo toto nebezpečí odvráceno a ŘIP tak existuje bez jediného přerušení více než stodeset let. Kolik obcí v našem regionu se podobnou skutečností může pochlubit?
V roce 1955 spolek zakoupil starší dřevěný pohřební vůz ve Stodůlkách u Prahy, který nejdříve garážoval u Cinků, pak u Podolských a od roku 1961 ve staré hasičské zbrojnici. V roce 1969 vylo zakoupeno v Hořicích pohřební auto za 8 100 Kč.
Členská základna k 31.12.1999 čítala 91 mužů a 10 žen. Průměrný věk u mužů byl tehdy 58 let a u žen 64 roky. Čestným předsedou byl od roku 1993 až do své smrti koncem roku 2008 pan Josef Král z čp. 224.
Současným předsedou spolku je pan Václav Zeman, jednatelem Jiří Král z čp. 224, místopředsedou Jiří Bušil, pokladníkem Jaroslav Jansa a praporečníky Antonín Škabraha a Stanislav Klement.
V činnosti spolku jsou zaznamenány mnohé výlety, zájezdy, taneční zábavy, ale i pomoc škole, zvelebování a úklid vesnice, sběr železa, pořádání Májů, výpomoc při oslavách dne dětí, turnaj přesstokilových siláků, turnaj v nohejbale a další aktivity. Spolek velmi živě spolupracuje s obcí baráčníků z Veltrus a Kralup nad Vltavou.
Jedním z hlavních úkolů spolku ŘIP je proto získávání nových, zejména mladých, členů. Co říkáte? Nechcete svým členstvím podpořit bohulibou činnost spolku?


Ze zápisů z valných hromad spolku ŘIP

5.9.1897 „Ustavující schůze vzdělávacího a podporujícího spolku Řip v Lečicích byla konána v neděli dne 5. září ve dvě hodiny odpoledne za předsednictví Františka Herana. Dle listiny presenční bylo ve schůzi přítomno na 60 osob z nichž po přečtení schválených stanov 40 přistoupilo za členy.“
Podle pokladní knihy spolku to byli:
Jan Kirchner, Václav Bušil, Antonín Došek č. 127, Václav Hájek, Ant. Došek č. 12, František Heran, Čeněk Bubeníček, Antonín Uher, Josef Malík č. 160, Josef Štorch, Antonín Šimůnek, Josef Král č. 168, Jan Křtěn, Antonín Tichý č. 84, Antonín Mareš, Jan Plicka č. 28, Derinek Václav, Josef Malík č. 132, Josef Blecha, Antonín Tichý č. 40, František Nohejl, Antonín Došek č. 83, Antonín Husák, Jan Dvořák č. 69, Čeněk Černý č. 69, Václav Kvíz, Josef Souček, Josef Došek č. 61, Josef Klatovský, František Novák, Josef Brejcha, Václav Plicka č. 114, Antonín Král č. 147, Antonín Fryc, Antonín Kunrt, Josef Bláha, Antonín Jansa, Antonín Vala, Václav Richter, Antonín Plicka č. 146, Josef Hodek, Jan Zeman.
„Z výboru pak zvolený byli za předsedu Jan Kirchner, za jednatele Václav Hájek, za pokladníka František Heran, za místopředsedu Brejcha Josef.“
„Dle návrhu Antonína Doška bylo nadpoloviční většinou přijato 1 zlatý za rok co zápisné a 20 krejcarů co měsíční příspěvek. Dle návrhu Jana Kirchnera bylo též nadpoloviční většinou přijato onemocnělému 20 krejcarů po 3 dnech až do třech měsíců vypláceti.“
2.10.1897 „Za stanovy panu Hofrichtovi hotově zaplatiti“
3.10.1897 „Usneseno bylo, aby se pohřebné předplatilo a sice předem, než ho potřebí bude. Aby totiž každý člen složil 44 krejcarů.“
16.1.1898 „Z usnesení výboru bylo koupeno divadelní jeviště a sice za 65 zlatých, kterážto suma zaplacena byla ze spolkových peněž, které zbyly z divadelních představení a 15 zlatých půjčil pan Dvořák Antonín.“
16.1.1898 „Usneseno bylo, aby se ze schůze nic nevynášelo, co se na schůzi usnese, aby to mělo platnost a nemluvilo se o tom na místech, kde tomu není potřebí a spíše ke škodě spolku, a aby se všichni zavázali, kdo by se tomuto usnesení nepodrobil, zaplatí pokutu 50 krejcarů.“
14.3.1899 „Klobouky spolkové se mají dát dělati podle míry a do šesti týdnů po zhotovení se mají zaplatiti... Koutský Josef dal návrh, aby si členové všeobecně jeden druhému říkaly Ty. A když se někdo zapomene, má zaplatiti jeden krejcar do spolkové pokladny.“
19.3.1899 „Za slovo VY jsem vybral 19 krejcarů.“
3.4.1898 „Před obecenstvo ledčické poprvé vystoupili ochotníci, členové divadelního spolku Lumír, z nichž většina jsou členy spolku Řip“.
31.12.1899 „Přijmuty byly knihy spolkové, kteréž koupil pokladník František Heran v Roudnici.... v ceně 10 ze 64 krejcarů a zároveň bylo ujednáno, by se knihy půjčovaly za poplatek 1 krejcar až do pěti z jedné knížky na dobu jednoho týdne. Schváleno bylo, aby se dala dělat skříň na knihy a rekvizity divadelní v ceně 8 zlatých.“
16.12.1900 „Celkové jmění činilo koncem roku 1899 422 korun 78 haléřů a koncem roku 1900 činí 557 korun 35 haléřů.“
1.5.1901 „Přednášku si béře Koutský Josef na starost sám, až k tomu bude příhodná doba.“
30.8.1901 „Následkem rezignování předsedy a jednatele byla učiněna nová volba ... za předsedu byl jednohlasně zvolen Král Antonín namísto Kulicha, za jednatele zvolen byl Mareš Antonín.“
28.9.1901 „Ve spolkové místnosti odbývala se veřejná přednáška.“
17.11.1901 „Jednohlasně bylo usneseno hráti divadlo o vánoční svátky a usnesen za režiséra pan Kirchner.“
15.12.1901 „Ujednáno bylo jednohlasně, aby se hrálo divadlo ve prospěch pohořelých Josefa Krále a Antonína Derinka a čistý výnos se těmto dvoum členům věnoval.“
23.2.1902 „Pan Josef Koutský navrhoval, kdo bude ze členů něco ze spolkových věcí vynášet, neb nepravé věci mezi členy povídat, z té příčiny stávají se různice a nedohodnutí, že bude ze spolku vyloučen“.
9.3.1902 „Členové se usnesli, že se má jít v neděli dne 18.5. ráno v 7 hodin na výlet přes Černouček, Ctiněves, Krabčice do Roudnice a návrat v 5 hodin večer tím samým pořadem. Dán byl návrh, by se dalo hudebníkům 40 korun.“
3.8.1902 „Jan Kirchner dal návrh, by se přijmulo heslo – Jak na praporu hřeb se pojí s hřebem, kéž ve spolku Vám svornost jesti nebem.“
13.4.1903 „Zhotovení stejnokrojů spolkových bylo zamítnuto“.
1.6.1903 „Člen Kirchner dal návrh, by se požádal řečník pan Klofáč z Prahy a aby se vzala přednáška o bitvě na Bílé hoře a o otázce národohospodářské.“
10.1.1904 „Jednohlasně bylo schváleno, by spolek náš vstoupil do svazu Ústřední školy dělnické.“
13.3.1905 „Josef Berka má býti předvolán k obecnímu starostovi, by dokázal výrok, který byl pronesl jakožto podezřívání spolkových výběrčí. Pakliže nemůže ničeho dokázati, má učiniti odvolání, které se má vyvěsiti na spolkovou tabuli a zaplatiti 10 korun pokuty do chudé obecní pokladny.“
5.8.1906 „Spolek se zúčastní slavnosti národní na památku 50. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského v Horních Beřkovicích.“
16.1.1907 „Fričovi Fr. a Královi Fr. se pošle dopis, by se slušně chovali.“
18.8.1907 „Na památku 10 letého trvání spolku se dostavilo všech 57 členů, dále zástupci spolků z obcí vůkolních: Vodochod, Straškova, Klenče, Břízy, Horních Beřkovic a Lužce. Krásný proslov přednesl co uvítání Koutský Josef, pak předseda Šourek Josef udělil slovo panu Seidlovi, řídícímu učiteli v Lečicích. Přednesl krásnou, poučnou a zajímavou přednášku, ve které uvedl dva naše české bojovníky za právo, pravdu a volnost – Mistra Jana Husa a Amose Komenského, biskupa Českých bratří. A pravil, kdyby jich nebylo, já bych k vám nemluvil a vy byste mě též neposlouchali, neb bychom měli zámek na ústech nevolnosti. Mnohý krásný příklad a dík uvedl spolky podporovací. Kapela Jana Novotného z Černoušku působila s vyznamenáním. Byly rozdávány losy do tomboly. Při rozdávání výher pravil člen Kaňka Josef, že některý vyhrál, že to ponese v náruči a jiný zase ve štipce, čímž byla krásná nálada a obecenstvo se vesele bavilo při hudbě a zpěvu v zahradě až do desíti večer.“
10.1.1908 „Koutský Josef přednesl, kteří členové za ten čas 10 letého trvání spolku zemřeli. Při jmenování členů jim členové vzdali úctu tím, že povstali z míst svých s hlavami obnaženými.“
1.8.1909 „Antonín Došek jakožto předseda spolku schůzi zahájil, a pak ji rozpustil pro výtržnosti.“
24.5.1910 „Navrženo bylo, by se koupily čapky a blůzy jako stejnokroj spolkový.“
6.1.1911 „Koutský Josef dal návrh, by nechodil posel spolkový, když zemře člen, nýbrž aby se vyvěsil pouze černý prápor, což bylo jednohlasně schváleno. Kaňka Josef dal návrh, aby při pohřbu žádný člen nedělal křížek na rakvi, nýbrž aby zůstal každý v řadě. Dále bylo ujednáno, by se při pohřbu člena daly hudebníkům 4 koruny za to, by členy, kteří se zúčastní pohřbu, doprovodili hudbou do spolkové místnosti.“
12.5.1912 „Jednohlasně usneseno, aby se spolek účastnil slavnosti 10 letého trvání spolku Čech v Klenči. Rous Antonín dal návrh, aby každý člen, který se zúčastní, dostal ze spolkové pokladny 1 korunu a když půjde 20 členů, má se vzíti hudba. Pakli se nesejde 20 členů, má se jít bez hudby a má každý účastník dostati 2 koruny, což bylo jednohlasně schváleno.“
23.12.1915 „Žádost Antonína Friče by mu spolek něco nevěnuje ku škodě, která se mu stala tím, že přišel o krávu, byla po delší úvaze v debatě jednohlasně schválena. Dále bylo navrženo, by při valné hromadě nepřítomný členové se nevolili.“
6.1.1916 „Jednohlasně usneseno, že pohřebné žena členova dostane, i kdyby její muž padl nebo umřel ve válce.“
6.11.1918 „Usneseno, by se šlo s hudbou na Říp na oslavu České samostatnosti.“
6.1.1919 „Spolek dal po 50 korunách Zemskému sirotčímu a Vdovskému fondu, 100 korun Českému srdci a 100 korun pro vdovy a siroty po padlých legionářích.“
5.1.1920 „Spolek čítá 78 členů činných a 3 příznivce, kteří platí jenom proto, aby jim šel spolek na pohřeb.“
15.3.1921 „Bylo přijato pozvání ku společné slavnosti, která se má odbývat v Beřkovském háji ve prospěch Červeného kříže. Zúčastní se spolek náš, Sokolská jednota z Netěše a z Lečic, sbor hasičů Černoušských, Lečických a Beřkovských. K této slavnosti zapůjčíme spolkové lavice.“
26.11.1921 „Protokoly byly prohlédnuty a shledáno mimo jiné, že tam není zaneseno něco, co prý tam rozhodně musí být. Jednatel se omlouval, že to byly jenom klepy, a takové klepy, že do protokolu nepíše. Ale na výslovné jejich přání a z nařízení od předsedy to sem tedy dodatečně dávám a zní to následovně. Při pořádání divadla o velikonočních svátcích vypůjčil si jednatel na jeviště pro jednu ochotnici dvacetikorunu, kterou zase pokladníkovi u pokladny před svědky vrátil, ale člen Antonín Mareš měl veliký zájem o to, aby tam ta dvacetikoruna zase přišla, a proto dával bedlivý pozor, ale přeci to propásl a 20 koruna tam přišla, aniž by on to byl viděl. Při jedné hasičské schůzi pomlouval jednatele, že si tu dvacetikorunu vypůjčil a už ji tam vůbec nedal... Svědci a pokladník dokázali, že jednatel skutečně zmíněnou dvacetikorunu vrátil... Není tomu ale dávno a předsedovi zase prý soukromě řekl, že to přeci bylo tak, jak tvrdil. Tak co s ním mám dělat?“
11.4.1922 „Při návštěvě staré své vlasti daroval pan Pavlíček spolku Řip 100 korun, za které vzdány mu díky.“
20.8.1922 „Usneseno bylo, by p. Kirchnerovi do Ameriky jako zakladateli spolku bylo oznámeno jubileum 25leté.“
6.1.1924 „Spolek čítá 84 členů. Spolek byl pozván do Klenče ku slavnostnímu odhalení pomníku padlým vojínům. Dostavilo se pouze 5 členů, a to pouze z výboru.“
18.11.1924 „Divadlo s taneční zábavou se má pořádati o vánoční svátky a režie ponechává se p. J. Šandovi, který se tomu chce věnovat. Má si sám objednat knížky i noty a co k tomu ještě bude potřebí.“
2.1.1926 „Konána byla veřejná dražba nepotřebného již spolkového divadelního jeviště. Strženo zaň 144 korun.“
6.1.1927 „Spolek čítá 99 členů.“
6.1.1928 „Návrh, by pohřebné bylo zvýšeno z 250 na 300 korun byl jednohlasně schválen, jakož že by spolek odcházel z pohřbu korporativně s hudbou do spolkové místnosti a hudebníkům by bylo dáno 20 korun.“
14.12.1928 „Ochotnický spolek Lumír nechtěl přistoupit na to, hrát divadlo odpoledne. Divadlo se bude pořádat večer 25. prosince. Spolek Lumír si objednal na úpravu členů jeho holiče z Beřkovic, proti čemuž bylo protestováno.“
20.7.1929 „Odhlasováno většinou hlasů, by se koupily členské odznaky: kulaté červené pole, bílé spojené ruce, modrý Říp, 200 kusů.“
6.1.1930 „Schválen byl návrh Krále A., by se od členů, kterým je přes 70 let, příspěvky nevybíraly, ale práva jako u členů platících zůstala stejná.“
28.1.1930 „Návrh člena Trojana Jos. by se dalo něco podpory členu Jos. Šourkovi, ač on o to ještě nežádal, tak vznikla z toho debata, co měla za následek rozbití celého výboru.“
6.1.1931 „Stížnost Jiránka Josefa zkrze odznak spolkový, který byl nošen nečlenem Plickou Josefem, by byl spolku vrácen.“
4.9.1931 „Návrh, by se stožár před místností spolkovou vytáhl, prohlédla se šňůra a dala se do pořádku, neb se koupila nová dle potřeby a sloup zasadil se znova.“
6.1.1932 „Správa správce domu, že půjčil 2 prapory Sokolu a že u je neodevzdali, tak se to ponechá do valné hromady. Pak by se vymáhaly cestou právní.“
6.11.1932 „Oprava smutečního praporu se učinila – 23 centimetrů se ho ustříhlo a zalemovalo.“
30.11.1932 „Prapory na žádost Krále A. č. 83, aby byly odměřeny, jak je který dlouhý, protože byly potrhané a pro posměch se daly zalemovat, tak se mu vyhovělo.“
6.1.1934 „Dodržování spolkového řádu jest největší kámen úrazu. Mezi členy ozývá se stálé reptání, a proto navrhnuto, by oni členové byli pokutování, neb zbaveni veškerých požitků spolkových. Debata nabývá velkého rozsahu a nepřichází k žádnému konci.“
26.12.1935 „Byli jsme vyzvání Obecním úřadem, bychom navrhli členy do záchranného sboru v případě války, aby to byli takoví členové, kteří nepodléhají vojenské povinnosti – na příklad invalidé. Navrženi byli výborem Král Václav trafikant, Král František, Bareš František, Švehla Antonín. Obecnímu úřadu byla předána spolková knihovna.“
5.12.1936 „Bylo navrženo, by se prodaly ty spolkové lavice, poněvač jsou celý schnilý, proto se prodaly p. Zemanovi za 50 korun 9 kusů.“
30.1.1938 „Přijela paní Tesařová z Roudnice a přinesla s sebou vzorek, jak bude asi vypadat nový spolkový prapor. A sice látka soukenná, šíře 140 x 140 cm, výšivka na něm modrá, na jedné straně vyšit znak spolku ŘIP a letopočet založení spolku a rok dnešní; na druhé straně: Vzdělávací a podporující spolek Řip v Ledčicích, se vším příslušenstvím a ostatní věci, které nám budou smlouvou zaručeny. Cena bude stanovena též ve smlouvě za 3.100 Kč. Paní Tesařová se zaručuje, že vše bude z nejlepšího materiálu jakož i provedení práce. Že budem spokojeni.“
2.4.1938 „Usneseno bylo, by se dopsalo firmě Halama absol. sklářské školy Alešovice 56 u Železného Brodu o zaslání ukázky a prospektu na odznaky ku 40 letému trvání spolku, odhalení spolkového praporu a 20 letého trvání republiky. Odznaků máme objednat 1500 kusů. Dále usneseno bylo, by se požádaly některé paní za Matku praporu a dvě kmotry. Též bylo navrženo, by se řeklo děvčatům, které budou mít vinše, a sice Šandová Bohuna, Tichá Vlasta, Fricová Hana, Dvořáková Vlasta, Lipšová Marie.“
27.4.1938 „Za matku praporu slíbila paní Purchartová, za kmotry paní Husáková a paní Houdová.“
3.5.1938 „O hudbu bylo jednáno s p. Švihlíkem, který se zavazuje dodati na den 24. července hudbu, a to ráno v 6 hodin budíček, dopoledne od 9 do 10 koncert 12 hudebníků, odpoledne koncert 16 hudebníků a v sále večer 10 hudebníků za obnos 1500 Kč beze všeho.“
14.7.1938 „Usneseno bylo, by se dojelo do Roudnice na politickou správu k panu radovi a žádalo se o povolení slavnosti, která se má konati 24. července. Z Roudnice museli jet předseda Plicka Jos. a Tichý Václ. do Prahy, kde zase se to nevyřídilo. Až zas Tichý musel jet do Roudnice znovu a druhý den tam jel zase Houdek Václ., který teprve přinesl usnesení, že se může slavnost konat. Ale zase chtěl pan rada ověření z Velvar od vrchního. Pak teprve bylo započato s roznášením plakátů... Dále usneseno bylo, by se vybíralo od občanů, kdo by chtěl něco darovati na bufet... sebralo se celkem 189 Kč, 632 vajec, 47 kg mouky, 8 kg cukru, 10 kousků másla. Dále bylo usneseno, by se řeklo p. řídícímu skrze ty vinše pro ty drůžičky... Dále zase požádat řečníky, které jsme měli dříve navržené – pan řídící Škoda z Kostomlat a Vondráček z Libkovic. Usneseno, že se postavějí dvě tribůny...“
16.7.1938 „Usneseno: předseda uvítá přítomné členy...
Kolo štěstí: Došek J. Jansa F. Houdek V.
Kuželky: Křička L., Jansa A. – 1. cena 150 Kč
2. cena 100 Kč
3. cena 50 Kč
Šatlava: Šanda A., Bláha J.“
7.8.1938 „Usneseno, by se na prapor dala dělat skříň Jar. Dvořákovi a by se umístila v obecné škole v rezervní třídě, že to bude pěkně v suchu a v čistotě.“
6.1.1939 „V uplynulém roce spolek konal slavnost rozvinutí spolkového praporu za účasti spolků z Mětěše, Horních Beřkovic, Mšené-Lázní a z Poštovic. Vybráno bylo 7345 Kč 90 hal., vydáno bylo 6964 Kč 23 hal. Dále spolek věnoval 500 Kč na obranu státu ... Ku konci roku spolek čítal 109 členů z toho 21 žen, 98 mužů.“
18.1.1939 „Zúčastnil se prvně náš spolek pohřbu Šveňhy Antonína se spolkovým praporem. Pohřbu se zúčastnilo kolem 60 členů, ač někteří se přidali cestou, což není slušnost.“
11.1.1940 „Jednatel Král Václav musí každý měsíc hlásiti činnost spolku okresní politické správě v Roudnici.“
5.12.1940 „Konání divadla bylo zamítnuto.“
6.6.1941 „Divadlo Sojčí pero se bude konat v sále p. Bendy. Houdek V. zažádá u okresního úřadu o povolení.“
31.1.1943 „V roce 1942 konal spolek 1 valnou hromadu, 5 výborových schůzí, dvě divadla s dobrým výsledkem...“
27.1.1945 „V roce 1944 spolek valnou hromadu nekonal, poněvač nebylo povolení od okresního úřadu. Schůze se konala jedna... Nebylo možno nic dělat.“
8.5.1946 „Bylo projednáno, když bude nějaká slavnost, že... musí býti stanoven nějaký program dříve, aby z toho potom nevznikly nějaké politické třenice, jako tomu bylo na oslavách 5. května 1946.“
28.12.1946 „Houdek Václav dává návrh, aby byl vyloučen ze spolku Tošner Václav, jelikož nechtěl zaplatiti příspěvky a vzkázal po poslíčkovi, že dříve příspěvky nezaplatí, až Hodek Václav odvolá to, co o něm prohlásil. Hodek Václav trvá na svém až do úplného vyřízení případu Tošnera V.“
20.4.1947 „Houdek Václav dává návrh, by byl zakoupen nový smuteční prapor, jelikož starý už není vůbec k používání.“
10.6.1947 „Výbor se usnesl, že zakoupí 150 ks skla ze sklárny z Libochovic do kola štěstí, to obstará Frič F. a Šanda A..
10.10.1947 „Usneseno poslati složenkou částku 200 Kč jako příspěvek spolku na slavnostní odhalení pamětní desky spisovatele J. Hory v Dobříni. Schváleno bylo darovati 500 Kč místní škole k zakoupení promítacího aparátu.“
18.8.1948 „Byla zjednána hudba s přítelem Švihlíkem na taneční zábavu, a to 10 mužů za částku 4200 Kč, večeři a nějaké to pivo.“
27.2.1949 „Spolek konal společný ples se sborem hasičským“
6.1.1950 „Na výzvu MNV jmenovat výbor spolku dva členy, kteří jsou ve spolku jako zástupci Národní fronty – a jsou to přítel Došek a Sirový Jos. st.“
21.1.1951 „Spolek konal 1 ples, v měsíci květnu byl proveden zájezd na veletrh a do divadla v Praze. Spolek se usnesl, že převezme patronát nad dětským útulkem a provede ohrazení dětského hřiště v ceně 19 585 Kč.“
20.1.1952 „Valná hromada se usnáší, aby kolem dětského hřiště byly vysázeny topoly a zakoupena jedna houpačka.“
20.9.1953 „Spolek konal valnou hromadu ohledně likvidace spolku dle přípisu ONV v Roudnici. Z této schůze byl poslán dopis ONV, že nevyšlo žádné vládní nařízení ohledně likvidace, takže není důvod spolek likvidovat. Schůze provedla také přepočet ze staré měny pohřebného v nové měně na 150 Kčs a příspěvky na 5 Kčs.“
30.9.1955 „O dopravu pohřebního vozu, který byl zakoupen ve Stodůlkách u Prahy za cenu 800 Kč byl požádán ČSS v Ledčicích. Jelo se pro něj v neděli traktorem. Traktoristovi M. Hančlovi bylo odhlasováno za dopravu 100 Kčs všemi hlasy... Jak jest známo, vůz jest uskladněn v čísle 15 u Lindů, v bývalé kočárové kůlně.“
26.1.1956 „Bude-li žádat nečlen spolku o pohřební vůz a nebude-li v jeho rodině člen, zaplatí tento 200 Kčs spolku. Je-li člen, platí spolek.“
20.3.1956 „Jako členové činní budou přijímáni zájemci do 50 let věku, přispívající přes 70 let.“
4.12.1956 „Bylo jednáno ohledně zasklení oken v sále. Majitel si stěžuje, že již kolikrát žádal komunální podnik v Roudnici, ale zbytečně.“
15.6.1957 „Na valnou hromadu se pozve fotograf a všichni členové se dají vyfotografovat.“
30.6.1957 „U příležitosti šedesátiletého trvání spolku p. Pulchartová jako kmotra připjala na spolkový prapor krásné pamětní stuhy
11.1.1959 „Jednáno bylo ohledně spolkové místnosti, která se přemístí na Vinohrady.“
21.1.1960 „Byla čtena smlouva s JZD v Ledčicích ohledně potahu pro pohřební vůz. Koně budou v kteroukoliv roční dobu k dispozici. Odměna za koně a kočího stanovena na částku 80 Kčs.“
20.12.1960 „Bude zakoupeno maňáskové divadlo pro mateřskou školku. Za pomoci osvětové rady MNV jsme ochotni zapojit se do kroužku divadelního při MNV v Ledčicích.“
22.2.1961 „Návrh R. Klementové, aby byly zakoupeny pokrývky na postýlky do dětského útulku místo maňásků.“
21.4.1961 „Hýbl V. zajistí motoristy, kteří pojedou s vlajkami před průvodem na 1. máje.
8.1.1962 „Spolek konstatuje, že před školou byla provedena přestavba dětského hřiště, kde si práce vyžádaly celkem 846 brigádních hodin“.
11.8.1963 „Do výborové schůze pozvali př. V. Hýbla za napadení př. Vysokého ohledně spolku v hospodě, což potvrdil i přítel Švehla.“
17.1.1965 „Přítel Houdek žádá vysázení větších břízek okolo dětského hřiště a žádá všechny členy, aby se dohlédlo na hřiště a neničilo se jeho oplocení.“
30.12.1966 „Nedodělali jsme kůlnu pro pohřební vůz, neopravili jsme hřiště před národní školou, nezúčastnili jsme se ani 80letého trvání spolku Havlíček v Roudnici v takovém počtu, jak jsme si slíbili. Autobus byl zajištěn, za který spolek uhradil 284 Kčs a byl obsazen 20 členy.“
16.7.1976 „S velkou pozorností byla vyslechnuta zpráva o 70 leté činnosti spolku, kterou přednesl jednatel Josef Král. Historie spolku od jeho ustavení, tolik bohatá činnost podpůrná i vzdělávací, radost a nadšení členstva z růstu a vzestupné tendence spolku, starosti a obavy při klesající úrovni, dnešní záslužná a příkladná práce, výhledy do budoucna, to zaujalo tak mocně, že spontánním bouřlivým potleskem poděkováno bylo za přednesenou zprávu.“
„Přichází F. Srba a matka praporu, aby připjala na spolkový prapor krásné stuhy k tak významné oslavě našeho spolku. Pietní akt byl sledován všemi přítomnými velice pozorně... předsedou Vysokým A. bylo občance paní Pulchartové poděkováno.“
24.12.1968 „Rok 68. je za námi – co jsme v tom bouřlivém roce minulém konali a jak jsme splnili náš plán práce i jak hospodařili...po stránce kulturní jsme toho moc nevykonali... mezi splněné body patří, že byl nabarven pohřební vůz.“
19.3.1969 „Bylo rozhodnuto, by se na taneční zábavě velikonoční upustilo od loňského prodeje perníkových srdcí a byla do tomboly přijímána vejce, přítel Benda dá pivo, př. Vysoký zhotoví kosiště a hrabičky.“
6.12.1969 „Je přečten návrh celoobecního závazku k 25. výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou. Po rozebrání závazku, na kterém se má podílet i náš spolek Řip, došlo u některých bodů k nesouhlasu a bylo navrženo, aby naše připomínky byly tlumočeny MNV.
11.11.1971 „Je navrženo, aby se zakoupil pohřební vůz motorový, a to do částky 15 tisíc korun který nám nabízí Pohřební služba z Hořic, provoz Miletín.“
29.11.1971 „Byl zakoupen našimi zástupci Vysokým, Černým a Králem vůz pohřební za částku 7500 Kčs plus převod Kčs 600.
16.7.1972 „U příležitosti 75. trvání spolku připjala paní Pulchartová jako matka praporu krásné stuhy k praporu. Pak následoval další tradiční ceremoniál zatloukání hřebů do žerdi...za doprovodu hudby hrnul se průvod směrem k pomníku padlých ledčických občanů.“
14.11.1972 „Jako tahák pro tombolu, na posvícenskou zábavu zakoupí Král Jiří husu, která se upeče, předseda Vysoký daruje láhev vína, rovněž Černý V., Král J., Jiránek darují po lahvi vína, Voves V. daruje bonboniéru.
27.12.1972 „Před oslavou u nás bylo opraveno dětské hřiště před školou, opraven byl kolotoč a houpačky, a zde jsme vás na minulé členské schůzi žádali o pomoc při barvení hřiště, zvlášť jsem žádal o pomoc ty mladší tatínky i místním rozhlasem, bohužel dostavil se pouze jeden (Jar. Benda), a to mrzí.Nedivme se potom, že takový člen výboru, se kterým se, jak se říká, vymete kde co, míním tím výroční schůze, brigády, že je otrávený a raději na výborové schůze nedochází. Činnost naší venkovské organizace spolku Řip chceme provádět tak, aby nebyla násilná, nárazová, nebo jen sezónní,nýbrž chceme, aby byla pravidelná, zájmová pro co nejširší okruh členů, ale zároveň pro všechnu mládež naší obce. Styl práce chceme vést tak, aby se naši členové dobře pobavili a načerpali nové síly pro plnění svých povinností na pracovištích. Proto hodláme v tomto roce uspořádati dvoudenní zájezd do Kmochova Kolína.“


Malá „statistika“ spolku ŘIP

Předsedové:
Plicka Josef 21 let
Zeman Václav 18 let
Vysoký Antonín 15 let
Sirový Vladimír 13 let
Král Josef st. (strojník) 9 let
Černý Václav 7 let
Došek Antonín 5,5 roku
Houdek 4 roky
Mareš 4 roky
Kvíz 3 roky
Šourek 3 roky
Srba St. 3 roky
Loužecký 2 roky
Srba J. 2 roky
Kirchner 1,5 roku
Heran 1,5 roku
Koucký 1 rok
Pour 1 rok
Frič 1 rok
Velímský 1 rok
Král Antonín půl roku

Jednatelé:
Král Josef (strojník) 27 let
Hájek V. 22 let
Král V. (legionář) 14,5 roku
Zeman Václav 11 let
Král Jiří (č.224) 9 let
Vysoký A. 7 let
Bušil František 6 let
Urban B. 3 roky

Pokladníci:
Jansa Jaroslav 20 let
Tichý V. 16,5 roku
Koucký 15,5 roku
Srba Stanislav 12 let
Benda A. st. 9 let
Voves J. 7 let
Zeman Václav 6 let
Heran Frntišek 4 roky

Poslíčci: Došek A., Frič J., Bušil V., Houdek V., Hrnčíř V., Král V., Mareš B., Jansa A., Král J., Škabraha A., Říha V., Král Luboš, Michovský Ladislav mladší

Dnešní představitelé spolku:
předseda – Zeman Václav
jednatel – Král Jiří č. 224
místopředseda – Bušil Jiří
pokladník – Jansa Jaroslav
praporečník – Škabraha Antonín, Klement Stanislav
poslíček – Král Luboš, Michovský Ladislav ml.

Čestní předsedové:
Vysoký Antonín
Velímský Karel
Král Josef č. 224

Majetek spolku
v roce 1897: 88 zlatých 2 krejcary
k 1.1.2007: 99 197,30 Kč

Pohřebné
v roce 1897: 12 - 20 zlatých
v roce 2007: 1000,- Kč

Příspěvky
v roce 1897: 20 krejcarů měsíčně
v roce 2007: 50 Kč ročně


Nejstarší písemné záznamy o spolku ŘIPJaroslav Marsa ledčickým čtenářům

Podrobnou historii ledčického spolku ŘIP sepsal před lety spomyšelský kronikář a publicista, pan Jaroslav Marsa. Celý jeho velmi zajímavý a kvalitně zpracovaný příspěvek máte možnost přečíst si pod tímto odkazem Věnováno 110 letům existence spolku „Říp“ v Ledčicích (1897 – 2007) . Autor si zaslouží velké poděkování za nezištné poskytnutí této své práce i za další zde použité materiály.


Slova jednatele spolku ŘIP, pana Jiřího Krále , která pronesl při oslavách v roce 2002

"Mnozí z nás si již nedovedeme představit večer bez televizních obrazovek a do divadla či do společnosti se vypravíme jednou za čas. A přitom už v devadesátých letech 19. století v menších obcích a na vesnicích kypěl docela slušný společenský život.
Tehdy vznikající spolky jako Palacký, Svornost, Dobromil, stejně tak jako náš Řip, byly spolky vlasteneckými.
Podporovaly své členy v době nemoci, staraly se o sirotky, vyplácely pohřebné a také pořádaly zábavy, zájezdy, besídky, ochotnická představení a jiné společenské akce.
Ostatně činnost těchto spolků se od doby jejich založení téměř nezměnila.
Dnes si život v naší obci bez spolku Řip už nedovedeme představit. Na mnoha místech Ledčic zanechal výrazné stopy své práce, za což mu patří velký dík. Vždycky nezištně pomohl, kde bylo třeba. Dokázal zajistit nejen pracovní nasazení, ale i zábavu.
Věřím, že také v budoucích letech se bude Řip řídit svým ideálem, který si dal do vínku :
„ prací ve prospěch svých členů a celé obce ledčické“.
No a co popřát do budoucna spolku Řip ? Jistě hojně sil, vytrvalosti do další práce a mnoho nových mladých členů, aby právě ti pomohli zachovat v naší obci tuto tradici pro budoucí generaci
."


Spolkový život ve fotografích

 

 

O novější historii a činnosti spolku jistě každý, nebo téměř každý, občan Ledčic ví a setkává se s ní na mnoha místech naší vesnice. Členové tohoto sdružení jsou vždy ochotni přiložit ruku k dílu. Zvláště, když mohou přinést radost a užitek. Popřejme proto do dalších desetiletí Vzdělávacímu a podporovacímu spolku Řip, hodně skvělých plánů, vynikajících úspěchů, příliv mladých lidí, šikovných a zapálených „přátel“ – jak se mezi sebou členové titulují. A od nás všech ostatních více porozumění, pomoci a zdravého ledčického patriotizmu.