Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1980

1980

 

         Naše obec Ledčice, okres Mělník, kraj Středočeská jejímž předsedou národního výboru je soudruh Urban Josef 
a tajemník soudruh Došek Vlastimil.

Pošta

          Poštovní úřad Ledčice směrovací číslo 277 08 máme v budově evangelické fary. Poštovní úřednicí
i doručovatelkou je soudružka Vránová.

Leden

           Stav hospodářského zvířectva v naší obci k 1. lednu, byl proveden soupis hospodářského zvířectva.

drůbež   1703 kusů
kozy            15 kusů
ovce           52 kusů
prasata     72 kusů

          Se srovnáním před pěti léty je největší pokles u prasat o více než 47%.

Ovocné stromy

          Výsledek soupisu ovocných stromů v naší obci Ledčice v roce 1980 máme celkem 3989. Z toho“ jabloně 2032, hrušně 301, švestky 827, třešně 182, višně 59, slívy 97, broskve 22, meruňky 129, ořechy 340, angrešt 448 a rybíz 943, Celkem 1391 keřů a stromků.

Březen

          Měsíc požární ochrany. Také v naší obci byly provedeny preventivní protipožární prohlídky, ve 163 rodinných
a obytných domech a v 8 objektech v požárních prohlídkách pracovalo 10 členů požární jednoty a 10 poslanců M. M. V. Zjištěny 4 závady, které byly odstraněny.

Květen

            Svátek pracujících 1. máj, naše obec oslavila na májové manifestaci ve Veltruském parku. Vypravený autobus
M. N. V, plně obsazen školními dětmi a občany z naší obce.

35. výročí osvobození

           Dne 8. května, uspořádal k 35. výročí osvobození Československa, sovětskou armádou, Místní výbor akční fronty,  a Místní národní výbor, průvod k pomníku padlých ve světové válce, kde byl položen věnec a odtud odchod na místní hřbitov, kde byl položen věnec na hrob padlých rudoarmějců. Proslov u hrobu soudružky Procházkové, členky Krajského národního výboru a pionýrů zdejší školy.
           Vzácným hostem byla soudružka ze SSSR J. M. Alechyna, která navštívila naší obec a poklonila se u hrobu svého muže  a sovětských voják, kteří leží na našem hřbitově. za velké účasti školy a občanů se odešlo na slavností schůzi
na sál „Nové Vinohrady". Schůzi ve 20 hodin zahájil soudruh Došek Vlastimil, tajemník M. N. V. s přivítáním všech přítomných. Zvláště jak přivítal vzácného hosta ze Sovětského svazu, soudružku J. M. Alechynu, která přijela do naší obce na návštěvu. V kulturní vložce, vystoupili pionýři, Socialistický svaz mládeže básněmi i zpěvem a projev předsedy Místního národního výboru, soudruha Urbana k 35 výročí osvobození. Pak přítomná soudružka J. M. Alechyna v projevu poděkovala Místnímu národnímu výboru i občanům, za udržování hrobu jejího manžela i sovětských soudruhů. Na schůzi, za dlouholetou práci byl za školství a kulturu vyznamenán poslanec a člen O. N. V. soudruh Petráš Jiří, medajlí. Ukončení slavnostní schůze, naší i sovětskou hymnou pokračovala v dobré náladě volná zábava, na které vyhrával orchestr Míly Hroudy.

Září

           Dne 1. září v pondělí ráno, byl v místní škole zahájen začátek školního roku, za  velké účasti maminek a tatínků. Soudružka učitelka Petříčková, přivítala žáci i přítomné a předsedu Místního národního výboru soudruha Urbana.
Ve svém projevu, vysvětlila dětem co je to mír, a že již 35 roků žijem v míru, který nám přinesl Sovětský svaz.
Pro tento rok 1980 bylo do zdejší školy přijato 10 prvňáčků, do druhé třídy 2 žáci a 2 žákyně a do třetí třídy 7 žáků
a 2 žákyně. Celkem tedy 23.
           Na konec poděkovala soudružka učitelka soudružce ing. Srbové, za dobrou práci jako předsedkyni rodičovského sdružení, neboť z této funkce odchází, že již nemá v místní škole děti.
S písní „Zpíváme si o práci“, kterou zazpívali žáci se skončilo zahájení školního roku. pak následovala prohlídka školy    a školky. Vše zářilo čistotou a úpravou za což poděkovat soudružce Petříčkové, školnici soudružce Kovářové Vlastě, tak oběma učitelkám za školy soudružce Janě Jansové a soudružce Petrákové předsedové M. N. V. soudružce Urbanové
 a tatínků a maminkám za brigádnické práce.

Lesanka

           Dne 6. září , v sobotu večer vyhrávala k tanci i poslechu oblíbená dechovka „Lesanka“ z Plzně, za osobního řízení Václava Palečka.
           Velká účast na sále na Vinohradech odměnila dechovku velkým potleskem. Lesanku si pozvala místní jednota požární ochrany.

Listopad

             Veřejná schůze místního národního výboru a místního výboru národní fronty, konaná dne 7. listopadu na sále „Nové Vinohrady“ za účasti 107 občanů. Za Okresní národní výbor, byl přítomen soudruh Kára, vedoucí odboru místního hospodářství v Mělníku.
             Schůzi zahájil v 19 hodin soudruh Došek, předseda místního výboru národní fronty, bylo vzpomenuto 63 výročí velké říjnové socialistické revoluce a státního svátku SSSR.
Referát předsedy M. N. V. soudruha Urbana, který zhodnotil plnění volebního programu národní fronty, v politické – výchovné činnosti.

Soutěž

            V druhé části, jak u příležitosti 63 výročí VŘSR byla vyhodnocena soutěž „Upravené a rozkvetlé Ledčice“.
S promítnutím barevných diapositivů, se zajímavým komentářem člena poroty, soudruhem Ing. Václavem Srbou.
Soutěžní komise, která během roku provedla tři hodnocení, spočítala body u všech objektů, které byly zahrnuty
do soutěže a zhodnotila celkové pořadí. Do závěrečného kola bylo zahrnuto 131 předzahrádek, květinová výzdoba oken 
u 179 domků, květinové záhony a zeleň ve 145 případech, čistota chodníků ve 101 a celkový dojem byl hodnocen
u 185 domků. Do hodnocení nebylo pojato 5 domků, pro neviditelnost a 9 domků pro prováděnou přestavbu.

Vyhodnocení soutěže

          Předzahrádky: Na prvním místě se umístili Srbovi č. 111, s 27 body. Na druhém místě Vysokých č. 144 s 24 body.
Na třetím místě Procházkovi č. 34 s 23,98 body
Květinová výzdoba oken: Na prvním místě rodina Vysokých č. 144 s 28,66 body. na druhém místě rodina Srbových
č. 111 s 27 body. Na třetím místě rodina Králových č. 132 s 26,33 body.
Květinové záhony a zeleň: Na prvním místě rodina Vysokých č. 144 s 27,65 body. Na druhém místě rodina Procházkových č. 34 s 25,66 body. Na třetím místě rodina Vysokých č. 221 s 24,99 body.
Čistota chodníků a vodotečí: Na prvním místě rodina Procházkových č. 158 s 25,32 body. Na druhém místě rodina Nedvědových č. 36 s 24,32 body. Na třetím místě rodina procházkových č. 34 s 23,32 body.
Celkový dojem: Na prvním místě rodina Mrzenových č. 152 s 27,65 body. Na druhém místě rodina Procházkových č. 34  s 26,33 body. na třetím místě rodina Sypeckých č. 128 s 25,99 body.
Všechny vyhodnocené rodiny obdrželi drobné dárky, jako tuje, jalovce, vázy a na památku diplomy. 24 plenární zasedání rozhodlo v této soutěži pokračovat v příštím roce 1981 a zahrnout tuto soutěž do celoobecního závazku na počest XVI. sjezdu a 60 výročí založení K. S. Č.

Sčítání lidu

             Sčítání lidu, domů a bytů v naší obci, Ledčice. Počátek listopadu 1980 bylo provedeno sčítání s těmito výsledky.
V naší obci žije 566 občanů, z toho 264 mužů a 302 žen. Pracujících občanů máme v pbci 61, mimo obec  225. Dětí
ve věku do 15 let máme 122. Obydlených domů je 205 z toho 168 obydlených trvale, k rekreaci 25, obydlených občas
12 a neobydlených 10. V domech je 251 bytů s tímto vybavením: Ve 151 je koupelna , ve 160 vodovod, v 74 ústřední nebo etážové topení, 180 praček, z toho 18 automatických, 180 televizorů z toho 6 barevných. Je u nás 77 osobních automobilů a 23 motocyklů.Sčítání provedl sčítací komisař soudruh Urban Josef předseda M. N. V. a soudruh Stehlík Antonín, technolog v národním. podniku Meva, Roudnice nad. Labem.

Kultura

          V naší obci za rok 1980 bylo našimi společenskými a zájmovými organizacemi, Sdružení rodičů a přátel školy, spolku „Řip“ Českého zahrádkářského svazu, Svazu žen, Českého červeného kříže, Dohlížecí výbor jednoty, Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva a Svazarmu, bylo uskutečněno 7. besed a oslav s kulturním vystoupením, 4 literární pásma a dětská divadla, 2 koncerty vážné hudby, 4 veřejné akce Sborem pro občanské záležitosti,
2 tématické zájezdy, 3 branné a sportovní memoriály, 2 výstavy a 10 společenských plesů tanečních zábav.

Prosinec

          Plenární zasedání Místního národního výboru, 25 plenární zasedání, které se sešlo dne 12. prosince 1980 večer
v hostinci na Vinohradech, za účasti 16. poslanců a 38 občanů. zástupcem Okresního národního výboru v Mělníku byl přítomen soudruh Kára, vedoucí odboru místního hospodářství.
Plenární zasedání projednalo zprávu o činnosti rady M. N. V. jenž přednesl soudruh došek, tajemník M. N. V. Z vlastní činnosti rady, byl podána informace, že byl schválen prostor na bývalých Poustkách, že na tomto místě bude prováděna inviduélní výstavba rodinných domků v roce 1981.
Dále byla podána zpráva o plnění závazku, jemž byl uzavřen na počest 35 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
V závěru byla podána zpráva, že na zvelebení obce odpracovali občané 6 798 hodin v hodnotě díla za 80.000 Kčs.

Dešťové srážky

          Dešťové srážky v naší obci měřeny přístrojem dodaným v červnu JZD do střediska Ledčic za rok 1980.

Za měsíc:  
Červen spadlo            43,5 mm
Červenec spadlo     139,5 mm
Srpen spadlo                8,9 mm
Září spadlo                  58,5 mm
Říjen spadlo               59,0 mm
Listopad spadlo         29,5 mm
Prosinec spadlo         16,9 mm

Prosinec hospodaření M. N. V.
Hospodaření Místního národního výboru Ledčice za rok 1980.

 Příjmy                 Rozpočet v tis. Kčs            Plnění v Kčs
daně a poplatky               52,4                              57.865,30
příjmy z hosp. čin.              8,3                                8.880,70
globální dotace                65,5                              65.500,00
převody prostř. z FRR     63,0                               38.914,13
doplňkové příjmy              ---                                    2.663,74
Příjmy celkem:                191,0                           173.823,74

Výdaje                      Rozpočet v tis. Kčs       Čerpání v Kčs
hospodářství                          108                             50.030,90
kulturní a soc. věci                  63                              45.115,85
správa N. V.                              20                              25.961,40
Výdaje celkem                       191                           121.108,15

Vlastní příjmy celkem:          173.823,74 Kčs
Vlastní výdaje celkem: 1        21.108,15 Kčs
Rozdíl :                                      52.715,59 Kčs
Zůstatek FRR:                         14.259,00 Kčs

Stav finančních prostředků k 31. 12. 1980      =       66.974,59 Kčs

Narození

          Celkem v naší obci bylo v tomto roce narozeno 8 dětí. Klement Pavel, Piazza Tomáš, Hildebrandová Kateřina, Uhrová Zdeňka č. 147, Černa Tereza č. 69, Svobodová Kateřina č. 212, Opová Zuzana č. 66, a Kaňková Pavlína č. 76.

Úmrtí

        Celkem zemřelo v naší obci 10 občanů.
           25. ledna Černá Růžena 85 roků
           27. ledna Voves Václav 63 roků
           28. února Studená Jana
             1. června Hájková Anna 73 roků
           10. července Vondráčková Marie 67 roků
           12. července Bůšková Anna 74 roků
           14. srpna Vysoký Antonín 74 roků
             3.  září Miler Jaroslav 52 roků
           29.  září Švec Jaroslav 68 roků
             7. prosince Došková Anna 75 roků

Tímto uzavírám rok 1980.

Zapsal:
Jansa Václav
kronikář M. N. V.