Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1981

1981

           Tento jednaosmdesátý rok si připomínáme 36. výročí osvobození Československa, sovětskou armádou.
Nikdy nemůžeme zapomenout, že při osvobození Československa, ztratilo svůj život na našem území přes 144 tisíc sovětských vojáků.
           V tomto roce, chce náš Místní národní výbor, za pomoci všech poslanců MNV i občanů, dosáhnout ještě větší životní úrovně našich občanů a dosažení ještě větších úspěchů v budování a zkrášlování naší obce Ledčice.

Dějiny obce

          Ves, Ledčice se připomíná již roku 1226 jako majetek kláštera Doksanského. August Sedláček uvádí, že roku 1436 byla ves zastavena Janovi Smiřickému ze Smiřic a že od té doby zůstala již trvale u Roudnice.
Toto tvrzení neodpovídá skutečnosti, neboť po Janovi Smičickém přešla ves na další zástavné držitele.
Teprve v roce 1616 je spolu s Libkovicemi koupila Polyxena z Lobkovic a připojila k roudnickému panství.

Nejstarší občané

          Nejstarší občankou v naší obci je Anna Ciprová čp. 1, která se dožila 10. 8. 1981 devadesáti let a občan Jan Křtěn čp. 58, který se dožil 31. 7. 1981 79 let.

Narození děti

           V tomto roce se narodily jen tři děti. Dne 16. února, Urban Milan čp. 148, 3. dubna Skokanová Ilona
čp. 7, a 11. listopadu Černá Denisa čp. 151.,

1. Máj

          Oslavy svátku pracujících, 1. máje, které se konaly pro naší obec ve Veltrusích, uspořádala Vesnická organizace KSČ, místní výbor národní fronty a Místní národní výbor v Ledčicích, zájezd autobusem. Slavností projev přednesla soudružka Karlovská, předsedkyně Okresního výboru národní frondy v Mělníce.

36. výročí

          36. výročí osvobození naší vlasti, sovětskou armádou, v předvečer dne osvobození 8. května, byly položeny věnce  
k pomníku padlých a na hrob sovětských vojáků na místním hřbitově.
Pietní vzpomínku na hřbitově přednesla soudružka Procházková, poslankyně Středočeského krajského národního výboru a žáci z místní školy.

Slavností schůze

             Slavnostní shromáždění a předvolební schůze. Vesnická organizace K. S. Č. Místní výbor mezinárodní fronty – Místní národní výbor a místní volební komise NF. konaly dne 8. května 1981 na sále v hostinci „Vinohrady“ od 20 hodin veřejné shromáždění občanů k oslavě 36 výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a předvolební schůzi.
Projev k 36 výročí, přednesl předseda Místního výboru národní fronty, soudruh Došek. V kulturní vložce vystoupily členové socialistického svazu mládeže, zhodnocení plnění volebního programu a představení kandidátů pro volby
do zastupitelských sborů.

Mezinárodní den dětí

         V neděli 7. června 1981 uspořádala Základní organizace svazamu v Ledčidích, k mezinárodnímu dni dětí s
finančním příspěvku organizace národní fronty na cvičišti Svazarmu na ladech, slavnost na, které si mohla v pěkném odpoledni zasoutěžit a zúčastnit různých sportovních akcí na 130 dětí.

Volby

          Volby do zastupitelských sborů. Celá naše obec Ledčice, měla stanoven jeden volební obvod a jeden volební okresek. počet 19 poslanců M. N. V. pro volební období, stanovila plenární zasedání místního národního výboru. Volební dny byly provedeny dne 5. a 6. června 1981. První den 5. června, v pátek začaly volby od 12 hodin do 22 hodin a druhý den dne 6. června 1981 v sobotu od 7 hodin do 14 hodin.
Volební místnost v přízemí budovy školy v tělocvičně, která byla pěkně připravena a upravena. Výzdobu květinami provedla místní organizace zahrádkářů v Ledčicích.

Zájezd

          Dne 27. června 1981 dohlížecí výbor jednoty v Ledčicích uspořádal zájezd autobusem na safari – ZOO do Dvora Králové, zámek Ratibořice a Babičino údolí. Zpět prohlídka pevnosti v Jaroměři a zastávka v lázních Poděbradech. zájezd byl pro členy zdarma a záloha 20 korun na přihlášku jedné osoby, bylo použito na vstupenky. Všech 45 účastníků bylo spokojeno s dobře organisovaným programem za vedení soudružky Nešporové Bohumily z Ledčic a řidičem autobusem ČSAD soudruhem Petrášem z Nové Vsi.

Ustavující plenární zasedání

           Ustavující plenární zasedání nového Místního národního výboru.
V pátek večer 26. června 1981 v hostinci „Nové Vinohrady“ se sešlo ustavující plenární zasedání Místního národního výboru. Zasedání bylo přítomno všech 19 nových poslanců MNV a 12 členů komise. Delegaci Okresního národního výboru v Mělníku vedla soudružka ing. Baránková, vedoucí organizačního odboru O.N.V.
            Ustavující plenární zasedání M. N.V. zahájil a v jeho úvodu řídil nejstarší poslanec M. N. V. soudruh Došek Vlastimil. Konstatoval, že prvému plenárnímu zasedání je přítomno plných 100 % zvolených poslanců M. N. V.
a prohlásil zasedání za usnášení schopné a právoplatné rozhodovat.
            Zvolená mandátová komise, která provedla kontrolu volebního zápisu a podle osvědčení o zvolení, provedla ověření platnosti voleb poslanců do Místního národní výboru.
             Mandátová komise konstatovala, že voleb se zúčastnilo 100 % zapsaných voličů. Své hlasy odevzdalo
ve prospěch kandidátů národní fronty všech 404 voličů, tj. 100%
             Všichni poslanci složili Ústavou předepsaný slib do rukou předsedajícího soudruha Doška. Vystoupení místopředsedy Vesnické organizace Komunistické strany Československa soudruha Kováře, který blahopřál všem zvoleným poslancům,  a popřál jim mnoho úspěchů v jejich odpovědné práci s tím, že najdou oporu ve své činnosti, jak u V.O. KSČ i ostatních organizací, sdružených v národní frontě. V závěru svého vystoupení předložil návrh V. O. KSČ
na volbu předsedy M. N. V.
          Do této funkce byl navržen soudruh Josef Urban. Soudruh Došek nechává hlasovat poslance M. N. V. o návrhu V. O. KSČ na funkci předsedy MNV. Soudruh Došek předává nově zvolenému předsedovi symbol státní moci, státní znak  a skládá do jeho rukou poslanecký slib.
          Předseda Místního národního výboru soudruh Urban se ujímá řízení schůze, děkuje poslancům za důvěru, s tím, že hlavním úkolem nového národního výboru bude splnění závěrů XVI. sjezdu KSČ, krajské a okresní konference KSČ 
a volebního programu Národní fronty. V dalším jednání předložil předseda návrh na zvolení funkcionářů MNV, rady  
a komise Místního národní výboru. Do těchto funkcí byli zvoleni:
Místopředsedkyní MNV – soudružka Procházková Bohumila, tajemníkem MNV: - soudruh Došek Vlastimil.


Rada M. N. Výboru
Urban Josef, Procházková Bohumila, Došek Vlastimil, Hýbl Václav, Rous František, ing. Srba Václav, Vrána Petr.

Finanční komise
Rous František – předseda, Bušil František ml – tajemník , členové: Nešparová Bohumila, Hrnčířová Vlasta, Králová Drahomíra, Poláková Marta, Zeman Václav ml.

Komise pro školství a kulturu
Hýbl Václav ml – předseda, Petráš Jiří – tajemník. Jansková Jana, Bušilová Růžena, Sypecká Alena, Vejmoláková Bohumila, Uher Josef ml.

Komise pro ochranu veřejného pořádku
Vrána Petr – předseda, Budka Josef – tajemník, členové: Vosátka Václav, Petrák Josef, Mládek Ladislav, Černý Zdeněk, Schmidtmajer Václav.

Komise pro výstavbu a obchod
Ing. Srba Václav – předseda, Kaňka Jaroslav – tajemník, členové: Mrzena Karel, Stehlík Antonín, Bušil Jiří, Jansa Antonín, Košťál František.

            Po volbách bylo poděkováno odstupujícím poslancům, kteří byli dlouhou dobu veřejně činní, soudruhu Košťálovi Františku, Schmidtmajerovi Václavu, Králové Boženě a bývalému členu rady M.N.V. Antonínu Plickovi.
V diskusi vystoupily soudružka ing. Baránková z O.N.V. Mělník a soudružka Procházková, poslankyně Středočeského krajského národního výboru, které poděkovaly všem bývalým poslancům za jejich práci a novým poslancům s přáním noho úspěchů v jejich činnosti. Přijetím usnesení prvého plenárního zasedání bylo ukončeno Internacionálou. jednání se zúčastnilo 85 přítomných.

95 let školy

           Dne 18. září 1981 se konal oslava 95 výročí založení školy. V kulturní místnosti školy kde se sešlo na 80 občanů
a hostu. slavnost byla zahájena naší hymnou. Ředitelka škola soudružka Petříčková přivítala přítomné, dále předsedu M.N.V. soudruha Urbana, členku Středočeského krajského národní výboru soudružku Procházkovou, člena školské komise Okresního národního výboru v Mělníku soudruha Petráše a bývalé učitelé. Za školní kroniky, jenž přečetla soudružka Jansová Miluše, se dozvídáme, že za tehdejšího starosty obce Antonína Husáka, byl budova školy založena dne 5 dubna 1886 a 9 září došlo ke kolaudaci stavby. Svěcení této školy vykonáno bylo 19. září 1886 za přítomnosti četných hostí.
           V kulturní části vystoupili žáci z místní školy a školky a malý pěvecký sbor Z.D.Š. ze Straškova. Ukončení slavnosti bylo zakončeno s písní práci.

2. plenární zasedání M.N.V.

             Dne 28. srpna 1981 se konalo v hostinci na „Vinohradech“ druhé plenární zasedání MNV za účasti 42 občanů
a 15 poslanců MNV. Čtyři poslanci byli omluveni.
Plenární zasedání projednalo zprávo o činnosti rady MNV za uplynulé období a vyřízení připomínky z posledního jednání. Tajemník MNV. soudruh Došek přednesl zprávo činnosti rady MNV. dále seznámil zasedání s projednáváním
a přijímáním vlastních opatření k usnesení rady. okresního národního výboru, kterých rada MNV projednala za uplynulé období sedm. Rada MNV se zabývala plněním plánu kulturně výchovné činnosti a plněním plánu branné výchovy za I. pololetí roku. Dále hovořil, že jsou činěna opatření,aby byly opraveny čerpadla veřejných studní, které jsou v současné době poškozena.
          Rada také projednala zprávu o přípravě na zahájení nového školního roku, kdy má být obnovena docházka čtvrtého ročníku do naší základní školy s tím, že od 1. září nastoupí další učitel soudruh Hanuš.
Ve druhé zprávě hovořil předseda finanční komise soudruh Rous, o plnění rozpočtu za I. pol. roku a hodnotil výsledek hospodaření MNV za toto období. Dále poděkoval za dobrou práci předchůdcům ve finanční komisi a občanům
za včasné placení daní a poplatků.

Vzdělávání občanů

         Do naší obce docházejí tyto noviny a časopisy, které roznáší s poštou, úřednice a doručovatelka soudružka Vránová.
Rudé právo 96 kusů, Práce 6, Mladá Fronta 10, Lidová demokracie 3, Svoboda 16, Svobodné slovo 20, zemědělské noviny 68, Československý sport 2 kusy.

Časopisy

          A.B.C. 2 kusy, Čtenář 1, Československý voják 2, česká televize 14, Dikobraz 3, Děti a my 1, Dorka 2, Družka 1, Družstevní noviny 10, družstevník 2, Gól 3, Hlas revoluce 1, Chovatel 9, Hádanka a křížovka 2, Katolické noviny 3, Kino 2, Květy 3, Komenský ,1, Lidová armáda 1, Lidé a země 1, Mateřídouška 4, pes 5, Pionýr 3, Mír 1, Mladý svět 9, Obrana lidu 2, Myslivost 11, Nové Mělnicko 62, Národní výbory 10, Ohníček 4, Pionýrská stezka 1, Pošta PNS. 1, Praktická žena 5, Rozhlas 15,Rodina a škola 2, Předškolní výchova 1, Signál 1, Stadion 1, Sedmička 7, Sluníčko 14, Svět motoru 3, Svět socialismu 1, Slovo Agitátoru 3, Tribuna 3, Tvorba 1, Včelařství 1, Věda, technika mládeži 1, Vlasta 26, Zahrádkář 10, Zápisník 7, Zdraví 1, Zpravodaj ČSŽ. 1, Život strany 1, Žena a móda 6 kusů.

Zdravotnictví

          Pro naší obec máme zdravotní středisko ve Straškově, kde ordinuje denně pondělí až pátek lékařka
Mudr. Malinská a zdravotní sestra soudružka Pešková. Od 17 hodin do rána, soboty a neděle pohotovostní středisko
v Roudnici nad Labem. Vyšetření, ošetření je zdarma jen poplatek 1 korunu za 1 recept v lékárně. nemocnici patříme
do Roudnice a   do Ústí nad Labem.

Zásobování palivy

         Dovoz uhlí a dříví dováží do naší obce Uhelné sklady – Roudnice nad Labem, objednávky se přihlašují
ve Straškově.

Kampelička

        Pobočka Státní spořitelny v Kralupech nad Vltavou, která úřadovala v naší obci v domě čp. 191 má výpověď nového majitele domu pana Jaroslava Šimrala, v listopadu 1981 uzavřena a převezena do Kralup, než se sežene nová místnost    v naší obci. Úřadujícím byl pan Jaroslav Postránecký z Ledčic.

Plyn

          Do naší obce je dovážen plyn propan – butan vždy každé druhé úterý v měsíci, před místní národní výbor.

Čistírna

           Čistírna k nám dojíždí z Kralup nad Vltavou, každý čtvrtek od 12:30 do 13 hodin.

Včelařství

           V naší obci jsou 3 organizovaní včelaři u Českého svazu včelařů ve Veltrusích v 15 včelstvy. Jsou to Srba Stanislav, Jansa Václav st. a Košťák Václav.

Základní škola

            Ve školním roce 1980 –1981 je v první třídě 10 žáků, ve druhé třídě 4 a ve třetí třídě 9, celkem 23. Vyučuje ředitelka školy soudružka Hana Petříčková.

Dětský útulek

           V dětském útulku je v tomto roce 24 dětí, o které pečují soudružka Jansová Jana a Petráková.

3. Plenární zasedání MNV.

           Třetí plenární zasedání Místního národního výboru se sešlo dne 30. října 1981 v hostinci „Vinohrady“ za účasti 115 občanů, z toho 18 poslanců MNV., poslankyně středočeského krajského národní výboru, soudružka Procházková, poslance Okresního národního výboru v Mělníku soudruh Petráš a zástupce O.N.V. soudruh Rybář, vedoucí odboru obchodu.
           Po tomto úvodu plenární zasedání projednalo, zprávy dle vlastního programu. V závěru byla zpráva která zhodnotil plnění druhého ročníku soutěže „ Upravené a rozkvetlé Ledčice“
Po zprávách vystoupil soudruh Rybář, který hovořil o současné mezinárodní situaci na úseku zásobování obyvatelstva
a celkovou situací na úseku obchodu a nedostatkových druzích zboží.
Dále byly promítnuty, barevné diapozitivy, které vyhodnotily druhý ročník soutěže „Upravené a rozkvetlé Ledčice“ 
a předány ceny vítězům.
            Při této příležitosti bylo předáno ředitelce místní školy soudružce haně Petříčkové, krajské vyznamenání
„Za budování Středočeského kraje“, které je propůjčila rada, Středočeského krajského národního výboru na návrh Místního národního výboru, za dlouholetou odpovědnou činnost na úseku školní a zvláště pak mimoškolní výchovy.
Zároveň byla předána Vzdělávajícímu spolku „Řip“ v Ledčicích medaile „Za budování Středočeského kraje a diplom Krajské vyznamenání za budování Středočeského kraje „Za významnou pomoc při zlepšování životního prostření v obci Ledčice“
            V závěru plenárního zasedání pozval tajemní MNV soudruh Došek občany k účasti položení věnce u příležitosti
64. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.


Úprava obce

V listopadu provedena demolice budovy a chlévů, bývalého Srbovic statku čp. 4. Zbourání bagrem a rozhrnutí po dvoře, směrem k rybníku a ke studánce. Studna na pouštkách bývalých ponechána. na bývalých poustkách proti domku
pí Urbanové a Kulichové započata v tomto roce dvou rod. domků bratří Miloslava a Ladislava Uhrových z Ledčic.

Kultura 1981

V tomto roce bylo uskutečněno našimi společenskými organizacemi 4 plesy, 3 zlaté svatby, 1 dětský karneval,
5 tanečních zábav, oslava 95 výročí školy, 1 beseda v základní škole, oslava mezinárodního dne žen a mezinárodní družstevní den.

Počasí a srážky

         V naší obci byly naměřeny dešťové srážky: Za leden 29,2 mm, únor 3,5 mm, březen 47,9 mm, duben 31 mm, květen 79,5 mm, červen 22,8 mm, červenec 197,6 mm, srpen 50 mm, září 42 mm, říjen 81,5 mm, listopad 381 mm
 a v prosinci žádné srážky.
         Tento jednaosmdesátý rok byl velmi mokrým rokem velké dešťové srážky způsobily záplavy a močály vcelém katastru obce, zvláště u vin, na Škarechově na blatech, pomokliny a pod vilou, kde měla J.Z.D. nejvíce cukrovky.

Výnosy J.Z.D.

           Jednotné zemědělské družstvo „Budoucnost“ se sídlem v Nové Vsi, předsedou je soudruh Ing. Antonín Kletečka hlavní agronom soudruh Duchoslav Zdeněk.
V letošním jednaosmdesátém roce docíleny hektarové výnosy: pšenice z 1 ha 39,50 q, brambory ostatní 181 q, řepa krmná 554 g, cukrovka 280 q,. pro močály nesklizeno obilí asi ze 110 ha a cukrovka z 20 hektarů.

Hospodářské zvířectvo

           Stavy hospodářského zvířectva v tomto roce 1981: drůbež celkem 1665 kusů, kozy 13 kusů, ovce 52 kusů
a 75 kusů prasat.

4. plenární zasedání MNV.

          V pátek dne 18. prosince 1981 ve 18:30 se konalo čtvrté plenární zasedání MNV. v hostinci na „Vinohradech“, kterého se zúčastnilo 18 poslanců Místního národního výboru a 20 občanů.
Zástupcem Okresního národního výboru v Mělníku, byl poslanec O.N.V. soudruh Petráš.
Plenární zasedání projednalo zprávu o činnosti MNV., kterou přednesl tajemní MNV. soudruh Došek.
zprávu o plnění celoobecního závazku za rok 1981 a návrh závazku na rok 1982, přednesl soudruh Ing. Srba, dále byl projednán plán kulturně výchovné činnosti na rok 1982.
           Dále byla zpráva o požární ochraně v naší obci. Stříkačka je v opravě a požární auto je vyřazeno. proto rada MNV. rozhodla zajistit finanční prostředky na nákup jiného vozidla pro požární ochranu. stanovisko k dopisu odboru školství O.N.V. k rozšíření mateřské školky v Nové Vsi, kam by děti z Ledčic a ze Spomyšle byly dováženy.Rada Místního národního výboru podala své vyjádření, že jsem schopni dokončit vybudování né výdejnu stravy, jak bylo původně plánováno,ale vývařovny ve škole by mohla zůstat v provozu naše předškolní zařízení. Soudruh ing. Srba hodnotil plnění závazku na počest 60 výročí založení KSČ a 16 sjezdu byl splněn a vysoko překročen. Našimi občany bylo odpracováno 10250 hodin v hodnotě díla za 265.300 korun, při nákladech 159 tisíc korun.
           V další části bylo komentováno obsah návrhu celoobceního závazku na rok 1982, pokračovat třetím ročníkem soutěže „Ledčice upravená a rozkvetlá obec“ provádět sklizeň travin z veřejných ploch a silničních příkopů, provádět údržbu veřejné zeleně a její další rozšiřování. Závazek bude ještě doplněn organizacemi Národní fronty, po výročních schůzích. do usnesení byly zahrnuty i připomínky, jak poslanců i přítomnými občany. tyto připomínky budou radu projednány a vyřízeny na příštím jednání plena M.N.V.

Soutěž

        „Upravené a rozkvetlé Ledčice“, druhý ročník soutěže byl ukončen a vyhodnocen na plenárním zasedání MNV. 
V Letošním roce bylo pojato dohodnocení 195 objektů, z toho 180 rodinných domků, u kterých bylo hodnoceno 135 předzahrádek, květinová výzdoba oken ve 170 případech, úprava okolí domků 180x a celkový dojem byl hodnocen rovněž 180 x. V každé kategorii byly hodnoceny tři domky, jako v prvním ročníku a předány ceny vítězům.
Předzahrádky: na prvním místě se umístili, Srbovi čp. 111, na druhém Procházkovy čp. 34 a na třetím Velímských
čp. 223.
Květinový výzdoba oken: na prvním místě Vysokých čp. 144 na druhém místě Doškovi čp. 163 a na třetím, Královi
čp. 132.
Úprava okolí domku: na prvním místě Vysokých čp. 221 na druhém Bušilovi čp. 177 a na třetím Uhrovi čp. 139.
Celkový dojem domku: na prvním místě Mládkovy čp. 112, na druhém Mrzenovi čp.152 a na třetím Sypeckých čp. 128.

Úmrtí

         V tomto roce zemřelo v naší obci sedm občanů.
2. února Bohumil Mareš čp.38 důchodce 88 roků
10. března Jaroslav Šimral čp. 122 důchodce 72 roků
5. dubna Božena Srbová čp. 181 88 roků
9. dubna Marie Urbanová čp. 221 72 roků
30. května Antonín Podolský čp. 44 člen JZD 57 roků
15. července Jaroslav Šimral čp. 198 51 roků
26. srpna Miroslav Vovos čp. 16 důchodce 63 roků

Pohyb obyvatel

         V naší obci v roce 1981 se narodily jen tři děti, odstěhovalo se dvacet občanů, a přistěhovalo se do naší obce, devatenáct občanů, sedm občanů zemřelo. tak že koncem roku 1981 je v naší obci 561 obyvatel.

Tímto končím rok 1981.

Zapsal
Jansa Václav
kronikář