Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1982

1982

         V tomto roce v lednu odchází předseda Místního národního výboru soudruh Josef Urban do půlročního kurzu.
Z rozhodnutí rady Místního národního výboru v Ledčicích, budou během tohoto období jej budou zastupovat soudruh Došek Vlastimil, tajemník MNV a soudružka Procházková Bohumila, místopředsedkyně MNV v Ledčicích.

Počasí leden

         Zaznamenáno kronikářem počasí v měsíci leden 1982. Od 1. ledna do 5. noční teploty 0 až -5 stupňů, denní
+3 až 6 stupňů, od 7. do 10. noční –15 až – 17 stupňů, dne 10. a 11. sněží, napadlo 10 až 12 cm sněhu.
Od 12. do 31. ledna, noční teploty 0 až –9 stupňů, denní + 3 až +4 stupňů, dne 29 a 30 déšť s větrem a 31. ledna sníh roztál. Dešťové srážky za měsíc leden 82 celkem 8 mm.

58. ples

         Svůj 58 ples, pořádal spolek „Řip“ v Ledčicích dne 16. ledna 1982 v pohostinství „Nové Vinohrady“ od 20 hodin,
na kterém účinkovala hudba metronom z Odolené Vody. Vstupné 15 Kčs , tombola. Pěkná účast občanů i přespolních.

Zdravotní přednáška

           Dne 19. ledna 1982 v úterý pořádal Český svaz žen a Svaz pro občanské záležitosti v Ledčicích „Zdravotní přednášku      s besedou“ s primářku Mudr. Totkovou z Mělníka. Přednáška se velmi líbila 50. ženám od mladých
po nejstarší.

Úmrtí leden 1982

          Dne 26. ledna 1982 zemřel p. Václav Král, mistr kovářský člen JZD, ve stáří 58 let. pohřeb dne 30. ledna
na místním hřbitově, za veliké účastni občanů, členů JZD i z okolních obcí.
Dne 31. ledna 1982, zemřela p. Božena Nedvědové čp. 36., důchodkyně ve stáří 83 let a pohřbena dne 4. února
na místní hřbitov v Ledčicích, za hojné účasti občanů.

23. ples

           Český svaz zahrádkářů v Ledčicích pořádal dne 6. února 1982 v sobotu svůj 23 společenský ples v pohostinství „Vinohrady“ od 20 hodin vyhrávala hudba k tanci i poslechu soudružky Vlčkové. Vstupné 15 Kčs, velká tombola. Velká účast, plný sál i lokál domácích i z okolí.

Ples S.S.M.

            Základní organizace Socialistického svazu mládeže při JZD – Nová Ves, pořádala dne 12. února 1982 v pátek
od 20 hodin Mládežnický ples v naší obci na „Vinohradech“ s velkou tombolou. Svozem autobusem JZD z okolních obcí pěkná účast.

Úmrtí

           Dne 28. února 1982 zemřela p. Marie Chmátalová čp. 99., důchodkyně ve stáří 73 roků, pohřeb během dne
5. března 1982 rozloučení v obřadní síni v Praze – Olšanech. Plný autobus spoluobčanů z Ledčic a ze zahrady JZD – Ouholice kde ještě pracovala.

Narození

          Dne 16. února 1982 se narodila Jana Studená čp. 105

Počasí únor 82

         Do 15. února, střídavě noční teplot od 0 stupňů až – 2 stupňů, denní od + 2 do + 4 stupňů, střídavě polojasno
a slunečno. od 16. února do konce února střídavě 0 až – 3 stupně, denní + 6 až + 8 stupňů. tekoucí voda z pramene
od budovy školy se dole na dětském hřišti, rozlévala a denně namrzala až do výšky 40 cm a déle na silnici ke kostelu
až k Vovsovic zahradě bylo 20 cm ledu, který koncem února táním a deštěm až do sv. Josefa dne 19. března led zmizel. Srážek spadlo v únoru jen 13 mm.

5. plenární zasedání MNV.

           V pátek, dne 26. února 1982 v 18:30 hodin, se konalo v pohostinství „Vinohrady“ páté plenární zasedání Místního národního výboru v Ledčicích za účastí 18 poslanců MNV. Zástupcem Okresního národního výboru v Mělníku byl soudruh Petráš Jiří.
            Plenární zasedání projednalo vyřízení připomínek ze čtvrtého zasedání zprávu o činnosti rady MNV. za uplynulé období, komplexní rozbor hospodaření z rok 1981 a projednalo rozpočet na rok 1982. Vznesené připomínky byly na čtvrtém plénu MNV. zodpovědně projednány radou MNV. a bylo řečeno jak budou řešeny, jako osazení chodníku u parků zábradlím a další úkoly. Dále byla zpráva o plnění úkolů rady MNV. dle plánu práce za první pololetí 1982.
V dalším jednání předseda, finanční komise a člen rady MNV soudruh Rous, předložil komplexní rozbor hospodaření
z rok 1981 a uvedl jak byly plněny úkoly na úseku rozpočtu u příjmů i výdajů.
         Na úseku příjmů bylo rozpočtováno docílit příjem v částce 204 tisíc Kčs a skutečně docílení příjmy byly 194 tisíc 700 Kčs. Nesplnění se projevilo v tom, že MNV nepotřeboval v posledním čtvrtletí roku již dotaci z rozpočtu ONV a tak Okresní národní výbor poskytl namísto plánovaných 104 tisíc, pouze 78 tisíc Kčs. Zde byly úkoly až na nějaké drobnosti splněny.
             Podstatně horší to bylo na úseku výdajů, kde bylo rozpočtováno vyčerpat též 204 tisíc a skutečně bylo vyčerpáno 134 Kčs. zde bylo nejhorší čerpání na úseku kultury a sociálních věcí, kde je také zařazen úsek školství. Na tomto úseku na panovaných 120 tisíc výdajů, bylo skutečně vyčerpáno pouze 44 tisíc Kčs.
Nedočerpání se projevilo především v tom, že zde byly již plánované výdaje v částce 62 tisíc Kčs na provoz školní jídelny  v roce 1981. Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám n tomto úseku, nebyly zde čerpány prostředky vůbec.
Ve zprávě bylo řečeno, že všechny orgány. Místního národního výboru se musí v průběhu celého roku velmi bedlivě zabývat plněním rozpočtu MNV a bylo přijato usnesení plena MNV, které přímo ukládá opatření z zajištění úkolů na tomto úseku pro letošní rok.
           V závěru své zprávy soudruh Rous, přednesl rozpočet pro letošní rok, který je vyrovnán a představuje jak
v příjmech, tak   i ve výdajových 111 tisíc Kčs.
            Na úseku příjmů máme získat 39 tisíc Kčs z daní a 16 tisíc z místních poplatků. Tyto prostředky jsou rozpočtovány vynaložit na hospodářství částku 26 tisíc Kčs, na kulturní a sociální věci 65 tisíc a na správu Místního národní výboru
20 tisíc Kčs. V tomto rozsahu byl rozpočet MNV n letošní rok plenárním zasedáním schválen.
Toto páté zasedání se konalo za hojné účasti občanů, což je vidět, že zájem o činnosti našeho národního výboru je.

Počasí březen 82

         V tomto měsíci počasí nezaznamenáváno, jen dešťových srážek spadlo u nás za měsíc březen 26 mm.

Maškarní ples

         Český svaz žen, Český červený kříž a dohlížecí výbor jednoty v Ledčicích, uspořádaly dne 6. března 1982 v sobotu od 20 hodin v pohostinství „Vinohrady“ maškarní ples, na kterém k tanci i poslechu vyhrávala hudba tanečního, orchestru, Sportareálu z Roudnice nad Labem z řízení soudruha Jenšíka. Při vstupném 15 Kč návštěva dobrá.

Dětský karneval

          Výše uvedené složky pořádaly pro děti v neděli 7. března od 14 hodin na sále na „Vinohradech“ dětský karneval,
při hudbě Františka Tyleho z Ouholic. Mnoho dětí se v maskách vydovádělo a pobavilo.

MDŽ

           Tyto tři složky též uspořádaly oslavu Mezinárodního dne žen, v sobotu 13. března 1982 na sále na „Vinohradech“               s hudbou soudruha Tyleho s pohoštěním.

Knihovna

            Místní lidová knihovna, umístěná v čísle 8 (ve dvoře), která má v tomto roce na 1500 výtisků si letos vypůjčilo
26 čtenářů, 280 knih. Knihovnice soudružka Pavlína Nešporová z Ledčic čp. 100, která se po provdání odstěhovala
do Roudnice nad Labem a tuto funkci převzala její matka soudružka Nešporová Bohumila čp. 100.

Úmrtí

           V březnu dne 27. zemřel, náhle p. František Srba, zaměstnán v národním podniku Benzina ve stáří 57 roků. Pohřeb dne 2. dubna v Ledčicích na evangelický hřbitov, za velké účasti občanů i z okolních obcí zvláště mužů. V naší obci vykonával na obou hřbitovech hrobníka.

Počasí duben

          V dubnu dne 10-12. sněhové přeháňky, noční teploty 0 až –3 stupně, denní + 4 až + 8 stupňů. od 20. do konce měsíce průměrně ráno 0 až 2 stupně teploty, přes dne + 8 až 11 stupňů, ojediněle až + 14 stupňů.
V tomto měsíci dubnu spadlo jen 10 mm srážek.

Základní škola

          Dne 6. dubna 1982, pořádala naše škola v kulturní místnosti školy, velikonoční besídku, kterou navštívilo přes
40 občanů, kteří odměnil za pěkné vystoupení dětí potleskem.

Domácí porážky zvířat

          Z vyhlášky, Ministerstva zemědělství a výživy, ze dne 17. 12. 1968 až dosud platí: §1. majitelé prasat, ovcí a koz smějí provést domácí porážku zvířat pro potřebu ve vlastní domácnosti za podmínek stanovených. § 3 odstavce
1. majitel jatečního zvířete je povinen do 7 dnů před domácí porážkou toto nahlásit, nejbližšímu veterinárnímu zařízení, provedení nutné porážky musí být nahlášeno neprodleně.
§ 3 odstavce 2. za veterinární vyšetření jatečního zvířete se platí. za prase – sele 36 Kčs za ovci – kozu 20 Kčs. Změna došla jen v kruponování, že již není nutno kruponovat a krupony se již nebudou vykupovat.

Známky na psi

           Z rozhodnutí finanční komise Místního národního výboru budou všem majitelům psů vydány známky pro psy. Tuto Známku si vyzvednou zdarma na MNV  proti podpisu. V případě uplatňování nároků vrácení poplatku za psa, je nutné tuto známku vrátit za předpokladu, že pes byl utracen či uhynul. V jiném případě nebude část poplatku vrácena.
Nebude vzata námitka, že pes se zaběhl a to proto, že od roku 1967 platí na území naší obce vyhláška o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva.

6.plenární zasedání MNV

          Dne 23. dubna 1982 do 19 hodin, v hostinci „Vinohrady“ se konalo 6. plenární zasedání Místního národního výboru           v Ledčicích za účastí 17 poslanců a 40 občanů, celkem 57 osob.
Plenární zasedání zahájil a řídil předseda MNV soudruh Josef Urban.
Tajemník MNV soudruh Došek Vlastimil předložil správu o činnosti rady od pátého plenárního zasedání MNV, organizační zajištění Májových oslav v naší obi a zabezpečení směny Národní fronty, která se bude konat 24 dubna 1982.
          Soudruh Jiří Pěháš, tajemník komise pro sociální věci, předložil zprávu o plnění „Souboru opatření“ k zabezpečení péče  o staré občany.
          V diskusi vystoupil soudruh ing. Srba Václav, který doplnil organizační zajištění směny národní fronty. dále byla připomínka, aby byly na místní hřbitovy zakoupeny konve a železné hrábě.
Soudruh Došek Jaroslav navrhuje aby byly prováděny příslušnou komisí MNV. hodnocení vývěsních skříní organizací.
Závěr diskuse provedl soudruh Urban, předseda MNV s tím, že připomínky budou radou a příslušnými komisemi MNV. Tímto 6 plenární zasedání skončeno.

Narození dětí

          V tomto měsíci květnu 1982 se narodil jeden chlapec Michal Hampejs čp. 88.

Úmrtí

          Dne 8. května 1982, zemřel po dlouhé nemoci v 58 létech pan Josef Staňkovský, důchodce, důchodce , člen JZD. pohřben dne 12. května 1982 na místním hřbitovu, velká účast občanů a členů JZD z vedlejších obci ho doprovodila.

9. květen

           V podvečer dne 7. května 1982 na osvobození Československa, rudou armádou, uspořádal Místní národní výbor, Vesnická organizace Komunistické strany československa a Místního výboru Národní fronty v naší obci.Ledčice průvod občanů a školy od Místního národního výboru, k pomníku padlých spoluobčanů ve světové válce a na místní hřbitov,
ke lidu 3 sovětských vojáků padlých na našem katastru byly položeny věnec.

Staročeské máje

            Průvod obcí a vyhrávání děvčatům u májek před domkem, uspořádala Tělocvičná jednota Sokol v naší obci Ledčice,     s odchodem na sál „Vinohrady“ na taneční zábavu, dne 15. května 1982 v sobotu.

Hřbitovy

          Po zemřelém panu Františku Srbovi z Ledčic čp. 181, který vykonával hrobníka po vyhlášení veřejného konkursu na hrobníka místních hřbitovů, ustanovila rada Místního národního výboru dne 14. května 1982 nového hrobníka soudruha Františka Košťála, důchodce z Ledčic čp. 172, který má hřbitovy v pěkném pořádku. Hlavní cesty i mezi hroby, okopány, vypískovány a uhrabány, což potvrdí každý kdo na hřbitov přijde. Na tuto úpravu vynaložil mnoho pracovních hodin a nyní záleží na občanech, aby u svých hrobů udržovaly pořádek a odpady z hrobů odhazovali na vyhrazené místo a neházeli je za hřbitovní zeď jak se ještě v mnoha případech děje.

Zmrzlí muži

           Zmrzlí muži se v tomto roce nedostavily, dle záznamu o počasí. Na Pankráce dne 12. května 1982, ráno mlha, přízemní mráz 0 až – 3 stupně, přes den slunečno, teplota + 18 až 19 stupňů. Na Serváce dne 13. května 1982 ráno jasno, + 1 až 3 stupně denní teploty + 18 až 20 stupňů. Na Bonifáce dne 14. května 1982 noční teploty + 4 až + 7 stupňů, ve dne slunečno, teploty + 20 až 21 stupňů. na Žofii dne 15. května 1982 noční teploty + 6 až + 8 stupňů, denní + 20
až + 22 stupňů. Dne 19. května prví jarní bouře s deštěm ve 14:30 hodin s teplotou + 24 až + 26 stupňů. Za měsíc květen spadlo   u nás 34,5 mm srážek.

Narození dětí

          V měsíci červnu 1982 se narodily dně děti. Dne 3. června Josef Petrák čp. 102 a dne 11 června Jana Svobodová čp. 212.

7. Plenární zasedání MNV

           Sedmé plenární zasedání Místního národní výboru V Ledčicích, které se konalo dne 18. červa 1982 od 20 hodin 
v pohostinství „Vinohrady“ s tímto programem:
- zprávo o činnosti rady MNV
- průběžná zpráva o plnění závazku na rok 1982
- diskuse
- návrh na usnesení
- závěr

          Toto 7. plenární zasedání zahájil a řídil předseda MNV. soudruh Urban.
Zprávu o činnosti rady MNV z posledního 6 plenárního zasedání soudruh Došek, tajemní MNV.
Průběžnou zprávu o plnění celoobcního závazku za první pololetí roku předložil soudruh ing. Srba Václav, předseda
pro výstavbu MNV.
          Před diskusí bylo předáno krajské vyznamenáním „Za budování Středočeského kraje! soudruhu Františku Bušilovi ml. a Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Ledčicích. Toto vyznamenání předala poslankyně Středočeského krajského národního výboru, soudružka procházková a soudruh mjr..Roháček.
předseda komise pro úpravu návrhu usnesení soudruh ing. Srba předložil návrh usnesení z jednání pléna MNV. Návrh byl jednomyslně schválen. V závěru zasedání informoval předseda MNV soudruh Urban o nejbližších úkolech rady a pléna MNV
         Tohoto 7. plenárního zasedání se zúčastnilo 16 poslanců, 1 host a 36 občanů, celkem 54 osob.

Počasí červen

          V měsíci červnu 1982, celkem pěkné počasí, teploty denní + 12 až 28 stupňů, dne 3. června naměřeno 30 až 32 stupňů  a dne 5. června 32 až 34 stupňů,. Dne 6. června bouře s dešťovou přeháňkou ve 14:30 hodin 7. června noční bouře v 0.30 hodin, zbytek měsíce střídavý. Za červen spadlo 61,3 mm srážek.

Král – Došek

         V naší obci od nepaměti převládá jméno Král a Došek. V tomto 82 roce, žije ve 14 domech 34 osob, včetně dětí
se jménem Královy. Dříve bývaly Královy v 21. domech.
Doškovi žijí v 9 domech s počtem 19 osob. Dříve bývali Doškovi ve 14. domech.

Počasí červenec

           Celkem teplé a suché počasí, teploty střídavě od 15 stupňů do 25 stupňů. Spadlo celkem 59,1 mm srážek.

8. plenární zasedání

          Toto osmé plenární zasedání Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo dne 27. srpna v 19:30 hodin pohostinství „Vinohrady“ ze účasti 17 poslanců, 1 hosta a 42 občanů, celkem 60 osob.
Program: 1. zahájení, 2. zpráva o činnosti rady, 3. zpráva o výsledku hospodaření místního národní výboru. 4. diskuse , 5. usnesení a závěr.
          Toto osmé plenární zasedání zahájil a řídil předseda MNV soudruh Urban.
1. plenární zasedání zvolilo komisi pro úpravu návrhů usnesení ve složení, soudruh Rous František, předseda komise, soudruh Bušil František ml, a soudružka Hrnčířová Vlasta, členové komise.
2. Zprávu o činnosti rady přednesl soudruh Došek Vlastimil, tajemní místního národního výboru.
3. O výsledku hospodaření Místního národního výboru přednesl zprávu předseda finanční komise soudruh Rous
4. V diskusi vystoupili poslanci MNV a občané:
- soudruh Bušil – proč není upravena skládka?
- soudružka králová a soudruh Sirový l. – kdy bude uvedeno stravovací zařízení v základní škole?
- soudružka Vlasta Urbanová – proč přestala jezdit do obce čistírna?
- soudruh Košťál a Jansa kdy budou opraveny zbývající studně?
Na tyto připomínky bylo částečně odpověděno přímo na zasedání, s tím že podrobné informace budou podány na příštím zasedání v říjnu.
         5. Komise pro úpravu usnesení předložila návrh usnesení plenárního zasedání MNV. Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
         V závěru zasedání předseda soudruh Urban informoval a přípravě devátého zasedání MNV, které bude v říjnu.

Počasí - srpen

          Celkem v srpnu teplé počasí denní teploty od 16 stupňů do 26 stupňů, srážek tento měsíc spadlo u nás 77,7 mm.

Cikánka

          Pojmenování části naší obce Ledčice „na cikánce“ pojmenovala takto paní Vlasta Králová rozená Zemanová
z Ledčic, kdy v roce 1939 –40 si postavily rodinný domek čp. 230. podmět k tomuto názvu byl, že na tomto místě stávalo občas mnoho cikánských vozů s cikány. Později pak postaven na křižovatce na prahu a Teplice p. Františkem Hodkem
z Ledčic hospoda „Na cikánce“. nynější pohostinství, jednota Mělník. Tento úsek začíná od čp. 224 k hlavní silnici.

Počasí – září

         Počasí pro nemoc kronikáře neznamenáno v tomto měsíci. Srážek spadlo za měsíc září u nás jen 16,8 mm.

Narození dětí

        V září se narodily tři děti, všichni chlapci. 12. září Hillebrant Jan, čp. 51, 15. září Válek Jan, čp. 10, a 27 září Karadi Aleš, čp. 42.

Nejstarší občané

          Nejstarší občankou naší obce je Anna Cipropá čp. 1, která se dožila dne 10. 8. 1982 – 91. let a Nejstarším občanem je Jan Křtěn, kolář čp. 58., který se dožil dne 31. 7, 1982 – 80. let.

Lečice

          Naše obec Lečice se psala až do roku 1923 a od roku 1924 zaveden původní název obce Ledčice.
(od pamětníků a školního zápisu)

Základní škola

         Do naší základní školy ve školním roce 198/1-82 chodí:
do 1. třídy 5 chlapců 6 dívek vyučuje řid. uč. s. Petříčková z Veltrus
do 2. třídy 4 chlapci 5 dívek vyučuje učitel s.Hanuš ze Zeměch
do 3. třídy 3 chlapci 1 dívka vyučuje řid. uč. s. Petříčková
do 4 třídy 7 chlapců 2 dívky vyučuje učitel s. Hanuš

          Vyučovací doba ve škole, pondělí až pátek a o pracovní sobotu. Soudružka Petříčková Hana, jako výborná učitelka po 14. letech působení na naší škole, od září 1982 z rodinných důvodů odchází z naší školy.
Školnicí nadále zůstává soudružka Kovářová Vlasta z Ledčic čp. 171, která má v celé škole čisto a uklizeno.

Dětský útulek

          Do dětského útulku v tomto 1982 roce chodí 21 dětí z toho 8 chlapců, o které pečuje vedoucí útulku soudružka Jansová Jana z Ledčíc čp. 205 a od 13. 4. 1982 za soudružku Petrákovou, která odchází na mateřskou dovolenou, nastupuje soudružka Hrněřová Vlasta z Ledčic čp. 77. Útulek denně pondělí až pátek.

Počasí říjen, dešťové srážky

           Za měsíc říjen 82 spadlo u nás jen 20.7 mm srážek.

Úmrtí

           Dne 1. října 1982 zemřel v nemocnici v Roudnici nad Labem pan Antonín Plicka čp. 135., důchodce, člen JZD
v nedožitých 78 letech. Pohřbu žehem v Praze – Strašnicích dne 7. října, doprava autobusem z Ledčic se rozloučily členové družstva    a občané.

9. plenární zasedání MNV

           9. plenární zasedání místního národního výboru konáno bylo MNV dne 22. října 1982 od 18 hodin v hostinci na „Vinohradech“ za účasti 18 poslanců a 58 občanů, s tímto programem: Za 1. zahájení. 2. zpráva o činnosti rady MNV
3. úvodní slovo ke „Plénu komplexních opatření MNV proti negativním jevům na léta 1982 – 1986.“ 4. vyhodnocení soutěže II. ročníku „Ledčice – upravená a rozkvetlá obec“ 5. diskuse
6. usnesení a závěr.
           Plenární zasedání zahájil a řídil soudruh Urban předseda MNV.
1. plenární zasedání zvolili komisi pro úpravu usnesení ve složení : soudruh Rous, předseda komise, soudruh Urban,  a soudruh Vosátko - členové komise.
2. Zprávu o činnosti rady a vyřízení připomínek z 8. plenárního zasedání podal soudruh Došek, tajemník MNV připomínka k čistírně: Pojízdná čistírna, Okresní podnik služeb, provoz 02 Kralupy nad Vltavou přestala do naší obce dojíždět, že  o tuto službu byl v naší obci minimální zájem z řad občanů. Za posledních pět návštěv byla tržba v naší obci za čištění jen 105 Kčs, tolik z připomínky.
3. Úvodní slovo k návrhu „Plán komplexních opatření MNV – Ledčice proti negativním jevům na léta 1982 až 1986 přednesl soudruh Urban, předseda MNV.
4. . Soudruh ing Srba Václav, předložil zprávu o vyhodnocení II. ročníku soutěže: „Ledčice – upravená a rozkvetlá obec“ , byly tři domy, které se umístily na prvních místech. Majitelům byly předány věcné odměny.
5. V diskusi vystoupili 2 poslanci MNV a 6 občanů, se svými připomínkami. V závěru diskuse bylo řečeno, které připomínky, jež nebyly dostatečně vysvětleny budou na příštím zasedání vyřízeny.
6. Soudruh Rous, předseda komise pro úpravu návrhu usnesení předložil návrh usnesení, které bylo, jednomyslně schváleno. V závěru plenárního zasedání byly promítnuty pěkné barevné diapozitivy z třetího ročníku soutěže.

II. ročník soutěže

        Vyhodnocení třetího ročníku soutěže“ Ledčice – upravená a rozkvetlá obec „ v roce 1982
Zahrádky: na prvním místě se umístily Královi, čp. 132., na druhém místě Jansovi, čp. 88., na třetím místě Uhrovi, čp.139.
Okna: na prvním místě Vysokých čpl. 144., na druhém místě Srbovi čp. 111., na třetím místě Bubeníčkovi čp. 208.
Okolí domku: na prvním místě Mládkovi čpl. 112., na druhém místě Nedvědovi čp. 36., na třetím místě Bartošovi čp. 74.
Celkový dojem: na prvním místě Mrzenovi čp. 152., na druhém místě Sypeckých čp. 128., na třetím místě Rubínovi
čp. 142.
Celkem bylo hodnoceno 137 zahrádek, 170 oken, okolí a celkový dojem 180 domků a 15 objektů organizací.

Počasí listopad

            Průměrně teplé počasí, ráno teploty od 0 stupňů do – 2 stupňů, denní 8 až 13 stupňů tepla. V tomto měsíci spadlo u nás jen 12,7 mm srážek.

Narození dětí

            V listopadu 1982 se narodil jeden chlapec a to 10. listopadu Bušil Jiří čp. 48.

Úmrtí

             Dne 2. listopadu 1982 zemřela náhle paní Vlasta Fryčová čp. 126, důchodkyně, členka JZD ve stáří 58 roků, pohřeb v Ledčicích dne 6. listopadu na místním hřbitově. Za hojné účasti občanů i z okolí.

65. výročí VŘSR

           V podvečer dne 5. listopadu, lampiónovým průvodem od Místního národního výboru, na místní Hřbitov ke hrobu rudoarmejců, za účasti žáků základní školy, zástupců vesnické organizace Komunistické strany Československa, Místního národního výboru, složek, Národní fronty a občanů položení věnce k oslově 65 výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Žáci základní školy přednesly u hrobu sovětských vojáků básně a projevem soudruha Petráse, poslance Okresního národní výboru Mělník, slavnost skončila.

Úmrtí L. I .B.

            Tohoto dne přišla z Moskvy smutná zpráva, že dne 10. listopadu 1982 v 8:30 hodin moskevského času, náhle zemřel Generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, předseda Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik, Leonid Iljič Brežněv, komunista, bojovník z mír a přátelství národů.
V den pohřbu dne 15. listopadu, L. I. Brežněva, byl dnem státního smutku v celé Československé socialistické republice.
I v naší obci přesně v 10 hodin našeho času, za zvuku místní sirény s dvěma minutami ticha byla uctěna památka
L. I. Brežněva.

Stavby JZD v obci

            Čtvrtá družstevní bytovka ve vsi, na bývalém místě po Husákovic statku smontována z panelů, bez střechy zatím.
Ku konci roku 1982 postavena před sušičkou u kravínů ocelokolna a plechovou střechou, která zatím slouží
na uskladnění strojů přes zimu.

Mobilizace 1914

            Dne 28. července 1914, kdy byla vyhlášena Srbská válka, bylo mobilizací ze dne 26. června 1914 povolána
do zbraně 26. otců školních dítek z naší obce Lečic.
(ze školní kroniky)

Sčítání lidu 1910

           Dle sčítání lidu, dne 31. prosince 1910 bylo v naší obci Lečice 1063 osob.

Soupis hospodářských zvířat 1910
Soupis hospodářského dobytka v tomto roce 1910, bylo 106 koní, 31 volů, 324 krav, 876 jalovic a 227 vepřů.

Sčítání lidu 1921

Dne 15. – 16. února 1921, bylo provedeno v naší obci Lečice, sčítání lidu, bylo 1008 osob. o 55 méně než v roce 1910.     Z toho bylo 474 mužů a 534 žen. Dle náboženského vyznání bylo 728 římskokatolických, 115 evangelíků českobratrských, 49 českobratrské církve a 116 bez vyznání.

Posvícenská zábava

           Dne 20. listopadu 1982, v sobotu, uspořádal spolek „Řip“ v Ledčicích posvícenskou taneční zábavu
na „Vinohradech“ kde vyhrávali „Grošáci“ z Odolené Vody. zábava byla hojně navštívena.

Počasí - prosinec

           Denní teploty se pohybovaly v prosinci od 12 stupňů do 15 stupňů od 20 prosince noční od 0 stupňů
až – 2 stupňů, denní 2 až 8 stupňů tepla. Až 25. prosince napadl sníh 1 cm, ale druhý den roztál. Dne 28. prosince sněží
s deštěm. V prosinci spadlo u nás jen 11,9 mm srážek. Celkem za rok 1982 spadlo u nás 351,7 m srážek, Toto počasí celý rok sleduje a zaznamenává denně kronikář Jansa Václav.

10. plenární zasedání MNV

           Dne 10. prosince 1982 v 18:30 hodin se konalo v pohostinství „Vinohrady“ v Ledčicích 10. plenární zasedání místního národního výboru, za účasti 18. poslanců, 1 hosta a 49 občanů, celkem bylo přítomno 68 osob.
Program: 1. zpráva o činnosti rady MNV od 9. plenárního zasedání a vyřízení připomínek z tohoto zasedání. 2. Úvodní slovo k rozpracování usnesení 6 plena Ú.V. KSČ a plena O.V. KSČ i plena O. N.V. ze dne 12. 11. 1982. 3. diskuse
4. usnesení 5. závěr
           Toto 10. plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně MNV soudružka Bohumila Procházková. Plenární zasedání zvolilo na návrh rady MNV komise pro úpravu návrhu usnesení ve složení: soudruh Došek, tajemník MNV, předseda komise, soudruh Bušil František, Vosátka Václav, Kaňka Jaroslav a Petráš Jiří, členové komise.
1. Zprávu o činnosti rady MNV a vyřízení připomínek z 9. plenárního zasedání předložil tajemní soudruh Došek.
2. Úvodní slovo k rozpracování závěrů usnesení 6. plena Ú.V. KSČ přednesl předseda MNV soudruh Urban.
3. V diskusi byly uplatněny tyto připomínky: Málek Petr č. 51 – zřídit světelný bod veřejného osvětlení k bytovkám JZD
ve vsi, soudruh Jansa Václav čp. 99 – proč přestal vycházet místní zpravodaj? a kdy bude opraven rozhlas za kostelem. Tyto připomínky byly vyřízeny na tomto zasedání.
4. Předseda komise pro úpravu návrhu usnesení soudruh Došek, předložil návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato a schváleno.
5. závěr plenárního zasedání provedla soudružka Procházková s tím, že 11. plenární zasedání se bude konat konce měsíce ledna 1983. Soudruh Urban předseda MNV a soudružka Procházková místopředsedkyně MNV na konec popřály všem přítomným i v všem našim občanům, hodně štěstí a zdraví do nového roku 1983.

Soupis hospodářského zvířectva

        Při soupisu dne 1. 1. 1983 za rok 1982 byly tyto stavy hospodářského zvířectva v naší obci Ledčice: Drůbež celkem 1776, kozy 14, ovce 52, prasata 88 a 84 psů.

Hospodaření MNV 1982

Výsledek hospodaření MNV Ledčice za rok 1982:
Příjmy: celkem rozpočet byl 111 tisíc, celkem plnění 154.063,55 Kčs.
Výdaje: celkem rozpočet byl: 111 tisíc, celkem plnění bylo 137.976,60 Kčs.

Moštárna ČZS


Místní organizace zahrádkářů v Ledčicích v letošním roce 1982 zpracovala pro své členy i nečleny celkem 6870 kg ovoce na mošt. z toho 41 metráků nečlenům. Toto je od zřízení moštárny nejvíce.

Výroční schůze KSČ


           Vesnická organizace Komunistické strany Československa v Ledčicích, konala dne 21. února 1983 svou výroční schůzi, kterou zahájil předseda organizace soudruh Urban, který prohlásil, že Komunistická strana nemůže provádět svou politiku bez lidí, ale s lidmi a pro lidí pro další rozvoj naší socialistické společnosti.
Výroční členská schůze provedla zhodnocení plnění usnesení a zhodnocení plnění úkolů z programu činnosti, který byl přijat v červnu roku 1981. tento program vychází z usnesení 16 sjezdu, okresní a krajské konference KSČ.
V hospodářské a sociální politice strany byla uloženo soustavným stranickým řízením postupně naplnit všechny úkoly voleného programu Národní fronty v obci a to jak na úseku hospodářského i sociálního rozvoje v průběhu sedmé pětiletky.
           Dalším jednání, kterým se komunisté zabývali, byl socialistický svaz Mládeže v naší obci. V této organizaci
se to zlepšilo příchodem nové předsedkyně SSM soudružky Schónfeldové, ale jen na krátkou dobu. Mohli jsme konstatovat, že tak zvaní také svazáci dokázali demolovat vlastní klubovnu v čp. 8., ale ještě poničit majetek národního výboru. Toto bylo řešeno komisí pro ochranu veřejného pořádku MNV.
Dále můžeme konstatovat úsilí a práci našich žen, kterých pracuje v orgánech MNV celkem 12. Sedm jako poslankyň
a pět členek komise, že pracují aktivně.
pro další období byl znovu zvolen do VO – KSČ soudruh Josef Urban.

Základní škola, Vánoční besídka

           Dne 21. prosince 1982 od 16 hodin, uspořádala základní škola v kulturní místnosti školy, Vánoční besídku
s nadílkou. Žáci školy s místním dětským útulkem, přednesly básničky, scénky a písničky. S nadílkou malými dárky
a knížkami dětem, besídka skončila. Na 50 občanů, kteří uspořádání patří domácímu útulku a učitelskému sboru základní školy.

Pohyb obyvatel v obci

           V roce 1982 se v naší obci narodilo osm dětí. z obce se odstěhovalo 21 občanů, přistěhovalo se třináct občanů
a sedm občanů zemřelo, tak že máme koncem roku 1982 celkem 554 obyvatel.

Tímto končím zápisy za rok 1982.

Zapsal
Jansa Václav
kronikár MNV