Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1984

1984

 

             V naší obci Ledčice se v tomto roce 1984 mnoho udělalo, jak v budování tak zkrášlování obce. Vysázelo
se mnoho okrasných keřů, stromů, zeleně a některé plochy byly osety trávníkem. Upravená skládka na skalce, plocha po demolici budovy čp. 8 byla upraveny, oseta trávníkem a vysázena zelení. Dále byla opravena část střechy na škole, záchodky ve škole a zaveden telefon. Odbahnění rybníku za prodejnou a další práce, na kterých se podílel náš Místní národní výbor v čele s předsedou soudruhem Josefem Urbanem, poslanci M.N.V., brigádníky, občany a organizacemi Národní fronty. Organizace, které se zavázali, že odpracují na akcích pro veřejnost 1.361 hodin a skutečně dle záznamu odpracovali 1.400 hodin. Na akci „Z“ mělo být odpracováno 9.675 hodin, z toho mládež 1.100 hodin, bylo odpracováno 8.565 hodin, z toho mládeží 825 hodin. Též organizacemi Národní fronty bylo uspořádáno mnoho kulturních akcí pro naše občany. Informační listovka Místního národního výboru „Zpravodaj“, který informoval naše občany o práci M.N.V.
a veškeré dění v naší obci od dubna 1984 nevychází pro dlouho dobou nemoc předsedy M.N.V., s. Urbana. Jeho dlouholeté zkušenosti a každodenní práce chybí jak na M.N.V. a zejména v práci rady Místního národního výboru.

18. plenární zasedání M.N.V.

           Konalo se dne 17. února 1984 od 19:00 v pohostinství „Vinohrady“ za účasti 14 poslanců M.N.V., 37 občanů 
a jednoho hosta. Celkem bylo přítomno 52 osob. Tohoto plenárního zase-dání se zúčastnil s. mjr. Roháček, náčelník Okresní inspekce Požární ochrany z Mělníka. Toto plenární zasedání zahájila a řídila s. Procházková Bohumila, která přivítala přítomné a omluvila nepřítomné poslance z důvodu nemoci. Byla zvolena komise pro úpravu návrhu usnesení a to soudruh Rous, předseda komise, s. Jansová Jana a s. František Bušil ml., členové komise. Zprávu o činnosti rady M.N.V. od 17. plenárního zasedání přednesl s. Došek, tajemník M.N.V. Zpráva podrobně zhodnocuje činnost rady M.N.V. za uplynulé období včetně projednávaných usnesení jak rady, tak i plena Okresního národního výboru. Předseda finanční komise M.N.V. s. Rous František, přednesl zprávu zhodnocující a provádějící rozbor hospodaření M.N.V. za rok 1983. Zpráva rozebírá jak čerpání výdajů, tak i příjmů za rok 1983, dále pak předložil návrh na finanční vypořádání za rok 1983. Ve druhé části zdůvodnil s. Rous, návrh rozpočtu M.N.V. pro rok 1984, který je plenárnímu zasedání předložen
ke schválení. Poslanci i občané měli k dispozici zpracovanou tabulku o plnění rozpočtu za rok 1983 a i ná-vrh rozpočtu pro rok 1984. Předseda komise pro úpravu návrhu usnesení s. Rous, předložil návrh usnesení, které bylo poslanci M.N.V. jednoznačně schváleno. Závěr plenárního zasedá-ní provedla s. Procházková, s poděkováním za účast
na jednání a informovala o příštím jednání plena M.N.V., který se bude zabývat stavem a situací na úseku sociálního zabezpečení v naší obci.

60. ples  

           Konal se dne 28. ledna 1984 spolek „Řip“ v naší obci v pohostinství „Vinohrady“ od 20:00 hodin svůj 60. ples
při vstupném 20 Kčs při kterém vyhrával k tanci i k poslechu orchestr „Saturnin“ za řízení s. Josefa Rouse. Ples byl hojně navštíven.

Úmrtí SSSR J. V. Andropov

            Dne 9. února 1984 v 16:50 hodin zemřel po dlouhé nemoci v Moskvě, generální tajemní Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Jurij Vladimírovič Andropov ve věku 69 let.

Zvolení K. Černěnka – SSSR

             Dne 13. února 1984 byl v mimořádném zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu zvolen za generálního tajemníka SSSR, soudruh Konstantin Černěnko.

Pohřeb J. V. A.

             Dne 14. února 1984 v 10:00 hodin našeho času v Moskvě se rozloučil všechen sovětský lid a naše stranická
a vládní delegace v čele s generálním tajemníkem a prezidentem Československé socialistické republiky s. Gustavem Husákem s Jurijem Andropolem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany sovětských socialistických republik a předsedy Nejvyššího sovětu SSSR, vynikajícího činitele Komunistické strany sovětského státu a mezinárodního komunistického hnutí. Rozloučení se též zúčastnili státníci a představitelé komunistických stran
z celého světa.

Školení CO

             Dne 17. února 1984 od 18:00 hodin na „Vinohradech“ před zahájením 18. plenárního zasedá-ní M.N.V.
se konala přednáška vojensko-politická k přípravě obyvatelstva k civilní obraně. Tuto přednášku provedla
s. Procházková, místopředsedkyně M.N.V. za nemocného předsedu M.N.V. s Urbana. Této přednášky se zúčastnilo 52 občanů.

Nové ceny plynu

            Federální cenový úřad s rozhodnutím vlády ČSSR se od prvního března 1984 zvyšují maloobchodní ceny propan-butanu v ocelových lahvích z 37 Kčs na 45 Kčs za 10 kg, 25 Kčs  za 5 kg a za 2 kg – 12 Kčs. Do naší obce je k nám dovážen každých 14 dní vždy v úterý před Místní národní výbor.

Maškarní ples

            Český svaz žen a Český červený kříž konal v naší obci v sobotu dne 3. března 1984 v pohostinství
na „Vinohradech“ při vstupném 20 Kčs maškarní ples při hudbě „Vodnáři“ za řízení s. Suka. Ples se vydařil.

Dětský karneval

           ČSŽ a ČČK v Ledčicích uspořádaly dne 4. března v neděli od 14:00 hodin na „Vinohradech“ při hudbě Míly Hroudy dětský karneval. Na 60 dětí se pobavilo a vyskotačilo v maskách i bez.

Letní čas

           Zavedení letního času v letošním roce se uskutečnilo s rozhodnutím vlády ČSSR, ze dne 10. března 1983 
o zavedení letního času v létech 1983 – 1985. V neděli dne 25. března 1984 se ve dvě hodiny ráno středoevropského času posunuly hodiny na tři hodiny letního času.

Ovoc. Přednáška K. Cibulky

           Český svaz zahrádkářů v Ledčicích pořádal dne 11. března 1984 v neděli od 14:00 hodin na sále „Vinohrady“, ovocnářskou přednášku s ukázkou na téma „Přihnojování, postřiky a řez ovocných stromů“, kterou provedl přítel Karel Cibulka, vítěz z televizní soutěže „Deset stupňů ke zlaté“ v oboru ovocnářství, který již přednášel u nás  v loňském roce 1983. Na tuto přednášku přišlo 14 členů z Ledčic, z toho 3 ženy, dále 7 nečlenů, celkem 21 z Ledčic, jeden z Jeviněvsi
a jeden z Horních Beřkovic, celkem tedy bylo na přednášce 37 osob. Pěkným poutavým výkladem a ukázkou řezem stromků, se v 17:30 hodin přednáška skončila a po krátké diskusi se přítomní rozešli.

MDŽ

           Oslavu Mezinárodního dne žen v naší obci pořádal Český svaz žen a Český červený kříž v sobotu dne 17. března 1984 v sále na „Vinohradech“ od 18:00 hodin. V kulturním vystoupení přednesly děti z útulku a žáci základní školy básně a písně našim ženám a k poslechu a k tanci vyhrávala hudba.

Oprava a čištění studánky

             Oprava studánky ve vsi u koupaliště, která byla vyzděna z cihel a obezděna dle vyznačeného letopočtu v roce 1922, která má silný pramen vody a není pamětníka, že by vyschla ani v suchých létech. Voda byla vyčerpána a dno vyčištěno od různých předmětů naházených dětmi, jako kameny, železo, sklenice i dřevo. Výklenek byl zabezpečen železnou mřížkou a voda čistá jako křišťál a měkká se nyní odebírá přepadovou železnou trubkou, která přetéká
do koupaliště. Tyto opravy byly provedeny dne 14. dubna 1984 při směně Národní fronty s členy spolku „Řip“ v Ledčicích.

Pouť na Řípu 

          Také v letošním roce 1984 se konal řípská pouť již v sobotu 21. dubna a v neděli 22. dubna, kdy byly též Velikonoční svátky. Při pěkném počasí byla velká účast zvláště v neděli hlavně mládeže a dětí. Vstupné na Říp bylo
2 Kčs.

Velikonoce

            Velikonoční svátky, které byly tento rok 22. – 23. dubna 1984 konalo spolek „Řip“ v neděli 22. dubna od 20:00 hod. na „Vinohradech“ pomlázkovou taneční zábavu, na které hrál taneční orchestr „Saturnin“ za řízení s. Josefa Rouse. Účast na této zábavě byla velká, hlavně mládeže z okolí.

19. plenární zasedání M.N.V.

            Konalo se dne 27. dubna 1984 na „Vinohradech“ od 19:30 hodin. Na tomto zasedání bylo přítomno 16 poslanců M.N.V., 41 občanů a jeden host. Celkem 51 osob. Na zasedání byl přítomen s. Klepetko, vedoucí odboru vnitřních věcí Okresního národního výboru. Plenární zase-dání zahájil a řídil předseda Místního národního výboru s. Josef Urban. Plenární zasedání omluvilo nepřítomné poslance a zvolilo komisi pro úpravu návrhu usnesení ve složení: s. Petráš Jiří, předseda komise, s. Bušilová Růžena a s. Hýbl Václav ml., členové komise. Zprávu o činnosti rady M.N.V. od 18. plenárního zasedání přednesl tajemník M.N.V. soudruh Došek Vlastimil. Zpráva zhodnocující plnění „Souboru opatření
v péči o staré občany“, zhodnocení celé situace na úseku sociálního zabezpečení v obci Ledčice. Soubor opatření
k zabezpečení péče o staré občany byl přijat poprvé v roce 1978. V té době vlády ČSSR a ČSR přijali ve svých usnesení zásady celospolečenské péče a k těmto zásadám pak konkrét-ní opatření, jejichž cílem je vytvářet předpoklady,
aby se staří lidé plně podíleli na životě naší společnosti. Na těchto zkušenostech byl v polovině loňského roku tento „Soubor opatření“ přepracován a to na základě usnesení rady Okresního národního výboru. Kontrola jeho plnění byla provedena radou Místního národního výboru koncem listopadu loňského roku, kdy byla podána zpráva odboru sociálních věcí O.N.V. Hlavním a rozhodujícím úkolem naší sociální komise je péče o občany sociálně potřebné. Jsou to ti občané, kteří pobírají nejnižší důchod, jejich důchod nepřesahuje 880 Kčs na jednotlivce a 1.500 Kčs
na manželskou dvojici a žijí osamoceně a není zde alimentační povinnost dětí vůči rodičům. Splňují-li tyto podmínky,
pak jsou v evidenci sociálně potřebných osob a jdou v péči komise Místního národního výboru. V naší obci je těchto občanů 25. Zde u těchto případů potom komise dle sociálních podmínek navrhuje, nebo poskytuje příspěvky těmto důchodcům. Z těchto 25 důchodců pobírá 5 stálou doplňkovou péči od Okresního národního výboru. Sociální komise poskytuje ze svého rozpočtu  příspěvek 5 důchodcům při stravování v jídelně Jednotného zemědělského družstva. Zvláštní příspěvek je pro bezmocnost, tento příspěvek pobírá u nás 6 důchodců. U tohoto příspěvku má hlavní rozhodující slovo ošetřující lékař, který posuzuje duševní a zdravotní stav důchodce.
Zvláštní péče je věnována občanům 80 letým a starším, jichž žije v naší obci 22. Tito občané jsou navštěvovány pracovnicí odboru sociálních věcí, s, Mazancovou a poslankyní Místního národního výboru s. Bušilovou, členkou sociální komise. Tyto zkoumají v jakých podmínkách tito lidé žijí a jakou pomoc potřebují. V diskusi vystoupilo 5 občanů
a poslanců, dále pak s. Petráš, předseda komise předložil návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

1.Máj 1984 

           Na oslavu prvního máje, svátku pracujících, zajistil náš Místní národní výbor Jednotného zemědělského družstva „Budoucnost“  Nová Ves na oslavu do Veltrus. Odjezd v 9:30 hodin od M.N.V. s žáky naší základní školy, pionýry 
a přes 30 občanů. Projev ve Veltruském parku přednesla v 10:45 hodina tajemnice Okresního výboru KSČ z Mělníka.

39. výročí

            Osvobození naší vlasti sovětskou armádou, byl dne 4. května 1984 od 19:00 hodin uspořádán průvod
od Místního národního výboru k pomníku padlých k první světové válce a na hřbitov Sovětských vojáku, kde byly položeny věnce. U hrobu Sovětských vojáků přednesli básně pionýři a žáci základní školy a projev k výročí přednesla
s. Procházková, poslankyně SKN Výboru a místopředsedkyně Místního národního výboru. Průvodu se zúčastnilo na 60 občanů  a základní škola.

Staročeské máje

            Jako 19. května každý rok, tak i letos 1984 pořádala Tělovýchovná Jednota Sokol Ledčice za spoluúčasti Socialistického svazu mládeže. Od 17:00 hodin průvod obcí s hudbou a tančení pod májkami a od 20:00 hodin na sále „Vinohrady“ taneční zábavu na které hrál orchestr „Saturnin“ za řízení s. Josefa Rouse. Zábava byla hojně navštívena hlavně mladou generací.

Očkování prasat

             V letošním roce 1984 bylo provedeno dne 11. března v naší obci proti července, pracovníkem veterinárního zařízení za poplatek 10 Kčs za kus. Očkoval s. Hrach.

Očkování králíků

              Proti myxomatóze bylo provedeno v naší obci Ledčice dne 29. – 30. května 1984 toto očkování provedla členka Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, ze základní organizace s. Sirová Marie.

20. plenární zasedání M.N.V.

             Konalo se dne 22. června od 20:00 hodin na „Vinohradech“ za účasti 16 poslanců a 48 občanů, celkem bylo přítomno 64 osob. Toto plenární zasedání zahájila místopředsedkyně M.N.V. s. Procházková Bohumila. Zprávu 
o činnosti rady M.N.V. od 19. plenárního zasedání přednesl s. Došek, tajemník M.N.V. Zpráva podrobně zhodnocuje činnost rady M.N.V. za uplynulé období včetně projednaných usnesení plena a rady M.N.V. Hodnocení Souboru k plnění úkolu socialistické výchově mladé generace předložil plenárnímu zasedání tajemník komise pro školství a kulturu M.N.V. s. Petráš Jiří, zhodnocuje plnění vlastního souboru opatření z roku 1980 a dále uplatňuje na podmínky naší obce závěry plena Okresního výboru KSČ a plena ONV k dalšímu prohloubení péče o mladou generaci. Soudruh Ing. Srba Václav, předseda komise pro výstavbu M.N.V., přednesl zprávu, která zhodnocuje plnění celoobecního závazku za I. Pololetí letošního roku, to znamená plněním JPKVČ, politicko-organizátorskou činností zvelebování obce, organizačním zabezpečením a kontrolní činností na tomto úseku. V diskusi vystoupili dva poslanci a 6 občanů a jejich připomínky
i dotazy byly plně zodpovězeny.

Zájezd – hrady, zámky

              Dohlížecí výbor Jednoty v Ledčicích uspořádal pro své členy dne 23. června 1984 na hrad Karlštejn, Křivoklát  
a Koněpruské jeskyně. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 32 dospělých a 15 dětí, autobus ČSAD – Kralupy s řidičem
s. Svobodou z Ledčic. Vedoucím zájezdu byla s. Nešporová, předs. Dohlížecího výboru z Ledčic čp. 100. Částka 25 Kčs byla použita za vstupenky a cestovné hradil dohlížecí výbor jednoty. Počasí zrovna nepřálo, neboť dvakrát pršelo, ale přesto se zájezd vydařil  a účastníci byly spokojeny.

Pouťová zábava

             Pořádána místní organizací zahrádkářů dne 25. srpna od 20:00 hod. v sále „Vinohrady“ na které hrál k tanci
k poslechu orchestr Jendy Mazourka  za Straškova. Zábava byla hojně navštívena, zvláště mladými z okolí.

Štít – 1984

             V měsíci září 1984 se konalo na našem katastru velké cvičení Štít 84 armád Varšavské smlouvy. Hlavní den
12. září byla předvedena pozemní i vzdušná technika i seskoky parašutistů.

21. plenární zasedání M.N.V.

             Konalo se dne 31. srpna 1984 v hostinci na „Vinohradech“ od 19:00 hodin za účasti 16 poslanců M.N.V., 35 občanů a jednoho hosta, kterým byl s. Vlk, zástupce Okresního národního výboru v Mělníku. Toto plenární zasedání
za nemocného předsedu s. Urbana zahájila a řídila místopředsedkyně M.N.V. s. Procházková Bohumila. Zprávu
o činnosti rady M.N.V. od 20. plenárního zasedání přednesl tajemník M.N.V. s. Došek Vlastimil. Zpráva podrobně zhodnocuje činnost rady M.N.V. za uplynulé období včetně projednávaných usnesení pléna a rady M.N.V. Člen rady
a předseda finanční komise M.N.V. s. Rous, podal zprávu o výsledku hospodaření M.N.V. za I. Polovinu roku – rozpočet, příjmy 1984 činí 219 tisíc Kčs.- plnění 104.003.87 Kčs. V diskusi vystoupil jeden občan a zástupce Okresního národního výboru s. Vlk, který předal našemu národnímu výboru čestné uznání 3. stupně za dosažení nejlepších výsledků v soutěži národních výborů za rok 1983 a poděkoval všem poslancům M.N.V. a občanům za vykonanou práci. Tajemník M.N.V. informoval přítomné, že příští 22. plenární za-sedání společně s veřejnou schůzí M.V.N. Fronty a M.N.V., bude 9. listopadu 1984. S poděkováním za účast s. Procházková 21. plenární zasedání skončila.

Letní čas  skončil

            Dne 30. září 1984 skončil letní čas, kdy se ve tři hodiny ráno letního času posunuly hodiny zpět na dvě hodiny středoevropského času.

Zájezd do Liberce

             JZD „Budoucnost“ Nová Ves, uskutečnilo dne 27.7. 1984 pro své členy a důchodce zájezd na Liberecké výstavní trhy do Liberce. Po prohlídce a nakoupení zboží se večer družstevníci vraceli domů. Zájezdu se zúčastnili členi za všech středisek. Autobus JZD rozvezl do středisek s. Koutecký.

Zájezd do Krkonoš

              Dne 11. srpna 1984 v sobotu, uspořádal Český svaz zahrádkářů pro své členy i občany zájezd do Harachova. První zastávkou byla prohlídka zámku Hrubý Rohozec a město Turnov. Pak pokračoval zájezd do Harachova, kde bylo navštíveno muzeum skla a sportovní areál ČSTV, po obědě cestou k Muvlavskému vodopádu byl zájezd ukončen. 
O dobrou náladu se postaral řidič autobuse ČSAD – Kladno, s. Daniel z Kralup nad Vltavou, který zpříjemnil s nahranou dechovkou, s pěknými písničkami z magnetofonu a doplnil anekdotou. Cena zájezdu byla 50 Kčs a pro nečlena 65 Kčs
i se vstupném. Všichni přítomní byly spokojeni a s dobrou náladou se vraceli do svých domovů.

Výstava zvířectva

             Výstavu uspořádal Český svaz chovatelů v Ledčicích 3. a 4. listopadu 84 na sále „Vinohrady“. Výstava byla hojně navštívena, zvláště chovateli z okolí.

Civilní obrana – školení

               Příprava obyvatel k civilní obraně, v naší obci bylo dne 26. října 1984 provedeno školení od 17 hodin
v pohostinství ve Vinohradech, které bylo povinné pro ženy v domácnosti a nepracující občany. Toto školení s ukázkou první pomoci a použití masky ukázal s. Podrábský z Kralup, kterému poutavě naslouchalo přes 40 zúčastněných občanů.

VŘSR – 67. výročí

              K tomuto výročí Velké říjnové socialistické revoluce byl dne 6. listopadu 1984 uspořádán lampiónový průvod
v 16:00 hodin od Místního národního výboru na hřbitov, kde byl položen věnec na hrob sovětských vojáků. Projev k výročí VŘSR přednesla s. Procházková, poslankyně SKNV a místopředsedkyně M.N.V. v Ledčicích. Básničky předvedly pionýři z naší školy. Průvodu se zúčastnila základní škola a na 50 občanů.

Cenová opatření

              Federální cenový úřad v ČSSR sděluje, že vláda přijala tato cenová opatření. K usměrnění spotřeby píva
a zabezpečení plynulého zásobování vnitřního trhu nealkoholickými nápoji bylo rozhodnuto zvýšit jejich maloobchodní cenu. Od 15. října 1984 se upravují ceny piva (za půl-litr láhvového piva v maloobchodní síti; )
7°pivo                              zvýšení o            0,30 Kčs
8°běžné pivo                  zvýšení o            0,50 Kčs
10°pivo                            zvýšení o            0,80 Kčs
11°pivo                            zvýšení o            0,70 Kčs
12° běžné pivo               zvýšení o            1,20 Kčs
12°značkové                   zvýšení o            1,90 Kčs
12° Budvar
Zlatý bažant                                                 2,40 Kčs
12°Prazdroj                                                 2,40 Kčs
 8°pivo pro diabet                                       0,50 Kčs
10°pivo pro diabet                                      0,70 Kčs
Pito                                                                0,50 Kčs

K témuž datu se zvyšují ceny nealkoholických nápojů:
Limonády
Pomo, Dia, Citron     (0,33 l)  o   0,40 Kčs
Citrónová                    (0,33 l)  o   0,60 Kčs
Coca Cola                  (0,33 l)  o   0,20 Kčs
Pepsi Cola                 (0,25 l)  o   0,90 Kčs
 Malinová                    (0,33l)   o   1,80 Kčs
 Chito- tonic               (0,25 l)  o    0,10 Kčs

Džusy
Pomerančový v plechovce    o   2,60 Kčs
Jablečný v plechovce             o   2,20 Kčs

Sirupy
Lesní směs (900gr.)     o   5 Kčs
Zahradní směs              o   5 Kčs
Jahůdka směs               o   8 Kčs
Jablečný sirup               o   3 Kčs

Minerální vody
Bílinská kyselka       (0,7l)    o   0,30 Kčs
Matoniho kyselka     (0,7l)    o   0,90 Kčs
Sodová voda            (0,33l)   o   0,45 Kčs

Změna v prodejně

           Dnem 15. říjnem 1984 odcházejí z prodejny – samoobsluhy v naší obci po létech na zasloužený odpočinek manželé Václav a Miluše Štechrovi z Ledčic čp. 212 a nastupuje nový tříčlenný kolektiv mladých. Soudružka Černá Zdena, jako vedoucí, s. Rubínová Milena a Uhrová Jana, všechny z Ledčic.

Činnost zahrádkářů v obci  

            Český svaz zahrádkářů v Ledčicích při své výroční schůzi hodnotil svou činnost za rok 1984. Pro Místní národní výbor byl proveden průklest ovocného stromoví po obci, přičemž členové organizace odpracovali 40 hodin, a při směně národní fronty odpracovali 96 hodin. V moštárně bylo v letošním roce celkem zpracováno 2 160 kg ovoce na mošt.
Z kulturních akcí byla pořádána jedna přednáška, jeden zájezd, pouťová zábava a ples. Výstava ovoce pro špatnou kvalitu  v tomto roce nebyla uskutečněna. 

VB – Mělník (dopravní nehody)

             Ze zprávy dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti v Mělníku, došlo na území okresu Mělník k 829 dopravním nehodám což je o 61 více než v roce 1983. Na našich silnicích ze-mřelo 11 lidí. Těžce se zranilo 40 a lehce 232 osob. Hlavní příčiny dopravních nehod byly: Ve 431 případě nesprávný způsob jízdy, 245x se řidiči nevěnovali řízení 200x neodpovídala rychlost vozidla stavu vozovky a 63 nehod zaviněných alkoholem. Dle zjištění došlo 469 obcích
a mimo obcích k 362 nehodám. Nejvíce nehod zavinili řidiči osobních aut, na druhém místě jsou řidiči nákladních automobilů a na třetím s 33 nehodami cyklisté.

Hospodářské zvířectvo 

              Dle soupisu k 1. lednu 1985 byly v naší obci v roce 1984 tyto stavy: drůbež 1 636 ks – 68 prasat – 34 ovcí  a kozy 13 ks.

22. plenární zasedání

             Místní národní výbor v Ledčicích konal dne 9. listopadu 1984 od 19:00 hodin na „Vinohradech“ na sále
22. plenární zasedání spolku s veřejnou schůzí M.N.V. a M.V.N.F, na které se sešlo 56 občanů 15 poslanců, jeden host, jímž byl s. mjr. Roháček, náčelník Okresní požární inspekce. Plenární zasedání zahájila a řídila s. Procházková, místopředsedkyně M.N.V., která omluvila předsedu M.N.V. s. Urbana a nepřítomné poslance z důvodu nemoci. Soudruh Do-šek, tajemník M.N.V., v úvodu zasedání přednesl zprávu o plnění úkolů závěrů VI. Zasedání pléna ÚVKSĆ ke zdokonalení práci národních výborů při plnění programů XVI. sjezdu KSČ. Hovořil o plnění volebního programu N.F.
o práci N.V. a jeho orgánu o spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi v naší obci. Vyhodnocení V. ročníku soutěže „Ledčice – upravená a rozkvetlá obec“ úvodní slovo přednesl s. Ing. Srba Václav, který přednesl zprávu hodnotící komise, která prováděla po celý rok hodnocení soutěže. Nakonec byly promítnuty občanům diapozitivy 
s komentářem. Závěr zasedání ukončila s poděkováním za účast s. Procházková Bohumila, místopředsedkyně Místního národního výboru.

Vyhodnocení soutěže v roce 1984 
          
        V kategorii předzahrádky bylo přiděleno:
58 bodů Mrzenovi č. 152             39 bodů Rubínovi č. 143
48 bodů Nedvědovi č. 36            39 bodů Vysokým č. 144
40 bodů Sypeckým č. 128          39 bodů Královi č. 115
                                                        38 bodů Bubeníčkovi č. 208
        
             Okna, výzdoba oken a ostatních prostor
50 bodů Vysokým č. 144            36 bodů Doškovi č. 163
41 bodů Mrzenovi č. 152            34 bodů Bubeníčkovi č. 208
38 bodů Mládkovi č. 112            32 bodů Královi č. 132
37 bodů Srbovi č. 111
              
                    Záhony, chodníky – vodoteče
54 bodů Nedvědovi č. 36                41 bodů Královi č. 131
54 bodů Procházkovi č. 34             36 bodů Mrzenovi č. 152
53 bodů Mládkovi č. 112                 36 bodů pí. Marešová
50 bodů Vysokých č. 221               36 bodů Srbovi č. 200
                             
                         Celkový dojem
56 bodů Mrzenovi č. 152               44 bodů Nedvědovi č.36 
54 bodů Mládkovi č. 112               44 bodů Procházkovi 34
50 bodů Sypeckým č. 128            42 bodů Doškovi č. 163
47 bodů Vysokým č. 144              42 bodů Královi č. 131
46 bodů Rubínovi č. 143              42 bodů Mašatovi č. 27
44 bodů Procházkovi č. 158
                                             
                                             
          Dále pak byla předána mimořádná odměna s. Rousovi, zástupci za pečlivě udržovanou ulici na Rafandě
a výsadbu v ní a za zlepšení a údržbu prostoru za domem čp. 205 po bývalé Plickovic stodole, kde bylo vybudováno
v tomto roce menší  hřiště sportovní na volejbal a nohejbal.

Stav členů JZD

           Jednotné zemědělské družstvo „Budoucnost“ se sídlem v Nové Vsi mělo k 31.12. 1984 celkem 457 členů. Z toho je 260 trvale pracujících,45 občas pracujících, 150 kteří vůbec nepra-cují a z toho je 118 důchodců. V témže roce bylo přijato celkem 42 pracovníků a 26 jich ode-šlo. Předsedou družstva je s. Votrubec Jindřich, ekonom s. náměstek
Ing. Rámeš Václav a hlavní agronom s. Švejcar Vladimír.

Pohyb obyvatel v roce 1984 

           V naší obci Ledčice se v roce 1984 narodilo 6 dětí, přistěhovalo se do obce 22 a odstěhovalo se z obce 25 občanů, a zemřelo 9 občanů, takže konec roku 1984 máme celkem 578 obyvatel, tj. o 6 méně než v roce 83.

Nejstarší občanka

           Nejstarší občankou v naší obci Ledčice je Vysoká Božena čp. 209, která se 29. prosince 1984 se dožila 88 let.

Nejstarší občan

           Nejstarším občanem v tomto roce 1984 je Křtěn Jan čp. 58, který se dne 31. července 1984 dožil 82 let.

23. plenární zasedání M.N.V.

           23. plenární zasedání M.N.V., které se konalo 14. prosince 1984 od 18:00 hodin na Vinohradech, za účasti 15 poslanců a 37 občanů, celkem 52 osob. Za nemocného předsedu M.N.V. s. Urbana, zahájila a řídila plenární zasedání s. Procházková, místopředsedkyně M.N.V. Zprávu o činnosti rady M.N.V. od 22. plenárního zasedání přednesl s. Došek, tajemník M.N.V. Zpráva podrobně zhodnocuje činnost rady M.N.V. za uplynulé období včetně projednávaných usnesení pléna rady ONV. Soudruh Ing. Srba Václav, předseda komise pro výstavbu předložil zprávu o celoobecném plnění závazku na rok 1984. Zpráva hodnotící plnění celoobecního závazku na všech úsecích a konstatoval že celoobecní závazek na rok 1984 byl splněn.Zprávu o zhodnocení Jednotného plánu, kulturně výchovné činnosti za rok 1984a hlavní směry kulturně výchovné činnosti na rok 1985 předložil s. Petráš, taj. školské komise. Zpráva hodnotí kladně plnění všech úkolů, které byly zařazeny v roce 1984 na JP KVČ a připomíná že v roce 1985 ke 40. výročí osvobození naší vlastí Sovětskou armádou, budou kladeny vyšší závazky na kvalitu a efektivnost KVČ. V diskusi vystoupil poslanec ONV
s. Petráš, který informoval o situaci na úseku zhoršování ochrany životního prostředí v Středočeském kraji. Připomínku
k místní skládce měl s. Bušil František ml. a s. Emer Josef st., který měl připomínku k vybudování silnice k jeho domku. Soudruh Došek, taj. MNV připomínky i dotazy zodpověděl, a na závěr přečetl dopis předsedy MNV s. Urbana, který byl
v současné době v nemocničním léčení, který v něm děkuje všem poslancům a občanům za činnost při plnění volebního programu.

23. plen. zas.:

            Nerodní fronty v roce 1984 přeje všem občanů do nového roku 1985 pevné zdraví, osobní štěstí a rodinnou pohodu. v závěru zasedání s. Procházková poděkovala všem za práci v roce 1984 a popřála k vánočním svátkům
a novému roku 1985 a informovala přítomné že další plenární zasedání bude podle práce v únoru 1985.

Úmrtí občanů v roce 1984:

B. Fryčová - Úmrtí občanky Boženy Fryčové, čp. 126 rozené Doškové z Ledčic, která zemře-la v sobotu dne 28. ledna 1984 v nedožitých 87. letech, důchodkyně, členka J.Z.D. Při  pohřbu 1. února z čp. 126 v 15:00 hodin ji doprovodilo na 60 občanů na místní hřbitov v Ledčicích.
Josef Srba – Úmrtí občana Josefa Srby čp. 181, který zemřel v pátek dne 17. února 1984 v nedožitých 67 letech, člen spolku Říp a člen zahrádkářů. Rozloučení dne 22. února ve 14:30 hod. v Praze – Motole se zůčastnili členi zahrádkářů, sp. Říp a občané v počtu na 100 občanů.
Em. Procházková – Úmrtí občanky Emílie Procházkové čp. 158 rozená Dvořáková z Ledčic ve věku 82 let, důchodkyně, členka J.Z.D. a členka spolku Říp. Zemřela po dlouhé nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem. Při jejím pohřbu ve středu 21. března 1984 ji doprovodilo na 70 občanů na místní hřbitov v Ledčicích.
Mil. Hančl – Úmrtí občana Miloslava Hančla čp. 170 v nedožitých 73. let, který zemřel 20. května po delší nemoci na Milešově u Lovosic, člen KSČ, člen spolku Říp a člen zahrádkářů. Rozloučení dne 24. května 1984 v Praze  - Motole se rozloučili zástupci organizací a na 80 občanů.
A. Klatovská – Úmrtí občanky Anny Klatovské čp. 213, která zemřela po delší nemoci dne 21. července 1984 v nemocnici Roudnici nad Labem ve věku 74 let. Rozená  Barášková z Nové Vsi, okres Mělník . Důchodkyně, členka J.Z.D. a členka spolku Říp, při pohřbu dne 25. července ve 14:30 hod. z čp. 213 ji doprovodilo na 80 občanů na místní hřbitov v Ledčicích.
Fr. Křtěn – Úmrtí občana Františka Křtěna, čp. 95, který zemřel dne 8. června 1984  po delší nemoci ve věku 71 let v Ryjicích u Ústí nad Labem, bývalý zemědělec, důchodce, člen J.Z.D., člen spolku Říp, při jeho pohřbu dne 14. června z čp. 95 ho doprovodilo na místní hřbitov na 70 občanů.
M. Došková -  Úmrtí občanky Marie Doškové čp. 180 rozené Tošnerové  z Ledčic, která ze-mřela dne 21. srpna, náhle  v nemocnici nad Labem ve věku 79. let, důchodkyně, členka J.Z.D, členka spolku Říp dne 24. srpna 1984 při jejím pohřbu z čp. 180 ji doprovodilo na místní hřbitov na 60 občanů.
M. Králová – Úmrtí občanky Marie Králové čp. 165, rozená Tichá z Ledčic, která zemřela dne 7. září 1984 po krátké nemoci ve věku 86. let, důchodkyně, členka J.Z.D. a členka spolku Říp. Při jejím pohřbu z čp. 165  dne 11. září ve 14:00 hodin ji doprovodilo na 70 občanů na místní hřbitov Ledčicích.
J. Procházka – Úmrtí občana Jaroslava Procházky čp. 34, který zemřel 16. listopadu 1984 v ústavu v Horních Beřkovicích ve věku 82. let, důchodce, bývalý zemědělec, člen J.Z.D. a člen spolku Říp. Při jeho pohřbu z čp 34 dne 22. listopadu ho doprovodilo na 50 občanů na místní hřbitov Ledčicích.

Úmrtí mimo obec:

Mar. Frícová – Dne 14. února 1984 zemřela po dlouhé nemoci občanka Marie Frícová, rozená Zázvorková z Přestavek, okr. Litoměřice, bytem u dcery ve Velvarech ve věku 81 let. Při pohřbu z čp. 9 v Ledčicích dne 18. února ve 13:0 hodin jí doprovodilo na místní hřbitov přes 60 občanů.
Dne 25. května 1984 zemřela po dlouhé nemoci v domově důchodců občanka Běla Lavičková čp. 20 ve věku 79. let. Pohřeb 1. června ve 14:00 hodin z katolického kostela ji doprovodilo na 50 občanů na místní hřbitov Ledčicích.

Počasí v roce 1984

Leden:
V měsíci lednu 1984 bylo počasí měnivé. Na nový rok byla noční teplota +2 stupně, denní 4-5 stupňů, jižní vítr, šestého sněhové přeháňky 2 cm sněhu, ale druhý den roztál. 9 a 13 ledna napadlo 4cm sněhu  a 14 déšť s větrem sníh znovu roztál. Dne 23 znovu napadlo 5cm a 30-tého 6cm nového, teploty noční střídavě 3 – 0, denní 0 až + 4 stupně. Srážek
u nás spadlo za měsíc leden 84 jen 13,4 mm.
Únor:
V měsíci únoru 1984 bylo počasí proměnlivé, 1. února sníh pomalu taje a 5. února zmizel, devátého znovu napadlo 7cm sněhu a druhý den při teplotě 3 stupňů roztál, dne 23. večer sněží a ráno 24. února bylo 9 cm, 25. připadlo 3cm takže leželo 12cm sněhu, poslední týden vystoupily teploty na 4 až 6 stupňů a sníh taje a 29 zmizel. Srážek za únor bylo u nás 23,3 mm.
Březen:
Měsíc březen se od počátku hlásí s denními teplotami 4 až 6 stupňů, noční kolem 0. 6. března vystoupla teplota na
9 až 10 stupňů, dvanáctého ráno poprašek sněhu, polojasné a slunečné počasí se udrželo, tak že J.Z.D. dne 14. března 1984 zahájilo jarní práce na polích, poslední týden vystouply teploty  střídavě 10 až 15 stupňů. Srážky za březen 84 byly 32,5 mm.
Duben:
V tomto měsíci dubnu 1984 na Apríla, noční teplota poklesla na –1 až 2 stupně, místy až 4 stupně přízemní mrazík,
ve dne 9 až 10 stupňů, střídavě ráno místy mlha a zamračeno. Čtvrtého ráno 2cm sněhu a druhý den sníh roztál dne 29. dubna ráno mráz 1 až 3 stup. takže duben byl aprílový. Srážek bylo u nás naměřeno za duben 53,6 mm.
Květen: Měsíce květen 1984 se počasí umoudřilo a začalo s teplotami ráno, 8 až 10 stupňů, ve dne na 20 až 24 stup.
od půli května do konce měsíce stouply teploty denní až na 24 až 25 stup. Nejvyšší teplota byla naměřena 27. května 1984, kdy dosáhla 27. stupňů. Srážek spadlo za květen 84 – 62,4 mm.
Zmrzlí muži –
V letošním roce přírodě neublížili na Pankráce 12. května noční  + 4 až 6 stup., denní 7 – 8 st. déšť. přeháňka. Servác 13. května noční + 5 až 6, denní 8 až 10 celý den prší, sever. vítr. Bonifác 14. května, noční 6 až 7 denní 10 až 12, zataženo, déšť. Patnáctého na Žo-fii polojasno, odpoledne slunečno.
Červen: 
Počasí v měsíci červnu 1984 většinou deštivé, od 1. června do 10. června noční tep-loty od + 12 so 14 stupňů, denní 23 až 26 stupňů, dne 4. června při 28 stup. v 18:00 hodin při-šla bouře a ráno 5. června v 7:300 hod. ranní bouře s deštěm. Na Medarda 8. června přišla dešťová přeháňka. ve druhé dekádě od 10 do 20 června při polojasném a slunečném počasí vystouply teploty od 11 do 30 stup. a od 21. června do konce měsíce většinou deštivé počasí, dne 22. června padaly větší kroupy s deštěm, škody nevznikly. Nejvyšší teplota byla naměře-na dne 21. června 30 až 31 stup. ve stínu. Srážky u nás v červnu 84 bylo 46,5 mm.
Červenec:
V měsíci červenci 1984 od 1. do 10., střídavě denní teploty 15 – 25 stupňů, od 10. července nastala tropická vedra, kdy nejvyšší teplota byla naměřena kronikářem 11. července 33 až 34 stupňů va stínu (na slunci 40 stup.) a tyto teploty trvaly střídavě od 30 do 33 stup. Dvacátého července přišla ve 22:30 hod. bouře s deštěm a 13. v 16:00 hod. bouře s lijákem. Slunečných dnů bylo 21 a devět dnů přeháňky nebo déšť. Srážky za červenec celkem 77,6 mm.
Srpen:
Měsíc srpen 1984 ještě teploty si udržel od 1. – 10. srpna noční střídavě 10 až 13 stup., denní 20 až 23 st. Od 10. do 20. noční 9 – 12 st., denní 19 – 22st. Dne 16. srpna v 17:30 h. přišla bouře s lijákem a menší kroupy po dešti naměřeno 18mm srážek. od 21 do 31. teploty 26 až 28 st. Celkem 7 dní déšť. Srážky za srpen 29,3 mm.
Září:
Měsíce září 1984 ještě prvé 3 dny byla denní teplota 25 až 28 st. Jak poklesly na noční teploty 9 – 11 st. a denní 14-16
až 18 st. až do konce měsíce. 12 dnů bylo deštivých nebo pře-háňky 6x ranní mlhy, střídavě polojasno – slunečno. V září spadlo celkem 57,6 mm srážek.
Říjen:
počasí v říjnu 1984 ještě poměrně teplé, noční teploty od 6 do 10 st., přes den 12 – 14 až 15 st. Dvacátého byl silný vítr, dne 2, 5, 8 a 23 října déšť nebo přeháňky, poslední týden ráno mlhy a 31. celý den mlha. srážek bylo u nás celkem za říjen 84- 26,4 mm.
Listopad:
Ještě v měsíci listopadu v roce 1984 bylo počasí poměrně teplé, od půli měsíce noční teploty střídavě od 0 do – 3 st.
a denní + 4 až 5 st. po dvacátém denní teploty stouply na +10 až 11 st. Dne 1, 4, 6, 8, 28 a 29 list. ranní mlhy a 23. ještě bouře s deštěm. Ráno v 8:15 hod. a silným jihovýchodním větrem a 24. déšť přeháňky a silný jihozápadní vítr až vichřice. Dne 18. listopadu sníh s deštěm. Srážky za listopad 1984 celkem 16,6 mm.
Prosinec:
Měsíc prosinec 1984 byl celkem příznivý, neboť noční teploty střídavě – 2 až  0 st. a denní od + 3 až 5 st. až do 20. prosince. Dne 15. sněžilo 1 cm sněhu, 17. připadlo 3 cm a 19. sníh taje a zmizel. Vánoční svátky dne 24.,25.,26. byly
bez sněhu dne 27 a 28 prosince na-padlo znovu 3 cm sněhu. Srážek bylo za prosinec jen 7,4 mm.

Hospodaření místního národního výboru Ledčice za rok 1984

          Rozpočet na rok 1984 představoval v příjmech a ve výdajích částku 219 tisíc Kčs.

Část příjmů:
          Správa národního výboru: rozpočet: Kčs 0,- plnění Kčs 1,726- příjmy za souhrn tel. hovory.

Místní hospod.:
          rozpočet- Kčs 5000 – plnění Kčs 9,023 – příjem za nájem pokojíků užívané ČSAD a za stodolu v čp. 8, kterou užívá ředitelství dálnice Praha.

Hospodaření MNV
           právo osob. užívání: rozpočet – 2.000,- plnění, Kčs 116 tato částka byla přijata za odkoupení pozemku do osobního vlastnictví na stavbu garáže.

Doprava:
           rozpočet – Kčs 0,- plnění Kčs 1.040 v našem případě se jedná o příjem z dražby ovoce.

Školství:
           rozpočet- Kčs 51.000, plnění Kčs 45.387.75 příjem za stravné tj. za jídlo poskytované ve školní jídelně.

Vlastní příjmy:
          zemědělská daň: rozpočet – Kčs 13.000 plnění Kčs 12.148 příjem zemědělské daně z pozemků a ze zemědělské výroby.

Daň z příjmů obyv:
          rozpočet – Kčs 0,-plnění Kčs 91 tato částka za prodej exotů.

Daň domovní:
         rozpočet- Kčs 20.000 plnění Kčs 20.708 – částka se mění podle toho, jak je v průběhu roku upravován bytový fond občanů.

Správní poplatky:
          rozpočet – Kčs 2.000 – plnění Kčs 980, příjem za vydání stavebního povolení a za prodej rybářských lístků.

Poplatky ze psů:
          rozpočet – Kčs 5.000 – plnění Kčs 4. 946,-

Doplňkové zdroje:
          účelová dotace: rozpočet Kčs 0, plnění Kčs 9.000. Z této částky bylo použito 5.000,- na zřízení telefonní stanice v základní škole a 4.000,- na zakoupení výbojek do veřejného osvětlení.

Převody z fondu rezerv a rozvoje:
           rozpočet Kčs: 0, plnění Kčs 144.426. Částka za vyčištění rybníka STS – Havlíčkův Brod. 133.259,- Kčs a dále částky
na pojistné majetku ve správě národního výboru, odměny funkcionářům a nájemné za knihovnu.

Poplatky fakult. povahy:
          rozpočet – Kčs 0, plnění 50,- za poplatek z tomboly.

Vlastní příjmy celkem:
          rozpočet – Kčs 40,000 a plnění celkem 38.873,- Kčs. 

Hospodaření MNV celkové příjmy:
          rozpočet – 219.000,-, plnění 370.439.27,- Kčs.

Výdaje místního národního výboru Ledčice za rok 1984:
          vodné hospodářství: rozpočet – Kčs 0, plnění Kčs 134.627.60 zaplacení faktury za vyčištění rybníka a za osazení chlorátoru do veřejných studní.

Školství:
           rozpočet : 151.000,- plnění 134.235.77 výdaje jsou rozpočtovány a čerpány na pomoc dětské-ho útulku základní školy a školní jídelny. Výdaje dětského útulku činily více jak 9,000 Kčs a byly čerpány na zakoupení povlečení, knihy, hračky, papírnictví a drogistický materiál  a podobně. pro zabezpečení činnosti základní školy bylo zaplaceno více jak 43.000,- a z této částky největší položky byly vyvolány koksu (cca 14,000,-) DKP téměř 9,000,- telefonní poplatky a stanice 5,000,- , doprava dětí zas kulturou více jak 3,000,-, elektrická energie 3,000,- a dále zakoupení knih a učebních pomůcek. Bylo nízké čerpání položky oprava a údržba, kde byl rozpočet 9,000,- a čerpání pouhých 1,320,80,- Kčs. náklady na školní jídelnu byly k rozpočtu 93,000,- čerpány ve výši 79,555,09,-. nejvyšší položku činil nákup potravin
(cca 67,000,-) energie 6,000,- DKP téměř 4,500,- a zbývající položku činil všeobecný materiál, poštovné, známky
a podob.

Kultura:
           rozpočet 8,000,- plnění 5,240,34,- zde bylo čerpání finančních prostředků na zabezpečení činnosti sboru
pro občanské záležitosti, kde byly výdaje vyšší jak 2,000,- Kčs dále nájemné za knihovnu cca 3,000,- a zbývající náklady
za energii a  různý materiál.

Správa nár. výboru:
          rozpočet 27,000,- plnění 29,737,91 čerpání souvisí s provozem MNV a drobnou údržbu jeho zařízení. Patří sem náklady na cestovné, palivo DKP, elektr. energii, odměny funkcionářům, poštovné, telef. poplatky, známky apod.

Hospodaření MNV práce a sociálních věcí:
          rozpočet 5,000,- plnění 5,058,- Kčs z této kapitoly se vyplácí příspěvky sociálně potřebným občanům.

Místní hospodářství:
          rozpočet – 28,000,- plnění 28,647,07 Kčs rozpočtová částka je určena na provoz veřejného osvětlení, údržbu veřejné skládky, výsadbu zeleně v obci a pohřebnictví.

Komplexní bytová výstavba:
         rozpočet – 0 Kčs, plnění 2,815,70,- částka je úhrada pojištění majetku ve správě národního výboru.

Výdaje celkem:
          Rozpočet 219,000,- plnění 341,238,39 Kčs
Provedeme-li bilanci hospodaření místního národního výboru za rok 1984 a porovnáme dosa-žené příjmy k čerpaným výdajům, bylo hospodaření v tomto roce příznivé. Výsledek roz-počtového hospodaření, tj. přebytek byl ve výši Kčs 29,200,88, zůstatek na fondu rezerv a rozvoje představoval částku Kčs 24,250,48. Po odečtu odvodu do fondu kulturních a sociál-ních potřeb ONV, který činil Kčs 600,- činily finanční prostředky na účtech u Státní banky čs.v Mělníku k 31.12. 1984 částku 52.851.36 Kčs.

Schváleno radou MNV                 Tímto končím rok 1984
  dne 21.3.1985                    

                                                                                   Jansa V.
                                                                               kronikář MNV.