Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1985

1985

                                               
Schůze a plenární zasedání místního národního výboru v Ledčicích v roce 1985

24. plenární zasedání
            Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo dne 22. února 1985 v 18:30 hodin v pohostinství
na Vinohradech za účasti 15 poslanců  a 47 občanů, celkem 62 občanů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně místního národního výboru soudružka Procházková, která omluvila nepřítomné poslance. zprávu
o činnosti rady místního národního výboru od 23. plenárního zasedání přednesl tajemník MNV soudruh Došek Vlastimil. Zpráva podrobně zhodnocuje činnost rady MNV za uplynulé období včetně projednávaných usnesení pléna a rady Okresního národního výboru. Předseda finanční komise MNV s. Rous, předložil zprávu o hodnocení hospodaření MNV
a předložil návrh na finanční vypořádání. dále zdůvodnil s. Rous návrh rozpočtu pro MNV pro rok 1985, který byl předložen plenárnímu zase-dání ke schválení. Socialistický závazek Národní fronty a Místního národního výboru na rok 1985 „Na 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou“, návrh předložil soudruh Ing. Srba Václav, předseda komise pro obchod, výstavbu a místní hospodářství. Připomínka s. Si-rového  - závada na veřejném osvětlení a s. Petráše – ke zřízení telefonní stanice, byly na ple-nárním zasedání vysvětleny. Soudruh Rous, předseda komise
pro úpravu návrhu usnesení předložil návrh usnesení z 24. plenárního zasedání. Unesení bylo jednomyslně chváleno.
S poděkováním za účast na zasedání provedla s. Procházková a informovala přítomné, že příští zasedání MNV bude
v dubnu.

25. plenární zasedání
           Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo dne 19. dubna 1985 v 19:30 hodin na Vinohradech
na kterém se sešlo 16 poslanců a 47 občanů celkem 63 občanů. Toto plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně MNV s. Procházková, která omluvila nepřítomné poslance. plenární zasedání zvolilo komisi
pro úpravu návrhu usnesení. Zprávu o činnosti ra-dy MNV od 24. plenárního zasedání přednesl s. Došek, tajemník MNV, zpráva podrobně zhodnocuje činnost rady MNV za uplynulé období včetně projednávaných usnesení pléna a rady ONV. Kontrolní zprávu komplexních opatření na ochranu majetku v socialistickém vlastnictví, omezování trestné činnosti
a na ochranu veřejného pořádku v obci přednesl  s. Vrána, předseda komise OVP MNV v Ledčicích. dále byla podána zpráva o politicko-organizačním zabezpečení májových oslav, které byly projednány radou MNV. V diskusi vy-stoupil poslanec s. Bušil Frant., který připomínal situaci na místní skládce, která bude v příštím roce zaplněna. Dále vystoupil poslanec MNV s. Petráš, který měl připomínku k znečišťování komunikací, Soudruh Sirový Jiří měl připomínku
k znečišťování spodních vod a s. Sirový Vladimír měl připomínku k propůjčení kovárny od Jednotného zemědělského družstva v naší obci na drobné údržbářské práce. Připomínky jež nebyly dostatečně vysvětle-ny budou vyřízeny na příštím zasedání MNV. Závěr zasedání plena MNV provedla s. Procházková – místopředsedkyně MNV s pozváním občanů
na směnu národní fronty a májové oslavy 40. výročí osvobození.

26. plenární zasedání
             Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo dne 28. června 1985 ve 20:00 hodin na Vinohradech
za účasti 15 poslanců MNV a 44 občanů celkem 59 občanů. Plenární zasedá-ní zahájil a řídil tajemník MNV s. Došek, který omluvil nepřítomné poslance. Plenární zasedání zvolilo komisi pro úpravu návrhu usnesení. Zprávu o vyřízení připomínek z 25. plenární-ho zasedání MNV předložil s. Rous, člen rady a předseda finanční komise MNV, který zároveň podal zprávu o činnosti rady MNV od 25. plenárního zasedání MNV. Soudruh Ing. Srba, člen rady a předseda komise
pro výstavu přednesl zhodnocující zprávu, která zhodnocuje plnění celoobecního závazku za I. poloviny roku 1985. Zpráva byla velmi podrobná ukázala na klady a nedostatky v plnění celoobecního závazku. Dále plenárnímu zasedání byl předložen k projednání a ke schválení plán práce plena a rady MNV na II. pololetí 1985. V diskusi vystoupili
3 občané a jeden poslanec. Jejich připomínky byly odpovězeny a vysvětleny. Komise pro úpravu návrhu usnesení , předložila na návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno poslanci MNV. závěr zasedání provedl tajemník MNV
s. Došek a informoval, že 27. plenární zasedání se sejde v srpnu, kde bude projednávána zpráva zhodnocující hospodaření MNV za I. polovinu roku 1985 a s poděkováním za účast na 26. plenárním zasedání skončil.

27. plenární zasedání MNV
             V Ledčicích, konané 23. srpna 1985 v 19:30 hodin na Vinohradech, které zahájil a řídil posla-nec MNV s. Petráš Jiří, který omluvil nepřítomné poslance MNV. Plenární zasedání zvolilo komisy pro úpravu usnesení. Zprávu o činnosti rady MNV od 26. plenárního zasedání předne-sl s. Došek, tajemník MNV, ve zprávě podrobně zhodnocuje činnost rady MNV za uplynulé období včetně projednávaných usnesení pléna a rady MNV. Zprávu o hospodaření MNV za I. polovinu roku 1985 přednesl člen rady a předseda finanční komise s. Rous, který v obsáhlé zprávě hodnotil jak příjmy tak i výdaje MNV. V diskusi vystoupili 3 občané a 1 poslanec. Je-jich připomínky byly zodpovězeny. Komise pro úpravu návrhu usnesení předložila návrh na usnesení, který bylo jednomyslně schváleno poslanci MNV.  Závěr zasedání provedl
s. Petráš, s tím že 28. plenární zasedání se sejde v říjnu na kterém bude provedeno vyhodnocení VI. ročníku soutěže – Ledčice – upravená a rozkvetlá obec. S poděkováním za účast bylo 27. ple-nární zasedání skončeno.

28. plenární zasedání MNV 
             V Ledčicích konaného 1. listopadu 1985 v 18:30 hodin na Vino-hradech, na které bylo přítomno 15 poslanců, 65 občanů celkem 80 občanů. Plenární zasedání zahájila a řídila s. Procházková, místopředsedkyně MNV, která omluvila nepřítomné poslance. plenární zasedání zvolilo komisi pro úpravu usnesení. zprávu o činnosti rady MNV od 27. plenárního zasedání MNV předložil s. Došek, tajemník MNV. Vyhodnocení VI. ročníku sou-těže – Ledčice – upravená
a rozkvetlá obec – úvodní slovo přednesl s. Ing. Srba Václav. Přednesl zprávu hodnotící komise, která prováděla po celý rok hodnocení soutěže. Zároveň byly občanům promítnuty diapozitivy s patřičným komentářem. V diskusi vystoupily 2 občané a jeden poslanec, jejich připomínky byly zodpovězeny. Dále se do diskuse připojil předseda J.Z.D. Nová Ves
s. Votrubce Jindřich, který podrobně informoval ovýsledcích hospodaření družstva, jak v živočišné, tak i v rostlinné výrobě. S. ing. Srba, předseda pro úpravu návrhu usnesení z 28. plenárního zasedání MNV, předložil návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno. S poděkováním za účast 28. plenárního zasedání Místního národního výboru sou-družka Procházková ukončila.

29. plenární zasedání MNV 
             V Ledčicích konané 13. prosince 1985 od 18:00 hodin v zasedací místnosti čp. 8 na kterém bylo přítomno 15 poslanců a 35 občanů, celkem 50 občanů. Toto 29. zasedání zahájil a řídil   s. Došek, taj. MNV, který zároveň omluvil nepřítomné poslance. S. Ing. Srba Václav, předse-da komise pro výstavbu, předložil zprávu zhodnocení plnění celoobecního závazku na všech úsecích za rok 1985. Ve zprávě je konstatováno, že celoobecní závazek za rok 1985 byl spl-něn. Zprávu o zhodnocení Jednotného plánu kulturně-výchovné činnosti za rok 1986 předložil s. Petráš, tajemník školské komise. Zpráva hodnotí kladně plnění všech úkolů, které byly za-řazeny v roce 1985 do JP KVČ  a připomíná,
že rok 1986 je rokem 17 sjezdu Komunistické strany Československa a voleb do zastupitelských orgánů, kde budou kladeny vyšší závazky na kvalitu a efektivnost KVČ. Plenární zasedání projednalo změnu v organizačním řádu MNV,
kde v článku 4 ruší větu: „Plenární zasedání tvoří poslanci v počtu 22“. V diskusi vy-stoupil poslance s. Petráš, který měl připomínku k veřejnému osvětlení , dále poslanec s. Bu-šil, který se informoval o výsledku pohovorů se stávajícími poslanci MNV a poslankyně s. Nešporová, která měla připomínku a požadavky k místní knihovně. Na závěr diskuse vy-stoupil tajemník MNV s. Došek, který dotazy a připomínky zodpověděl. Soudruh ing. Srba, předseda komise pro úpravu návrhu usnesení, předložil návrh usnesení z 29. plenárního zase-dání MNV, které bylo jednomyslně schváleno. Závěr zasedání provedl s. Došek, taj. MNV. Poděkoval všem za práci v roce 1985, popřál k vánočním svátkům a Novému roku 1986 osobní a rodinnou pohodu, úspěchy v práci a pevné zdraví.

30. plenární zasedání MNV 
            V Ledčicích konané dne 21. února 1986 v 18:30 hodin na Vinohradech, na kterém bylo přítomno 13 poslanců
a 50 občanů celkem 63 občanů. Plenární zasedání zahájila a řídila s. Pro-cházková, místopředsedkyně MNV, která zároveň omluvila nepřítomné poslance.Plenární za-sedání zvolilo komisy pro úpravy návrhu usnesení. Zprávu o činnosti rady MNV od 29. plenárního zasedání přednesl s. Došek, tajemník MNV, která podrobně zhodnocuje činnost rady MNV za uplynulé období včetně projednávaných usnesení plena a rady ONV. Zprávu o hodnocení hospodaření předložil
s. Rous předseda finanční komise MNV. Zpráva rozebírá jak čerpání výdajů, tak i příjmů za rok 1985. Ve druhé části zdůvodnil s. Rous návrh rozpočtu MNV pro rok 1986, který je plenárnímu zasedání předložen ke schválení. Dále byl předložen socialistický závazek Národní fronty a Místního národního výboru na rok 1986 na počest XVII. sjezdu KSČ
a 65. výročí založení KSČ. Návrh předložil s. ing. Srba, předseda komise pro obchod, výstavbu a MH. Připomínky poslanec s. Budka k veřejnému vodovodu, poslanec MNV s. Petráš ke kanalizaci a s. Štecherová ke komunikaci v ulici. Všechny tyto připomínky byly na plenárním zasedání vysvětleny. S. Rous předseda komise pro úpravu návrhu usnesení předložil návrh usnesení z 30. plenárního zasedání, které bylo jednomyslně schváleno. S poděkováním za účast na zasedání s. Procházková ukončila a informovala o příštím jednání plena MNV, které se bude konat v měsíci dubnu.

72. narozeniny prezidenta ČSSR

           Generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa a president Česko-slovenské socialistické republiky soudruh Gustav Husák se dna 10. ledna 1985 dožil 72 let. V šestnácti letech vstoupil do Komunistického svazu mládeže a čtyři roky na to se stává čle-nem Komunistické strany Československa a v roce 1975 byl zvolen presidentem ČSSR

Nový ministr národní obrany ČSSR

           President ČSSR Gustav Husák rozhodnutím ze dne 11. ledna 1985 odvolal z vážných zdravotních důvodů z funkce ministra národní obrany ČSSR armádního generála Martina Dzúra a téhož dne jmenoval generálplukovníka Milána Václavíka ministrem vlády ČSSR a pověřil ho řízením federálního  ministerstva národní obrany. Nový ministr národní obrany ČSSR generál plukovník Ing. Milán Václavík se narodil 31. března1928 v Predmieru, okr. Žilina

Úmrtí arm. gen. M. Dzúra 

            Ústřední výbor komunistické strany Československa, Federální shromáždění ČSSR, vláda ČSSR a velení Československé lidové armády s hlubokým zármutkem přijaly zprávu, že dne 15. ledna 1985 v odpoledních hodinách po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku 65 let armádní generál Ing. Martin Dzúr, člen ÚV KSČ a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR.

Státní pohřeb M. Dzúra:

            Poslední rozloučení s armádním generálem Martinem Dzúrem se konalo v pondělí dne 21. ledna 1985 ve velké síni krematoria v Praze – Strašnicích. S armádním generálem M. Dzúrem se spolu s rodinou zesnulého rozloučila delegace ÚV KSČ, vlády ČSSR a Federálního shro-máždění ČSSR vedená generálním taj. ÚV KSČ a presidentem ČSSR Gustávem Husákem a delegace Československé lidové armády, vojenské delegace členských států Varšavské smlouvy, delegace SSSR, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické rep., Polské lid. republiky a Rumunské lid. republiky. Poslední projev pronesl armádní generál ČSSR ing. Milan Václavík a hlavní velitel Spojených ozbrojených sil člen-ských států Varšavské smlouvy, maršál Sovětského svazu V Kulikov.

Úmrtí K. U. Černěnka:

           Dne 10. března 1985 v 17:20 hodin zemřel ve věku 74 let po těžké nemoci Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR, Konstantin Ustinovič Černěnko. Významný činitel komunistické strany a sovět-ského státu a houževnatý bojovník za ideály komunismu  a za mír.

Pohřeb K. U. Černěnka:

            V Moskvě dne 13. března 1985, Sovětský lid a celé pokrokové lidstvo vyprovodili na poslední cestu Konstantina Černěnka, vynikajícího činitele komunistické strany a sovětského státu, mezinárodního komunistického a dělnického hnutí Generálního tajemníka Ú V KSSS a před-sedu prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. Pohřbu se zúčastnila stranická
a státní delegace Čes-koslovenské socialistické republiky v čele Generálním tajemníkem Ú V KSČ, prezidentem ČSSR Gustávem Husákem. Rozloučení se též zúčastnili představitelé komunistických stran a státníci z mnoho zemí.

Zvolení M. Gorbačova:

            V Moskvě dne 11. března 1985 v mimořádném zasedání Ústředního výboru Komunistické strany sovětského svazu byl zvolen za Generálního tajemníka SSSR, soudruh Michail Garba-čov, narozen dne 2. března 1931.

Přehled počasí v roce 1985

Leden
V lednu poklesly teploty noční na mínus 14 až 15 st. a celý týden mrazy stouply na 18 až 24 stupňů, přes den mínus 15 – 23 stupňů střídavě až do půli ledna. Nejvyšší bod mrazu byl 9. ledna 25 až 26 stupňů. Dvanáctého ledna napadlo 15 cm sněhu a 21. ledna připadlo 2 cm no-vého, který vydržel až do konce měsíce. Od 22. ledna dešť. přeháňky a časté mrholení, takže mrazy zmírnili v noci mínus 1 až nula stupňů a denní teplota plus 4 až 6 st. takže sníh taje.
Únor
Počasí v únoru od 1. do 8. února stouply mrazy na mínus 4 až 5 stupňů denní teploty na plus 3 až 4 st, většinou sněhové přeháňky a vítr. Od 10. února znovu stouply mrazy střídavě od 13 do 18 stupňů dne 12. až mínus dvacet dva st. a po 16. únoru poklesly na – 7 až 8 st. až do konce února. Dne 18 a 22. února sněžilo a 24 sníh s deštěm roztál při + 3st. V tomto měsíci namrzlo ovocné stromový, zvláště meruňky a broskve a na mnoho místech ve sklepích i brambory a zamrzly vodovody, neboť půda byla promrzlá 40 až 50 cm do hloubky.
Březen
Měsíc březen, poměrně studený, deštivý, ranní teploty mínus 1 až 4 stupně střídavě, přes den 0 až 5 st. tepla, na Josefa, 5 sm sněhu mokrého, který taje a až po 20., denní teploty stouply střídavě na plus 10 až 12 st. a 30. a 31. března na plus 15 až 16 stupňů. Srážky 17,4 mm v březnu.
Duben
Měnivá aprílový duben, dešťové přeháňky, vítr a změny teplot, čtvrtého a pátého dubna, noč-ní teploty plus 4 až 6 st., přes plus 20 až 22 st. Od 11. dubna poklesly v noci na 0 až mínus 3 st. První jarní bouře byla 14. dubna za teploty 12. st. v 17:00 hodin, déšť se sněhem. Nejvyšší teplota byla naměřena 22. dubna, kdy dosáhla 24 st., a od 25. do konce měsíce se hodně ochladilo, kdy teplota v noci mínus 1 až 3 st., déšť nebo sněhové přeháňky. Již začínají kvést třešně, meruňky  a vše nakřehlé padá květ i poupata na zem. Srážek bylo za duben 6,5 mm.
Květen
Měsíc květen byl příznivý, ještě 4. přízemní mrazík 0 až 1 st., pak teploty přes den vystouply plus 20 st. a ke konci měsíce okolo 26 až 28 st. Srážky za květen 46,2 mm. Nejvyšší teplota byla naměřena dne 28. května plus 30 až 31 st.
Zmrzlí muži - Počasí na zmrzlé muže; Pankrác  - noční plus 9 až 10 st., denní plus 24 až 25 st., ráno oblač-no, přes den slunečno. Servác – v noci plus 8 až 9 st., přes den plus 30 až 31 st., slunečno       a večer v 18:00 hodin bouře.
Červen
Měsíc červen, kdy byly teploty noční střídavě od plus 10 do 12 st., přes den plus 15 až 20 st.   a poslední týden až plus 22 st., celkem 11 dní deštivých, nebo přeháňky, 14 dnů slunečných   a jeden den mlha. Srážek spadlo za červen 46,5 mm.
Červenec
V červenci velké teploty v noci střídavě od 14 do 16 st., přes den 20 až 25 st. a od 15. do kon-ce měsíce stouply na 26 až 30 stupňů a nejvyšší teplota byla 15. července, kdy dosáhla 33 st. ve stínu. Celkem bylo 7 bouří s deštěm, 9 dnů déšť nebo přeháňky  a 12 dnů slunečných, srá-žek spadlo za červenec celkem 41,8 mm.
Srpen
V tomto měsíci srpnu velké teploty v noci 16 st., denní 20 až 25 st., od 20. srpna 27 až 30 st.     a tropické vedro bylo naměřeno 27. srpna 34 st. ve stínu.Celkem byla 6 bouří s deštěm, 11 dní déšť nebo přeháňky a 11 dnů slunečných, srážek spadlo celkem 99,2 mm.
Září
Tento měsíc teploty v noci klesly na 7 až 10 st., přes den 22 až 24 st. a poslední týden denní 18 až 20 st. střídavě. Nejvyšší teplota byla 22. září 26 st., 5 dní ranní mlhy, 5 dní déšť a 10 dnů slunečných, srážek 10,4 mm.
Říjen
Říjen ještě teplý jako v září, až poslední týden poklesly teploty na 0 až mínus 1 st. a přes den plus 9 až 10 st. Bylo 7 dnů slunečných a 15 dnů mlhy v říjnu beze srážek.
Listopad
Měsíc listopad byl příznivý , do půli měsíce ráno mrazíky 0 st. až mínus 3 st., střídavě denní teploty od plus 5 až 6 st., občas dešťové přeháňky se sněhem, v posledním týdnu teploty po-klesly na 0 až plus 1 st. a časté sněhové přeháňky. 30. leží 5cm sněhu, srážky 44,2 mm.
Prosinec:
Počasí v prosinci příznivé, sníh roztál takže vánoce byly bez sněhu až 28. prosince napadlo    4 cm sněhu a v noci 2 cm, teploty mínus 2 až 6 st.

Letní čas
               Také v letošním roce 1985 byl zaveden letní čas ze 30 na 31. března, kdy se hodiny posunuli o 1 hodiny vpřed.

Řípská pouť
              Tradiční pouť na Řípu, která se konala ve dnech 27. dubna, v sobotu 28. dubna, v neděli za špatného počasí, chladno, vítr, sněhové přeháňky po oba dva dny, přesto ale návštěvníků bylo dost.

Hodnocení VI. roč. soutěže
„Ledčice – upravená a rozkvetlá obec“ v roce 1985 se umístili:
Předzahrádky.                          1. Rubínovi -  2. Mrzenovi – 3. Procházkovi
Okna a ost. prostory:              1. Vysokých – 2. Bušilovi – 3. Mládkovi
Záhony, chodníky, vodoteče: 1. Mládkovi – 2. Nedvědovi – 3. Mašatovi

Stavby v obci
             Rodinné domky, bratří Uhrových, Ladislava a Miloslava čp. 68 a čp. 67 dostavěny a obydle-ny, též třetí domek Josefa Kováře, dostavěn a obydlen a 4. Václava Hýbla ml. čp 133

Stavby J. Z. D.
            Jednotné zemědělské družstvo „Budoucnost“ Nová Ves v tomto roce postavilo protipožární nádrž a seník ve středisku Ledčice v objektu J. Z. D.

Stromky prvňáčků
          Při národní směně Národní fronty dne 20. dubna 1985 v naší obci u rybníka za prodejnou zasadil každý prvňáček jeden okrasný strom, dub aj. o který bude pečovat. V tomto 1985 roce jich bylo zasazeno 13, každá má svoji jmenovku svého patrona a v pořadí od silnice na Černouček směrem na skalku patří: 1. Dnebovský Vladimír, 2. Poláková Marta. 3. Hýblová Jaroslava, 4. Uher Josef, 5. Sršňová Gabriela, 6. Došková Vlasta, 7. Horáček Petr, 8. Skokanová Lenka, 9. Kratochvílová Romana, 10. Rubín Roman, 11. Králová Jana, 12. Hančl Jiří,13. Válková Radka.

Knihovna
             V místní lidové knihovně, která má v tomto roce celkem 1785 svazků, bylo vypůjčeno našimi občany 528 knih, z toho 31 mládež.

Ochranná opatření
Očkování psů: dne 18. června 1985 pracovníkem Veterinárního zařízení Mělník 
Očkování prasat: Proti července, bylo též provedeno týž den za poplatek 11 Kčs za jeden kus.

Stavy hospodářského zvířectva
             Dle soupisu bylo v naší obci toto hospodářské zvířectvo: 1592 kusů drůbeže, 66 ks prasat, 7 ks skotu, 25 ks ovcí, 6 ks kozy a 2 koně (ponny) chová Václav Došek čp. 199

Vyznamenání předsedy M. N. V.
            Prezident ČSSR Gustáv Husák Propůjčil v tomto roce 1985 za celoživotní práci pro strarostu a společnost vysoká státní vyznamenání. Za zásluhy o výstavbu byl vyznamenán medailí spo-lu s plaketou soudruh Josef Urban, předseda MNV Ledčice.

Ocenění za práci
             Do knihy cti Okresního výboru Komunistické strany Československa byl za dlouhodobé vy-nikající výsledky ve stranické a veřejné práci zapsán s. Josef Urban, předseda MNV naší obce Ledčice.

Nejstarší občanka
             Po zemřelé Boženě Vysoké dne 22. června 1985 je nejstarší občankou naší obce Marie Králová čp. 174, která se dne 18. 9. 1985 dožila 88 let.

Nejstarší občan
             Po zemřelém Janu Křtěnovi dne 2. srpna 1985 je nejstarším občanem naší obce Antonín Král čp. 115 Který se dne 1. května 1985 dožil 81 let.

Základní škola

               V pondělí dne 2. září 1985 začal v naší základní škole v Ledčicích školní rok 1985-1986. V 8 hodin s. Čížková, ředitelka školy přivítala přítomné, tajemníka MNV s. Doška, poslanec ONV s. Petráše za sbor pro občanské záležitosti, s. Klementovou, prvňáčky, žáci a přítomné rodiče. V tomto roce chodí do první třídy 8 dívek a 5 chlapců, celkem 13 – do druhé třídy 7 dívek a 3 chlapci, celkem 10 do třetí třídy 8 dívek a 3 chlapci, celkem 11do čtvrté třídy 6 dívek a 8 chlapců, celkem 14. Celková stav 48.První a třetí třídu vyučuje učitelka s. Šimonová, druhou a čtvrtou třídu s. Čížková, ředitelka školy, obě denně dojíždí. Po projevu s. Petráše a s. ředi-telky, která popřála dětem mnoho úspěchů ve škole, soudružkám učitelkám pevné nervy. Na konci poděkovala s. Františku Košťálovi za dlouholeté ukládání uhlí a koksu pro školu.

Dětský útulek
              Do kterého chodí 22 dětí. o které pečuje vedoucí útulku s. Jansová čp. 205 a s. Vlasta Hrnčířová, obě z Ledčic.

Školní družina
              Vede ji s. Kratochvílová z Ledčic.

Školní jídelna
             V letošním roce 1985 bylo uvařeno celkem 12831 obědů. Kuchařkou je s. Sirová Jiřina, pomocnice v kuchyni s. Bubeníčková Jaroslava a s. Mrzenová Alena jako skladnice.

Kulturní činnost org. nár. fronty

           24 společenský ples pořádal dne 2. února 1985 český svaz zahrádkářů v Ledčicích v pohostinství na „Vinohradech“ od 20:00 hodin, na kterém účinkovala hudba s. Vlčkové, vstupné bylo 20 Kč, účast byla slabší.

Pouťová zábava
            Kterou pořádali též zahrádkáři v sobotu 24. srpna 1985 na „Vinohradech“ od 20:00 hodin, na které hrála hudba Osvětové besedy z  Budyně nad Ohří, zařízení D. Vlčkové při vstupném 20 Kč. Účast velká, hlavně mládeží z okolních obcí.

Zájezd na Náchodsko
             Zahrádkáři, uspořádali pro své členy a příznivce dne 3. srpna 1985, zájezd na Náchodsko. První zastávkou byl Náchod, prohlídka města a zámku. po obědě se jelo na Dobrošov, kde by-la prohlídka pevnosti „Hanička“, pak se pokračovalo na Jiráskovu chatu a odtud do Nového Města nad Metují, kde nás přivítalo pěkné čisté náměstíčko s podloubím pěkně upravené s květinami a co snad nejvíc upoutalo každého, byl zámek s dvaadvaceti pokoji  s pěkným poutavým výkladem průvodkyně. Cestou nás provázel zkušený řidič ČSAD z Kralup nad Vl-tavou s. Daniel, který zpříjemnil obě cesty slovem a příjemnou dechovkou z magnetofonu. Vedoucím zájezdu byl s. Král, předseda organizace. Večer se účastníci vraceli spokojeni a s dobrou náladou do svých domovů.

Výstava ovoce, zeleniny a květin
               Pořádali zahrádkáři dne 5. a 6. října na sále „Vinohrady“na které vystavovalo 23 členů organizace, 17 nečlenů V. Ú. Z.- Sedlec u Prahy v z, s. ing. Srby a OÚK – Židovice v z. ing. Sr-bové z Ledčic. Na této výstavě bylo 230 exponátů ovoce, 50 zeleniny, 11 ks pokojových kvě-tin a na 40 aranžovaných květin. Výstava byla pěkně uspořádána. Výpěstky ohodnotil přítel Křemář z Nelahozevse. Výstavu navštívilo málo občanů, ale i málo členů organizace. Dík pat-ří ženám, členkám organizace za přípravu a úklid sálu.

XI ples SSM
              Socialistický svaz mládeže při J. Z. D. Nová Ves, pořádal v pátek dne 15. února 1985 od 20:00 hodin na „Vinohradech“ mládežnický ples, na kterém hrála hudba Neutron při vstupném 15 Kčs svoz a rozvoz účastníků ze všech středisek družstevním autobusem

Říp – 61. ples
               Vzdělávací a podporovací spolek „Řip“ v Ledčicích, konal dne 12. ledna 1985 od 20:00 hodin v pohostinství „Vinohrady“ svůj 61. ples, na kterém účinkovala hudba „Grošáci“ za řízení J. Tremla, při vstupném 20 Kčs. Účast byla slabá, což ovlivnilo snad počasí 10°mráz a celý den sněžilo, a snad i plesy v okolních obcích.

Říp – pomlázková zábava
              Velikonoční taneční zábavu pořádal též spolek Řip dne 6. dubna 1985 od 20:00 hodin na „Vinohradech“ za účinkování hudby SKP – Mšeno-Lázně. Účast na této zábavě byla velká..

Máje – SSM a Sokol
              Jako každým rokem tak i v letošním, 1985 uspořádali Socialistický svaz mládeže a Tělovýchovná jednota Sokol
v Ledčicích dne 17. května v pátek v 17:00 hodin průvod obcí s tančením pod májkami u svobodných děvčat před domkem a od 20:00 hodin taneční zábavu na sále na „Vinohradech“. Hudba též SKP – Mšeno, účast na této zábavě byla slabší.

Sokol – kopaná
           O pouti v neděli 25. srpna uspořádal fotbalový klub Sokol-Ledčice utkání se starou gardou bývalých hráčů Ledčice, které skončilo vítězstvím mladých hráčů 8:1. Zápas řídil bývalý hráč Zeman Václav z Ledčic. Účast na hřišti na Cikánce malá.

Maškarní ples- Dětský karneval- Mezinárodní den žen
           Český svaz žen a Český červený kříž, pořádali dne 23. února 1985 v pohostinství na „Vino-hradech“ od 20:00 hodin maškarní ples, na kterém hrála posádková hudba z Prahy. Dále uspo-řádaly v neděli 24. února od 14:00 hodin dětský karneval, kde bylo hodně dětí a dne 9. března konali oslavu M.D.Ž. od 18:00 hodin na sále Vinohrady s kulturní vložkou dětí a pohoštění. Všechny tři akce se vydařili a byly hojně navštíveny.

Dětský den
            V neděli 2. června 1985 odpoledne za pěkného počasí pořádali též ČSŽ a ČČK na školním hřišti dětský den.
na 60 dětí i ti nejmenší se pobavilo různými  soutěžemi a hry, které byly odměněny potleskem. K poslechu vyhrávala čtyřčlenná hudba za řízení Václava Krále z Ledčic. Nechybělo ani občerstvení. Škoda, že byla malá účast našich občanů, jen na 40, a někteří rodiče se nepřišli podívat ani na své děti. V 17:00 hodin dětský den skončil.

Zájezd – Hluboká
            Dohlížecí výbor Jednoty v Ledčicích, uspořádal pro své členy 6. července 1985 zájezd autobusem ČSAD – z Kralup nad Vltavou, na tábor a zámek Hluboká. Vedoucí s. Nešporová B. zájezd se vydařil.

Země živitelka
            Jednotné zemědělské družstvo “Budoucnost“ Nová Ves, uspořádalo pro své členy a důchodce i brigádníky zájezd dvou autobusů JZD dne 19. srpna na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic, která upoutala každého návštěvníka a každý byl spokojen.

Budvarka
            V neděli 8. září 1985 od 20:00 hodin též  J. Z D. uspořádalo pro své členy a důchodce zájezd do kulturního domu „Vlatava“ v Kralupech nad Vltavou, na Jihočeskou dechovku „Budvar-ku“ z Českých Budějovic, 13 členný soubor se 4 zpěváky, vyhrával po dvě hodiny pěkné písničky, za což byla odměněna velkým  potleskem. po 22:00 hodině se veselí družstevníci vraceli do svých domovů spokojeně.

1. Máj
            První máj – svátek pracujících byl oslaven v tomto roce pro naší obec, též ve Veltrusích v parku. Odjezd autobusem J. D. Z. pod M. N. V. Této oslavy se zúčastnili žáci základní ško-ly, mládež, občané v hojném počtu.

Volba prezidenta
            Dne 22. května 1985 ve Vladislavském sále na Pražském hradě, zvolili poslanci našeho nejvyššího zastupitelského sboru jednomyslně na příští 5 leté období prezidenta Československé socialistické republiky soudruha Gustáva Husáka, jako jediného navrženého kandidáta.

40. výročí osvobození vlasti

           Sovětskou armádou, byl Místním výborem Národní  fronty a Místním národním výborem, uspořádán dne 8. května 1985 v 18:30 hodin průvod od M.N.V. k pomníku padlých spoluobčanů v první světové válce v roce 1914 – 1918 kde byl položen věnec a pokračoval na místní hřbitov ke hrobu sovětských vojáků, kde byly položeny věnce a kytice. Básně
k osvobození přednesli žáci a pionýři základní školy a projev ke 40. výročí pronesla s. Procházková, poslankyně SKNV
a místopředsedkyně  MNV. Průvodu se zúčastnili žáci základní školy, pionýři, Socialistický svaz mládeže a na 100 občanů.

Chřipkové onemocnění

           Také v letošním roce 1985 v naší obci onemocnělo mnoho občanů chřipkou. Vzhledem k šíření chřipkového onemocnění v celém okrese Mělník, bylo nařízeno Okresním národním výborem v Mělníku, zákaz návštěv nemocnicích
a domovech důchodců od 24. března 1985 na celém okrese Mělník až do odvolání.

Narození dětí

            V naší obci v tomto 85. roce se narodilo celkem 5 dětí: Justová Michaela 30.3. – Volf Jan 16.6 – Emmer Josef 10.7. – Klatovský Patrik 25.9. – Bušilová Radka 25.10.

Dopravní nehody

            Na našich silnicích okresu Mělník v roce 1985 došlo celkem k 819 dopravním nehodám. V porovnání s rokem 1984 je to o deset nehod méně. O život přišlo 9 lidí, 46 bylo těžce a 176 lehce zraněno. Hmotné škody dosáhly téměř
4 miliónů korun. Alkohol měl za následek 62 dopravní nehody. Celkově řidiči motorových vozidel zavinili 741 nehod, chodci 25 a děti 15 nehod. V obcích došlo 518 a mimo obec ke 301 nehodě. Podle druhu vozidel nejvíce nehod zavinili řidiči osobních automobilů, nákladních vozidel a nakonec řidiči autobusů. 79 řidičům  byl odňat řidičský průkaz z toho
ve 42. případech to bylo řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

Hospodaření Místního národního výboru Ledčice v roce 1985

Rozpočet na rok 1985 představoval v příjmech a ve výdajích částku 207 tisíc.     

Část příjmů : Správa národního výboru:
Rozpočet 1000 Kčs plnění 1959 Kčs. Na této kapitole jsou rozpočtovány příjmy za soukromé telefonní hovory občanů.

Místní hospodářství
Rozpočet 5000 Kčs  - plnění 6173 Kčs. Kapitola je rozdělena do dvou skupin a příjem se skládá z nájmu za stodolu užívanou podnikem Dálnice Praha a ve druhé části je rozpočtováno pohřebnictví.

Právo osobního užívání
rozpočet 1000 Kčs  - plnění 2138 Kčs. Částka je rozpočtována na případný prodej pozemku pro stavební účely.

Doprava
Rozpočet 0 Kčs – plnění 80 Kčs, příjem z dražby ovoce.

Školství
Rozpočet 47 tisíc Kčs  - plnění 39128 Kčs, příjem za stravné, tj. za jídlo poskytované ve škol-ní jídelně.

Vlastní příjmy
Daň zemědělská:
rozpočet 14 000 Kčs  - plnění 13751,50 Kčs. Zde je rozpočtován příjem zemědělské daně z pozemků a zemědělské výroby.

Daň z příjmů obyvatelstva
Rozpočet 0 Kčs – plnění 390 Kčs. Zde jsou příjmy za poskytování služeb občany v případě že přiznaný příjem byl vyšší jak 6000 Kčs. Od letošního roku sem bude patřit jednorázový poplatek za povolení těchto příjmů, dále sem patří daň
z prodeje exotického ptactva.

Daň domovní
Rozpočet 21 000 Kčs – plnění 21041 Kčs. Částka se mění podle toho jak je v průběhu upra-vován bytový fond.

Správní poplatky
Rozpočet 2000 Kčs – plnění 1530 Kčs. Příjem je získáván za vydaná stavební povolení, která jsou povolována naší stavební komisí, dále sem patří příjmy za prodej rybářských lístků         a vyměření poplatku z tomboly.

Poplatek ze psů
Rozpočet 5000 Kčs  - plnění 5436 Kčs. Pokuta 300 Kčs byla vyměřena komisí veřejného pořádku

Plánovaná globální dotace
Je dána do rozpočtu z důvodu jeho vyrovnání a činila 111 tisíc.

Doplňkové zdroje
Účelová dotace
Kčs 15000. Tyto prostředky nám byli poskytnuty na nátěry oken základní škole ( materiál a mzdy)

Převody z fondu rezerv a rozvoje
Kčs 37190,40. Tato částka se skládá z těchto položek; pojistné budov 1663 Kčs, nájemné za knihovnu 3042 Kčs, materiál pro sklad civilní obrany 8518,80 Kčs, odměny funkcionářů 8700 Kčs, výbojky veřejného osvětlení 8060 Kčs, apod.

Úroky z bankovních účtů:
činily 201,43 Kčs

Vlastní příjmy celkem
Rozpočet 42 tisíc Kčs – plnění 42 358,50 Kčs

Celkové příjmy
Rozpočet 207 tisíc Kčs -  plnění 254 825,67 Kčs

Část výdajů – Vodní hospodářství:
Rozpočet 0 Kčs – plnění 1791,80 Kčs. Pravidelně každý rok platíme za osazení chlorátorů do studní.

Školství
Rozpočet 146 tisíc Kčs -  plnění 127 129,48 Kčs. Výdaje jsou rozpočtovány a čerpány na pro-voz dětského útulku, základní školy, a školní jídelny. Výdaje dětského útulku činili 4348,20 Kčs a týkali se zaplacení všeobecného materiálu, DKP, prádla, oděvu, knih, časopisů, náklady na spoje apod. Na základní škole bylo zaplaceno 52501,70 Kčs
a to za údržbu a opravy, palivo, DKP, oděvy, knihy, časopisy, elektr. energii, výkony spojů apod. Provoz školní jídelny stál 70279,58 Kčs, a nejvyšší položku činily potraviny 56272,31 Kčs a elektrická energie 9089,97 Kčs. Zbývající prostředky byly vydány na všeobecný materiál, DKP a náklady na spoje.

Kultura
Rozpočet 6 tisíc Kčs – plnění 5471,22 Kčs. Zde bylo čerpání finančních prostředků na zabez-pečení činnosti Sboru pro občanské záležitosti, dále nájemné za knihovnu, a zbývající náklady činila energie a různý materiál.

Správa národního výboru
Rozpočet 20 tisíc Kčs – plnění 33 246,58 Kčs. Čerpání souvisí s provozem národního výboru  a drobnou údržbou jeho zařízení patří sem náklady na cestovné, palivo, DKP, elektrickou energii, všeobecný materiál, odměny funkcionářů, poštovné, telefonní poplatky, známky apod.

Práce a sociální věci
Rozpočet 5000,- - plnění 4834,- z této kapitoly se vyl´plácí příspěvky sociálně potřebným ob-čanům

Místní hospodářství
Rozpočet 30. 000,- - plnění 34 687, 54 ,- rozpočtová částka je určena na provoz veřejného osvětlení, údržbu veřejné skládky, výsadbu zeleně v obci a pohřebnictví

Všeobecná pokladní správa
rozpočet 0,- - plnění 1663,- částka je úhradou pojištění majetku ve správě národního výboru

Neinvestiční akce „Z“
Kčs 24 138,70 – tato částka byla vyčerpána na úpravy kolem rybníka nákup veřejné zeleně určené jednak pro soutěž
a pro výsadbu stromků prvňáčků a dále na opravy v budově školy.

Výdaje celkem
Rozpočet 207 000,- plnění 232 932,32,- provedeme-li bilanci hospodaření místního národního výboru za rok 1985
a porovnáme tedy dosažené příjmy k čerpaným výdajům, můžeme říci, že hospodaření v tomto roce bylo příznivé. Výsledek rozpočtového hospodaření, tzn. přebytek byl ve výši
21 893,35,- , zůstatek na fondu rezerv a rozvoje činil ke konci roku
17 570,80,-. Finanční prostředky na účtech SBČS v Mělníku  k 31.12 1985 byly 39 464,15 Kčs.

Pohyb obyvatel v obci

           V naší obci Ledčice roku 1985 se narodilo 5 dětí, do obce se přistěhovalo 22 občanů, z obce se odstěhovalo 17 občanů a zemřelo 10 občanů, takže k 31.12. 1985 máme 578 obyvatel, tj. jako v roce 1984 

Úmrtí občanů  a pohřby

            Ve středu dne 9. ledna 1985 zemřela po dlouhé nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem, občanka Marie Bubeníčková čp. 154 rozená Jindřichová z Ledčic čp. 112 ve věku 82 let, důchodkyně, členka JZD. Při jejím pohřbu dne 16. ledna ve středu ve 13:00 hodin na místní hřbitov ji doprovodila na 50 občanů.
Králová Božena čp 21
Po dlouhé a těžko nemoci dne 12. ledna 1985 zemřela v domově důchodců ve Vidiny, okres Mělník, občanka Božena Králová ve věku 74 let, důchodkyně, členka JZD. Pohřbu dne 16. ledna 1985 ve 11:45 hodin z katolického kostela
ji doprovodilo na 50 občanů na místní hřbitov.
Králová Růžena čp 115
Po krátké nemoci dne 16. dubna 1985 v nemocnici v Roudnici nad Labem zemřela občanka Růžena Králová rozená Zemanová z Prahy  - Žižkova ve věku 73 let, důchodkyně, členka JZD a spolku Řip. Při pohřbu v sobotu 20. dubna z čp 115 v 11:00 hodin ji doprovodilo na 120 občanů na místní hřbitov.
Brejcha Miloslav čp 116
V pondělí dne 13. května 1985 po dlouhé a těžké nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem zemřel občan Miloslav Brejcha, truhlář, čp. 116 ve věku 58 let, zaměstnanec nár. pod.Kaučuk v Kralupech nad Vltavou. Při jeho pohřbu z čp. 116 ve čtvrtek 16. května 1985 v 11:00 hodin na místní hřbitov ho doprovodili zaměstnanci Kaučuku 15, 5 z Nové Vsi
a přes 100 občanů z Ledčic.
Zeman Václav čp 60
Dne 24. května 1985 zemřel po krátké nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem občan Václav Zeman, řezník čp. 60
ve věku 69 let, důchodce, člen JZD a spolku Řip. Při jeho pohřbu 30. května ve 13:00 hodin z čp 60 ho doprovodili členové spolku Řip a občané na 140 na místní hřbitov
Králová Marie čp 127
V sobotu 8. června 1985 zemřela po krátké nemoci občanka Marie Králová čp 127 rozená Králová z Ledčic čp 165
v Ryjicích – Ústí n/L ve věku 57 let, důchodkyně, zaměstnána v Povltavských tukových závodech v Nelahozevsi, členka spolku Řip v Ledčicích . Při jejím pohřbu dne 13. června ve 14:00 hodin z čp 127 na místní hřbitov ji doprovodilo 25 spoluzaměstnanců z PTZ, 45 příbuzných a 125 občanů, celkem 195 lidí.
Vysoká Božena čp 209
Dne 22. června 1985 zemřela občanka nejstarší naší obce Božena Vysoká čp 209 rozená Von-dráčková z Jeviněvse čp 38 ve věku 88 let po delší nemoci v nemocnici v Roudnici n/L, člen-ka KSČ, JZD a spolku Řip v Ledčicích. Na místní hřbitov ve středu 26. června z čp 209 ji do-provodilo 30 příbuzných a 95 občanů.
Křtěn Jan čp 58
V pátek dne 2. srpna 1985 zemřel nejstarší naší obce Jan Křtěn čp 58 po krátké nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem ve věku 83 let. Mistr kolářský, důchodce, člen JZD. Po-hřeb ve středu 7. srpna z čp 58 ho doprovodilo 20 příbuzných a na 50 občanů na místní hřbitov v Ledčicích.
Volek Vladimír čp 110
Dne 18. září 1985 zemřel po delší nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem občan Vladimír Volek čp. 110 ve věku 80 let, rodák z Rovného pod Řípem, člen spolku Řip v Ledčicích, truh-lář, důchodce. Pohřeb 25. září ve 14:00 hodin z čp 110 ho doprovodilo 15 příbuzných a na 60 občanů na místní hřbitov.
Jiránková Anna čp 120
Dne 24. listopadu 1985 po krátké nemoci zemřela v domově důchodců ve Vidimy, okres Měl-ník občanka Anna Jiránková čp 120 ve věku 80 let, členka JZD. Při pohřbu v pátek 29. listopadu ve 14:00 hodin z katolického kostela ji doprovodila na místní hřbitov na 50 občanů a příbuzných.
Mužík Jan
Bývalý občan naší obce čp 133, zemřel dne 21. září 1985 ve věku 86 let v Doksech , okres Česká Lípa. Bývalý sběrač mléka a velký chovatel poštovních holubů, který získal mnoho velkých vítězných cen ze závodů v ČSR i v zahraničí.

Hodnocení roku

              Tento rok 1985 byl 40. výročím osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou a zároveň koncem sedmé pětiletky. Hospodaření našeho místního národního výboru bylo v letošním roce příznivé, což je podrobněji zapsáno
v kronice. V budování a zkrášlování obce se též mnoho udělalo, upraveny byly zbylé plochy v obci, posečena tráva z nich a z příkopů, přibylo okras-ných stromků a keřů, kterých máme v obci na 400. Kulturní činnost organizací Národní fronty, které pořádají plesy, zábavy, přednášky, zájezdy, výstavy a různé akce pro děti a občany byla velká. Též bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin, při národní směně, v zemědělství a v závazcích organizací v Národní frontě. Na tomto výsledku se podílí Místní národní výbor, poslanci Místního národního výboru, organizace národní fronty a celá řada spoluobčanů.

Zapsal: Jansa Václav

Schváleno radou MNV
17.4.1986