Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1986

1986

Ustavující plenární zasedání

               Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo 20. června 1986 za účasti 21 poslanců a 90 občanů, jeden poslanec ONV a delegovaný zástupce ONV s. Judr. Černí. Ustavující plenární zasedání MNV zahájil a řídil nejstarší poslanec MNV s. Došek Vlastimil. Po přivítání všech přítomných a hostů prohlásil jednání
za usnášeníschopné a právoplatné rozhodovat, neboť je přítomna nadpoloviční většina poslanců MNV. Ustavujícímu zasedání předložil návrh na složení mandátové komise, která má za úkol podle paragrafu 48 zákona č. 54/ 1971 Sbírky, o volbách do národních výborů, provést ověření platnosti voleb do národního výboru. Byla zvolena mandátová komise
ve složení: s. Petráš, předseda, s. Králová a s. Hýbl, členové komise.
               Po krátkém přerušení jednání předal s. Došek slovo předsedovi mandátové komise s. Petrášovi, který přednesl zprávu o výsledku voleb do Místního národního výboru a konstatoval, že všech 22 poslanců bylo zvoleno 98,73 % odevzdaných hlasů. Zpráva mandátové komise byla všemi poslanci schválena. Předsedající s. Došek sdělil plenárnímu zasedání, že podle článku 88 Ústavy ČSSR poslanci na své první schůzi, které se zúčastní, skládají Ústavou předepsaný slib. Po přečtení slibu přistoupili všichni poslanci MNV a složili slib do rukou předsedajícího
a zároveň odevzdali podepsaný slib.
               Než bylo přistoupeno k volbě předsedy Místního národního výboru, požádala o slovo členka výboru vesnické organizace KSČ s. Jansová Miluše, která jménem VO KSČ blahopřála poslancům k jejich zvolení a zároveň jménem organizace Komunistické strany československé předložila návrh na zvolení nového předsedy Místního národního výboru poté dal předsedající hlasovat o návrh stranické organizace. Do funkce předsedy Místního národního výboru byl jednomyslně zvolen s. Josef Urban. Předsedající s. Došek předává nově zvolenému předsedovi MNV závěsný státní znak a skládá do jeho rukou slib poslance MNV a zároveň jej ubezpečuje jménem všech poslanců tím, že jej budou
 v jeho odpovědné práci podporovat. S. Urban děkuje za důvěru, která mu byla udělena zvolením do odpovědné funkce předsedy MNV a přistupuje ke zvolení dalších funkcionářů MNV, místopředsedkyně, tajemníka MNV, sedmičlennou radu a 4 stálé komise Místního národního výboru. Místopředsedkyní MNV byla zvolena s. Procházková Bohumila a tajemník MNV s. Budka Josef.

Členové rady MNV:
s. Urban Josef, Procházková Bohumila, Budka Josef, Rous František, Ing. Srba Václav, Sypecká Alena a Vrána Peter

Finanční komise:
Předseda, Rous František, tajemník, Bušil František.
Členové: Hrnčířová Vlasta, Králová Drahomíra, Zeman Václav, Michovská Jiřina a Poláková Marta.

Komise pro ochranu veřejného pořádku
Předseda Vrána Peter, tajemník Jarůšek Rostislav
Členové: Došek Vlastimil, Petrák Josef, Ing. Volf Jan, Mládek Ladislav a Šmidtmajer Václav

Komise výstavby místního hospodářství a obchodu
Předseda Ing. Srba Václav, tajemník Kaňka Jaroslav
Členové: Bušil Jiří, Mrzena Karel, Kříček Jiří, Rubín Vladislav a Sirový Vladimír.

Komise školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví
předsedkyně Sypecká Alena, tajemník Petráš Jiří
Členové: Hýbl Václav, Jansová Jana, Vejmoláková Bohumila, Kratochvíl Antonín a Uher Josef ml.

Ustavující plenární zasedání

             Po provedených volbách požádala místopředsedkyně s. Procházková s. Urbana aby přednesl vstupní projev. Obsahem projevu bylo jak bude plněn nový volební program Národní fronty, který je základním kamenem v činnosti MNV pro příští období. V úvodu diskuse zhodnotila s. Procházková činnost odstupujících poslanců MNV, kteří dlouhá léta působili v orgánech MNV. Jsou to Bušilová Růžena,. Stehlík Antonín a Nešporová Bohumila a požádala předsedu MNV s. Urbana a zástupce ONV s. Černíka aby odstupujícím předal děkovné listy za jejich dosavadní činnost v orgánech MNV. Na závěr diskuse vystupuje s. Judr. Černík, který zhodnocuje dosavadní činnost MNV a sděluje, že příští úkoly budou o mnoho těžší a náročnější  a vyslovuje přesvědčení že činnost nového MNV bude stejně odpovědná jako byla činnost dosavadního MNV. S. Procházková předává slovo předsedovi MNV s. Urbanovi aby provedl závěr ustavujícího zasedání, které bylo zakončeno Internacionálou.

2. plenární zasedání MNV v Ledčicích

               Konané 22. srpna 1986 v 19:30 hodina na Vinohradech za účasti 18 poslanců a 47 občanů. Toto plenární zasedání zahájil a řídil předseda komise pro obchod MH a výstavbu s. Ing. Srba. Zprávu o činnosti rady MNV
od 1. plenárního zasedání přednesl tajemník MNV s. Budka, který podrobněji zhodnotil činnost rady, včetně projednávaných usnesení pléna a rady ONV a vyřízení připomínek občanů z posledního pléna. Zprávu o hodnocení finančního hospodaření za 1. pololetí roku podal předseda finanční komise s. Rous. Zdůraznil, že finanční rozpočet je plněn dle plánu. V diskusi vystoupilo 15 občanů: s. Sirový, závadnost vody, s. Bartoš, vy-puštění močůvky nad zdrojem vlastní studny a s. Petráš nepořádek kolem vodního vrtu za strany JZD. Tyto připomínky byly zodpovězeny na místě. pro další jednání v radě MNV byly přijaty následující připomínky: 1) zajistit prodej výsekového masa ve zdejší prodejně Jednoty, 2) zabývat se podrobněji chováním mládeže na veřejnosti, 3) opravit místní rozhlas za kostelem a u pošty,
4) zařídit odstranění závady na střeše v čp 14, 5) projednat s energetickými zá-vody opravy trafostanic, velmi často vypadávají jističe. Závěr plenárního zasedání provedl s. Ing. Srba a poděkoval za účast a informoval přítomné, že příští zasedání spolu s národní frontou se uskuteční 17. 10. 1986

Veřejná schůze – 3. plenární zasedání

           Národní fronta spojená s 3. plenárním zasedáním MNV, konané 17. 10. 1986 za účasti 27. poslanců, 50 občanů, z toho do 35 let 30, 2 hosté. S. Petráš, poslanec ONV a Dr. Černík, vedoucí  v. v. ONV. Veřejnou schůzi zahájil a řídil předseda Národní fronty s. Karel Mrzena. Zprávu o ochraně životního prostředí v obci a návrh obecně závazného nařízení, předložil tajemník MNV s. Budka. Vyhodnocení 7. ročníku „Za rozkvetlé Ledčice“ provedl předseda hodnotící komise s. Ing. Srba a zároveň předal vítězným rodinám věcné dary, okrasné keře. V závěru pak konstatoval, že bude
zapotřebí vymyslet jinou přitažlivější formu soutěže, takže se mohl každý přesvědčit  jak se naše obec mění k lepšímu.
V diskusi vystoupily 4 občané. Diskusní příspěvky se převážně týkali životního prostředí, podzimní národní směny
a zásobování. Většina příspěvků byla vysvětlena na místě. Zásobování masem bude zodpovězeno na 4. plenárním zasedání. Vedení Jednoty spolu s odborem obchodu nedodrželi slib, že se u nás bude prodávat výsekové maso
ve stálé prodejně. Zatím se toto dováží pojízdnou prodejnou, ale až v pátek, což je poměrně nevyhovující,i když kvalita masa je dobrá. Závěr schůze provedl  s. Ing. Srba, který předložil návrh usnesení, které bylo přijato 100% hlasy přítomných poslanců. Schůze skončena ve 20 :00 hodin.

4. plenární zasedání

            Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo 12. prosince 1986 od 18:00 hodin na Vinohradech za účasti 24 poslanců a 38 občanů. Zasedání řídila místopředsedkyně MNV  s. Procházková. Zprávu o činnosti rady MNV za uplynulé období podal tajemník MNV s. Budka. Vyhodnocení závazků za rok 1986 a návrh závazku na rok 1987, který bude doplněn o písemné dohody jednotlivých organizací a JZD, předložil s. Ing. Srba. Návrh obecně závazného nařízení, který byl schválen všemi komisemi MNV a odborem ONV, předložil ke schválení s. Vrána, předseda komise ochrany veřejného pořádku. Platnost vyhlášky nabývá platnosti dne 1.1. 1987. V diskusi vystoupili 4 poslanci a 2 občané. Dotaz ohledně závadnosti vody v čp 8 byl zodpovězen. Ostatní připomínky se týkaly úprav veřejného prostranství, hlavně
u nových bytovek JZD, úklidu materiálu po melioračních prací, úprava cesty za stodolami na skalku, na skládku, která
je zničena. Veškeré připomínky budou projednány v JZD a odpověď podána na příštím plenárním zasedání. S přáním všeho nejlepšího do dalších let popřála všem s. Procházková a schůzi končí.

Veřejná schůze ZO KSČ, a 5. plenární zasedání

             Spojena s plenárním zasedáním MNV Ledčice konané 27.2. 1987 v 19:30 hodin. Schůzi zahájila a řídila
s. Procházková. s. Jansová Miluše přednesla velmi obsáhlou hodnotící zprávu základní organizace KSČ. Poděkovala všem poslancům a občanům, kteří se svým úsilím podíleli na tvorbě životního prostředí obce a vyslovila přesvědčení,
že elán a chuť pracovat vydrží všem občanům i nadále. Zprávu za období uplynulé o činnosti rady od 4. pléna předložil tajemník MNV s. Budka. Zprávu o finančním vypořádání za rok 1986, jakož i návrh finančního rozpočtu na rok 1987 předložil předseda finanční komise s. Rous. V diskusi vystoupili dva poslanci a dva občané. Diskusní příspěvky
se týkaly: 1) zničení silnice v prostoru skalka, včetně okrasných záhonů vozidly A. CH. P., kteří odváželi kompost. 2) zajištění pevných odpadků pomocí Kuka – vozů. 3) oprava rozhlasu v prostoru za kostelem. 4) Umístění 1. světelného bodu u nových bytů JZD. Veškeré připomínky budou zodpovězeny na příštím plenárním zasedání. Účast na schůzi
a plenárním zasedání bylo 2. poslanců a 40 občanů.

Hospodaření M.N.V. Ledčice       Rozpočet 1986           Plnění v Kčs
Příjmy z činností N.V.                         v tis.kčs.           
Správa národního výkazu                          2                              1.750   
Místní hospodářství                                   5                               3.245
Zřízení práva osob.užívání                        0                               3.204
Školství                                                      40                             43.947
Celkem                                                      47                             52.148
Vlastní příjmy:
Daň zemědělská                                     14                             16.467
Daň z příjmů obyvatelstva                        0                                   595
Daň domovní                                            21                             21.337
Správní poplatky                                         2                               1.260
Poplatek ze psů                                          5                               4.995
Celkem                                                       42                            44.654

Plánovaná globální dotace                     96                            96.000
               
Doplňkové zdroje:
Účelová dotace                                           0                           106.900,00
Převody z FRR                                             0                             27.041,00
Poplatky fakultativní povahy                      0                                   350,00
Úroky z bank.účtů                                       0                                      72,50
Ostatní příjmy                                              0                                7.949,00
Celkem                                                         0                           142.312,50
Příjmy celkem                                         185                           335.114,50

Hospodaření MNV. Za rok 1986     Rozpočet v tis.Kčs.      Plnění v Kč
Výdaje:
Vodní hospodářství                                    0                               1.721,40
Místní komunikace                                     0                             99.073,00
Školství                                                     111                           115.573,47
Kultura                                                          6                                4.108,00
Správa Nar. výboru                                    23                             44.356,62
Práce a sociální věci                                  5                                4.971,00
Místní hospodářství                                  40                             35.575,70
Všeobecná pokladní správa                     0                                   265,00
Neinvestiční akce,,Z“                                  0                             13.478,00
Výdaje celkem                                         185                           319.122,19

Celkový příjmy                                         185                           335.114,50
Celkový výdaje                                         185                           319.122,19
Přebytek hospodaření                                0                              15.992,31
Zůstatek FRR                                               0                              12.493,93 

Finanční prostředky
na účtech SBĚS.                                          0                              28.486,24

Kulturní činnost v obci:

Krakonošova tržnice:
              Zahrádkáři v naší obci uspořádali pro své členy a příznivce v sobotu 12.července zájezd autobusem ČSAD
na prodejní výstavu,,Krakonošova tržnice“pořádanou Českým svazem chovatelů- Roztoky u Jilemnice a tropickým zahradnictvím JZD Roztoky-Kruh v areálu JZD a přilehlých sklenících.Kromě expozice králíků,holubů,vodní a hrabavé drůbeže,koz,ovcí a exotické ptactvo.Hezkým doplňkem byl i prodej tropických rostlin,jehličnanů a skalniček.Odpoledne bylo navštíveno Podkrkonošské muzeum v Nové Pace,Rovensko pod Troskami a chata na Kozákově. Zájezd dobře organizoval př.Král předs. organizace a př.Hrnčířová Vlasta.

Pouťová taneční zábava
              O pouti 23.srpna 1986, kterou pořádal též Český svaz zahrádkářů v naší obci od 20.00 hoď.na sále ,,Vinohrady“ při hudbě Jana Mazourka ze Straškova.Účast byla velká.Pouť se konala bez houpaček,kolotoče ani střelnice, jen dva prodejní stánky s hračkami.

Výstava ovoce,zeleniny a květin
              Uspořádali místní zahrádkáři dne 11 a 12.října 1986 na sále,,Vinohrady“.Bylo vystaveno na 80 exponátů ovoce,35 zeleniny,16 pokojových květin a 15 aranžovaných.Na této výstavě se podílelo 14 členů organizace a 4 nečleni. Výstava byla pěkně uspořádána a aranžována za což patří dík ženám členkám organizace za přípravu, dále jak příteli Královi, předs. org. a jednateli př.Doškovi za jejich obětavou práci.Výpěstky dobře ohodnotil přítel Krčmář z Nelahozevse. Škoda, že byla malá účast občanů i členů zahrádkářů.

Výstava chovatelů
              Český svaz chovatelů v Ledčicích uspořádal dne 27-28.září 1986 výstavu králíků, holu-bů,slepic, kachen
a exotického ptactva, ve dvoře Místního národního výboru v čp.8. Výstava byla hojně navštívena.

Liberecké výstavní trhy
              Jednotné zemědělské družstvo ,,Budoucnost“ v Nové Vsi uspořádalo pro své členy, důchodce i brigádníky autobusový zájezd na Liberecké výstavní trhy. Po prohlídce a nákupech se účastníci vraceli spokojení domů. Zájezd dobře organizovala a vedla s.Srbová, kulturní pracovnic JZD.

Výstava zemědělských strojů
             V Černém lese u Benešova dne 3.července 1986 uspořádalo JZD Nová Ves, zájezd pro traktoristy a členy družstva na tuto výstavu, kde byl vystaven traktor ŠT 180 na kterém byl zlepšovací návrh na setí strniskových směšek, jehož autorem je traktorista- opravář Michovský Ladislav ml. spolu mechanisátorem s. Antonínem Melicharem. Ocenění za tento zlepšovací návrh byla křišťálová váza.

Myslivecký ples
              Uspořádalo v sobotu 4.ledna 1986 od 20.00 hodin, myslivecké sdružení Lověna na sále Vinohradech při hudbě Jana Mazourka, za velké účasti.

Ples S.S.M
              Socialistický svaz mládeže při JZD-Nová Ves,pořádal mládežnický ples v Ledčicích na Vinohradech 15.února
od 20.00 hodin, na kterém hrála hudba ,,Neutron“ .Vstupné 20Kčs. Svoz i rozvoz družstevním autobusem ze všech středisek JZD. Účast na plese velká.

62.ples
             Spolek ,,Říp“ v Ledčicích pořádal v pátek 24.ledna od 20.00 h 62 společenský ples na Vinohradech,
za vstupného 20 Kč, při hudbě Osvětové besedy Mšeno, za řízení J.Maláka. Účast na plese dobrá.

Posvícení
             Spolek ,,Říp“ o posvícení pořádal posvícenskou taneční zábavu v sobotu 29.listopadu od 20.00 h,
na Vinohradech kde tanci i poslechu za velké účasti hrála hudba Jana Mazourka ze Straškova.

Pohárový turnaj
             Za Pavla Jindřicha uspořádal fotbalový klub, Tělovýchovná Jednota Sokol Ledčice dne 28.a 29.června 1986
od 15.00 hodin na hřišti na ,,Cikánce“ pohárový turnaj, za účasti mužstev Sokola Sazená, Jeviněves, Ctiněves a Ledčice. Jako první zvítězilo mužstvo Jeviněves, druhé Lednice, třetí Sazená a čtvrtá Ctiněves. Účast v sobotu 130 osob, z toho 76 platících a v neděli 150 osob, z toho 90 platících. Nechybělo ani občerstvení na hřišti, jako točené pivo, limo, káva 
a uzeniny přímo z udírny. Počasí přálo, bylo slunečno při teplotě 25 stupňů.

Dětský karneval
             Který se konal v neděli 23.února 1986 od 14.00 h. na Vinohradech při hudbě s.Václava Krále z Ledčic.V maskách i bez masek se pobavilo na sto dětí. Pořádaly Český svaz žen a Český červený kříž.

Maškarní ples
             Který byl pořádán Českým Svazem žen a Českým červeným křížem v sobotu 22.února 1986 od 20.00 h.
na Vinohradech, při hudbě tanečního orchestru ,,Negativ“ za řízení s.Pokorného. Zúčastněno jen 20 masek, účast dobrá.

1. máj
            Svátek pracujících se pro naši obec konal v zámeckém parku ve Veltrusech. Odjezd 2 autobusy JZ-Nová Ves byl od Místního národního výboru.

M.D.Ž.
             Oslavu mezinárodního dne žen v naší obci pořádali Český svaz žen a Český červený kříž dne 8. března 1986
od 18.hodin  na Vinohradech s pohoštěním a hudbou. Kulturní vložka školních dětí a S.S.Mládeže.

Řipská pouť
             Na památné hoře Říp,se konala dne 26. a 27.dubna za velké účasti návštěvníků, hlavně v neděli 27.dubna
za pěkného pačasí

Dětský den
           Který se měl konat 1.června,se pro špatné počasí nekonal a uspořádal se až 22.června, v neděli na dětském hřišti před školou od 14.00 hodin. Soutěže, závody a různé hry školních dětí, kterých bylo na 40. K poslechu vyhrávala čtyřčlenná hudba Vaška Krále z  Ledčic za pěkného počasí. Nechybělo ani občerstvení, škoda, že byla malá účast,
jen na 30 občanů. Pořádal Červený kříž a Svaz žen.

41. výročí osvobození
           Se konal v naší obci v podvečer  průvod od M.N.V. k pomníku padlých z 1.světové války a na místní hřbitov ke hrobu ruských vojáků, kde byly položeny věnce a projev. Průvodu se zúčastnila základní škola a na 40 občanů za špatného počasí.

69. Výročí V.Ř.S.R.
           Na počest 69 výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konal průvod k pomníku padlých z 1.světové války
a odtud na místní hřbitov ke hrobu sovětských vojáků s položením věnců. Žáci základní školy, přinesli básně a proslov s.Procházková, místopředsedkyně M.N.V. Účast:škola, mládež a na 40 občanů.

Mikulášská zábava
           Myslivecké sdružení ,,Lověna“ konalo v sobotu 6.prosince hon na zajíce, kde bylo střeleno 220 kusů. Večer
se pak konala na Vinohradech od 20.00 hodin Mikulášská taneční zábava při hudbě ,,Album 85“ za velké návštěvy.


Stavby v obci

Rodinný domek p.Josefa Petráka postaven na Ladech a obydlen čp. 123.

Bytovky JZD
           Třetí bytovka, na místě po bývalém Husákovi statku, byla v tomto 86 roce dostavěna a obydlena s novými družstevníky čp.46.

Požární nádrž JZD
           Postavena v objektu JZD v našem středisku Ledčice.

Seník v JZD
          V Ledčicích dostavěn a skladuje se již seno.

Demolice stodoly JZD
           Bývalé Plickovic čp.190, za hřbitovem, byla zbourána 21.dubna 86 a druhý den odvezena nákladními auty JZD
do pískovny.

 

Stromky prvňáčků

           Také v letošním roce 1986 byly zasazeny stromky prvňáčků, u rybníka za prodejnou v pořadí od silnice směrem
na skalku druhá řada:první Malíková Michaela, 2.Kvěch Miroslav, 3. Schořová Petra, 4. Svobodová Kateřina,5. Uhrová Zděnka, 6.Emerová Hana, celkem šest. Cílem této akce je nadále zkvalitňovat veřejnou zeleň v obci a v souvislosti s tím vést děti k tomu, aby si vážily přírody.

Chřipkové onemocnění

           Vzhledem k šíření epidemie chřipky se dne 23.ledna 1986 z nařízení Okresního národního výboru v Mělníku,
se zakazují návštěvy v nemocnicích a domovech důchodců až do odvolání v celém okrese Mělník.

Očkování 

Očkovní králíků
             Proti myzematóze v naší obci provedli členové Českého svazu chovatelů z Ledčic, kdy bylo očkováno na 1800 kusů.

Očkování prasat
           Proti července, bylo provedeno v naší obci 20.června pracovníkem Veterinárního zařízení v Mělníku za poplatek 

11 Kčs za kus.

Očkování psů
            Proti vzteklině týž den bez poplatku.;

Základní škola

             Školní rok 1986-87 začal 1.září 1986 v pondělí a škola zůstává dvoutřídní. První třída-1. a 2.  ročník vyučuje učitelka s.Šimonová, druhá třída- 3. a 4. ročník s. Čížková, řed.školy
Stavy žáků    do 1 ročníku chodí  7 žáků
                       do 2 ročníku chodí 14 žáků
                       do 3 ročníku chodí 10 žáků
                       do 4 ročníku chodí 12 žáků
                       Celkem                    43 žáků

Školní družina
             V tomto roce zapsáno 30 žáků, vychovatelkou je s.Kratochvílová Jaroslava z Ledčic čp.198.

Dětský útulek
             Do kterého chodí 22 dětí, vychovává s.Jansová Jana a s.Hrnčířová Vlasta, obě z Ledčic.

Školní kuchyně
             Kuchařkou zůstává s.Sirová Jiřina a pomocnicí soudr.Bubeníčková Jaroslava.

Nová školnice
           Po zemřelé s.Vlastě Kovářové z Ledčic čp.171.pracuje od 1.srpna 1986 nová školnice s.Gizela Ponertová
z Ledčic.

100 let školy
            Sté výročí základní školy v naší obci, která byla postavena v roce 1886 se dne 27.září 1986 konala oslava.
Ve 14.00 hodin přivítala ředitelka školy s.Čížková rodiče, dětí, přítomné občany, předsedu M.N.V. s.Urbana, s.Okresní školní inspektorku, s.Petráše, školskou komisi a bývalé učitelé.S.Tomanovou,s.Mokrou, s.Petříčkovou a s.Karla Velinského.Po projevu předsedy M.N.V. s. Urbana, byl kulturní program dětí, pionýrů a Soc.svazu mládeže. Po programu byla krátká beseda s bývalými učiteli. V tělocvičně byla výstavka prací žáků školy. Vystaveny byly též školní kronika, obecní kronika a kronika sboru pro občanské záležitosti, do kterých mohl každý účastník nahlédnout a přečíst. Celkem bylo na slavnosti 130 osob.

Přehled počasí v roce 1986

Leden
Na nový rok leží 6-7 cm sněhu,desátého noční mráz 15 až 17 st.denní 8-9 st,připadlo  3 cm sněhu, který mokrá a taje, od půli měsíce mrazy poklesly v noci na mínus 6 až 4 st. přes den 3 až 4 st.tepla až do konce měsíce,časté sněhové přeháňky s deštěm, osmnáctého 13-14 cm sněhu který při teplotě +5 až + 6st.roztál. Devatenáctého v noci silný vítr,
až vichřice.
Únor
V únoru počasí proměnlivé,přeháňky sněhové i deštivé, teploty do půli února noční mí-nus 10 až 12 st., denní + 4
až 5st.Dvacátého leží 18cm sněhu, který do 25.února roztál. Od dvacátého stouply mrazy v noci na mínus 16 až 19 st.
až do 28.února.
Březen
Noční mrazy v prvních dnech již klesly na -5-6 st. a denní na + 2-3st.tepla. Ještě druhého března napadlo 4 cm sněhu, který za dva dny roztál. Ostatní dny občas dešťové přeháňky nebo mrholení.
Duben
Na apríla silný západní vítr, teploty do půli měsíce ještě noční mínus 3-4st.denní + 12-15stupňů. Jedenáctého dubna ráno 1 cm sněhu, který přes den zmizel. Denní teploty od půli měsíce stouply na + 17-19 stupňů. Nejvyšší teplota byla 24.dubna a to 24 st.
Květen
Na prvního máje byla teplota + 18 až 20 st.a slunečný den. 7.května a 28 -2x bouře s deštěm, 15. a 21.května bouře
s lijákem, denní teploty stouply na 2 až 25 stupňů.
Zmrzlí muži dne 12.Pankráce-denní teploty 20 až 21 st., dne 13.na Serváce a dne 14.Bonifáce 19 až 22 st.bouře
s přeháňkou, později déšť.
Červen
Měsíc červen, celkem suchý,t eploty v noci kolem 8 až 11 st.střídavě a denní 20 až 26 stupňů. Bylo 23 slunečných dnů, čtyři dny dešťové přeháňky a 2 bouře. Dne 19.června večerní bouře ve 20.05 hodin s lijákem a menší kroupy, které neuškodily.
Červenec
V tomto měsíci velké teploty, noční 11 až 16 st., denní dosahovaly 23 až 33 stup-ňů. Bylo 20 dnů slunečných, 8 dní přeháňky nebo déšť, 3 x bouře s deštěm a 9.července v 17.00 h. bouře s velkým deštěm kdy spadlo 17 mm srážek.
Srpen
V srpnu ještě velké teploty, až tropická vedra, neboť do půli měsíce dosahovaly v noci od 15 do 17 st. střídavě a denní 28 až 30 st. Čtvrtého srpna bylo tropické vedro kdy denní teplota dosáhla 32 až 33 stupňů ve stínu. Celkem 11 bouří, déšť nebo přeháňky.
Září
V září ještě noční teploty střídavě okolo 10st.a denní 16 až 20 st. Ještě 9 dní deštivých, 5 dnů ráno již mlhy, střídavě oblačno nebo slunečno.
Říjen
Střídavé počasí, denní teplota od 14 do 17 stupňů,ráno často mlhy, přes den sluneč-no.6dnů přeháňky, pátého
a sedmnáctého října přízemní mráz.
Listopad
Počasí v listopadu poměrně dobré, denní teploty střídavé 8 až 10 st.po patnáctém poklesly na 0 až mínus 2 st. Časté mlhy a mrazíky.
Prosinec
V tomto měsíci počasí spíše aprílové, než zimní. Až do 13.prosince v noci 0 až mínus 3 st. a ve dne 3 až 8 st.tepla.14.prosince první sníh poprašek jen a 16.prosince ráno 2 cm sněhu, který přes den roztál, pak bylo 5 dní deštivých se sněžením, 21.prosince sněžilo a napadlo 4 cm sněhu a 26.prosince připadlo 1 cm sněhu, tak že Vánoce byly bílé až do 29.prosince, kdy sníh roztál, neboť denní teploty byly po celé Vánoce od 0 do 5 stupňů tepla.

Soutěž o nejlépe upravenou obec

           V okresu Mělník v roce 1986 udělily rada Okresního národního výboru a představenstvo Okresního výboru Národní fronty čestné uznání MNV a MV.NF Ledčice za výsledky v soutěži.

Vyznamenání

           Ocenění za práci,z rukou ocenění vedoucího tajemníka Okresního výboru KSČ.M.Beránka převzal státní vyznamenání medailí,,Za obětavou práci pro socialismus“s.Vlastimil Došek, taj.M.N.V. Ledčie, terý v srpnu odchází na zasloužený odpočinek.

Promoce

           S.Zuzana Vránová z Ledčic čp.135 ukončila studium na strojní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze a byla dne 25.září 1986 ve Smetanově síni Okresního domu promována strojní inženýrkou.

Nová desetikoruna

            Federální ministerstvo financí a Státní banka československá dne 1.července 1986 uvádí do oběhu novou 10 Kč bankovku s datem 1986. Bankovka má šířku 67mm a délku 132 mm, text bankovky je slovenský. současné 10 Kč bankovky s datem 1960 zůstávají nadále v platnosti.

Nejstarší občanka

             Naší obce je Marie Králová čp.174., která se dne 18.9. 1986 dožila 89 let.

Nejstarší občan

            Naší obce je Antonín Král čp.115.t.č. v domově důchodců na Řepně, okre Mělník, který se dne 1.5.1986 dožil 82 let.

Narození dětí

            V roce 1986 se narodilo celkem 5 dětí. Kovářová Gabriela, Mikulčíková Lucie, Klement Luboš, Kořínek Lukáš
a Valenta Dalibor.

Úmrtí a pohřby občanů v roce 1986

Jaroslav Postránecký čp.137.zemřel 3.března, po krátké nemoci v domově důchodců v Novém Strašecí, rodák z Pesan u Kralup n/vlt. Ve stáří 78 let. Člen JZD-důchodce, člen zahrádkářů v Ledčicích. Pohřeb v pátek 7.března, ve 14.00 hodin z čp.137 na místní hřbitov za velké účasti občanů.
Vlasta Kovářová čp.171.zemřela náhle 3.března, rozená Došková z Ledčic čp.176 ve věku 56 let. Školnice v základní škole v Ledčicích, členka Českého svazu žen. Rozloučení v úterý 11.března v 16.00 hodin v Pražském krematoriu
v Motole, za účasti 120 občanů a příbuzných.
Bohuslav Došek čp.180.zemřel po krátké nemoci 17.dubna ve stáří 79 let. Člen JZD-důchodce, člen spolku ,,Říp“
v Ledčicích. Pohřeb ve středu 23.dubna z čp.180  ve 14.00 hodin na místní hřbitov za účasti na 100 občanů a příbuzných.
Pavel Jindřich čp.201.zemřel po krátké nemoci 19.června v nedožitých 72 let. Rodák z Budihostic čp.16. u Velvar. Číšník, řidič v ČSAD v Kralupech n/vlt., důchodce, člen TJ. Sokol v Ledčicích. Pohřeb ve středu 25.června ve 14.00 hodin z čp.201. na místní za účasti příbuzných a na 90 občanů a 10 z okolí.
Sidonie Bušilová čp.211. Zemřela po krátké nemoci 4.září ve věku 77 let, rozená Bohancová, Mikušovce, okres Pov.Bystrica (Slovensko), členka JZD-důchodkyně. Pohřeb - ve středu 10.září z čp.211 ve 14.00 hodin na místní hřbitov za účasti na 80 občanů a příbuzných.
Antonín Miller čp.93.zemřel 28.září 1986 po delší nemoci ve stáří 82 let. Bývalý zemědělec 10 ha, člen JZD-důchodce, člen spolku ,,Říp“. Pohřeb ve čtvrtek 2.října z čp.93 ve 13.00 hodin na místní hřbitov za účasti 35 příbuzných a 65 občanů.
František Kovář čp.171.zemřel dne 10.prosince, po dlouhé a těžké nemoci ve věku 58 let. Invalidní důchodce, člen KSČ, člen zahrádkářů a člen mysliveckého sdružení. Rozloučení ve středu 17.prosince ve 13.30 hodin v krematoriu
v Praze-Motole za účasti 25 příbuzných a na 60 občanů.
Růžena Procházková čp.34.zemřela 26.prosince po krátké nemoci ve věku 82 let. Členka JZD-důchodkyně a členka spolku ,,Říp“ v Ledčicích. Pohřeb v úterý 30.prosince z čp.34, ve 14.30 hodin na místní hřbitov za účasti 15 příbuzných a na 50 občanů.
Miroslav Pechar evang.farář- zemřel dne 30.září náhle, bývalý občan naší obce, farář Českobratrského evangelického sboru v Litoměřicích ve věku 61 let, který v naší obci působil na evangelické faře více jak 10 let. Rozloučení dne 7.října
v 10.00 hodin v evangelickém chrámu v Ledčicích za účasti 20 farářů, 60 lidí z Litoměřic, 60 z okolních obcí a 30 občanů z Ledčic, celkem 170 lidí.               
                                                           Čest jejich památce

Dopravní nehody

            V roce 1986 na silnicích v okresu Mělník došlo k 749 dopravním nehodám, při kterých zahynulo 22 osob, těžce zraněno bylo 49, lehce zraněno 210 osob. Škody způsobené představují částku přes tři a půl milionů korun. Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel, kteří zavinili 650 nehod, děti jako chodci 10, děti jako cyklisté zavinili 8 dopravních nehod. Chodci zavinili 28 nehod. Převážný počet nehod byl v obcích. Mělničtí řidiči zavinili 285 dopravních nehod, při kterých zemřelo 12 lidí. Ve 28 případech figuroval při nehodách alkohol. Zvláštní a velice tragickou kapitolou
v okrese jsou dopravní nehody na železničních přejezdech, kdy došlo v tomto roce k 30 dopravním nehodám, což je o 12 více než v roce 1985. DI-VB Mělník

Hodnocení roku 1986

             Rok 1986 byl čtyřicátým prvním výročím osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Začala osmá pětiletka,
což v míru můžeme pokračovat v budování a zkrášlování naší obce Ledčic. Také v tomto roce se mnoho  udělalo. Byly odpracovány hodiny v zemědělství, brigádnické hodiny při národní směně a různých pracích, na kterých se podílí Místní národní výbor, poslanci MNV, organizace Národní fronty a celá řada spoluobčanů. O kulturní činnost v obci se podílí organizace sdružené v Národní frontě, které uspořádaly různé přednášky, plesy, výstavy, taneční zábavy, zájezdy.
O některých je napsáno v kronice podrobněji. Stále postrádáme v naší obci různé služby obyvatelstva, zvláště pro starší občany. Nemáme v obci kováře, holiče a různé opraváře. Dále je problém s pitnou vodou, neboť je ve všech studních závadná. Plánováno je postavení domu služeb v obci a zavedení vodovodu.

Zapsal: Jansa Václav   
                  Kronikář

Schváleno radou MNV
Dne 14.5.1987