Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1987

1987

 

Činost MNV.

Veř.schůze a plenár.zasedání-6.plenární zasedání
             Místního národního výboru Lednice,které se konalo 26.6.1987 v hostinci na Vinohradech od 19.00 hodin,
za přítomnosti 14 poslanců,6 aktivistů a 41 občanů,omluveno bylo 6 poslanců,neomluven 1 poslanec.Přítomen tajemník ONV soudruh Martinovský.Toto plenární zasedání zahájila a řídila soudružka Procházková,která přivítala přítomné.
             Zprávu o činnosti rady od posledního pléna přednesl tajemník MNV, s.Budka.Funkci po zemřelém předsedovi MNV, s.Urbanovi zatím vykonává místopředsedkyně MNV, s.Procházková,ovšem jen dočasně a sice do doby než bude zvolen předseda MNV jiný poslanec.Jinak by museli proběhnout další doplňovací volby.
            Ze školské komise zpráva hovoří-při konání národní směny provedli rodiče dětí oplocení školní zahrady,odstranění starých ovocných stromů a vysázení okrasných keřů.Z bezpečnostních důvodů bylo instalováno
ke schodišti i zábradlí,za což patří poděkovat soudruhům Josefu a Antonínu Královi a s.Mrzenovi. Dále se ze zprávy dovídáme,že naše obec Ledčice,byla vyhodnocena jako 1.za soutěž,,Rozkvetlé ulice“ na okrese Mělník.Čestné uznání
a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč jsme převzali na setkání nejlepších obcí Krajských národních výborů,z rukou předsedy KNV,s.Pudila.

Mládež

            V naší obci je stejná jako všude jinde,je taková,jakou si ji vychováme,jak ji vedeme. V obci nemáme kino, klubovna je nevyhovující.Za veškerou kulturou,sportem i zábavou nám jezdí do sousedních obcí a nelze se tedy divit,
že jejich podnikání přináší i negativní jevy. Jde o ježdění na malých motocyklech bez řidičského oprávnění,i v osobních autech, porušování zákona č.120(alkohol) ničení zařízení po vsi (poškrábaný obchod,nápisy,rozbité lavičky,nepořádek
v klubovně a.t.d.).Zde je potřeba vidět i odpovědnost rodičů,aby všímali a kontrolovali co jejich děti provádí ve volném čase,aby se věci neřešili až k něčemu dojde,ale aby se jim předcházelo preventivními opatřeními a ty začínají zákonitě
v rodině.Jedním z hlavních úkolů MNV,bude navázat a prohloubit spolupráci se svazáckou organizací,podchycovat
je pro plnění úkolů v obci,v rámci možností jim vytvářet podmínky pro zájmovou činnost.            

Z komise veřejného pořádku

              Činnost JZD-Budoucnost (řidičů) ve vsi, traktoristé si dělají ve vsi prakticky co uznají za vhodné. Parkují v rozporu s vnitropodnikovou směrnicí na veřejných prostranstvích, ztrácejí náklady po vsi, ničí komunikace a nápravu? Úklid vozovek si provádí občané a počasí – nikoli JZD. Dosavadní jednání s představiteli JZD jsou málo účinná, jejich jednání je krátkodobé.
             V diskusi vystoupilo celkem 9 občanů a poslanců včetně zástupce ONV. Připomínky byly převzaty k vyřízení
a ve 20,30 hodin schůze skončena.

7.plenární zasedání MNV

             Ledčice konané 28.8.1987 v restauraci „Vinohrady“od 19.hodin. Přítomno 19 poslanců, 6 aktivistů, 48 občanů
a 1 host, s.Tintěra – vedoucí organizačního oboru ONV Mělník. 2 poslanci byli omluveni. Jednání řídil předseda komise pro výstavbu s.ing. Srba Václav. Zprávu o činnosti rady MNV od posledního pléna, přednesl tajemník MNV s. Budka, který informoval že rada od posledního pléna se sešla 4 x a zabývala se kontrolou svých vlastních usnesení
a zajišťovala usnesení nadřízených orgánů. V druhé části podal zprávu o vyřízení připomínek ze 6.pléna zasedání MNV. Připomínka s.Velímského se týkala ohrazení bývalé pískovny proti pádu dětí. Tato připomínka nebyla dosud s vedením JZD projednána – bude však předmětem společného jednání po ukončení žní. Připomínka s. Bartoše – ohledně vymetání komínů – toto je zajištěno. Shrnutí skládky na skalce provedla posádka buldozeru, Agrostav Mělník.

Zprávu

             O finančním hospodaření za 1.polovinu roku 1987. Přednesl , předseda finanční komise, s.Rous. Volba předsedy a místopředsedy MNV, s.ing. Srba předložil návrh Vesnické organizace KSČ a rady MNV, na předsedu MNV s.Procházkovou Bohumilu a místopředsedu M N V poslance s. Jarůška Rostislava. Navržení poslanci byli zvoleni 100% přítomných poslanců. V diskusi vystoupilo 6 občanů a poslanců. K vyřízení byly převzaty:

1)      na spojovací cestu Dolánka-Skalka umístit výstražnou značku – zakazující skládání  materiálu pod pokutou.

2)      Požádat JZD o převod pozemku za Špeciánovic zahradou: Půdu nelze obdělávat a není v honu.

3)      Vybudování klubovny a oprava hráze vodní nádrže – Svaz požární ochrany

4)      Dostatečně požádat o projekt ke kanalizaci.

5)      Zajistit oplocení studny a studánky u Menclovic – přes JZD, Nová Ves

Usnesením schůze ve 20,15 hodin skončila.

 

9.plenární zasedání MNVLedčice

              Které se konalo 18.prosince 1987 od 19.hodin na „Vinohradech“, kde bylo přítomno 15 poslanců, 4 aktivisti, 32 občanů a 1 host dr. Černík, vedoucí dopravy ONV. 6 poslanců bylo omluveno. Jednání řídil místopředseda MNV, s. Jarůšek. Zprávu o činnosti rady MNV od posledního pléna přednesl s. Budka, taj.MNV.. O plnění soc. závazku za rok 1987 a vyhlášení nového soc. závazku na rok 1988 podal zprávu předseda stavební komise ing. Srba

Socialistický závazek Národní Fronty a MNV v Ledčicích,
uzavřený pro rok 1988 na počest 40.výročí únorového vítězství pracujícího lidu Československa.

 

Úsek ideově výchovné a politicko-organizátorské práce:

            Na tomto úseku je jedním z prvořadých úkolů ideově výchovná práce mezi občany, jejich výchova v duchu socialistického soužití a vlastenectví, utužování bratrských vztahů našich národů a prohlubování internacionálních citů k socialistickým zemím a k mezinárodnímu dělnickému hnutí. Pro zabezpečení úkolů byl zpracován, projednání a schválen J.K.V.Č na rok 1988 se stanovenou odpovědností orgánů a organizací N.F, který bude nedílnou součástí tohoto závazku. Otázky ideového působení , které přísluší S.P.O.Z, jsou zahrnuty v plánu práce S.P.O.Z se zaměřením
na stálé prohlubování práce tohoto sboru v celé šíři. Další činnost  a rozvíjení  nových forem spolupráce zaměříme zejména:

a)      k prohlubování přípravy plenárních zasedání tak, aby tato dál zvyšovala svoji úroveň. Stejnou pozornost věnovat
i všem ostatním akcím, pořádaným Národní frontou  a MNV, včetně veřejných sektorů.

b)      Jako dosud budeme organizovat společné schůze rady MNV, MUNF a předsedů organizací , s tím že jejich termíny budou sladěny s plánem práce MNV a MUNF .

c)      Na úseku branné přípravy obyvatelstva a civilní obrany zabezpečíme splnění plánovaných úkolů výcvikového roku 1988.

d)      Všechny orgány MNV budeme orientovat tak, aby svou činnost řídili ke splnění všech úkolů vyplývajících z plánů
a souborů opatření, které byly přijaty k řešení různé problematiky v činnosti MNV .

 

Úsek zvelebování obce a zlepšování životního prostředí:

            Na tomto úseku se budeme řídit schváleným volebním programem a jeho případnými úpravami  které bude nutno provést aby vytyčené úkoly byly reálné a aby bylo zabezpečeno i splnění úkolů které si vytýčili organizace Národní fronty. Jako nejdůležitější akce se nám jeví ty části závazku  roku 1987 které nebyly splněny bezvýhradně a proto je dáváme jako prvořadé body letošního závazku roku 1988.

 

Neinvestiční akce:  

1)      Dokončit adaptaci skladu MNV v  č. 8.

2)      Opravit zasedací místnost v č. 8, tak aby se zamezilo vznikání vlhkosti a místnost mohla být využívána všemi organizacemi ke svému účelu. Akci provézt ve spolupráci s Českým svazem chovatelů zvířectva.

3)      Odstranit závady, které se projevily na budově školy v průběhu roku i z let minulých. Nejdůležitější práce: oprava střechy včetně okapů a hromosvodů, kovotěz, plot u kostela a podobně.

4)      Za pomoci občanů a organizací provádět ošetřování a sklizeň travin ze silničních příkopů a veřejných ploch v obci. Neobhospodařované přidělovat do ošetření na základě dohody.

5)      Další rozšiřování a údržba veřejné zeleně. Dokončit úpravy rybníka za prodejnou        a pokračovat ve výstavbě stromků prvňáčků.

 

Přípravné práce:

                  Pro akce plánované na období 1989-1990 a na základě úprav volebního programu a finančních příslibů ONV , připravit akce dlouhodobého charakteru:- stavba vodovodu – kanalizace – případně čističky – rekonstrukce požárních nádrží – veřejného osvětlení – případné demolice a plán zástavby obce.

 

Podíl organizací N.F na plnění závazku:

               Organizace národní fronty dle vlastních plánů práce na rok 1988 budou pečovat o vlastní zařízení a ve spolupráci s místním národním výborem o zařízení MNV. V dalších akcích pro veřejnost odpracují organizace 1570 hodin a na vlastních zařízeních 900 hodin.

 

Organizační zajištění závazku:

                Plnění závazku bude organizováno za pomoci směn Národní fronty jen částečně. Hlavní části závazku budou plněny zvaním organizací a jednotlivců a písemnými dohodami se zainteresovanými složkami – finanční zabezpečení úkolů bude v rámci rozpočtu MNV a jeho doplňkových zdrojů – materiálově budou akce zabezpečovány těmi orgány MNV, jenž budou odpovědny za splnění jednotlivých akcí.

 

Způsob kontroly plnění závazků:

a)      kontrola bude prováděna již vžitými formami a to na plenárních zasedáních, veřejných schůzích a na společných schůzích rady MNV a předsedů organizací N.F..

b)      Plnění závazků bude pravidelně projednáváno na každé druhé schůzi rady. Komise budou provádět kontrolu na svých schůzích.

c)      Doplňování či upřesňování závazku bude projednáno na plenárních zasedání a společných jednáních nejméně dvakrát do roka.

 

Školská a sociální komise:

               Zprávu podala předs. s. Sypecká. Tato komise se ve své činnosti zabývá třemi směry činnosti – kulturou – školstvím- a sociálním zabezpečením. Ve svém souhrnu pak veškeré úkoly z toho vyplývající neznamenají nic jiného než realizaci politické linie KSČ stanovené XII sjezdem KSČ, zapracované do podmínek naší obce. To že jsme pokročili
o krůček dále   i v letošním roce, jak vyplyne z obsahu zprávy v další části, je zásluhou nejen obětavé práce poslanců
a občanů, ale i díky důslednému vedení mírové politiky socialistických zemí v čele se S S S R. Stačí jen si připomenout poslední významné kroky mírové iniciativě S S S R. Jde o schůzku a společné jednání představitelů dvou velmocí zastoupených soudruhem Gorbačovem a prezidentem Reganem ve Washingtonu jehož vyvrcholením bylo podepsání smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, dne 8. 12. 1987. Jde o historický mezník ve vývoji lidstva protože
se jedná o první smlouvu v historii, ve které se hovoří o přímé likvidaci jaderných zbraní, k čemuž se obě strany smluvně zavázaly, i když tato smlouva není doposud  ratifikována kongresem USA. Na následné schůzce představitelů zemí varšavské smlouvy v Berlíně 11. 12. 1987 došlo nejen k plné podpoře uzavřené smlouvy mezi SSSR a USA,
ale i ke stanovení způsobu kontroly likvidace uvedených jaderných zbraní rozmístěných na území států Waršavské smlouvy. Tento významný krok v otázkách odzbrojení vede zároveň k uvolnění mezinárodních napětí a k dalšímu rozvoji tvořivé mírové práce ve prospěch socialismu.

 

Vyhodnocení jednotlivých oblastí naší práce:

             Na úseku kultury byl přijat jednotný plán kulturně výchovné činnosti 10. 12. 1986. na jeho základě se uskutečnilo v naší obci osm veřejných hudebních  produkcí (společenské zábavy), jedna přednáška, jeden tématický zájezd, sportovní turnaj v kopané, týden aktivity, oslava 90 výročí spolku „Říp“ a jedna zlatá svatba. Společenské organizace
se společně podílely na oslavách MDŽ a MDD. Na velmi dobré pracuje sbor pro občanské záležitosti, který organizuje vítání občánků do života, navštěvuje občany při významných životních jubileích , provádí vítání žáků první třídy a podobně. Dá se říci, že k dokonalosti práce Sboru, schází získání řečníka na poslední rozloučení . Z významných kulturně politických akcí lze kladně hodnotit oslavy Svátku pracujících, kdy oproti minulým letům stoupla účast a zlepšila
se výzdoba v obci. Na dobré úrovni a důstojný průběh měly oslavy 70. výročí V Ř S R.

 

Školství:

             Školní rok 1986-87. Ze 42 žáků, kteří navštěvovali první až čtvrtý ročník základní školy byly tři neprospívající v prvním ročníku. Šest žáků bylo s výborným prospěchem. Žáci základní školy byli zapojeni do veřejně prospěšné práce a to ve sběru druhotných surovin. Ve školním roce 1986-87 bylo sebráno 2.000 kg papíru a starých hadrů,
což na jednoho žáka činí průměr 47,6 kg. V kategorii škol 1.-4.ročníku v okrese obsadili žáci základní školy v Ledčicích 1.místo ve sběru léčivých rostlin. Dva žáci z druhého postupového ročníku ve výtvarné části soutěže „Děti, mír a umění“
se umístili na 3.místě v okresním kole. V soutěži „Mladý zdravotník“ žíci obsadili 8.místo ze 30 soutěžících družstev. Během roku vystupovali děti na politických   a společenských akcích celkem 7 x.a tomto místě lze kladně hodnotit politickou angažovanost pedagogických pracovníků školy.

 

Úsek sociálního zabezpečení:

            Důchodové a sociální zabezpečení k 10. 12. 1987- v obci je 580 obyvatel. Na 580 obyvatel žije v naší obci 143 důchodců, to znamená, že důchodci tvoří jednu čtvrtinu obyvatel. Z těchto 143 důchodců je 41 uživatelek vdovského důchodu a dále 17 občanů , kteří pobírají invalidní důchod před dosažením věku pro přiznání starobního důchodu. Celkově vyplácená částka za měsíc činí v průměru 184 140 Kč. Ročně je to částka 2 209 680 Kč. S poděkováním
za práci a s přáním hodně pevného zdraví a života v míru do roku 1988, schůze je v 21.00 hodin skončena.

 

Hospodaření MNV Ledčice za rok 1987:

Rozpočet 1987.

Příjmy                                          v tis.Kčs                             Plnění v Kč

Příjmy z činnosti N.V

Správa N. V                                        2                                          607,50

Místní hospodářství                          5                                    40 619,00 

Zřízení práva osob.úžív.                   0                                       3 320,00

Školství                                             45                                    43 438,50

Celkem:                                           52                                     87 985,00

 

Vlastní příjmy:

Daň zemědělská                           15                                   16 019,00

Daň z příjmu obyv.                           1                                             0,00

Daň domovní                                 22                                   21 687,00

Správní poplatky                              2                                         930,00

Poplatek ze psů                              5                                      6 075,00

Celkem                                          45                                   44 711,00

 

Vlastní rozpočtové příjmy

Celkem:                                          97                                 132 696,00

Plán globální dat.                          90                                   90 000,00

 

Hospodaření MNV 1987:

Příjmy                                       Rozpočet v tis. Kč                Plnění v Kč

Doplňkové zdroje:

Účelová´dotace                                   0                               289 000,00

Převody z FRR                                     7                                230 488,00

Poplatky fakultativní povahy               0                                       350,00

Úroky  z bank.účtů                               0                                          55,40

Ostatní příjmy                                       0                                     2 372,80

 Celkem:                                                7                                522 266,20

Příjmy celkem :                                194                                744 962,20

 

Výdaje MNV 1987:

Vodní hospodářství                               0                                72 938.70

Místní komunikace                                0                              205 906,00

Školství                                                115                            137 395,63

Kultura                                                     4                                 6 250,93

Správa N.V.                                           27                              29 357,50

Práce a sociální věci                             5                                5 104,00

Místní hospodářství                             43                              66 673,13

Neinvestiční akce „Z“                            0                             201 865,00

        Výdaje celkem                           194                             725 490,89

 

Celkové příjmy:                                    194                            744 962,20

Celkové výdaje:                                    194                            725 490,89

Přebytek hospodaření:                           0                               19 471,31

Zůstatek FRR                                           0                               11 265,56

Fin. Prostř. na účet SBČS Mělník          0                               30 736,87

 

Vlajková výzdoba

70.VŘSR
            Na počest 70.výročí Velké říjnové socialistické revoluce budou na státních a veřejných budovách vyvěšeny státní vlajky Č S S R a státní vlajky SSSR. Vlaková výzdoba začala dne 6. listopadu 1987 v 18.00 hodin a končila dne 9. listopadu v 8.00 hodin.

Zvolení gen.taj.s. M. Jakeše

              Žádosti gen.taj. U V KSČ, s. Gustava Husáka, o uvolnění z funkce Generálního tajemníka, ústřední výbor žádosti soudruha Gustava Husáka vyhověl  a jednomyslně  zvolil dne 18. prosince 1987 na 7. zasedání U V KSČ soudruha Miloše Jakeše, Generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa, narozeného 12. srpna 1922. 

Nový hrobník Ant. Škabraha

             Po s. Františkovi Košťálovi, důchodci který zastával hrobníka od května 1982 do roku 1986, pro zákaz práce lékařem, tuto činnost zanechal. Na vyhlášený veřejný konkurz na hrobníka obou hřbitovů, stanovila rada MNV od října 1986 s. Antonína Škabrahu z Ledčic č 4 , člena JZD – Nová Ves, který udržuje též hřbitovy v pořádku, což potvrdí i místní občané, rodáci obce i cizí kteří na hřbitovy přijdou.

Poplatky z hrobů

           1987-1997 na dobu 10 let činní z 1 místa 80,00/Kč a z malého hrobu 40,00/Kč placeno na místním Národním výboru na obou hřbitovech na 10 let, to je až do roku 1997 zaplaceno šekem.

Místní lidová knihovna: 

             V tomto roce čítá 1 930 svazků knih a vypůjčeno bylo celkem 1 173 knih, z toho 379 mládeží. Knihovnicí zůstává s. Nešporová z Ledčic č.p.100. Knihovna je v čp.92.

Letní čas v roce 1987:

              Začal 29. března, posunutím ve dvě hodiny na třetí hodinu a konec letního času, končil dne 27. října 1987.

Stavy hospodář. zvířectva:

             V naší obci r. 1987 při soupisu k 1. 1.1988 jsou tyto stavy:
Drůbež 1 469,  Prasata 93,  Ovce 41,  Kozy 3.

Ochranná veterinární opatření:

             Očkování prasat, proti července – provedeno v květnu, očkování králíků proti mixematóze  - v květnu a přeočkování v srpnu, očkování psů a koček proti vzteklině – v květnu.

Stavy polní zvěře:

             Bažantů méně než dříve, koroptev skoro vymizela, v celém revíru jen dva houfy, asi 25 kusů, srnčí na 30 ks., a zajíců každým rokem ubývá, neboť největší škody nám působí zemědělská sklizňová technika a chemické postřik

Odchyt zajíců:

             Myslivecká společnost – Lověna – provedla odchyt živých zajíců 70 kusů     v Ledčicích a 30 v Jeviněvsi , celkem 100 kusů na vývoz.

Hon na zajíce:

               Který se konal v sobotu 5. prosince a střeleno bylo 150 kusů.

Včelařství v obci:

                V tomto roce jsou v naší obci čtyři včelaři:- Srba Stanislav č.187 s 10 včelstvy, - Jansa Václav st.č. 99, s 5 včelstvy, - Petrák Josef č. 123, s 2 včelstvy, - Košťák Václav č. 63, s 2 včelstvy,  všichni členy českého svazu včelařů u Z O – Veltrusy. V tomto roce na jaře ze zdravotních důvodů po 32 letech včelaření př. Jansa V. zanechal.

 

Záhumenka člena JZD:

Budoucnost – Nová Ves – pracující člen – má nárok na 10 q obilí.

Ječmen         - v ceně        85,00/Kčs za 100 kg

Pšenice        -  v ceně    137,00/Kčs za 100 kg

Brambory    -  v ceně     20,00/Kčs na protidodávku 1 q obilí – 4 q brambor

Krmné řepy  - v ceně      6,00/Kčs za 100 kg

Vojtěška v zeleném stavu 2 ary – za 40,00/Kč

Nepracující člen – důchodce

              Má nárok na 4 q  každý člen pracující i nepracující musí obdělat povinně 30 arů cukrovky, neobdělá-li nemá nárok na krmnou řepu a vojtěšku. Dále každý člen družstva má nárok na     1 sele, v ceně 22,00/Kč za 1 kg živé váhy, nebo 1 vepře do 150 kg živé váhy, při srážce 6 q obilí a zaplatí 10,50/Kč za 1 kg živé váhy.

 

Zemědělství ha výnosy JZD:

Přehled výnosů v roce 1987 – průměr z 1 ha – JZD

Pšenice ozimá       4,17                                Hrách              1,50 

Ječmen ozimý        3,99                                Chmel           12,67

Ječmen jarní          3,45                                Brambory      18,33

Obiloviny celkem : 3,87                                Krmná řepa  49,43

                                                                          Cukrovka      44,65

Na zelené krmení
a siláž                    20,51

Jarní směsky
lusko obilní           25,00

Vojtěška (suchá)    7,29 

Vojtěška zelená    29,16 

 

Stavby JZD ve stř. Ledčice

              Přestavba staré kanceláře JZD u kravína = na byt , silážní žlab    u cukrovarnické váhy na Cikánce , stavba teletníka , stavba nové kanceláře, jídelny, převlékárny pro krmiče a sprchy.

 

Výstavba v obci

rodinné domky občanů:p. Jaroslav Kaňka -  R.D Na ladech

                                                Zdeněk Kořínek- R.D Na ladech

                                                Aleš Sirový        - R.D v zahradě č. 166

                                                Antonín Salač    - R.D po bývalý. Srbovic statku

 

Památky v obci:

Katolický kostel:
            Je Svatého Václava, filiální ze 14. století obnoven byl 18.století. V malé věži je umístěn malý zvon, s kterým se zvoní na bohoslužby a úmrtí občanů, s velkým na velké věži při pohřbech. Kostelníka již mnoho let zastává s. Miloslav Lebduška z Ledčic č.220. V roce 1953 bylo zavedeno elektrické osvětlení v kostele panem Doškem, elektrotechnikem z Ledčic. V současné době je venkovní stav omítky velmi špatný, nejvíce severní strana, schází okapové žlaby, hodiny nejdou (spálený elektromotorek), též zadní část hřbitovní zdi na třech místech zbořena do školní zahrady (na opravy nejsou peníze). 

Hrob 3 ruských vojáků:
              Na místním hřbitově, kteří padly v roce 1945 při osvobozování naší vlasti na našem katastru dne 8. 5. Hrob udržuje MNV a hrobník. Památku uctívají MNV-MVNF- KSČ- organizace v obci – občané a škola.

Z kroniky obce:

První televize:

rvní televizní přijímač v obci měl v roce 1954 občan, Antonín Kunert ml.- druhý, Koucký František č.3 zedník . – a třetí Hančl Jaroslav č  184 .dělník.

Dětské hřiště:
                Před školou v roce 1951 zřídil Vzdělávací a podporovací spolek „Říp“ v Ledčicích za předsedy spolku p. Josefem Králem, strojníkem z Ledčic, pro místní školku . Otevřeno a předáno 26. srpna t. r. při slavnosti spolku.

Jména Král a Došek:
Král v naší obci v tomto roce 1987 je 34 x Král v 15 domech před pěti lety stejný počet 34 x ve 14 domech
Došek :je 21 x v 8 domech, a před 5 lety bylo 19 x Došek v 9 domech, takže tyto dvě jména stále převládají v naší obci.

 

Dopravní nehody v roce 1987:

             Na silnicích našeho okresu , Mělník došlo celkem k 784 dopravním nehodám, což je o 35 více než v roce 1986. Zemřelo při nich 11 osob, 30 bylo těžce zraněno 184 osob zraněno lehce. Převážnou většinu nehod – celkem 707 - zavinili řidiči motorových vozidel. Nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy – 348 případů nepřiměřená rychlost – 248 případů, nedání přednosti v jízdě – 94 případů. Samotnou kapitolu tvoří v silniční dopravě alkohol. Podnapilí řidiči zavinili celkem 50 dopravních nehod, při nichž byly tři osoby usmrceny, 7 těžce zraněných a 27 lehce zraněno.

 

Požáry v roce 1987:

             V tomto roce vzniklo na území okresu Mělník, celkem 125 požárů. Celkovou přímou škodou 8 976 700/Kčs, uchráněny byly hodnoty za 390 254 000/Kč. Při těchto požárech nedošlo k žádnému úmrtí osob, a však dvě osoby byly zraněny.

 

Oslavy a jubilea občanů v roce 1987:

Dudová Milada           č .  50  –  9. 2

Jordánová Anna        č. 215  - 11. 2

Fric Josef                     č.    9  -  21. 2           (50 let)

Mach Jiří                      č. 210 -  20. 4

Sypecký Václav          č. 128 -  28.12

 

Došková Miluše        č. 103 -  28.  2

Bušilová Růžena       č.   48 -  12.  7

Bubeníčková Jar.      č. 208 -  21. 12         (60 let)

Uher Josef                 č. 147  -   1.  6

Vysoký František      č. 144  - 10. 11 

 

Jindřichová Vlasta     č. 201 -  28.  9

Lipšovoá Marta          č. 164 -  24.  6

Jansa Antonín            č.   88 -  23.  7          (65 let)

Šmidtmajer Václav    č. 173 -   9.   5

 

Srba Václav                č. 111 – 29.  7           (70 let)

 

Hančlová Božena         č. 170 -    6. 2

Brůžková Marie              č.   13 -  13. 4

Jiránková Marie            č.  226 -   3. 2           (75 let)

Šourková Rozálie         č.   17 -  26. 6

Plicka Josef                  č.   78  - 19.  2


Šimralová Božena        č.   122 - 29.12

Horký Karel                    č.   197 - 10.  2

Lebduška Jaroslav        č.  217  -  3.  3        (80 let)

Sypecký Václav               č.     59  -  2.  9

Velinský Karel                 č.   223  -  3.  3

Tichá Anna                      č.     84 - 29. 12       (85 let)

Králová Marie                  č.   174 -  18.  9       (90 let)

 

Nejstarší občanka
          Naší obce je Marie Králová č.174, která se dne 18. 9. 1987 dožila 90 let.

 

Nejstarší občan
           Naší obce je Antonín Král č. 115, který se dne 1. 5. 1987 dožil 83 let ( v současné době v domově důchodců, Řepín – okr. Mělník)

Zlatá svatba
           Manželé Marie a Jaroslav Mládkovi č.188, oslavili dne 14. listopadu 1987 zlatou svatbu – padesát let společného života, v kulturní místnosti základní školy. Slavnosti se zúčastnil Sbor pro občanské záležitosti a zástupci organizací, kteří předali oslavencům upomínky.

 

Narození dětí v roce 1987: (celkem 13, z toho 5 chlapců)

Čosová  Veronika                      26                       17/ 11

Emmerová Ivana                       39                          4 / 5

Hančlová  Petra                       170                        23 / 4

Kvěchová Miluška                      11                       18 / 3

Mullerová Jana                           93                       22 / 4

Plucnarová Lenka                   125                     21 / 10

Volfová Adéla                             46                          5 / 6

Vlnařová Eva                              51                        23 / 7

Budka Radek                          155                        29 / 7

Došek Martin                          144                      10 / 10

Hrdý David                              207                           9 / 4

Uher Tomáš                             68                         14 / 8

Zajác Filip                                111                        17 / 6

 

Pohyb obyvatel v roce 1987:
            V naší obci Ledčice se v tomto roce narodilo celkem 13 dětí, 8 dívek a 5 chlapců, přistěhovalo se do naší obce 26 a odstěhovalo se z obce 8 občanů zemřelo 9 občanů,(6 žen a 3 muži), tak že konec roku měla naše obec 585 obyvatel.

 

Základní škola. Školní rok 1987-88:

              Školní rok v naší škole začal slavnostním zahájením v úterý dne 1. září.
První třída  – 1 a 4 ročník vyučuje s.Čížková, ředitelka školy
Druhá třída – 2 a 3 ročník vyučuje s. Šimonová, učitelka

 

Stavy žáků:
Do 1 ročníku chodí    7 žáků
Do 2 ročníku chodí    6 žáků     (celkem 37 žáků)
Do 3 ročníku chodí  15 žáků     (z toho 25 žákyň)
Do 4 ročníku chodí    9 žáků

 

Školní družina:
Zapsáno 20 žáků – vychovatelka s. Kratochvílová

Dětský útulek:
Do kterého chodí 22 dětí ( z toho 14 děvčat) vedoucí je s.Jansová Jana a s. Hrnčířová Vlasta, pěstounka, obě z Ledčic.

Školnice:
Zůstává s. Gizela Ponertová , z Ledčic

Školní kuchyň :
Vedoucí kuchařka zůstává s. Sirová Jiřina a pomocnou kuchařkou s. Vovsová Hana též obě z Ledčic. V kalendářním roce 1987 bylo celkem uvařeno 11 949 obědů a připraveno 8 420 svačin.

 

Kulturní akce v roce 1987:

         ZŠ a DU : oslava 1. máje – 42 výročí osvobození- zahájení školního roku – 70. výročí VŘ SR – a Vánoční besídka pro přestárlé občany.

T.Jednota Sokol 
Májová taneční zábava:
            Která byla pořádána dne 23. května 1987 od 17,00 hodin s průvodem po obci s vyhráváním a tanečkem u 23 májek svobodných děvčat a večer od 20,00 hodin na sále „Vinohrady“kde k tanci i poslechu vyhrávala hudba OB – Mšené Lázně. Účast dobrá.

Václavská taneční zábava:
            Též pořádána TJ. Sokol v sobotu 26. září od 20,00 hodin, při hudbě ROH – Kaučuk- Kralupy nad Vltavou. Účast též na této zábavě dobrá.

Spolek „Říp“
           63. ples: pořádán v sobotu 31. ledna 1987 od 20,00 hodin na sále Vinohrady. K tanci i poslechu hrál orchestr OB-Mšeno za řízení J . Maláka. Vstupné 20. Kč, tombola, účast na plese byla slabá.

Výročí spolku Říp:
           Se konala v neděli 12. července 1987 slavnost. Již dopoledne se konala slavnostní schůze na Vinohradech
za účasti baráčníků z Klenče a spolku Havlíček, Roudnice n/Labem s připnutím stuhy, přibití hřebu na spolkový prapor. Odpoledne od 13,30 hod. průvod spolků a občanů s hudbou od M.N.V. k pomníku padlých z první světové války, kde byla položena kytice a projev místopředsedkyně M.N.V. s. Procházkové. Pak pokračoval průvod na Vinohrady, kde koncertovala na dvoře dechová hudba přítele Jana Mazourka ze Straškova, při vstupném 10 Kč. Občerstvení, kolo štěstí, šatlava. Účast na slavnosti byla dobrá.

Posvícenská zábava:
            Kterou též pořádal spolek v sobotu 21. listopadu od 20,00 hodin na sále Vinohrady, při hudbě přítele Jana Mazourka. Zábava byla hojně navštívena, hlavně omladinou z okolí.

Český zahrádkářský svaz:
Pouťová zábava:
           Která se konala v sobotu 22. srpna od 20,00 hodin na sále Vinohrady, kde k tanci a poslechu vyhrávala hudba Jana Mazourka ze Straškova. Nechyběla ani věcná tombola. Účast  na zábavě byla velká, zvláště mládeže i z okolí.

Zájezd do Severních Čech:
               Pořádali zahrádkáři v naší obci pro své členy i příznivce v sobotu 4. července, do Teplic – Duchnova – Klášterce nad Ohří. Zájezd se vydařil , škoda že nebyl m

Výroční schůze zahrádkářů:
              V naší obci hodnotila činnost za uplynulý rok 1987. Konaly 3 výborové a 3 členské schůze,    1 taneční zábavu
a 1 zájezd. Organizace má 42 členů, kteří obdělávají celkem 5,91 ha zahrádek. Pro náš trh i pro svou potřebu vypěstovali 28 q ovoce,   2,5 q bobulovin, 62 q zeleniny a 1,5 q česneku. Ve vlastní moštárně zpracovali 1,040 kg ovoce na mošt.
Pro členy dovezli 9,5 q ranných brambor odrůdy – Ostary. Pro zkrášlování obce, při brigádách pořádaných Národní frontou, při špičkových pracích v zemědělství odpracovali celkem 339 hodin.

Č.svaz žen a Č.Č. kříž:
Maškarní ples:
             Pořádaný dne 28. února v sobotu od 20,00 hodin na sále na Vinohradech, za účasti 20 masek. K tanci
a poslechu hrála hudba „Metronom“ řídil s. Korunka. Nechyběla ani velká věcná tombola.

MS-Sověna.
Společenský ples:
             Pořádalo myslivecké sdružení Sověna dne 5. prosince 1987 od 20,00 hodin v restauraci „Nové Vinohrady“ v Ledčicích při vstupném 20,-Kčs s bohatou tombolou. Hudba „Album 86“ z Roudnice nad Labem. Účast byla slabší.

Mikulášská taneční zábava:
            Pořádána též Sověnou 5. prosince 1987 na sále Vinohrady od 20,00 hodin, při hudbě Jendy Mazourka
ze Straškova . Účast na této zábavě byla dobrá.

TJ Sokol:
Pohárový turnaj:
           TJ.Sokol Ledčice pořádal pohárový turnaj v kopané za zesnulého Pavla Jindřicha, 27 a 28 června 1987 na hřišti na „ Cikánce“ od 15,00 hodin za účasti Sokola Nová Ves – Sázená – Jeviněves – a Ledčice. Jako první zvítězilo družstvo Jeviněves, druhé Ledčice, třetí Sázená a čtvrtá Nová Ves. Účast po oba dva dny byla dobrá.

Oslavy 1987:

  1. Máj: svátek pracujících oslavila naše obec opět ve Veltrusech, odjezd autobusu JZD od MNV. Této oslavy
    se zúčastnili žáci základní školy, pionýři, mládež, zástupci organizací    N. F. a občané v hojném počtu.
  2. 42.výročí osvobození: naší vlasti sovětskou armádou, byl uskutečněn v podvečer 7. května průvod od MNV k pomníku padlých z první světové války, kde byl položen věnec, pak pokračoval průvod na místní hřbitov ke hrobu sovětských vojáků, kde byly položeny věnce. Básně k výročí pronesli žáci základní školy a projev s.Procházkové, místopředsedkyně MNV.Průvodu se zúčastnila základní škola, J S Mládeže a na 40 občanů.
  3. 70.výročí V.Ř.S.R.- k 70.výročí Velké říjnové socialistické revoluce, uspořádal akční výbor národní fronty, KSČ,
    a rada MNV.,dne 5. listopadu v 16,00 hodin,  lampiónový průvod na místní hřbitov, kde byl položen věnec na hrob sovětských vojáků. Děti základní školy zarecitovali básně a projev k výročí přednesla předsedkyně MNV s. Procházková. Průvodu se zúčastnila škola, s. učitelky, pionýři a na 50 občanů.

 

Úmrtí a pohřby občanů v roce 1987:

Kulichová Anna
č.85 rozená Víšková ze Sázené, zemřela po krátké nemoci v Ústí n/L. 13. 2. ve věku 79 let. Důchodkyně, členka KSČ, JZD – Nová Ves a spolku Říp. Rozloučení: ve čtvrtek  19.2. v 10,30 h. v obřadní síni krematoria v Ústí n/L.-Střekově           za  účasti 40 občanů.

Švihlíková Marie
16. 2. č.81 rozená Hájková z Ledčic č.123, zemřela po krátké nemoci v Roudnici nad Labem ve věku 77let. Důchodkyně, členka KSČ, JZD  a členka spolku Řip. Pohřeb 23. 2.v pondělí ve 13,30 hodin z č.81 na místní evangelický hřbitov, za účasti 60 občanů.

Křtěnová Růžena
3. 3. č.58 rozená Skopcová z Liberce (německá příslušnost), zemřela po dlouhé nemoci v domově důchodců na Řepíně –okr Mělník ve věku 85 let. Důchodkyně, členka JZD- Nová Ves. Pohřeb 11. 3. ve středu ve 13,00 hodin  z č. 58 na místní hřbitov za účasti na 40 občanů.

Trojan Karel
8. 3. č. 18 rodák z Ledčic č.34 , zemřel po krátké nemoci v nemocnici v Roudnici nad Labem ve věku 80 let. Důchodce, člen spolku Říp. Pohřeb 13. 3. v pátek v 10,00 hodin v Praze – Motole za účasti na 40 občanů.

Kunrtová Anna
30. 4. č. 196 rozená Plicková z Ledčic č. 174, zemřela po krátké nemoci v Roudnici nad Labem v nedožitých 86 let. Rozloučení 6. 5.-ve středu ve 14,00 hod. v Ústí n/L. – Střekově

Urban Josef
1. 5.- č.148 rodák z Ledčic, zemřel po dlouhé nemoci v nemocnici v Roudnici n/L.v nedožitých 57 let. Dlouholetý předseda Místního národního výboru Ledčice, předseda VO-KSČ, člen TJ. Sokol, spolku Říp a zahrádkářů. Pohřeb 6,5.ve středu z č. 148 v 15,00 hod.na místní hřbitov za účasti zástupců O.V-KSČ, O.N.V, předsedů M.N.V z okolních obcí a velká účast občanů, celkem na 180 lidí.

Merglová Marie
1. 7. č.71 rozená Humlová z Ledčic, zemřela náhle v nemocnici v Litoměřicích v nedožitých 74 letech. Důchodkyně, členka KSČ, spolku Říp a JZD – Nová Ves. Rozloučení 8. 7. ve středu v 10,00 hod. v krematoriu v Praze – Motole za účasti na 40 občanů.

Košťálová Aloisie
20. 8 - č 63 rozená Drbohlavová z Prahy – Vinohrad. Dámská kadeřnice, důchodkyně, zemřela po dlouhé nemoci v nemocnici v Roudnici n/L. v nedožitých 79 letech.Rozloučení 26. 8. středa ve 14,00 hod.v obřadní ústřední síni krematoria v Praze - Olšanech za účasti na 50 občanů.

Čmedla Jaroslav
14. 10.- č.109, rodák z Ledčic č.53, zemřel náhle ve věku 58 let. Zaměstnanec u okresní správy silnic v Roudnici n/L.Důchodce.Pohřeb 20. 10. v úterý z č. 109, ve 13,00 hod. na místní hřbitov za účasti 52 pozůstalých a příbuzných a 65 občanů, celkem 117 lidí.O

Úmtrí rodáků obce:

Ing. Antonín Staňkovský
20. 5. učitel a školní inspektor na zemědělské škole V.V., rodák z Ledčic č. 64 – zemřel v Údlicích č. 348, okres Chomutov, ve věku 68 let. Rozloučení 29. 5. v pátek v obřadní síni na hřbitově v Chomutově.

Josef Huml
19.11.-rodák z Ledčic , zemřel ve Ctiněvsi pod Řípem č. 19- ve věku 75 let.Rozloučení 24.11- ve 12,30 hod., v O.S. krematoria v Ústí n/L. – Střekově.

Josef Košťák
4. 11.-číšník, dlouholetý občan naší obce, rodák z Dobříme u Roudnice n/L. zemřel náhle v Praze, ve věku 68 let, rozloučení v Praze…

 

Přehled počasí v roce 1987

V měsíci lednu pro nemoc kronikáře nezaznamenáno.

Únor:  Střídavé počasí, noční teploty  0 až -1˚C, denní +2 až +7˚C. Ráno časté mlhy až do půli měsíce, pak teploty klesají, v noci -2 až -4 ˚C, a denní -1 až -4 ˚C.  18.2. napadlo   8 cm sněhu, 20.2. připadly 3 cm a koncem měsíce sníh pomalu taje. Nejnižší teploty -9˚C
Byla naměřena 24.února a nejvyšší +8˚C byla 9. února.

Březen:
1. 3. sněžilo, napadlo 4 cm nového sněhu a 2. 3. připadlo 5 cm. Mrazy stouply v noci na -12 až -13˚C a ve dne -2 až -4˚C. Nejvyšší mráz byl 5. 3. na – 14 až – 15˚C, časté dešťové sněhové přeháňky. Na Josefa sníh roztál a v noci sněhová přeháňka. O první jarní den byly teploty noční 0 až -1˚C a denní +5 až 6˚C. Konec měsíce března denní teploty vystouply střídavě na +11 až +13˚C.

Duben:
O apríla , zataženo, deštivo, dne 6. dubna začali v JZD  první jarní práce na polích, dne 13. dubna byl přízemní mráz
-1 až -2˚C ráno a přes den +12˚C tepla. 23. dubna ještě přízemní mráz 0 až -1˚C a denní teploty střídavě od 15 do 22˚C. Počasí celý duben střídavé, spíš aprílové.

Květen:
Prvního máje krásné slunečné počasí s denní teplotou 23˚C. Druhého května  byla v 21,15 hod. první jarní bouře s deštěm. Počasí střídavé teploty kolem 20˚C, poslední týden deštivý, celkem byly 3 bouře v květnu.

Zmrzlí muži:    v úterý   12. 5. - Pankrác – noc. +5˚C, den +18˚C

                         ve středu   13. 5. – Servác – noc.  +9˚C, den +15˚C, mrholení

                         ve čtvrtek  14. 5. – Bonifác – noc. +4˚C, den +14˚C, slunečné

Červen:
Měsíc červen většinou deštivý i 8. na Medarda pršelo , denní teploty střídavě od +15 do +26˚C. 15. června bouře s lijákem a 2 x déšť. Nejvyšší teplota byla 30. června – 30 až 31˚C.  během 10 dnů déšť nebo přeháňky, 5 x bouře.

Červenec:
Tento měsíc byla až tropická vedra, prvního naměřeno 32˚C, sedmého 31˚C, jedenáctého 31-32˚C, ostatní dny od 15
do 30˚C, až poslední týden poklesly na 14-20˚C. Jedna bouře s deštěm, 9 dnů deštivých, 17 dnů slunečných.

Srpen:
V tomto měsíci počasí většinou deštivé, teploty 20-25˚C, střídavě, nejvyšší teplota naměřena 25. srpna = +25˚C a déšť se 16 mm srážek. Dne 27. bouře s deštěm a 12 dnů bylo slunečných.

Září:
Počasí v září celkem pěkné, 5 dní ráno mlhy, 4 dny deštivé, teploty přes den 15 až 22˚C. Dne 18. v 17,00 hod. bouře s deštěm a druhá znovu ve 22,30 hod.při teplotě 25˚C. Nejvyšší teplota byla naměřena 23. září = 26˚C, noční 8˚C.

Říjen:
Počasí ještě pěkné slunečné až do 18 října, potom 5 dnů mrholení nebo déšť, teploty přes den 15 až 20˚C, střídavě, pak poklesly na 7-10˚C, a poslední týden již noční mrazíky kolem 0-2˚C, přes den +5-+9˚C . Dne 28. října jihovýchodní silný vítr, 19. a 20. října ráno mlhy .Listopad: v listopadu bylo 6 dnů deštivých , 4 dny mlha, většinou zamračeno, noční teploty již s častými mrazíky -1 až -3˚C, přes den ještě 6˚C. Nejvyšší teploty kolem +10˚C, byla 3 dny.

Prosinec:
Od začítku měsíce teploty nezměněny , jako v listopadu až do 7. prosince , kdy byla první sněhová přeháňka, teploty v noci klesly na -11˚C a přes den 0 - 5˚C, až do půli měsíce. Rybníky zamrzli, tak že děti 3 dny bruslily, ale 19 prosince
za teplého a deštivého počasí led roztál.

Vánoce 1987:
Byly na blátě a sychravé počasí o štědrý den, ráno mlha, teplota přes den - 2˚C. První svátek vánoční ráno mlha
a zamračeno, druhý svátek ráno mlha a mrholení při teplotě +3˚C. Od 27 prosince oteplení +5 až +7˚C, zamračeno
a mrholení. Dne 29. a 30. prosince teploty +10-+12˚C. O Silvestra celý den mlha při teplotě +8˚C, tak že jarní počasí.

Počasí denně zaznamenává a podrobněji zapsáno v knize o počasí. Jansa – kronikář

 

Hodnocení roku 1987 naší obce Ledčice, okres Mělník:

              V tomto roce 1987 jsme vzpomněli 42 výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou Armádou a druhý rok osmé pětiletky. V budování a zkrášlování naší obce jsme pokročili o krůček dále.Místní národní výbor konal 6 plenárních zasedání MNV s 2 veřejnými schůzemi VO KSČ . Rada zasedala celkem 24*. Úmrtí v půli roce soudruha Urbana, dlouholetého a zkušeného předsedy Místního národního výboru a předsedy vesnické organizace Komunistické strany Československa v Lečicích, který celou dlouhou dobu jeho těžké nemoci doufal do posledního dne jeho života, že se vrátí ke své práci. Zemřel 1. května 1987 v nedožitých 57 letech. Soudruhu Urbanovi v roce 1985 , propůjčil prezident Č S S R. s. Gustav Husák, za celoživotní práci pro stranu a společnost, vysoká státní vyznamenání. Za zásluhy o výstavbu byl vyznamenán medailí. Pak nastaly různé změny, které narušily práci MNV. Ale věřme že bude zase vše v pořádku, vždyť máme většinou mladé funkcionáře a poslance MNV, kterým v loňském roce při volbách do národního výboru dali naši občané svou důvěru. Kulturní činnost pro naše děti i občany byla v tomto roce velká, různá výročí, oslavy, přednášky, taneční zábavy, zájezdy atd. O některých zapsáno v kronice podrobněji. O tuto činnost se podílely, základní škola s dětským útulkem a organizace sdružení v Národní frontě. Škoda že klesají návštěvy občanů na některých těchto akcích, vždyť to přece organizace pořádají pro kulturní využití a zábavu pro naše občany po celodenní práci a starostech. Též plenární zasedání  MNV, které se konají v hostinci na Vinohradech, přestože je místnost předem zadána, j e silně zakouřena a často i rušena schůze. O zřízení místnosti ke schůzování již trvá delší čas. Ale snad se občané dočkají, neboť tento bod k vyřízení je v pořadí jednání pléna MNV v příštím roce 1988. Toto vše ale nemůže MNV zvládnout sám, ale s pomocí poslanců, organizací a občanů. Dále co je platné vysazovat v obci zeleň, která stojí dost peněz za koupi, když na druhé straně se ničí, poškozuje nebo bez povšimnutí se nechá uschnout. Dále ještě máme v obci dost občanů, kteří nerespektují vyhlášky a nařízení v naší obci, například volné pobíhání psů, slepic a hlavně vyvážení odpadků na zakázaná místa. Co platný zákaz skládky pod pokutou, když u samého zákazu je vysypána hromádka odpadu, v půli cestě za humny i na veřejných prostorách. Či snad v dnešní  době má mít místní národní výbor hlídače jako dříve?

                                              

                                                 Tímto končím zápis roku 1987                                                          

                                                           Jansa Václav st.
                                                            Kronikář MNV

 

Schváleno radou MNV
Dne 17. 3. 1988