Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1990

1990

21.plenární zasedání:

           Konané 23. února 1990 v restauraci Nové Vinohrady za účasti 15 poslanců, 56 občanů. Byla přečtena zpráva finanční komise o hospodaření MNV za rok 1989, návrh rozpočtu MNV na rok 1990, zpráva o činnosti rady MNV.  Zprávu finanční komise předložil její předseda Václav Zeman. Rozpočet na rok 1990 ( v Kč.)

Příjmy:                               Výdaje:
      Školství               44      Školství                  127
      Místní hosp.         5      Místní hosp.            48
      Daň zeměděl.    18      Správa N V             24
      Daň dom.           22      Kultura                    16
      Správní popl.       5      Práce a soc. věcí     7
      Celkem              94     Celkem                  222
      Plánované dotace:  128

          Pan Zeman předložil Vyhlášku k poplatkům ze psů, která byla schválena. Předseda MNV R. Jarůšek přednesl volební program na rok 1990:
- vodovod
- dům služeb
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- oprava vodních nádrží
- oprava hřbitovních zdí
- zazelenění obce ( nová výsadba )
- kácení nemocných a uschlých stromů
- likvidace černých skládek
- knihovna
- dokončení vývěsných skříněk, úklid obce

22.plenární zasedání – mimořádné:

        Konané 30. 3. 1990 za účasti 15 poslanců, 65 občanů. Důvodem byla zpráva o územním začlenění obce, zda zachovat obec územně ve Středočeském kraji, okresu Mělník, nebo žádat územní začlenění obce do Severočeského kraje okresu Litoměřice a to podle zákona o NV č.69/1967 sb. a jeho novely z roku 1988 § 39, odst.2. pís. s:
je v pravomoci plenárního zasedání jednat o návrhu územní změny, konečné řešení je v kompetenci vlády ČR, přestože
se jedná o začlenění do jiného okresu i kraje.

Tři alternativy řešení:

1) Severočeský kraj
– Pro  mj. hovoří to, že jsme spádové území Roudnice n/Labem, máme  v něm školství, zdravotnictví, telekomunikace 
 a zásobování uhlím. Nezanedbatelná je i historická sounáležitost obce k Roudnici, pamětníci uvádí, že Račiněves 
a Ledčice patřili k nejbohatším vesnicím Roudnicka.

2) Středočeský kraj
– Pro něj hovoří to, že za cca 30 let je již propojen  funkční mechanizmy a jsou rozjeté akce závažného významu např. vodovod, kanalizace, škola atd.
- proti hovoří to, že v důležitých oblastech jsme závislí na Severočeském kraji
- proti hovoří to, že není jisté zda budou zachovány okresy či zda budou vyhlášeny nové oblasti.

3) Třetí verze taktická
– Zůstat ve středočeském kraji za podmínek: zachování školství a zdravotnictví v severočeském kraji,-nadále zásobování uhlím z RCE,- propojit kabelní telefonní sítě ze sever. kraje k nám,-projednat možnost zásobování jednotou z RCE
MNV chce pro další územní začlenění obce využít výsledků veřejné ankety a k tomuto rozhodnutí přikročit po vyjasnění územního členění ČR.

23. Plenární zasedání

Program zasedání konaného 29. 6. 1990.

Zpráva o činnosti rady MNV:  
- Byla uzavřena každoroční dohoda mezi obcí Ledčice a JZD Budoucnost. Tato dohoda     vychází ze   vzájemné pomoci, kdy JZD půjčuje obci dle potřeb veškerou techniku, obec pak   pomáhá při žních s úklidem slámy a komunikací. 
– Rada MNV připravila a provedla v březnu akci požární ochrany.
– Zahájila spolupráci se svazem měst a obcí a obec vstoupila do tohoto svazu měst a obcí.
– Rada ve spolupráci se Sokolem připravila májovou veselici, která proběhla 1. 5. 1990 v hostinci na Vinohradech.
Pro děti byly připraveny atrakce , večer pro dospělé tancovačka.
– Rada vzala na vědomí konečný projekt dálnice D8 vedoucí naší obcí mezi Cikánkou    a domem pana Krále.  - Rada zároveň připomněla nutnost hlukové bariéry pro zachování stávajících životních podmínek a upozornila na kabeláž
el. vedení.
– Rada vzala na vědomí demise podané paní Sypeckou, p. Petrákem a p. Jarůška
– Rada schválila hospodářskou smlouvu se Sady, lesy, železnice na kompletní projekt zazelenění obce.
– Rada ustanovila volební komisi složenou ze zástupců všech politických stran, hnutí a organizací na vsi fungujících. Zároveň provedla tajnou volbu potřebných funkcí v této komisi.Volební komise měla tyto členy:
Ing. Malý- spojenectví zemědělství a venkova, předseda
František Košťál – KSČ, místopředseda
Josef Miller – sdružení technických sportů
Petr Jindřich – Sokol Ledčice
Marta Poláková – Československá strana lidová
Vlastimil Došek – Český svaz chovatelů
Jiří Bušil – V P S Ř
Aleš Sirový – Čs. soc. demokracie
Miroslav Postránecký – OF
- Rada rozdělila volné stavební parcely 5-ti zájemcům.

Kulatý stůl

- Byl svolán za účasti všech politických stran, byla řešena situace na MNV vzniklá podanými rezignacemi. Ze tří alternativ byla vybrána možnost provést doplňovací volby. Všichni přítomní zástupci byli vyzváni k postavení kandidátky, zájem však projevilo jen OF.

Doplňovací volby MNV:

Byli navrženi 3 kandidáti z OF a to: Josef Fric, Milan Kučera, Miroslav Postránecký.

Výsledky hlasování: počet zapsaných voličů        396
                                    počet vydaných hlas. lístků  378
                                    počet platných hlas. lístků   378

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty:  Fric Josef          182
                                                                          Kučera M.           228
                                                                          Postránecký M. 236

             Potřebnou nadpoloviční většinou byli za poslance MNV zvoleni: Postránecký M., Kučera M.. Podle zákona
č. 69/1967 sb. o NV, § 39 odst.2 pís.j odvolán na základě vlastních žádostí z funkcí předseda R. Jarůšek, A. Sypeckou,
J. Petráka a rada MNV je doplněna o M. Postráneckého a M. Kučeru. Na uvolněnou funkci předsedy MNV byl navržen
M. Postránecký, tajemníkem byl navržen M. Kučera. Předsedou OVP Ing. Srba.Hlasováním bylo navržení schváleno.Zasedání bylo přítomno 15 poslanců a 33 občanů.

24.plenární zasedání:

Konané 5. 10. 1990 v restauraci Nové Vinohrady za účasti 13 poslanců a 44 občanů.

Zpráva o činnosti MNV:
1) Problematika hospodaření a provozu MH. Vedoucí provozovny p. Sirový byl 2 x pozván na zasedání rady, kde předkládal zprávu o finanční situaci provozovny. Zatímco první zpráva byla shledána nedostačující, druhá již byla konkrétnější. Dále bylo řešeno navrácení pohostinství p. Postráneckému a provoz Amic, kterou M N V vlastní, je nepříliš výdělečný.
2) Rada potvrzovala stav skládky a její údržbu a došla k závěru, že stálý správou skládky lépe udrží pořádek. Dohled
a údržbu skládky provádí p. Luboš Emer.
3) Smrtí paní Mládkové se zastavil provoz mandlu, nadále bude mandlovat paní Nebovská.
4) Rada věnovala pozornost provedení a financování vrtu na pitnou vodu pro obec, zjištěn nepořádek v účtech. Cena vrtu asi 800 000 Kč, nepoužitelná radioaktivní voda.
5) rada M N V posoudila stav prací i jejich způsob provádění  na jímce odpadních vod pro naši školu. Zjištění závady
se dodavatel rozhodl odstranit a za finanční nadhodnocení celé stavby se zavázal provést některé práce zadarmo.
6) Rada se věnuje přípravě voleb do obecního zastupitelstva. Termín odevzdání kandidátních listin byl zákonem stanoven na 30. 9. 1990.Této možnosti využilo pouze O F, a všechny politické strany, zájmová hnutí i organizace byly včas importovány.

Kandidátka OF :

             M. Postránecký/nezaměstnaný-190 hlasů, M. Kučera/topič-177 hlasů, J.Fric/podnikatel-141 hlasů,
Š. Vereš/elektrikář- 166 hlasů, M. Poláková/dělnice -171 hlasů, L. Svoboda/řidič-159 hlasů, Ing.I. Malá/ekonomka-156 hlasů, Fr.Plicka/soukromý zemědělec -138 hlasů, A. Ška-braha/traktorista-177 hlasů, V. Došek/zámečník-139 hlasů, K.Sršeň/montér-150 hlasů, J. Král/technik-201 hlasů, P.Jindřich/písař-164 hlasů, V.Bušilová/dělnice-153 hlasů, M.Jansová/učitelka-179 hlasů

Volba starosty a radních

             Volby se konaly 24. listopadu všichni jmenovaní byli zvoleni řádným způsobem.Zúčastnilo se 12 členů zastupitelstva, kandidovali ing. Malá a pan Vereš. Ing Malá získala 3 hlasy apod. Vereš 7 hlasů. Starostou obce se stal p. Štefan Vereš. Na místo zástupce starosty kandidoval p. M. Kučera, získal 11 hlasů, stal se tedy zástupcem starosty.
Do rady kandidovali: Ing. Malá, pí Poláková, pí Justová, p.Sršeň, p.Plicka, také byly řádně zvoleni.Schůze volební
se zúčastnilo 11 poslanců, 39 občanů a byla konána 6.12.1990.

Výsledky hospodaření:

               Rozpočet ve výši 223 000 Kč nebyl překročen.

Obyvatelstvo:

Celkem v Ledčicích žije 576 občanů, 25 se jich v r. 1990 odstěhovalo.

Zemřeli: Fryčová Marie     roz. Klementová         *1900
                Došek Jaroslav                                       *1924
                Mládková Marie   roz. Fričová                *1914
                Tichá Anna                                               *1902
                Marková Božena roz. Kocábová           *1905
                Lebduška Jaroslav                                 *1907
                Bartoška Antonín                                    *1908
                Křtěnová Miloslava roz. Hájková          *1921

Narození:
          Lucie Kubíčková – dcera Jany a Jaroslava          * 15.2.1990
          Martin Justa – syn Mileny a Vlastimila                  * 22.3.1990
          Pavla Kořínková- dcera Jaroslavy a Zdenka        * 27.3.1990
          Ondřej Došek – syn Světlany a Luboše                * 2. 4.1990
          Vladimír Uher – s. Jany a Vladimíra                      * 5. 8. 1990
          Lucie Budková – d. Kateřiny a Radka                   * 13. 9. 1990

Významná Jubilea:
Plicka František          70 let        7. 2.                  Bušil František      75 let        21. 4.
Kodým Alexandr           -//-          14. 4.                  Horká Alžběta          -// -            9.10.
Králová Marta               -//-          30. 5.                  Koucký František     -//-          14.11.
Král Antonín                 -//-          29. 9.                  Plicková Růžena       -//-             3. 8.
Fryč František              -//-         30.11.                  Bartošová Marie     80 let        21. 6.
Mládek Jaroslav        81 let      10.11.                  Horký Karel             83 let        10. 2.
Lebdušková Julie       -//-         23.12.                  Velimský Karel        83 let          6. 3.
Bartoš Antonín          82 let       14. 5.                  Lebduška Jar.         83 let          3. 3.
Velimská Antonie     81 let       30. 7.                  Sypecký Václav        83 let          2. 9.
Lindová Anna            82 let         5. 6.                  Šimralová Božena  83 let        12.12.
Lebduška Miloslav   82 let         7. 8.                  Lindová Marie         86 let         27. 4.
Došková Anna           84 let         1. 5.                  Bušilová Marie       86 let         30. 7.
Kolenčíková Fr.          85 let         5. 9.                  Kříčková Anna       86 let            6.11.
Menclová Marie          85 let       12. 4.                 Fryčová Marie        90 let          17. 7.
Králová Marie              93 let      18. 9.

Mateřská škola

          Školní rok 1989/90 bylo zapsáno 22 dětí / 14 dívek, 8 chlapců/, děti navštěvovali plavecký výcvik, shlédly 2 divadelní představení, 1 filmový a 1 zábavní pořad s kouzelníkem. Děti obdržely za svou píli uznání za sběr léčivých rostlin, které odevzdaly v hodnotě 421 Kč – 103 kg makoviny, 326 kg papíru, 25 kg pomerančové kůry apro obec na Veltrusích 149 kg kaštanů. 1.11.1990 došlo ke změně názvu - dětský útulek byl přejmenován na mateřskou školu. Před Vánocemi děti společně se základní školou dětskou estrádu – vystoupení herců St. Divadla z Ústí n/Labem. 

Základní škola – školní rok 89/90

1. ročník – 11 žáků                Ke 30. 6. postoupilo 29 žáků, 1 žák přeřazen do Z V Š
2. ročník – 7 žáků                   v Kralupech n/ Vlt.
3. ročník – 7 žáků                  2 st. z chování neměl nikdo
4. ročník – 5 žáků
celkem    30 žáků

Kulturní akce:

  5. 10. Návštěva vojenského útvaru Praha – Kbely
12. 10. Divadlo Kralupy n/Vlt. – Prapohádka matky her
  2. 11. Divadlo Kralupy n/Vlt – Kráska a zvíře
15. 12. Kino – Kocour v botách
20.  4. Divadlo Praha – Popelka
26.  4. Výchovný koncert - Kralupy n/Vlt.
  4.  5. Divadlo Praha – Čert, Bára a z pekla štěstí
12.-26. 5.  Škola v přírodě Albrechtice v Jizerských horách
17. 5.  Výlet do Harachova
23. 5.  Výlet Tanvald, exkurse v Sebě
22. 6.  Kino – O zatoulané princezně
             Kromě těchto výchovných akcí děti navštěvovali plavecký výcvik v Kralupech a sbírali léčivé byliny, papír, zúčastnili se výtvarné soutěže, pořádán byl pro ně zdravotnický kroužek. V obci je velmi málo akcí pro děti, škola větším dílem toto doplňuje. Ve školní jídelně bylo za rok 1990 celkem připraveno 8 744 jídel pro děti MŠ a ZŠ.

Náboženství 

             Ve školním roce 1990/91 bylo po dlouhé době obnoveno v katolickém kostele pod vedením pana faráře Karla Kodra náboženská výuka. Počet dětí navštěvujících náboženství byl 8-12, děti se učili Biblické dějiny, události ze starého zákona.

Zábavy, lidové zvyky:

Máje – pořádal TJ Sokol v měsíci květnu, M D D, dětský karneval, karneval pro dospělé – pořádal klub žen, pouťová zábava ( Bartolomějská pouť )- pořádali zahrádkáři, sv. Kateřina 25.11 – posvícení, ples – pořádal všeobecně vzdělávací spolek ŘIP.

Nejvíce odebírané noviny a časopisy:

Noviny:
Zemědělské noviny 36 x, Mělnicko 34 x, čs televize 15 x, Rudé právo 16 x, Rozhlas 12 x, Svobodné slovo 10 x, Mladá fronta dnes 7 x, +sobotní příloha 7 x, Lidové noviny 4 x, Sport 2 x, Kostnické jiskry 8 x.
 
Časopisy:
Vlasta 18 x, Chovatel 10 x, Zahrádkář 8 x, Myslivost 7 x, Praktická žena 7 x, Český bratr 5 x, Květy 4 x, Receptář 3 x,
 
Pro děti:
Sedmička 7 x, Mateřídouška 4 x, ABC 3 x, Sluníčko 3 x.

Mandl:

             Ve vsi je zřízen mandl, mandluje paní Nebovská, mandl je velmi málo využíván (10-15 lidí za měsíc)

Spolky, zájmové organizace:

             V obci je několik spolků a zájmových organizací, například mezi aktivní patří

ZO ČS CH

          Předsedou je Václav Justa, spolek má 29 členů, činnost spolku:
- očkování králíků proti mixematoze 2 346 ks, do tržního průmyslu dodali 2 346 králi-čích kůží, 662 kg králičího masa, 224 kg skopového masa, 38,10 kg ovčí vlny, 6 ks ovčí kůže, 3 ks kozlí kůže
- také uspořádali prodejní výstavu exotů (prodáno 14 ks)

         Z O ČZS jehož předsedou je p. Karel Král má 42 členů, jeho činnost: Volně prodáno 18,6 q ovoce, zeleniny. Obhospodařeno 7,05 ha půdy, v moštárně zpracováno 650 kg ovoce, uspořá-daná přednáška p. Fouzové z Mělníka, zájezd na výstavu kosatců v dobříši, tradiční pouťová zábava

Katolický kostel:

             V roce 1990 byl 3x vyloupen. Ve dnech 30.4-2.5 se neznámí pachatelé vloupali do kostela a odcizili malé sousoší Piety Pany Marie s mrtvým Ježíškem na klíně a 2 obrazy křížové cesty o velikosti 65/45 cm. V noci ze středy 23. 5. na čtvrtek 24. 5. se vloupali podruhé do dobře uzamknutého kostela a odcizili z Oltáře Sv. Václava na jižní straně kostela 2 cínové svícny a 2 sochy z podstavců vysoké asi 160 cm (na jižní straně sv. Terezičky a na severní sv. Jana Nepomuckého). Farář Kudr hlásil vloupání a krádež ihned na VB Kralupy n/Vlt. a pak písemně Arcibiskupství pražskému a odboru kultury O N V Mělník. Na radu člena VB koupil bezpečnostní vložku s klíčem a na radu pana Fíčka, zámečníka
v Černoučku, ještě pojistný štít. Obojí vmontoval 29. 5.pan Fíček. Třetí vykradení kostela v Ledčicích bylo v noci z 18.
na 19. září 1990, když dveře kudy se vloupali při prvních dvou krádežích byly zabezpečeny, vloupali se pachatelé malým okénkem vedoucím na schodiště na kůr. (nadzvedlisilou jednu a snížili druhou železnou mříž v okénku), a odcizili
v sakristii stříbrný pozlacený mešní kalich – zvlášť cenný (s ozdobami na číši i noze kalichu), monstranci barokní pozlacenou s pouzdrem, mosaznou schránku na velkou sv. Hostii, mosaznou zlacenou patinu k zaopatřování nemocných, menší kalich s víčkem a křížkem i s hedvábným pláštíkem, v kostele 2 mosazné svícny načervenalé
od  mariánského oltáře, 2 malé bílé svícínky z jemného cínu od obrazu Božské srdce Páně a v předsíni obraz Pany Marie. Také toto vloupání bylo hlášeno tam kde předchozí, ale už 21. 9.1990 došel farnosti v Černoučku dopis od téhož velitelství VB, že ve věci 3. Ledčické krádeže v kostele bylo přerušeno trestní stíhání pro nedostatek důkazů.

Evangelický kostel – historie:

            Sbor se začal formovat (původně s centrem ve Ctiněvsi) již roku 1780, se sídlem v Ledčicích byl založen 1782 první farář Jiří Fazikáš, byl ve sboru od roku 1784, farní budova byla postavena r. 1784, kostel s postranní kazatelnou
a varhanami byl dostavěn r. 1791, stará církevní škola byla dostavěna 1793 a prodána 1844, nová církevní škola postavena 27. 4. 1844, farní budova rozšířena kolem r. 1900, velká vnitřní přestavba fary a kostela 1950-1951 (rušeny varhany, kazatelna na čelní stěně), z třídy bývalé církevní školy zřízena malá modlitebna r. 1970. Ve stavu sloužilo
do roku 1990 16 farářů.

Počasí:

             V roce 1990 byla nesmírná zima s časným nástupem jara, ale v polovině května přišlo několik nečekaných chladných dnů, při kterých pomrzly brambory, rajčata a podobně, takže tento rok bylo brambor velmi málo i díky velmi suchému létu. Ovoce opadalo suchem ze stromů. Zato říjnové mrazíky ukončili toto velmi krátké vegetační období podzim byl ohavně vlhký, studený s častými mlhami. Protože v okolí obce je několik velkých průmyslových podniků, které znečišťují ovzduší, bylo leckdy nedýchatelno a děti nesměly chodit ven.
1.12.1990 došlo k navrácení pohostinství na Vinohradech původnímu majiteli, p.Postráneckému, restaurace na cikánce též původní majitelce v rámci restituce//majetek byl bez náhrady odňat podle vládního nařízení č.15/1959 sb.
a v návaznosti na vyhlášku s ministerstvem financí č.88/1959 ú.l)

Dne 30. srpna 1990 byl vládou ČSFR schválen scénář ekonomické reformy:

1) Makroekonomický rámec ekonomické reformy – stabilizační politika
                                       -  daňová reforma
                                       -  rozpočtová pravidla

2) Změny vlastnických poměrů v ekonomice
                     - vstup nových souhrnných podnikatelských subjektů do ekonomiky
                     - privatizací, tj. prodejem majetku
                     - malá privatizace a restituce
                     - velká privatizace
                     - fond státního majetku

K realizaci této části ek. Reformy je třeba přijmout nové, nebo upravit následující právní normy:
- transformační zákon ( zákon o privatizaci )
- zákon o majetkové restituci
- zákon o obci a místní samosprávě
- zákon o obecním vlastnictví
- zákon o půdě
- vlastní nařízení k urychlení malé privatizace
- novelizace vyhlášky FMF č.119/1988 sb. a naopak
- zrušit platnost zejména  - nařízení vlády
                                              - vyhlášky ministerstva financí

3) Liberalizace cen – zákon o státním cenném dokladu
                                   - zákon o hospodářské soutěži
                                   - začala 1. 1. 1991

4) vnitřní směnitelnost československé měny – změna devizového zákona

5) Sociální souvislosti ekonomické reformy - zákon o sociálním zabezpečení “o zaměstnanosti“

6) Strukturální politika – zapojení českého obchodu do mezinárodního obchodu – obchodní zákoník atd.

7) Specifikace agropotravinářského komplexu – vlastnické vztahy k půdě a cena půdy
     - privatizace agrokomplexu

               Toto vše ovlivní život lidí podstatným způsobem, čas ukáže, jestli jsme se  změnami dokázali vyrovnat. Tímto končím rok 1990.

                                Kučerová Eva
                                    Kronikář