Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 2005

2005


             Rok 2005 v Ledčicích byl plný dobře odvedené práce, plný společných setkávání místních občanů a stále pěknějšího vztahu mnohých z nich ke své čím sál hezčí vesnici. To nejsou slova laciného patriotismu, ale slova uznání těch, kteří z jakéhokoli důvodu Ledčice navštívili. Je dobře, že se také nezapomíná na slušnost, ohleduplnost
a vstřícnost mezi námi. Bez nich by náš život byl možná rychlejší, bezstarostnější, ale rozhodně ne cennější. Jaký tedy byl tento rok v naší obci? Jak jsme žili?

Počasí:

              8. ledna padl teplotní rekord. Ve 14 hodin, jsem naměřila 13˚C, v pražském Klementinu pak 13,7˚C. dosavadní maximum 11,4˚C prý bylo z roku 1998. na jihu Čech dosahovala teplota až 16˚C. počasí ale doslova předvádělo psí kousky. Koncem ledna už byla zima se vším všudy. Zaváté silnice, železniční koleje schované hluboko pod sněhem, kolabující silniční doprava. Silničáři koncem ledna nestíhali uklízet nekončící bílou záplavu. Museli dokonce uzavřít některé úseky silnic.
              Jaro mělo vcelku standardní průběh bez velkých výkyvů. Zato během léta se doslova  otevřela nebesa. Prudké deště bičovali ulice a cesty se měnily v řeky. Silné bouřky za sebou nechávaly škody. V Ledčicích  odlétlo několik střech. Vedro na konci července lámalo rekordy. 29.července jsem naměřila téměř 39˚C, samozřejmě ve stínu. Klementinum hlásilo, že prožíváme absolutně nejteplejší dny za celých 230 let, kdy se měření provádí. Počasí nám ukázalo,
co je to tropické podnebí. Podzim byl nádherným, klidný, teplý. Vánoce byly „černé“ nikde ani stopy po sněhu. Napadl maličko až koncem měsíce.

 Veřejná zasedání OZ:

 8. 3. 2005 – návrh rozpočtu na rok 2005
                  - dopravní značení v obci
                  - výsledek hospodaření roku 2004
                  - inventarizace majetku
                  - zastavovací studie – územní řízení
                  - nákup a prodej majetku

28. 6. 2005 – zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2004 – audit nezjistil žádné
                      nedostatky
                 -  žádosti o změnu ÚP v k.ú obce Ledčice
                 -  plnění rozpočtu
                 -  prodej majetku
                 - úbytek žáků v ZŠ – nevhodné výchovné metody ředitelky školy

 9. 8. 2005 – oslavy 780. let obce v příštím roce – přípravy
                 - nákup majetku – stodola pana Kováře za asi 800 tisíc – odloženo

21.11.2005 – zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2005
                  - nákup majetku – A. Zikmundová
                  - vyjádření ke stavbě muzea Jiří č.p. 86
                  - cenové nabídky na odvoz komunálního odpadu –výběr
                  - zrušení stávající rady školy – za OÚ p. Miler, p. Zemanová
                                                             - za ZŠ p. Justová, p. Fischerová
                  - kanalizace – podání žádosti na MZE
                                     - příprava žádosti grant k.ú. 4/2006
                                     - zhodnocení finančních prostředků
                                     - zrušení vinkulace
                  - úprava rozpočtu
                  - návrh na rozpočtové provizorium
                  - hospodaření obce 1-10/2005
                  - inventarizace majetku

Demografický vývoj:

            V roce 2005 se v obci narodili tři občánci:
Jiří Sypecký, Adéla Zahorjanová, Adéla Dvořáková
            Zemřeli:
Vlasta Švehlová, Josef Bořík, Vladimír Maťák, Jiří Plucnar, a Bohumila Procházková. Čest jejich památce
Do obce se přistěhovalo pět lidí:
Michal Drábek, Pavlína Kaňková, Milena Stehlíková, Eva Hančlová a Tereza Hančlová.

Rozpočet obce:

             Rozpočet obce je jako každým rokem stanovený jako vyrovnaný a pro rok 2005 jsou schváleny tyto příjmy
a výdaje:
Příjmy celkem:     5 101 000 Kč,    z toho daňové        4 290 000 Kč
Výdaje celkem:    7 776 000 Kč,    z toho financování  2 670 000 Kč

Je hrazeno z přebytku hospodaření za rok 2004.
             Podrobný rozpis příjmů a výdajů tvoří několik hustě psaných stran. Ty jsou vždy vyvěšeny v obecních vývěsních skříňkách, uvedeny na webových stránkách obce a kdykoliv kterémukoli občanovi jsou na OÚ k nahlédnutí.

Program obnovy venkova:

- na hřišti na Cikánce proběhla letos rekonstrukce kabin pro sportovce, sociálního zařízení a sprch, které tak splňují  nové hygienické předpisy. Také vybavení kabin se značně zlepšilo.
- Na novém hřišti Na skalce byla vybudována základní deska pro výstavbu zázemí pro sportovce, které bude z části také sloužit jako ubytovna a bude k dispozici návštěvníkům Ledčic, či uživatelům právě obnovené cesty na Říp (přes Mnetěš)
- Byl zrekonstruován dvůr u budovy základní školy, kde byla osazena zámková dlažba, opraveny přilehlé kůlny a zaset trávník. Opravena jsou i vrata uzavírající tento prostor.
- V létě o prázdninách proběhla výměna části stávajících dřevěných oken v budově školy za plastová. 190 tisíc činila dotace z Programu ochrany venkova, 210 tisíc dodala obec ze svého rozpočtu.
- Byly započaty odborné práce na statickém zajištění chráněné kulturní památky, hospodářského stavení č.p. 15, který
je od loňského roku v majetku obce. Dům by měl v budoucnu sloužit jako multifunkční centrum nejen při výše uvedené cestě na Říp, ale měl by být kulturně společenským místem pro celý region Vltava.
- V kostele svatého Václava, chráněné kulturní památce byly zrestaurovány fresky v presbytáři. Celková hodnota díla
je 240 tisíc korun. Z rozpočtu obce bylo hrazeno 20 tisíc Kč. Obec zajistila i generální opravu elektrického vedení.
- Ledčická knihovna byla rozšířena o další místnost, neboť stávající prostory pomalu přestávaly stačit. Knižní fond
je pravidelně doplňován fundovaným nákupem kvalitních knižních titulů, ale i dary od ledčických obyvatel a výměnou službou s mělnickou knihovnou.
- Je přichystáno napojení na internet v knihovně. Byla podána žádost do projektu internizace knihoven vyhlášeným ministerstvem informatiky ČR.
- Ledčice se objevili v kalendáři pro rok 2006 „mělnicko na starých pohlednicích“- finančním přispěvatelem  na tisk se stal OÚ Ledčice.
- Obec už sedmým rokem vydává čtvrtletník Ledčické novinky. Tento zpravodaj je veřejností přijímán kladně. Mívá vždy kolem 14 stran a stránky jsou v něm rozděleny na Aktuality, Kulturní střípky, Školní okénko, Pohled do historie, zprávičky, poděkování aj.texty pravidelně píše Ivana Plicková, o tisk se starají Eva Kučerová a Iveta Škarohlídová. Do Ledčických novinek  vcelku pravidelně  přispívá i mnoho  regionálních autorů. Zajímavá,  a pro obec velmi příjemná je skutečnost, že se náš zpravodaj stal námětem diplomové práce mělnického studenta Ondřeje Tichoty. Třebaže je vydávání  pravidelného čtvrtletníku finančně poměrně nákladné, je do každé domácnosti  dodáván vždy jeden výtisk zcela zdarma. Takže veškeré zprávy a informace se dostanou úplně ke všem občanům. Novinky tak plní opravdu záslužnou osvětovou a vzdělávací práci.
- Průběžně je doplňována fotodokumentace a výstřižková kronika obce, která sestává ze zpráv a článků o Ledčicích z regionálního i celostátního tisku. Obsahuje už více než 120 stran s asi 500 výstřižky, což je důkazem, že se o Ledčicích ví.
- Průběžně jsou shromážděny dary od obyvatel obce pro zamýšlené kulturní centrum v č. p. 15, kde by mělo být i malé místní muzeum, jehož sbírky by tvořili zemědělské nástroje, předměty denní potřeby, obrázky, šatstvo, nábytek, fotografie, dobový tisk apod.
- Byly uskutečněny změny ve vzhledu i obsahu webových stránek obce. Jsou teď ještě  bohatší, zajímavější a estetičtější.
- Zděná čekárna Na Cikánce byla 8.července vyzdobena nástěnnými malbami. „Fresku“ tvoří pohled na naši obec 
s kostelem, školou a památným Řípem v pozadí. Je zde i ba-revný malovaný ukazatel. Vše je práce místních žáků
a   omladiny.
- Z bývalé kotelny na tuhá paliva v základní škole byla vybudována kulturní a společenská místnost, která teď slouží jako klubovna pro Senior klub i mládež, ale také jako výstavní prostor.
- V budově OÚ byl letos jedna místnost upravena pro kosmetiku, pedikúru, manikúru  a zdravotní masáže.tyto služby jsou více než hojně využívány. Pochvalují si je i starší spoluobčané, kterým obvykle dělá potíže za podobnými službami  dojíždět do města.
- Akademický malíř Zdeněk Černý maluje žánrové obrázky ledčických zákoutí, které budou v příštím roce využity
do sborníku  volných listů vydaných k 780. výročí obce.
- Byla rozšířena a upravena část staré cesty na Škarechov včetně jejího nejbližšího okolí.
- Proběhla obnova a doplnění dopravního značení na místních komunikacích firmou Dopravní značení Mělník. Celkové náklady se vyšplhaly na téměř 250 000 Kč. Ledčice tak splňují beze zbytku požadavky Evropské unie.
- Obec má hotové veškeré přípravné práce k zahájení výstavby kanalizace v obci. Vše teď záleží na finančních dotacích, které se snažíme získat.
- Obec zakoupila několik pozemků pro výstavbu rodinných domů. Je zpracováván projekt k územnímu řízení 
a stavebnímu povolení všech inženýrských sítí včetně výstav-by nové trafo stanice. Jedná se zhruba o 20 stavebních parcel.

Zelené Ledčice:

             V tomto roce bylo v naší vesnici vysázeno do té doby bezkonkurenčně  veliké množství zeleně, které ve srovnání
s okolními obcemi nemá obdoby.
- na Ladech konečně po několika letech bojů s nadřízenými úřady byl vysázen „les“, pozemek je oplocen. Podle projektu zde bylo vysázeno  na 7 ha  50 tisíc kusu lip, dubů, borovic a dalších dřevin. Ledčiččtí jsou na toto dílo patřičně hrdí.
- Na dalších místech  v obci byly vysázeny javory, jasany, lípy. I místo těch, které utrpěly úhonu nebo zašly.
- Na zahradě školy byla vysázena vzrostlá lípa, k jejímž kořenům byla vložena pamětní schránka s pohlednicemi, novinami, mincemi a fotografiemi. Celá akce byla doprovázena pásmem poezie a připomínkou daného pohádkáře.
- Na nově budovaném hřišti Na Skalce byly osetím zpevněny svahy a bylo zde vysázeno asi 1200 kusů  ptačího zobu, zlatého deště a dalších kvetoucích i nekvetoucích keřů. Stojí tu také 40 ks vzrostlých platanů, lip a javorů.
- Byl osázen, oset a pietně upraven parčík u Pomníku padlých na návsi. Vzniklo tu velmi příjemné a důstojné  místo
s lavičkami přímo uprostřed obce.

Cesta na Říp:

           Ke kouzlu krajiny kolem Ledčic patří určitá zasněnost s tušením mýtických kořenů umocněna zdejšího barokního kostela a Řípem na obzoru jako ochráncem Čech. Kraj působí prostě a přehledně, a proto by se mohl a měl stát cílem turistických putování. Prostředkem, kterého by obec v tomto chtěla využít, je obnova prastaré cesty do Mnetěše,
jež by vhodně navázala na Dvořákovu stezku vedoucí z Kralup. Ta by potom neměla pouze přírodovědný  a historický obsah, ale také obsah duchovní. S vytyčením a obnovou původní cesty z Ledčic do Mnetěše zdejšími poli již bylo započato. Celá akce se setkala s velmi kladným ohlasem a porozuměním u ledčických občanů, ale i lidí přespolních.
- ve spolupráci s mysliveckým sdružením  byl odstraněn nepořádek v příkopech podél silnic a polních cest v katastru obce, kam odkládají odpad lidé tudy projíždějící, kterým je vzhled naší obce lhostejný.

Podnikání:

            V obci pracuje několik soukromých firem – např. DYPOS, SEKRET, PÍSKOVNA, TRUHLÁRNA, AUTOOPRAVNA, AUTODOPRAVA, a další. Letos se obec velmi snaží pomáhat se záměrem a přípravou k realizaci stavby firmy BRALEP s. r. o., která by měla do obce přinést přibližně dvacet nových pracovních míst. Nezaměstnanost v naší obci totiž činí 10,9% obyvatelstva. Ekonomicky aktivních je u nás 294 lidí, uchazečů o práci celkem 32.

Kulturní a společenský život v obci:

           Návrat k folklórním aktivitám, uchovávání, obnovování, upevnění a rozvoj lidových tradic Podřipska jsou již několik let nedílnou součástí osvětového kulturního a společenského života v obci. Koncepce k návratu venkovským tradicím
v Ledčicích obsahuje prakticky celý lidový rok, od Tří Králů až po Štědrovečerní Půlnoční mši se zpěvem koled.
V současném procesu evropské globalizace tady v naší obci nehrozí nebezpečí ztráty naší národní identity ani českých lidových tradic.v průběhu kalendářního roku se tak v Ledčicích postupně oživují slovesné, hudební i obyčejové prvky včetně technologií lidové umělecké tvorby, kterou propagujeme při  pořádání jarmarků nebo při výtvarných činnostech
s místními dětmi. Sdílené zážitky   a prožitky jsou obyvateli vesnice přijímány kladně a často jsou usnadňujícím prvkem ke zlep-šení vzájemné komunikace občanů. Za zmínku ještě stojí i pořádání již tradičních adventních koncertů (koledy
v provedení místních dětí za doprovodu varhan).
             Pravidelně jsou pořádány návštěvy divadel, dále pak taneční zábavy pod širým nebem, zájezdy (Polsko, pražská Sazka Aréna), veřejné vystoupení dětí, Senior Klub.
Vzdělávací a podporovací spolek Říp věnoval Ledčicím vzácný dřevěný pohřební vůz zdobený secesní řezbou a figurami andělíčků. Již byly odborně očištěny jednotlivé prvky vozu a dojednáno jeho restaurování v rámci výuky studentů Uměleckoprůmyslové školy v Praze.
            Potěšitelná je i aktivita dětí v oblasti výtvarné. Letos se děti zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Francouzským velvyslanectvím. Jejich obrázky v obrovské konkurenci obstály a děti získaly 2 kg čokolády. Svá dílka si mohly prohlédnout zavěšené na internetu. Výtvarné práce dětí jsou součástí výzdoby školy a bývají každé zdejší návštěvě zdrojem obdivu. Děti také každý měsíc vydávají školní kalendárium  významných dnů a událostí a v koloniálu paní Chmelové mají umístěno i „informatorium školy ledčické“ ve kterém zveřejňují  svá literární a výtvarná dílka a novinky
ze školního života. Děti jsou též iniciátory a autory výtvarného návrhu na dřevěnou sochu vodníka, jemuž dali jméno Dundínek( podle názvu rybníka u něhož sedí) a který od konce června zdobí náves. Celé dílo vytvořil pan Postránecký, majitel Ledčické truhlárny.
             Kromě výše uvedených aktivit o úspěších místních dětí svědčí i další ocenění v soutěžích Největší Čech, Babička
(k výročí 1. vydání knihy B. Němcové), hasiči v akci, Vůně chemie. Děti také pravidelně vystavují svá díla v Galerii
Na plotě, což je vlastně využití prostoru, které skýtá oplocení školního hřiště. Zaznamenání hodné jsou i dva letošní významné výlety, které děti absolvovaly, a které jistě hojnou měrou přispěli k jejich estetickému vnímání i pocitu vlastenectví (Tisíc let středu Evropy a Příběh pražského hradu).

Sportovní aktivity:

          Fotbalový klub Sokol Ledčice za vydatné podpory OÚ už druhým rokem slaví úspěchy. V regionální skupině obsadili žáci 2. místo, dospělý 3. místo sportovního žebříčku. Kromě toho bylo v průběhu roku uspořádáno několik místních turnajů (nohejbal, minifotbal. odbíjená) za vydatné režie omladiny. Při dětských sportovních odpoledních
se provozuje soutěž v běhu, cyklosoutěž kolobeřkiáda, pohybové soutěže, minifotbal , ale i silové soutěže s prvky recese pro muže. Každý týden je tělocvična otevřena ženám a jejich aerobiku. Vždy na nový rok se uskutečňuje hromadný výstup na památnou horu Říp. Také letos byl rok zahájen stejně. Tentokrát pod novou vlajkou obce a další vrcholovou fotografií.
Sportu i turistiky se hojně využívalo i při letošním prvním zájezdu do Chorvatska. Pro velký úspěch bude uspořádán také v příštím roce. Zapomenout nesmím ani na vzornou reprezentaci žáků na McDonald´s Cupu.

Další aktivity:

-27. 1. Si všechny děti připomněly 60 výročí osvobození Osvětimi jako den boje proti holocaustu. Ve škole prožívali „Týden židovské kultury“, kdy se seznamovaly s hebrejskou kulturou, mytologií, literaturou, symbolikou, lidovými tradicemi, hudbou, oblékáním, kuchyní, výtvarným uměním…. Vytvořily mnoho krásných obrázků i předmětů…
- 1. 4. Při další noci s Andersenem se ve škole vůbec. Děti malovaly vlastní pohlednice, které pak další den zaslaly dánské královně, dánskému velvyslanci v ČR a prezidentu Klausovi. Kromě toho prožily půlnoční procházku obcí, četly pohádky, vyráběly královské kuruny, hle-daly poklad, chatovali po internetu, zatančily si v tělocvičně.
- 7. 5. Si Ledčice připomněli 60. výročí ukončení druhé světové války. Při této příležitosti byly u místních pomníků
(na návsi a na hřbitově) jako vyjádření úcty k padlým slavnostně položeny pietní věnce. Slova díků vyjádřili děti ve svém vystoupení.
- 9. 9. Místnímu cestovateli a publicistovi, ing. Josefu Fricovi vyšla další kniha o jeho cestách po Indii, o indické mytologii, filosofii a umění “Bhagavadojíta“, kterou stejně jako předcházející „svět mysli“ věnoval svému rodišti – Ledčicím.
- 17. 9. Za všeobecného zájmu projelo vesnicí několik desítek veteránů – aut, motocyklů a dalších více méně krásných dobových vozidel.
- Ledčické novoročenky bývají středem sběratelského zájmu. Také tentokrát je autorkou té letošní, místní rodačka, Veronika Kubáčová. Jako motiv si zvolila kostel svatého Václava s andělem a číší.
- V období krásných podzimních dní jsem využila nabídky místního rodáka, instruktora létání, pilota Josefa Milera a nafotografovala jsem nejkrásnější místa Ledčic z paluby dvoumístného letadla.  Protože zážitek byl nádherný a snímky velmi zajímavé, celá akce byl zopakována další slunečný den. Tentokrát za přítomnosti starostky. Moje i její snímky budou využity při zamýšlené výstavě k minulosti a současnosti Ledčic při oslavách kulatých výročí školy a obce v příštím roce..

Humanitární činnost:

           Jak se zmiňují už dávné zápisky v kronice Ledčic i v kronice školy, místní občané měli vždy otevřené srdce i ruce, když se setkaly s neštěstím jiných lidí. Proto se všichni, kdo mohli, spontánně zúčastnili sbírky na pomoc zemím zničeným válkou, přírodními katastrofami či terorismem. Bylo vybráno 25 tisíc korun, které byly odeslány nadaci člověk
v tísni. Třetím rokem se nejprve děti, a dnes už i dospělí zúčastňují sbírky pro andaci Kapka naděje, a nadaci Klíček, která spravuje první dětský hospic v Malejovicích. Obec finančními dary pravidelně přispívá také do Fondu ohrožených dětí a někteří občané též ještě do fondu UNICEF. Už tradičně po mnoho let, probíhá spolupráce s Diakonií Broumov,
kam je od nás odesíláno šatstvo, obuv, přikrývky a další potřebné věci.

 

Vzácná návštěva:

           15.května tohoto roku do Ledčic zavítal místní rodák, dnes občan USA, pan Josef  Voves, jehož otec kdysi v naší škole působil jako učitel. Prohlédl si proto zdejší třídy a pochválil nejen maličké muzeum a jeho sbírky, ale také výtvarné práce žáků, o kterých se vyjádřil s obdivem a velkým uznáním. Pan Voves pak navštívil i místní hřbitovy, kde hledal hrob svých prarodičů, kostel a další pamětihodnosti. Všechny nás doprovázející udivila jeho krásná a cizím akcentem nepoznamenaná čeština. Tato návštěva Josefa Vovse nebyla poslední. Hned v srpnu přiletěl znovu, tentokrát s celou svou rozvětvenou americkou rodinou.

Tragédie a neštěstí:

           16. 6.2005 museli v úterý večer na silnici na Prahu mělničtí hasiči likvidovat požár. Řidiči kamionu se u Ledčic vzňala pneumatika a oheň se rozšířil i do nákladního prostoru. Hasiči zachránili náklad granulovaného polyethylenu
za dva miliony korun. Příčinou neštěstí byla technická závada. Škoda se vyšplhala na 30 tisíc korun.
            V neděli 10.7.2005 jednadvacetiletý mladík Vladimír Maťák nezvládl řízení vypůjčeného motocyklu Suzuki a narazil hlavou do zdi u krušovické hospody na návsi. Chlapec utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl.

Co rok 2005 přinesl nám i světu:

           Těch skutečně významných událostí bylo mnoho. Vyjímám z nich a zmíním se jen o některých.
- V sobotu 2.4.2005 ve 21.37 zemřel 85 letý papež, Jan Pavel II.. Byl přes čtvrt století znamením naděje a lásky člověka
k člověku. Žádný papež historie neovlivnil tak výrazně světové dějiny jako on. Při loučení se svatým otcem ve Vatikánu udělala hluboký dojem jeho rakev. Obyčejná dřevěná truhla bez ozdob, prostá tak, jak žil. Na ní otevřené evangelium
v červených deskách s jehož stránkami si pohrával vítr.
- Už je to 85 let, kdy vznikla naše státní vlajka. Autorem je Jaroslav Kursa (1870 – 1950), bývalý pracovník archívu Ministerstva vnitra. Historie vlajky začala 30. března 1920 přesně v 18 hodin a 45 minut, kdy ji schválilo Národní shromáždění Českoslo-venské republiky. Po rozdělení ČSR ji 17.12.1992 schválili poslanci České národní rady jako vlajku pro Českou republiku.
- V září 1965 se poprvé na obrazovkách televizorů objevil kluk Večerníček. Letos už je to tedy zralý čtyřicátník. Věřím,
že až v budoucnu bude někdo číst tyto řádky, Večerníček bude stále ještě existovat. Jeho „otcem“ je slavný výtvarník, Radek Pilař (1931 – 1993).
- Celé Česko žilo několik měsíců sporem o to, kdo z jeho historie je tím „ největším Če-chem“. V Ledčicích na plné čáře vyhrál kníže Václav, řečený svatý, patron vesnice. V celostátním hlasování zvítězil „otec vlasti“ Karel IV. Božena Němcová byla například desátá. Úsměv přinesl výsledek hlasování o největšího padoucha našich dějin. Stal se jím Klement Gottwald.
- Český národní fotbalový tým postoupil po nekonečných šestnácti letech na Mistrovství světa. Hokejový reprezentanti
si proklestili na Mistrovství světa ve Vídni cestu až ke zlatu! Byl to opravdu opojný úspěch. Jásot ledčických fanoušků
se nesl obcí dlouho do noci.
- Od výše uvedených poklidných událostí se mi ani nechce k zaznamenání hrůz, které lidstvu přinesl v roce 2005 terorismus či rozmar přírody. Teror ve světě nebere konce. Útoky jsou nevypočitatelné a smrtonosné. Bolest a utrpení jsou na denním pořádku – v Iráku, Turecku, Rusku, Indonésii… příroda o sobě dala vědět v Asii, na Sumatře, v Americe. Ještěže alespoň nepropukla tolik obávaná a už několik let očekávaná pandemie chřipky. Světoví odborníci tvrdí,
že by přinesla smrt mnoha milionům lidí na celé Zemi.

              Věřím, že příští rok přinese méně tragédii, zato více klidu, štěstí a pohody. Úplně všem.
                                                                                                                                                                          Ivana Plicková