Odpadové hospodářství

Poplatky za komunální odpad

Obec Ledčice oznamuje výběr poplatků podle OZV 1/2012:

poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,-
poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 400,-
poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,-
termín splatnosti do 1. 5. 2019

Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č. ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v.s. 1340+č. p.

 

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu v Ledčicích zajišťuje firma FCC Česká republika (dříve.A.S.A.) spol.s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.
Svozy jsou zajišťovány v období od listopadu do dubna 1x týdně, v období od května do říjen 1x za 14 dní.

Kalendář svozu odpadu

Zimní svoz:
od  1.1. do  30.4. a od  1.11. do  31.12. ve čtvrtek každý týden.
Letní svoz:
od  7.5.  do  31. 10.  jednou za čtrnáct dní  každý čtvrtek.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit  vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatku) do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona2. Poplatník, který je vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na území obce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoli změny v ohlášených skutečnostech.

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu

1)    Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

 1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt    600,-Kč
 2. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů    600,-Kč
 3. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců    600,-Kč
 4. fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců    600,-Kč

        Poplatek je tvořen:

 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,-Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 600,-Kč


2)    Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

 1. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba    600,-Kč
 2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba    600,-Kč

       Poplatek je tvořen:

 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,-Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 600,-Kč
 3. rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky.

 

Od poplatku jsou osvobozeni

1)    Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:

 1. umístění v zařízeních sociálních služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
 2. umístění v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
 3. ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
 4. ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
 5. kteří pobývají celoročně v zahraničí
 6. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Ledčice (včetně osob hlášených na ohlašovně - na Obecním úřadě Ledčice), avšak na území obce Ledčice se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují
 7. cizinci, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území obce Ledčice povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, avšak na území obce Ledčice se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují
 8. vlastníci rodinného domu, bytu nebo stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na území obce Ledčice, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud je alespoň jeden z vlastníků hlášen k trvalému pobytu na území obce Ledčice, a to v případě, že rodinný dům, byt nebo stavba určená k individuální rekreaci nejsou způsobilé k užívání z důvodů jejich stavebně technického stavu nebo nejsou fakticky v průběhu kalendářního roku k bydlení či rekreaci využívány.

2)    Na poplatku za komunální odpad se poskytuje úleva ve výši 200,-Kč za kalendářní rok poplatníkům, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Ledčice a nedovršili věku 15 let.


Splatnost poplatku za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 1. 5. každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1. 5., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů  od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů


1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

a) papír – sběrné nádoby označené modrou barvou, umístěné u čp.45, čp.202 a Sběrný dvůr čp. 108
b) plasty – sběrné nádoby označené žlutou barvou, umístěné u čp.45 a Sběrný dvůr čp.108
c) sklo čiré – sběrné nádoby označené bílou barvou umístěné u čp.45
d) sklo barevné – sběrné nádoby označené zelenou barvou umístěné u čp.45 a čp.202
e) nápojové kartony – Sběrný dvůr čp. 108 a sběrné nádoby označené modrou barvou na papír
f) bioodpad – kompostováním na vlastním pozemku, ostatní ukládáním do velkoobjemového kontejneru umístěného ve Sběrném dvoře čp. 108
g) železo – se předává ve Sběrném dvoře čp. 108 v době jeho provozu a mobilním sběrem, provozní dobu a termín svozu stanovuje obec oznámením obecního úřadu
h) objemný odpad – se předává ve Sběrném dvoře čp. 108 v době jeho provozu, provozní dobu stanovuje obec
i) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě v čp.108 a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
j) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 120 l označené samolepkou s logem pověřené osoby a obce Ledčice, poskytovanou Obecním úřadem Ledčice a typizované plastové pytle o objemu 120 l označené logem pověřené osoby a obce Ledčice, poskytované Obecním úřadem Ledčice.


2) Fyzické osoby jsou povinny zajistit si sběrné nádoby na zbytkový odpad na svůj náklad nebo výměnným způsobem u pověřené osoby (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 120 l označené samolepkou s logem pověřené osoby nebo typizované plastové pytle o objemu 120l označené logem pověřené osoby, poskytované Obecním úřadem Ledčice za úplatu) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.


3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 6.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.


4) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
- stavební odpad a jiný podobný odpad,
- uhynulá zvířata a jejich části,
- horký popel,
- tekutiny a ztekucené odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad,
- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.


Frekvence sběru komunálních odpadů
1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí: zpravidla v letním období (květen – září) 1x za 14 dní, v zimním období 1x za týden. Přesný termín zahájení letního a zimního svozu stanovuje obec, oznámením obecního úřadu.


2) Sběr (svoz) nebezpečného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně. Svoz stanovuje obec, oznámením obecního úřadu.

 

 

Tady pocaď je to mý,

tady vodcaď je to tvý, zpívá se v jedné písni lidu pražského. Nechme stranou otázku, jaké dělení měl její autor na mysli; povahu českého človíčka ale vystihl přesně. Příklad - děťátko cape po trávníčku, v ruce drží obal z nějaké dobrůtky a maminka křičí: „Zahoď to, celá se zapatláš, poběž, utřu ti ručičku.“ Až zahodí pacholátko kus čehosi doma na koberec nebo na vlastní zahrádku, dostane přes ručičku, protože „to se nesmí“. Doma si přece svinčík neděláme, protože tady je to naše a jsme čistotní lidé.

Pozor! Tento vztah naše – vaše, či naše – jejich se vůbec netýká jen dětí nebo omladiny. Slušná, upravená, šedovlasá paní se přehrabuje v kabele, na chodník upadne kus papíru. Skočila jsem, podala jí ho a ona se podivila: „Ale to jste mohla nechat, to jsem zahodila.“ Sama je přitom přesně ten typ staré dobré hospodyně, o jakých se říká, že by se u ní mohlo jíst z podlahy. Výletníci dojedí svačinu a šup s odpadky pod keříček, nebo z okna auta ven. A že je dětské hřiště plné vajglů, slupek od kdečeho a zátek od piva? Vždyť co mají chudáci maminka a tatínek dělat, když tu čekají, až si jejich dítko pohraje? Mají tady skoro zaručenou anonymitu a dojít ke koši – to by se přece museli zvednout! Protože jak jinak si vysvětlit, že doslova krok od nádoby na odpadky leží sáček od brambůrků a u pomníku na návsi je plno papírků? Však ono SE to uklidí.
Vždyť obec na to má lidi. A vy, o kterých právě mluvím, těmi lidmi nejste?!
Lhostejnost a nedostatek zodpovědnosti za své chování a jednání je, bohužel, pro některé obyvatele Ledčic příznačný. Těšíme se, kdy to vezme ten správný obrat.
Dočkáme se vůbec?

Ekologický koloběh

Zdálo by se, že věci, které už nepotřebujeme, nemají žádnou cenu. Omyl! Nelze je jen tak pohodit a dál se  o ně nestarat. Někdo je musí shromáždit, svézt, vytřídit, bezpečně uložit, zpracovat. To všechno něco stojí. Likvidace odpadků je čím dál dražší a na první pohled se zdá, že zbavit se jich tak jako tak musíme, pokud se v nich nechceme utopit. Přesto tu možnosti jsou a nikoli nevýznamné.
V první řadě je nutné výrazně zmenšit objem domovního odpadu. Což ovšem neznamená jeho pokoutné vyvážení do cest za humna či zakládání černých skládek. Legální šance, ekologicky žádoucí, je třídění odpadu.    I v té nejzapadlejší vísce stojí rozměrné barevné kontejnery na papír, plasty a sklo. Všechny tyto materiály lze úspěšně recyklovat. Největší problém pro občany bývají PET lahve, protože i v malém množství zaberou velký objem. Přitom stačí na láhev párkrát šlápnout, aby byla co nejplacatější a je to. Vyhodíte-li láhev do popelnice, proletí bez užitku komínem spalovny, přičemž nepěkně „zavoní“, nebo se bude po staletí povalovat někde na skládce či v přírodě. PET se totiž v přírodě téměř nerozkládá. Stejně tak se chová i igelitový sáček. Kdyby ho zahodila ve své době na příklad naše ctnostná paní Polyxena z Lobkowicz, ještě dnes bychom ho našli. Poločas rozpadu umělých hmot je totiž nepředstavitelně dlouhý. Proto je rychlejší, praktičtější, čistší a hospodárnější odpad  vytřídit. Podle průzkumů Evropské unie už se to Čechové naučili a pomalu a velmi snaživě útočí na druhé nejlepší místo v Evropě.
Podobně jako PET lahve se třídí nápojové kartony. Před vhozením do kontejneru se musí také stlačit.
Kovové odpady se snášejí do sběrného dvora, nebo je můžete odvézt do sběrny. Tento odpad putuje do hutí, kde je přetaven na odlitky, tyče či desky, a pak dále zpracováván.
Ledčice provozují od roku 1999 velkoryse pojatý Sběrný dvůr - shromaždiště v rozsahu, který není v obcích naší velikosti rozhodně běžný. Lze sem uložit objemné odpady jako starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, elektrotechniku, drobný stavební odpad a podobně. Dále sem můžete do příslušných kontejnerů odnést tzv. nebezpečné odpady jako zářivky, akumulátory, ledničky, televizory, barvy, lepidla, a tak podobně.
Jen to, co vám zbyde po vytřídění toho všeho, lze hodit do popelnice. Nezmínila jsem ale  část odpadů týden co týden odvážených na skládku. Jde o biologicky rozložitelné odpady, se kterými uměli nakládat už naší dávní předkové. Zkrátka v koutě každé ledčické zahrady bylo místo, kam se organické zbytky ukládaly a kde z nich časem působením mikroorganismů a za přístupu vzduchu postupně vznikal úrodný kompost. Ledčičtí hospodáři věděli, že na kompost patří listí ovocných stromů, posekaná tráva, chlévský hnůj, třísky, piliny, rašelina, kávové a čajové zbytky, zbytky zeleniny a ovoce, skořápky z ořechů, zahradní zemina, mleté vápno, roztrhaný novinový papír, popel ze dřeva, drny a podobně. Nikdy ale do kompostu nevyhazovali popel z uhlí, kameny, hořlavé látky, zbytky masa a kostí. Čas od času pak kompost tzv. „přeházeli“, aby se provzdušnil. Už za půl roku jím mohli přihnojovat dřeviny a záhony.
Do roka pak už byl kompost patřičně „zralý“, měl hnědou barvu, jemnou strukturu a voněl
jako lesní půda.
Také ledčické děti se začaly seznamovat se zpracováváním bioodpadu. Na praktických úkolech 
se učí,  jak a proč se biologický odpad dá v domácích podmínkách dál zpracovat. Možná, že už
leckteré z dětí pomáhá rodičům s touto recyklací a nenásilně tak poznává, že pěkné prostředí spočívá
v pořádku kolem nás – doma, na dvoře, v okolí.
Pro ty, kteří nevědí stále ještě o třídění domovního odpadu právě mnoho, doporučujeme
bezvadnou webovou adresu www.trideni.cz . Je to doslova encyklopedie této problematiky.

 

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 7 5. do 31. 10. každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 

Poslední zimní svoz komunálního odpadu 30.4. 2020
Letní svoz komunálního odpadu
- začátek 7.5. 2020
- 14.5. 2020 pauza
- 21.5. 2020 svoz a dále každý další lichý týden

  

Poplatky 2021
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2021.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2021.

  

Inzerce

příspěvků: 53

Diskusní fórum

příspěvků: 277

Návštěvnost stránek

241654