Odpadové hospodářství

Poplatky za komunální odpad

Obec Ledčice oznamuje výběr poplatků podle OZV 5/2020:

poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,-
poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 600,-
poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,-
termín splatnosti do 1. 5. t. r.

Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č. ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v.s. 1340+č. p.

 

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu v Ledčicích zajišťuje firma FCC Česká republika (dříve.A.S.A.) spol.s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.
Svozy jsou zajišťovány v období od listopadu do dubna 1x týdně, v období od května do říjen 1x za 14 dní.

Kalendář svozu odpadu

Zimní svoz:
od  1.1. do  30.4. a od  1.11. do  31.12. ve čtvrtek každý týden.
Letní svoz:
od  13 .5.  do  31. 10.  jednou za čtrnáct dní  každý čtvrtek.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

 

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

a) papír – sběrné nádoby označené modrou barvou, umístěné u čp.45, čp.202 a Sběrný dvůr čp. 108
b) plasty – sběrné nádoby označené žlutou barvou, umístěné u čp.45 a Sběrný dvůr čp.108
c) sklo čiré – sběrné nádoby označené bílou barvou umístěné u čp.45
d) sklo barevné – sběrné nádoby označené zelenou barvou umístěné u čp.45 a čp.202
e) nápojové kartony – Sběrný dvůr čp. 108 a sběrné nádoby označené modrou barvou na papír
f) bioodpad – kompostováním na vlastním pozemku, ostatní ukládáním do velkoobjemového kontejneru umístěného ve Sběrném dvoře čp. 108
g) železo – se předává ve Sběrném dvoře čp. 108 v době jeho provozu a mobilním sběrem, provozní dobu a termín svozu stanovuje obec oznámením obecního úřadu
h) objemný odpad – se předává ve Sběrném dvoře čp. 108 v době jeho provozu, provozní dobu stanovuje obec
i) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě v čp.108 a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
j) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 120 l označené samolepkou s logem pověřené osoby a obce Ledčice, poskytovanou Obecním úřadem Ledčice a typizované plastové pytle o objemu 120 l označené logem pověřené osoby a obce Ledčice, poskytované Obecním úřadem Ledčice.


2) Fyzické osoby jsou povinny zajistit si sběrné nádoby na zbytkový odpad na svůj náklad nebo výměnným způsobem u pověřené osoby (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 120 l označené samolepkou s logem pověřené osoby nebo typizované plastové pytle o objemu 120l označené logem pověřené osoby, poskytované Obecním úřadem Ledčice za úplatu) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.


3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 6.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.


4) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
- stavební odpad a jiný podobný odpad,
- uhynulá zvířata a jejich části,
- horký popel,
- tekutiny a ztekucené odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad,
- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.


Frekvence sběru komunálních odpadů
1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí: zpravidla v letním období (květen – září) 1x za 14 dní, v zimním období 1x za týden. Přesný termín zahájení letního a zimního svozu stanovuje obec, oznámením obecního úřadu.


2) Sběr (svoz) nebezpečného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně. Svoz stanovuje obec, oznámením obecního úřadu.

 

 

Tady pocaď je to mý,

tady vodcaď je to tvý, zpívá se v jedné písni lidu pražského. Nechme stranou otázku, jaké dělení měl její autor na mysli; povahu českého človíčka ale vystihl přesně. Příklad - děťátko cape po trávníčku, v ruce drží obal z nějaké dobrůtky a maminka křičí: „Zahoď to, celá se zapatláš, poběž, utřu ti ručičku.“ Až zahodí pacholátko kus čehosi doma na koberec nebo na vlastní zahrádku, dostane přes ručičku, protože „to se nesmí“. Doma si přece svinčík neděláme, protože tady je to naše a jsme čistotní lidé.

Pozor! Tento vztah naše – vaše, či naše – jejich se vůbec netýká jen dětí nebo omladiny. Slušná, upravená, šedovlasá paní se přehrabuje v kabele, na chodník upadne kus papíru. Skočila jsem, podala jí ho a ona se podivila: „Ale to jste mohla nechat, to jsem zahodila.“ Sama je přitom přesně ten typ staré dobré hospodyně, o jakých se říká, že by se u ní mohlo jíst z podlahy. Výletníci dojedí svačinu a šup s odpadky pod keříček, nebo z okna auta ven. A že je dětské hřiště plné vajglů, slupek od kdečeho a zátek od piva? Vždyť co mají chudáci maminka a tatínek dělat, když tu čekají, až si jejich dítko pohraje? Mají tady skoro zaručenou anonymitu a dojít ke koši – to by se přece museli zvednout! Protože jak jinak si vysvětlit, že doslova krok od nádoby na odpadky leží sáček od brambůrků a u pomníku na návsi je plno papírků? Však ono SE to uklidí.
Vždyť obec na to má lidi. A vy, o kterých právě mluvím, těmi lidmi nejste?!
Lhostejnost a nedostatek zodpovědnosti za své chování a jednání je, bohužel, pro některé obyvatele Ledčic příznačný. Těšíme se, kdy to vezme ten správný obrat.
Dočkáme se vůbec?

Ekologický koloběh

Zdálo by se, že věci, které už nepotřebujeme, nemají žádnou cenu. Omyl! Nelze je jen tak pohodit a dál se  o ně nestarat. Někdo je musí shromáždit, svézt, vytřídit, bezpečně uložit, zpracovat. To všechno něco stojí. Likvidace odpadků je čím dál dražší a na první pohled se zdá, že zbavit se jich tak jako tak musíme, pokud se v nich nechceme utopit. Přesto tu možnosti jsou a nikoli nevýznamné.
V první řadě je nutné výrazně zmenšit objem domovního odpadu. Což ovšem neznamená jeho pokoutné vyvážení do cest za humna či zakládání černých skládek. Legální šance, ekologicky žádoucí, je třídění odpadu.    I v té nejzapadlejší vísce stojí rozměrné barevné kontejnery na papír, plasty a sklo. Všechny tyto materiály lze úspěšně recyklovat. Největší problém pro občany bývají PET lahve, protože i v malém množství zaberou velký objem. Přitom stačí na láhev párkrát šlápnout, aby byla co nejplacatější a je to. Vyhodíte-li láhev do popelnice, proletí bez užitku komínem spalovny, přičemž nepěkně „zavoní“, nebo se bude po staletí povalovat někde na skládce či v přírodě. PET se totiž v přírodě téměř nerozkládá. Stejně tak se chová i igelitový sáček. Kdyby ho zahodila ve své době na příklad naše ctnostná paní Polyxena z Lobkowicz, ještě dnes bychom ho našli. Poločas rozpadu umělých hmot je totiž nepředstavitelně dlouhý. Proto je rychlejší, praktičtější, čistší a hospodárnější odpad  vytřídit. Podle průzkumů Evropské unie už se to Čechové naučili a pomalu a velmi snaživě útočí na druhé nejlepší místo v Evropě.
Podobně jako PET lahve se třídí nápojové kartony. Před vhozením do kontejneru se musí také stlačit.
Kovové odpady se snášejí do sběrného dvora, nebo je můžete odvézt do sběrny. Tento odpad putuje do hutí, kde je přetaven na odlitky, tyče či desky, a pak dále zpracováván.
Ledčice provozují od roku 1999 velkoryse pojatý Sběrný dvůr - shromaždiště v rozsahu, který není v obcích naší velikosti rozhodně běžný. Lze sem uložit objemné odpady jako starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, elektrotechniku, drobný stavební odpad a podobně. Dále sem můžete do příslušných kontejnerů odnést tzv. nebezpečné odpady jako zářivky, akumulátory, ledničky, televizory, barvy, lepidla, a tak podobně.
Jen to, co vám zbyde po vytřídění toho všeho, lze hodit do popelnice. Nezmínila jsem ale  část odpadů týden co týden odvážených na skládku. Jde o biologicky rozložitelné odpady, se kterými uměli nakládat už naší dávní předkové. Zkrátka v koutě každé ledčické zahrady bylo místo, kam se organické zbytky ukládaly a kde z nich časem působením mikroorganismů a za přístupu vzduchu postupně vznikal úrodný kompost. Ledčičtí hospodáři věděli, že na kompost patří listí ovocných stromů, posekaná tráva, chlévský hnůj, třísky, piliny, rašelina, kávové a čajové zbytky, zbytky zeleniny a ovoce, skořápky z ořechů, zahradní zemina, mleté vápno, roztrhaný novinový papír, popel ze dřeva, drny a podobně. Nikdy ale do kompostu nevyhazovali popel z uhlí, kameny, hořlavé látky, zbytky masa a kostí. Čas od času pak kompost tzv. „přeházeli“, aby se provzdušnil. Už za půl roku jím mohli přihnojovat dřeviny a záhony.
Do roka pak už byl kompost patřičně „zralý“, měl hnědou barvu, jemnou strukturu a voněl
jako lesní půda.
Také ledčické děti se začaly seznamovat se zpracováváním bioodpadu. Na praktických úkolech 
se učí,  jak a proč se biologický odpad dá v domácích podmínkách dál zpracovat. Možná, že už
leckteré z dětí pomáhá rodičům s touto recyklací a nenásilně tak poznává, že pěkné prostředí spočívá
v pořádku kolem nás – doma, na dvoře, v okolí.
Pro ty, kteří nevědí stále ještě o třídění domovního odpadu právě mnoho, doporučujeme
bezvadnou webovou adresu www.trideni.cz . Je to doslova encyklopedie této problematiky.

 

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.11. do do 30.4. 
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

 

Poplatky 2022
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2022.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2022.

  

Inzerce

příspěvků: 59

Diskusní fórum

příspěvků: 279

Návštěvnost stránek

272799