Počátek evangelického hnutí na Podřipsku

   Za starých dob bývaly, až na nějakou tu rodinu, celé Ledčice evangelické. Protože historie evangelíků v naší zemi je velmi pohnutá a zajímavá jako napínavé drama, stojí za to, se s ní seznámit. V dějinách vždy hrálo významnou roli křesťanství. Písemné zprávy se zmiňují o tom, že roku 845 se v německém Řezně nechalo pokřtít i čtrnáct českých knížat. Obecně bylo křesťanství přijato na Velké Moravě v roce 863 při misii Cyrila a Metoděje. Církev dávala lidem nejen duchovní útěchu, ale přinášela i znalost písma a vzdělání a významně ovlivnila kulturu (architekturu, sochařství, malířství, vědní obory). V patnáctém století právě v Čechách vyústily dlouholeté snahy o reformu katolické církve. O její nápravu a „návrat k původní chudobě“ ve svých kázáních usiloval především Mistr Jan Hus. Touha po změnách vyústila roku 1419 v husitskou revoluci, která zapříčinila rozkol a oslabení moci katolíků. Roku 1457 byla bratrem Řehořem zvaným Krejčí založena jednota bratrská, která výrazně zasáhla do kulturního vývoje u nás (bible Kralická), ale i v cizině. Deset let po svém vzniku si jednota bratrská zvolila vlastního biskupa a začala sama světit své kněze. Tím se úplně rozešla s katolickou církví a stala se církví samostatnou.
    K evangelické církvi se ke všeobecnému překvapení začaly hlásit celé vesnice. Ve světě nevídanou náboženskou rovnost byl nucen 9. 7. 1609 potvrdit, pod nátlakem českých stavů v čele s Václavem Budovcem z Budova, i císař Rudolf II. svým Maje státem, povolujícím náboženskou svobodu v Českých zemích. Rudolfův majestát byl zrušen po bitvě na Bílé hoře, kdy jej fanatický katolík císař Ferdinand II. ve vzteku rozstřihl. Po bitvě na Bílé hoře (1620) došlo k násilné rekatolizaci. Císařským mandátem (nařízením) z 31. 7. 1627 bylo nekatolíkům poručeno přestoupit ke katolictví, nebo se do 31. 7. 1628 vystěhovat ze země. Do ciziny proto odešlo několik tisíc měšťanských a několik set šlechtických rodin. V řadách exulantů byli i nejvýznamnější představitelé české inteligence, pedagog a poslední biskup jednoty bratrské (byl jím zvolen teprve jako čtyřiadvacetiletý), spisovatel a právník Pavel Stránský, historik Pavel Skála ze Zhoře, grafi k Václav Hollar a jiní. Nastala doba nesvobody, doba „temna“.
    Až patentem (zákonem) Leopolda I. z roku 1691 bylo evangelíkům povoleno vykonávat náboženské obřady v soukromí, v některých místech i veřejně. Avšak už v roce 1717 císař Karel VI. vydal nový patent proti nekatolíkům, kdy „kacířství“ bylo považováno za zločin proti státu a bylo mnohdy trestáno smrtí. O tom svědčí dodnes dochované dokumenty.
   U nás na Podřipsku bylo „učení Husovo a Komenského tajně drženo a chováno. Léta 1749 byly konány prohlídky u mnohých občanů, aby jim byly odebrány knihy kacířské. Ve Vražkově byla nalezena bible kacířská u Karla Jiránka. Musel odpřísáhnouti do rukou faráře, že více nepoklesne a šest měsíců choditi v neděli a ve svátky do kostela, a tam zvučně boha oslavovati. Takto byla spoutávána duše lidská.“
    Po bouřích evangelíků v roce 1777 byla opět povolena soukromá evangelická bohoslužba. Když vydal Josef II. r. 1781 svůj Tolerační patent (zrušení výsadního Toleranční patent Josefa II. postavení katolické církve v Habsburské monarchii), nastalo i v Čechách v tomto směru uvolnění. Evangelíci se v našem kraji začali formovat ve Ctiněvsi již kolem roku 1780. Měli ale veliký nedostatek vlastních kněží. První sice přicházeli z Uher v roce 1782, ale neuměli patřičně česky. Zajímavé je, že je mimo jiných, vyučoval češtině i Václav Matěj Kramerius, zakladatel vydavatelství Česká expedice. Do roku 1783, podle historických pramenů, stoupl počet evangelických kněží v Čechách na sedmatřicet. Toleranční patent – svoboda ducha – byl sice vydán v roce 1781, ale na Podřipsku byl oficiálně vyhlášen až v únoru 1782. Po prohlášení „tolerance“ se seběhli osadníci z Račiněvsi, Břízy, Ledčic, Vražkova a Ctiněvsi do roudnické kanceláře a hlásili se k evangelickému náboženství. Tomuto hromadnému přestupování úřady činily všechny možné potíže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.11. do do 30.4. 
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

 

Poplatky 2022
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2022.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2022.

  

Inzerce

příspěvků: 59

Diskusní fórum

příspěvků: 279

Návštěvnost stránek

272802