Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Ledčice evangelické > Počátek evangelického hnutí

Počátek evangelického hnutí na Podřipsku

   Za starých dob bývaly, až na nějakou tu rodinu, celé Ledčice evangelické. Protože historie evangelíků v naší zemi je velmi pohnutá a zajímavá jako napínavé drama, stojí za to, se s ní seznámit. V dějinách vždy hrálo významnou roli křesťanství. Písemné zprávy se zmiňují o tom, že roku 845 se v německém Řezně nechalo pokřtít i čtrnáct českých knížat. Obecně bylo křesťanství přijato na Velké Moravě v roce 863 při misii Cyrila a Metoděje. Církev dávala lidem nejen duchovní útěchu, ale přinášela i znalost písma a vzdělání a významně ovlivnila kulturu (architekturu, sochařství, malířství, vědní obory). V patnáctém století právě v Čechách vyústily dlouholeté snahy o reformu katolické církve. O její nápravu a „návrat k původní chudobě“ ve svých kázáních usiloval především Mistr Jan Hus. Touha po změnách vyústila roku 1419 v husitskou revoluci, která zapříčinila rozkol a oslabení moci katolíků. Roku 1457 byla bratrem Řehořem zvaným Krejčí založena jednota bratrská, která výrazně zasáhla do kulturního vývoje u nás (bible Kralická), ale i v cizině. Deset let po svém vzniku si jednota bratrská zvolila vlastního biskupa a začala sama světit své kněze. Tím se úplně rozešla s katolickou církví a stala se církví samostatnou.
    K evangelické církvi se ke všeobecnému překvapení začaly hlásit celé vesnice. Ve světě nevídanou náboženskou rovnost byl nucen 9. 7. 1609 potvrdit, pod nátlakem českých stavů v čele s Václavem Budovcem z Budova, i císař Rudolf II. svým Maje státem, povolujícím náboženskou svobodu v Českých zemích. Rudolfův majestát byl zrušen po bitvě na Bílé hoře, kdy jej fanatický katolík císař Ferdinand II. ve vzteku rozstřihl. Po bitvě na Bílé hoře (1620) došlo k násilné rekatolizaci. Císařským mandátem (nařízením) z 31. 7. 1627 bylo nekatolíkům poručeno přestoupit ke katolictví, nebo se do 31. 7. 1628 vystěhovat ze země. Do ciziny proto odešlo několik tisíc měšťanských a několik set šlechtických rodin. V řadách exulantů byli i nejvýznamnější představitelé české inteligence, pedagog a poslední biskup jednoty bratrské (byl jím zvolen teprve jako čtyřiadvacetiletý), spisovatel a právník Pavel Stránský, historik Pavel Skála ze Zhoře, grafi k Václav Hollar a jiní. Nastala doba nesvobody, doba „temna“.
    Až patentem (zákonem) Leopolda I. z roku 1691 bylo evangelíkům povoleno vykonávat náboženské obřady v soukromí, v některých místech i veřejně. Avšak už v roce 1717 císař Karel VI. vydal nový patent proti nekatolíkům, kdy „kacířství“ bylo považováno za zločin proti státu a bylo mnohdy trestáno smrtí. O tom svědčí dodnes dochované dokumenty.
   U nás na Podřipsku bylo „učení Husovo a Komenského tajně drženo a chováno. Léta 1749 byly konány prohlídky u mnohých občanů, aby jim byly odebrány knihy kacířské. Ve Vražkově byla nalezena bible kacířská u Karla Jiránka. Musel odpřísáhnouti do rukou faráře, že více nepoklesne a šest měsíců choditi v neděli a ve svátky do kostela, a tam zvučně boha oslavovati. Takto byla spoutávána duše lidská.“
    Po bouřích evangelíků v roce 1777 byla opět povolena soukromá evangelická bohoslužba. Když vydal Josef II. r. 1781 svůj Tolerační patent (zrušení výsadního Toleranční patent Josefa II. postavení katolické církve v Habsburské monarchii), nastalo i v Čechách v tomto směru uvolnění. Evangelíci se v našem kraji začali formovat ve Ctiněvsi již kolem roku 1780. Měli ale veliký nedostatek vlastních kněží. První sice přicházeli z Uher v roce 1782, ale neuměli patřičně česky. Zajímavé je, že je mimo jiných, vyučoval češtině i Václav Matěj Kramerius, zakladatel vydavatelství Česká expedice. Do roku 1783, podle historických pramenů, stoupl počet evangelických kněží v Čechách na sedmatřicet. Toleranční patent – svoboda ducha – byl sice vydán v roce 1781, ale na Podřipsku byl oficiálně vyhlášen až v únoru 1782. Po prohlášení „tolerance“ se seběhli osadníci z Račiněvsi, Břízy, Ledčic, Vražkova a Ctiněvsi do roudnické kanceláře a hlásili se k evangelickému náboženství. Tomuto hromadnému přestupování úřady činily všechny možné potíže.