Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Potřebuji si vyřídit > Sociální služby > Farní charita Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad LabemKontakty

adresa: Riegrova 652, Roudnice nad Labem 413 01, Česká republika

tel., fax. +420 416 838 313, mobil +420 731 625 969

e-mail: charita@charitaroudnice.cz

www.charitaroudnice.cz

Poslání pečovatelské služby

Podávat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují ať už z důvodu věku, chronického duševního onemocnění či mentálního postižení, aby si mohli udržet v životě co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.

Cíl služby

Zajistit seniorům a invalidním důchodcům pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, na uživatele působit aktivně, podporovat jejich fyzickou a duševní soběstačnost a jejich sociální začlení do běžné společnosti.

Farní charita Roudnice nad Labem rozšířila působnosti pečovatelské služby do terénu i mimo Domov Svatého Josefa v obcích Podřipského vikariátu.

Poskytované služby

Uživatelům jsou za účelem dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy (uživatelům je zajištěn dovoz obědů; v případě zájmu jim může být poskytnuta pomoc při přípravě celodenní stravy přímo v jejich bytech)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (obvykle zahrnuje úklid a údržbu domácnosti a domácích spotřebičů, praní a žehlení osobního a ložního prádla, nákupy a další pochůzky)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména doprovod do jiného zařízení, např. zdravotnického, na úřad apod.)
  • základní sociální poradenství

Podrobnější informace o rozsahu těchto úkonů najdete v sekci - Rozsah poskytovaných služeb a ceny jednotlivých úkonů jsou uvedeny v sekci - Ceník placených úkonů.

Uživatelé hradí za jednotlivé úkony pečovatelských služeb dle platné vyhlášky č.505/2006. Služba je poskytována celoročně - od 7.00 do 18.00 hod.

Cílová skupina

Osoby – obyvatelé Domova Svatého Josefa – Riegrova 652 v Roudnici nad Labem, a obyvatelé přilehlých obcí, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu důchodového věku, chronického duševního onemocnění či mentálního postižení, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc druhé osoby. Uživatelé jsou specifičtí tím, že mají omezené aktivity při naplňování vlastních potřeb, které jsou nedobrovolné – jsou to omezení v důsledku změn souvisejících s pokročilým věkem a případně navazujícími změnami zdravotního stavu, nebo z důvodu chronického či duševního onemocnění. Tento stav bezmoci přináší nutnost, aby jim bylo naplnění potřeb přiblíženo nebo zprostředkováno druhou osobou.

Hodnoty a principy

Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie, mezinárodními úmluvami a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále poskytovány v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků. Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminující
přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivizace a individualizace jejich podpory, podpora k samostatnosti. Při podpoře řešení dílčích problému uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuálními potřebami uživatelů a jejich požadavky.