Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Současnost

Současnost

Obec Ledčice se nalézá na rozhraní oblastí Mělníka, Kralupy n.Vlt. a Roudnice nad Labem a v blízkosti významného dopravního tahu, dálnice D8 Praha – Teplice. Je to obec střední velikosti cca 600 obyvatel, skládající se z jediné místní části. Obec je z hlediska základních služeb a vybavenosti (ZŠ, MŠ, prodejna potravin, Česká pošta) soběstačná, ale s omezenou možností pracovních příležitostí.
První záznamy o existenci obce Ledčice jsou z roku 1226, věková skladba obyvatel je následující, ve věku od 0-14 let 17,5%, 15-59 let 64,4%, 60 a více 18,1 %, za prací vyjíždí 79% obyvatel ekonomicky aktivních. Lze konstatovat, že demografická struktura obyvatelstva stagnuje.
Příznačná část dnešní zástavby pochází z 19. století, jednotlivé objekty svým poměrně unifikovaným vzhledem utvářejí typický vzhled obce.
Z 20. století pochází menší počet rodinných domků, ale zejména necitlivý plochostřechý objekt prodejny na návsi.
Nejstarší současná zástavba pochází z 18. století jako např. evangelická fara, kostel bez věže (1784), škola postavená v roce 1886 v neorenesančním stylu funguje dodnes.
Obec má zpracovaný územní plán obce v návrhu, projednaný za účasti občanské veřejnosti, zpracovatelem je firma Kadlec K.K. Nusle spol. s r.o. Praha 10, Madridská 26. Územní plán obce je začleněn do Územní prognózy okresu Mělník dokončeného v roce 2002.
K programu obnovy venkova se obec přihlásila v roce 1998, pozitivní vztah obce a občanů je patrný z výše výdajů na akce vlastního programu obnovy uvedených v dokumentu „Přihláška do soutěže Vesnice roku 2003“ kdy finanční podíl na vlastní program obnovy činí, v roce 2002 59,9%, v roce 2003 je předpoklad podílu 54,08% z rozpočtu obce.
Občané se podílí bezúplatně, operativně na akcích dle potřeb vyplývajících z programu obnovy obce jako např. úprava okolí kostela, oprava nábytku v ZŠ, demolice a terénní úpravy při havarijních demolicí objektu č.p. 1, úprava okolí rybníka, údržba zeleně apod.
Rozpočet obce na rok 2003 a výsledky hospodaření z roku 2002 jsou uvedeny v Přihlášce do soutěže Vesnice roku 2003.


Podnikání     
Obec Ledčice se rozkládá na výměře 1097 ha z toho zastavěné území je 57,49 ha, orná půda představuje rozlohu 74,38 ha.
V obci působí dva soukromní zemědělci obdělávající převážnou část orné
půdy v obci.
Nositelem péče o krajinu je v převážné většině obec.
Nezemědělské podnikání v obci je zaměřeno zejména do oblasti těžby písku „Pískovna Ledčice“ patřící firmě Kámen Zbraslav a firma SAKRET CZ vyrábějící maltové směsy. Další konkrétní záměr výstavby areálu na výrobu vápenopísčitých tvárnic firmy VPT Mělník s. r.o je situován do prostoru pískovny.
Z řemeslné výroby je zde truhlářství POST-design, výroba sportovních a loveckých zbraní firma Hýbl, opravna automobilů TOM, instalace zabezpečovacího zařízení objektů HONS, VERONIKA – výroba a prodej uměleckých a dárkových předmětů, firma HERON – elektročinnosti a další.
Zapojení podnikatelů výše uvedených firem do programu obnovy vesnice je zaměřeno na finanční pomoc při řešení větších akcí obce, ale také na materiální pomoc při dovybavování a zajišťování provozu škol a sportovní činnosti.
Obec má zpracovanou studii na rozvoj cestovního ruchu v rámci členství v Dobrovolném svazku obcí Vltava. Studie řeší kompletně a koncepčně problémy a možnosti cestovního ruchu, turistiky všem osmi obcí – členů DSO Vltava. Cyklostezkami plánuje propojit povodí Vltavy s památnou horou Říp. Studie řeší problém komplexně včetně potřebného zázemí pro danou činnost a v současné době je ve fázi zpracovávání příslušných projektů na realizaci.
Studie je zpracovaná digitálně, v GIS-u včetně ortofotomap a s možností podložit katastrální sítí a je připravena i webová prezentace na Internetu.


Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií   
 Z hlediska vybavenosti a služeb je v obci úřadovna obecního úřadu, sběrný dvůr, katolický a evangelický kostel, základní a mateřská škola, pošta, prodejna potravin, smíšené zboží u Bärtlů, motorest, restaurace, opravny motorových vozidel a několik menších podnikatelských aktivit.


a) vodní hospodářství
Dešťové vody jsou odváděny příkopy podél komunikací melioračním příkopem do Věšínské strouhy. Na dešťových svodech jsou čtyři dešťové zdroje – rybníčky o celkové ploše cca 4.600 m2.
zásobování pitnou vodou – obec je zásobována pitnou vodou z vodovodu dokončeného v roce 1999, který je připojen na skupinový vodovod Kladno-Mělník. Zásobování pitnou vodou je zajištěno v horizontu 20 let.

b) Kanalizace a ČOV
Odpadové vody JSOU přečerpávány výtlačným řadem do kanalizace obce Mnetěš a dále přes obec Vražkov do ČOV umístěné ve Straškově.

c) Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobována elektrickou energií z distribučních trafostanic na přípojkách z kmenového vedení 22KV Doksany – Miřejovice. Oblast spadá do STE a.s., RZ Kralupy nad Vltavou.
Vzhledem k plynofikaci obce je pro navrhovanou obytnou zástavbu bilančně uvažováno z 90% příkonu pro základní elektrizaci a pouze 10% pro jednocestné zásobování el. energií včetně vytápění.

d) Zásobování plynem
V současné době je dokončena plynofikace obce, která byla realizována na základě generálního řešení plynofikace obce Ledčice z r. 1993.

e) Zásobování teplem
Největší zdroje energetického zásobování obce (ZŠ, restaurace Cikánka, 4 blokové kotelny v soustředěné obytné zástavbě) byly v rámci plynofikace obce rekonstruovány z pevných paliv na zemní plyn. Tato skutečnost významně ovlivnila stav znečištění prostředí v obci.
Energetické zásobování území obce je orientováno na využití zemního plynu.

f) telekomunikace
Na území obce jsou umístěny základové stanice všech tří operátorů veřejné telefonní sítě GSM (EuroTel, Český Mobil a T-mobile)

g) silnice – komunikace
Nejvýznamnější trasou je dálnice D8 (E55), která je součástí mezinárodního tahu Praha – státní hranice Německa. Komunikační kostru území tvoří silnice II/608 a silnice III/24623 Černouček – Sazená, která prochází obcí a má pouze lokální význam

h) Železniční doprava
Územím neprochází žádná železniční trať, nejbližší žel. zastávka je Mnetěš na trati ČD Vraňany – Straškov Vodochody a zast. Nové Ouholice na trati ČD Praha – Děčín.
Ve výhledu je plánované vybudování vysokorychlostní železniční tratě Praha – Berlín jež by procházela územím Ledčic. Přesná trasa ještě není definitivně stanovena.

i) Autobusová doprava
V obci jsou dvě autobusové zastávky. Autobusová doprava zajišťuje obsluhu obce hromadnou dopravou linkami Litoměřice – Praha, Roudnice n.L – Spomyšl, Roudnice n.L. – Lužec a samostatné spojení Ledčice – Roudnice n.L.
Obec má v programu obnovy naplánované rozšíření silnice III/24623 s doplněním o svodidla. Navrhované místní komunikace a jejich úpravy jsou zařazeny v územním plánu jako veřejnoprospěšné stavby

j) Odpadové hospodářství
Hospodaření s odpady v obci se řídí platnou legislativou. Sběr komunálního odpadu je prováděn firmou ESKO ASA Neratovice, obec zajišťuje sběr separovaného odpadu renomovanou firmou, obec na pozemku statku vybudovala sběrný dvůr, který je v provozu od 25.9.1999. V obci nejsou povolené žádné skládky.


Péče o krajinu   
 Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Osídlení je velmi staré, souvislé od eneolitu. Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy a rozloha lesů je dnes velmi omezená.
Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích a terasách kulturními bory. Koeficient ekonomické stability
území je nízký.
V současné době je podíl orné půdy na území obce v rozsahu 74,38 ha, podél lesního porostu 37,44 ha.
Na většině zemědělských pozemků obce hospodaří soukromě hospodařící rolníci. Obec v současné době připravuje zalesnění cca 6,9 ha orné půdy s nízkou bonitou půdy se snahou vytvořit nové lokální biocentrum navazující na současné biokoridory. Pro předpokládané zalesnění je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci na Fond životního prostředí s předpokládaným zahájením realizace ještě v letošním roce.
V místě je s platností od 1.4. 2003 uznáno společenstevní honitba Ledčice – Jeviněves II se sídlem v Ledčicích o výměře 663 ha.
Územní systém ekologické stability vychází z hierarchicky vyššího VÚC Územní prognózy okresu Mělník dokončeného v r. 2002.
Do výkresové dokumentace je zahrnut aktuální ÚSES v samostatné grafické příloze Příroda a krajina.
Lokální biocentra a biokoridory jsou navrženy jako ostatní zeleň, tedy travní porosty s křovinovými či stromovými formacemi, v místě rekultivace dobývacího prostoru Ledčice jako lesní porosty.
Obec věnuje trvalou pozornost a péči utváření kulturní výstavby, ať již jde o výsadby zeleně, stromů, zalesnění, ale také péči o vodní toky a rybníky.
Součástí programu obnovy je i obnova původních cest spojujících obce, tento program se řeší komplexně v rámci Dobrovolného svazku obcí Vltava.


Společenský život a aktivity občanů   
 Od roku 1999 je dbáno na návrat k regionálním lidovým tradicím, ve kterých je dnes již obsažen celý český „lidový rok „ např. Tři králové, Otvírání studánky, Vynášení smrtky, Máje, Pouť, Posvícení apod.) – viz. příloha fotografie)
- V obci aktivně pracuje několik spolků a občanských sdružení
· od roku 1897 Podporovací a vzdělávací spolek ŘIP zaměřený na rozvoj kulturních a společenských tradic (vlastivědné zájezdy, taneční zábavy, turnaje…)
· od roku 1900 Sokol s tradičním zaměřením
· od roku 1956 Kynologický klub (soutěže, veřejná vystoupení ….)
· od roku 1959 Klub chovatelů drobného hospodářského zvířectva (četná ocenění z výstav)
· od roku 1971 Sbor pro občanské záležitosti (vítání občánků, jubilea, stříbrné a zlaté svatby, návštěvy u seniorů v Diakonii apod.)
· od roku 1982 Myslivecké sdružení LOVĚNA
· od roku 2000 Senior klub (výlety, divad. představení, zdravotní cvičení, pedikúra, přednášky, právní rady, aktivní pomoc při řešení problematických životních situací …)

- Od 8.1. 1999 je vydáván čtvrtletník Ledčické novinky (slovo starostky, jubilea, kulturní střípky, obrázky z historie, aktuality ze života obce, informatorium ledčické školy, poděkování, propagace ideí obnovy vesnice apod. viz příloha Ledčických novinek)
- Od roku 1999 je vedena a průběžně doplňována fotokronika a videokronika obce, v níž je zachycen celý pestrý život obce (výstavba vodovodu, plynofikace, výstavy, taneční zábavy, lidové tradice, koncerty, fotografie všech stavení v obci, kulturní památky a průběh jejich oprav, výsadba zeleně apod.)
- Od roku 1999 je opět po mnoha letech vedena obecní kronika
- Od 1.5.1999 je obnovena bohatá činnost místní knihovny v nových prostorách (průběžně doplňování knižního fondu, počítačové hry, besedy …)
- Byly vydány nové barevné pohlednice obce, panoramatická mapa, letecké snímky obce
- Průběžně jsou konány výstavy, z nichž uvádíme ty největší a nejúspěšnější:
· „Z historie Ledčic“ – nejstarší listiny, mapy, kroje, hospodářské nářadí, zařízení kuchyně a „parádní“ místnosti, fotodokumentace, výšivky, věci denní potřeby apod.
· Jarmark – pořádány jsou prodejní výstavy výrobků tradičních lidových řemesel zaměřené na jarní či zimní svátky
· Galerie na plotě – výstavky výtvarných prací dětí z místní ZŠ a MŠ

- Několikrát v roce jsou v místním katolickém kostele sv. Václava konány koncerty vážné hudby (P. Senič, Dvořákův komorní sbor, varhanistka D. Kosinová apod.), na hřišti ZŠ (z důvodu absence společenského sálu) pak country koncerty, ve škole vystoupení skupin zaměřených na lidovou píseň apod.
- Kulturní komise dále pořádá tradiční zájezdy do pražských divadel, vlastivědné zájezdy po ČR i zájezdy zahraniční.
- Z iniciativy mládeže jsou pořádány sportovní turnaje, sběrové akce, některé tradiční lidové oslavy (Máje, Čarodějnice), aerobik, apod. Mládež aktivně pomáhá i při péči o zeleň v obci, zúčastňuje se brigád…
- V rámci oslav 775. výročí obce a 115. výročí školy bylo 28.9.2001 ve školní budově otevřeno MINIMUZEUM s mnohými velmi zajímavými a hodnotnými historickými exponáty. Na tomto poli je dobrá i spolupráce s regionálními muzei v Mělníku a Roudnici nad Labem (besedy, zápůjčky, prezentace v tisku, pozvánky na akce …)
- Od 14.5.2002 má obec právo užívat svůj erb a prapor (výtvarný návrh S. Kasík).
- V rámci obecné informovanosti právě vznikají webové stránky obce Ledčice
- Občané obce se spontánně zapojili i do humanitární pomoci (Kosovo 1999, záplavy na Moravě, povodeň v Čechách).
- V roce 1999 obec získala Čestné uznání v celostátní soutěži „Obec seniorům“


Obraz vesnice   
 Ledčice jsou osadou velmi starou. Půdorysná osnova obce se léty příliš nezměnila, stále si zachovává vzhled typické slovanské „okrouhlice“ s podlouhlou návsí. Každé stavení tvořilo do značné míry uzavřenou jednotku. Menší usedlosti stojí na západní straně Ledčic, velké statky pak většinou kolem návsi a v nejbližším okolí. Nová zástavba vcelku příliš nezasahuje do stejnorodosti prostředí vesnice. Harmonii vzhledu návsi však narušuje typická necitlivá plochostřechá stavba bývalé samoobsluhy Jednota.
OÚ v Ledčicích se velmi zasloužil o opravu dominanty obce, chráněné kulturní památky – kostela sv. Václava (viz.fotopříloha). Je to nejvýstavnější a nejkrásnější budova ve vesnici. Úcta k minulosti a kulturním hodnotám byla hlavní motivací ke generální opravě, která se uskutečnila v letech 1999-2000. Při ní byl obnoven vnější plášť kostela, kdy fasáda dostala původní barokní barevnost, byly zrekonstruovány varhany, které přečkaly válečné rekvizice, na věž pak instalovány nové ciferníky s pozlacenými číslicemi a rafiemi, uskutečnila se rekonstrukce sanktusní věžičky, pískovcového aliančního znaku rodu Lobkowiczů, ale i původního strojku věžních hodin z roku 1888.
Na vrchol věže byla umístěna nová pozlacená makovička s křížem, v jejímž nitru se skrývá měděný tubus s poselstvím budoucím generacím. Závěrečnými pracemi byly odvětrány kostelní základy, zvednuty povalené náhrobky na přilehlém hřbitově, obnovena a natřena jeho barokně zvlněná obvodová zeď a uskutečněny terénní úpravy. Také nedaleká boží muka netradičního ojedinělého vzhledu, zcela patrně starší než barokní kostel, se dočkala rekonstrukce. Na jejich vrchol sochař Karel Meloun instaloval svůj dar obci – svatojiřský kovaný kříž. Také dalším drobným sakrálním objektům je věnována náležitá péče.
Obec Ledčice se zasadila o to, aby jedna z nejstarších místních budov, statek čp. 15, byla uznána státem chráněnou památkou. Její noví majitelé však vzdor všemu usilují o to, aby objekt byl demolován a vzniklý prostor rozprodán na stavební parcely.
V budově bývalé evangelické fary OÚ na vlastní náklady rekonstruuje stávající prostory pro potřeby obce (zasedací místnost či klubovna pro mládež, eventuální byt apod.) V Ledčicích jsou kromě výše uvedených i další historické budovy, z nichž na příklad bývalá první internátní opatrovna ve střední Evropě je ve velmi dobrém a udržovaném stavu.
Celkové harmonické prostředí obce do budoucna je zabezpečeno na příklad odpovědnou prací stavební komise, Územním plánem, ale i dodržováním venkovského stylu v nových architektonických návrzích (studie stavebního řešení nového společenského a kulturního střediska obce nazvaného pracovně PODŘIPSKÁ STODOLA…)
Ve vesnici funguje několik udržovaných sportovišť. Jedno, zcela nové, právě vzniká nedaleko středu Na Skalce.


Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci   
 V porovnání s některými okolními obcemi jsou Ledčice vesnicí čistou a udržovanou. Právě tato skutečnost se stala popudem k přání občanů spontánně vyjádřeném na veřejném zasedání 24.4.2003, zúčastnit se soutěže „Vesnice roku 2003“.
Obec Ledčice je jednou z nejmalebnějších obcí Podřipska s velkými plochami udržované stále obnovované zeleně, s několika opečovávanými vodními plochami (na návsi jsou dva rybníky, další dva rybníky jsou v okrajových částech), potokem Čepelem a Věšínskou strouhou. V posledních dvou letech byly v katastru obce vysázeny tisíce stromů (lípa, dub, javor…) a keřů. Také letos se s touto činností pokračuje. Je zpracován projekt pro výsadbu lesa na Škarechově (cca 6,9 ha). Zeleň a květinová výsadba v obci je vhodně doplňována předzahrádkami přilehlými k jednotlivým soukromým i veřejným objektům. Na několika místech v Ledčicích jsou vytvořena klidová místa opatřená lavičkami, určená k setkávání a oddechu obyvatel i návštěvníků obce (park u rybníka Dunďáku, další u Srbáku a na Ladech), travnaté plochy a sportoviště na Cikánce a za humny kynologické cvičiště a jiné.
V celé obci jsou instalovány odpadkové koše, kontejnery na tříděný odpad pak na návsi a ZŠ.
Nedostatkem je špatná kvalita komunikací na některých místech v obci, s jejichž rekonstrukcí se počítá po dobudování kanalizace.