Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet, dotace, závěrečný účet > Závěrečný účet

Závěrečný účet Obce Ledčice

Závěrečný účet 2022

Závěrečný účet 2021  

Závěrečný účet 2020 

Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet 2018 

Závěrečný účet 2017 

Závěrečný účet 2016 

Závěrečný účet 2015 

Závěrečný účet 2014 

Závěrečný účet 2013 

Závěrečný účet 2012 

Závěrečný účet 2011 

Závěrečný účet 2010 

Závěrečný účet 2009 

Závěrečný účet 2008 

Závěrečný účet 2007

 

 

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
§ 17 Závěrečný účet

(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. +)

(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. 11b)

(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v
orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

(6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu územního samosprávného celku 10) zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném
rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání
zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.