Závěrečný účet Obce Ledčice 

 

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

§ 17 Závěrečný účet

(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. +)

(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. 11b)

(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v
orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

(6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu územního samosprávného celku 10) zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném
rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání
zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 7 5. do 31. 10. každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

26. 1. Zora

Zítra: Ingrid

 

Poslední zimní svoz komunálního odpadu 30.4. 2020
Letní svoz komunálního odpadu
- začátek 7.5. 2020
- 14.5. 2020 pauza
- 21.5. 2020 svoz a dále každý další lichý týden

  

Poplatky 2021
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2021.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2021.

  

Inzerce

příspěvků: 54

Diskusní fórum

příspěvků: 276

Návštěvnost stránek

242063