Farní charita Roudnice nad Labem

Kontakty:
adresa: Riegrova 652, Roudnice nad Labem 413 01, Česká republika
tel., fax. 416 838 313, mobil 731 625 969
e-mail:
charita@charitaroudnice.cz

http://www.charitaroudnice.cz

Poslání pečovatelské služby
Podávat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují ať už z důvodu věku, chronického duševního onemocnění či mentálního postižení, aby si mohli udržet v životě co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.

Cíl služby
Zajistit seniorům a invalidním důchodcům pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, na uživatele působit aktivně, podporovat jejich fyzickou a duševní soběstačnost a jejich sociální začlení do běžné společnosti.

Farní charita Roudnice nad Labem rozšířila působnosti pečovatelské služby do terénu i mimo Domov Svatého Josefa v obcích  Podřipského vikariátu.

Poskytované služby
Uživatelům jsou za účelem dosahování cílů služby poskytovány tyto základní služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy (uživatelům je zajištěn dovoz obědů; v případě zájmu jim může být poskytnuta pomoc při přípravě celodenní stravy přímo v jejich bytech)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (obvykle zahrnuje úklid a údržbu domácnosti a domácích spotřebičů, praní a žehlení osobního a ložního prádla, nákupy a další pochůzky)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména doprovod do jiného zařízení, např. zdravotnického, na úřad apod.)
  • základní sociální poradenství

 

Podrobnější informace o rozsahu těchto úkonů  najdete v sekci - Rozsah poskytovaných služeb a ceny jednotlivých úkonů jsou uvedeny v sekci - Ceník placených úkonů.
Uživatelé hradí za jednotlivé úkony pečovatelských služeb dle platné vyhlášky č.505/2006. Služba je poskytována celoročně -  od 7.00  do 18.00 hod.

Cílová skupina
Osoby – obyvatelé Domova Svatého Josefa – Riegrova 652 v Roudnici nad Labem, a obyvatelé přilehlých obcí, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu důchodového věku, chronického duševního onemocnění či mentálního postižení, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc druhé osoby. Uživatelé jsou specifičtí tím, že mají omezené aktivity při naplňování vlastních potřeb, které jsou nedobrovolné – jsou to omezení v důsledku změn souvisejících s pokročilým věkem a případně navazujícími změnami zdravotního stavu, nebo z důvodu chronického či duševního onemocnění. Tento stav bezmoci přináší nutnost, aby jim bylo naplnění potřeb přiblíženo nebo zprostředkováno druhou osobou.

Hodnoty a principy
Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie,
mezinárodními úmluvami a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci
s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků charity,
služby jsou dále poskytovány v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků.
Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminující
přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivizace
a individualizace jejich podpory, podpora k samostatnosti. Při podpoře řešení dílčích problému
uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi
a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuálními potřebami uživatelů a jejich požadavky.

nahoru

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.11. do do 30.4. 
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

 

Poplatky 2022
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2022.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2022.

  

Inzerce

příspěvků: 59

Diskusní fórum

příspěvků: 279

Návštěvnost stránek

272804