Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Diskusní fórum

Diskusní fórum

Na tomto místě můžete vyjádřit své připomínky, příspěvky, nápady, nabídku pomoci i kritiku.

Podmínky uvěřejňování příspěvků

Uvědomte si prosím, že internet je věc velice veřejná a Váš příspěvek si mohou přečíst lidé na celém světě. Jsou věci, které se na internetu neřeší, tak je sem, prosíme, nepište. Pokud si za svým příspěvkem stojíte, podepisujte jej svým jménem. Provozovatel webových stránek Obec Ledčice si vyhrazuje právo odstranit příspěvky vulgární a urážlivé, anonymní, věcně netýkající se obce Ledčice, obsahující skrytou reklamu nebo jinak zavádějící a neodpovídající pravidlům obecné kulturní a společenské úrovně. Děkujeme Vám za slušnost, se kterou budete diskusi využívat.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 31. 10. 2016 17:32
  Křešťáková
  Poplatek ve sběrném dvoře

  Vážená paní Starostko, chtěla jsem se zeptat z jakého důvodu vybíráte poplatek ve sběrném dvoře? Sběrný dvůr má být zdarma pro občany s trvalým bydlištěm v daném městě/vesnici.
  Děkuji


 • 4. 1. 2017 10:00
  Jiřina Michovská
  Re: Poplatek ve sběrném dvoře

  K Vašemu příspěvku Vás snad uspokojí odpověď na dotaz pana Procházky.


 • 9. 10. 2016 20:35
  Chudějová
  Změna územního plávu č,2

  Jaký dopad bude mít nová trasa VRT na dopravní obslužnost, život v obci?

  ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury

  V území se uplatňují navrhované stavby:

  • VR1 – koridor vysokorychlostní železniční dopravy (Dresden–) hranice SRN/ČR–

  Lovosice/Litoměřice–Praha. Úkol: Prověřit územní podmínky pro umístění

  rozvojového záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento

  rozvojový záměr vymezením územních rezerv, případně vymezením koridorů.

  Změna č. 2 ÚPO vymezuje koridor pro tuto stavbu, v převážné části území vedenou

  tunelem

  4.1.2. Doprava drážní

  Do řešeného území zasahuje koridor pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha –

  Lovosice, který je vymezen také v ZÚR Středočeského kraje (koridor s šíří 600 m). Pro

  stavbu byla zpracována podrobnější dokumentace (ÚTS RS Praha – Lovosice/Litoměřice),

  která uvedený koridor pro VRT zpřesnila. Dle této dokumentace je vymezena osa koridoru.

  Vzhledem k tunelovému vedení trasy není nezbytné koridor upřesňovat (zužovat).

  Navrhovaná plocha BV 20 (dle Zadání č. 2) zasahuje do osy trasy VRT. S ohledem na

  tunelové vedení trasy v tomto úseku nedochází ke kolizi, pouze je nezbytné, aby nové objekty

  nezasahovaly do hloubky větší než 10 metrů pod povrchem. U konstrukcí citlivých na pokles

  nebo náklon je nutné orientačně prověřit poklesové kotliny na chování konstrukce a v případě

  potřeby navrhnout budoucí reálně proveditelné kompenzační opatření. Protože však přesná

  poloha tunelu není v rámci koridoru ukotvena, je nutné provést posouzení parametricky pro

  různé (z hlediska chování konstrukce limitní) polohy tunelu. K případné stavbě je nutné

  vyžádat si vyjádření SŽDC.

  Předpokládá se zahájení stavebních prací po roce 2020 s termínem dokončení do roku 2030.


 • 4. 1. 2017 8:37
  Jiřina Michovská
  Re: Změna územního plávu č,2

  Trasa Vysokorychlostní trati Praha – Drážďany (VRT) bude mít zcela jistě vliv na dopravní obslužnost, ale celostátního významu. Pro naši obec téměř žádnou. Rozhodně nemůžeme počítat u takových tratí s nějakou malou zastávkou.
  I když stavba je zatím ve stádiu příprav územního rozhodnutí, část trati, která by měla procházet Ledčicemi, je navržena v tunelu a její provoz by obec neměl nijak ovlivňovat. Samozřejmě, že samotná výstavba se do života v obci promítne.


 • 5. 6. 2016 10:49
  Záruba
  Komunální odpad ( SVOZ )

  Dobrý den,
  blíží se letní období a s tímto i plno nedostatků ze strany vzniku komunálního odpadu.
  Tímto bych Vás chtěl paní starostko a městská rado požádat o zvážení situace a změnu v letním období svozu komunálního odpadu minimálně na jeden svoz za týden.
  Důvodem svozu v tomto letním období je šířící se zápach z těchto nádob. Odpadky produkujeme stále, ať je léto, nebo zima a stále potřebujeme, aby je někdo za nás odvezl a zlikvidoval. Mým cílem není dalšími argumenty přispět do fóra, ale jsem však přesvědčen o tom, že debata na toto téma dosud nebyla dostatečně hluboká a seriózní. Dále myslete na starší obyvatele. Hygienické potřeby patří jako mnoho jiného odpadu do kontejneru na směsný odpad a nemusím zde rozvětvit co se za 14 dní stane s odpadky v plastové nádobě.

  Děkuji za pochopení
  Záruba


 • 7. 8. 2016 21:26
  Chudějová
  Re: Komunální odpad ( SVOZ )

  Dobrý den,
  připojuji se k názoru, že svoz komunálního odpadu by měl probíhat týdně, tak jak probíhá v sousedních obcích. To nemluvím o bioodpadu, kdy obce zajišťují jeho svoz a poskytly i popelnice. Chudějová


 • 4. 1. 2017 10:33
  Jiřina Michovská - Moderátor
  Re: Komunální odpad ( SVOZ )

  K příspěvku, pana Záruby a paní Chudějové, týkajícího se celoročního týdenního svozu komunálního odpadu. Letní svoz (1x za 2 týdny) byl zvolen proto, že mimo topnou sezonu je odpadu méně (pokud odpad správně třídíte, jak ukládá zákon), zejména v domácnostech, v nichž se topí pevnými palivy. My však svozové firmě musíme zaplatit za každou vyvezenou nádobu. Zkušenost je taková, že lidé nečekají, až je plná, nýbrž nechávají odvézt popelnice, zejména v letních měsících, poloprázdné. Tím rostou počty vyprázdněných nádob a také náklady za odvoz. Argumentem u několika jedinců z řad občanů je zapáchající nádoba. Připouštím, že v horkých letních měsících snad tomu tak je, ale je to také o tom, kdo jaký odpad a jakým způsobem do popelnice ukládá. Pokud se většina občanů rozhodne, aby i v době letních měsíců byl pravidelný odvoz každý týden, proč ne. Navýšené náklady se samozřejmě, promítnou do poplatku za odpad, totéž se týká i bioodpadu. Pořídit nádoby na bioodpad od svozové firmy jsou velmi drahou záležitostí. Na vesnici má téměř každý kousek pozemku, kde si může vytvořit vlastní kompost a ještě jeho produkt využije na zahradě. Ti ostatní mohou bioodpad odvézt do velkoobjemového kontejneru umístěném ve sběrném dvoře.


 • 18. 2. 2016 8:14
  Jiřina Michovská
  Vratislav Muchka

  Vážený pane Muchko,
  jsem ráda, že jste si uvědomil, že každodenním parkováním na komunikaci III/24623 nejen porušujete zákon, ale hlavně tím ohrožujete provoz na silnici. Tímto, bezohledně a zcela zbytečně vytavujete účastníky silničního provozu velkému riziku. Zatím se nic nestalo, ale bylo by to jen otázkou času. Sama jsem byla svědkem několika nepříjemných situací, v nichž se projíždějící řidiči octli. Ale do diskuze vstupuji hlavně proto, že musím reagovat na Vaše níže uvedené příspěvky, abych na pravou míru uvedla několik nepravdivých argumentů. Tak například: že s Vámi prakticky nikdo nejednal, aby se situace kolem parkování vyřešila. Už v době kdy se na zastupitelstvu jednalo o rekonstrukci chodníků, kde jste, mimo jiné, s Vaší manželkou byli přítomni, jsme říkali, že prostor je na tolik omezený, že vedle chodníků parkoviště prostě být nemůže. To, že Vaše paní úsek změřila a tvrdila, že v uvedeném místě se parkoviště určitě vejde, ještě neznamená, že je to pravda. Znovu jsme proto oslovili projektanta, aby situaci vyhodnotil. Závěr byl stejný: buď chodník a nebo parkoviště. Volba tedy byla jasná!
  Zajištění bezpečnosti občanů, kteří docházejí na autobusovou zastávku na Cikánce, bylo prioritou. Přestože obec je investorem a stavbu buduje na vlastním pozemku, ani v tomto případě nemá právo veta. Musí respektovat všechna vyjádření a připomínky dotčených orgánů, jinak by ji nebyla schopna zkolaudovat. Asi nejvíce stavbu ovlivnily připomínky Krajské správy a údržby silnic, protože zmíněná komunikace je vlastnictvím Středočeského kraje a příkop podél ní slouží k jejímu odvodnění.
  Když bylo zcela jasné, že vybudovat parkoviště před Vaším domem není z technického hlediska možné, Váš požadavek zněl, aby vjezd do nemovitosti byl o šíři minimálně 8 m, i o tom jsme, mimo jiné, spolu hovořili.
  Vyjádření k zatrubnění vjezdů znělo nekompromisně. Propustky u jednotlivých vjezdů o šířce max. 5,5 m musejí mít průměr 40 cm a v případě, že propustek je širší než 5,5 m, jeho průměr nesmí být menší než 60 cm. Z technického hlediska si nedokážu představit, že bychom u všech vjezdů instalovali propustky o průměru 60 cm. Už tak, při instalaci průměru 40 cm, jsme si nadělali dost problémů s překládáním plynovodních přípojek. A to nemluvím o hloubce příkopu, k němuž se zde také kriticky vyjadřujete.
  Zajímavé je, že ještě nedávno Vámi nazývaný „Taxisův příkop“ jste (nezákonně) mimo jiné používal i k odvádění Vašich splašků. A to Vám nevadilo?! Možná by nemusel být ani tak rozměrný, pokud by nesloužil k odvádění dešťových vod téměř ze všech nemovitostí podél chodníku, tedy i z Vaší, přestože zákon vlastníkům nemovitostí ukládá likvidovat dešťové vody na vlastním pozemku. Pravdou je, že jste nabízel provést úpravy na vlastní náklady, ale pokud to není z technického hlediska možné, pak je to bezpředmětné.
  Zároveň není pravdou, že nemáte kde parkovat. Váš pozemek je dostatečně prostorný, nehledě na to, že na něj navazuje poměrně rozlehlá zahrada.
  Domnívám se, že pokud byste svou iniciativu a vlastní prostředky věnoval do úpravy Vašeho pozemku hned v počátku, nemuseli jsme celou záležitost rozebírat na tomto diskuzním fóru.
  Dost často si kladu otázku, proč 95 procent obyvatel naší obce může otevřít vrata a zajet na vlastní pozemek (vyjma těch, kteří opravdu nemají pozemek k parkování) a zbývající procento bude raději hledat argumenty, proč to nejde, než aby se snažilo situaci řešit. Tito lidé si zřejmě vůbec neuvědomují, že brání plynulému silničnímu provozu a stěžují práci zaměstnancům obce, a to nejen při zimní údržbě chodníků a vozovek. Je to opravdu jen o přístupu každého jednotlivce, jak to, mimochodem, v níže uvedených příspěvcích zdůrazňují naši spoluobčané.


 • 11. 2. 2016 14:41
  Jiří Sirový
  Vratislav Muchka

  Vážený pane Muchko,
  Když už se odkazujete na to, že parkujete podle zákona, tak bych vám chtěl trochu oponovat. Zákon č. 361/ 2000 Sb O provozu na pozemních komunikacích § 25 odstavec 3 říká že: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Tzn. 6metrů vedle vašeho parkujícího automobilu.


 • 13. 2. 2016 0:02
  Vratislav Muchka
  Re: Vratislav Muchka

  Vážený pane Sirový, děkuji Vám za Váš příspěvek. Ačkoli tento zákon znám, byl jsem se informovat na jeho výklad, jelikož z každodenní praxe vidím, že v podstatě na většině komunikací není dodržen. Poprvé jsem dostal informaci, na základě které jsem byl přesvědčen o správnosti svého jednání. Dnes jsem mluvil s dopravními experty, kteří přiznali, že na většině silnic je tento zákon porušován a jeho porušování je z důvodu nedostatku parkovacích míst tolerováno, nicméně skutečně platí to, co píšete vy. Tedy opravdu by muselo vedle parkujících vozidel zůstat ještě 6m. Ačkoli je pro nás tato situace v tuto chvíli obtížně řešitelná, zákon porušovat nebudu. Ještě jednou děkuji za příspěvek a přeji hezký večer.


 • 10. 2. 2016 17:35
  Martina Rybářová
  Vratislav Muchka

  Vážený pane Muchko,
  na této úrovni snad ne!
  Ale pokud myslíte ... Vězte, že i Vy jste se dopustil několika prohřešků vůči naší mateřštině (namátkou: psaní velkých písmen po čárce za oslovením, chybějící tečka po řadové číslovce). Pokud byste měl zájem odstranit tyto nedostatky, nemusíte se obracet na ředitelku školy, mohu posloužit i já.
  Vaše další invektivy vůči občanům Ledčic také snad nebyly nutné. Hned na Vás vrhají poněkud jiné světlo.
  Co se týče parkování, vězte, že obtěžuje nejen občany Ledčic, ale každého, kdo obcí projíždí. Nic naplat, je, jak píšete, v souladu se zákonem ( zachování průjezdného pruhu širokého min. 3 m), a tudíž se se zaparkovanými auty budeme muset smířit. Osobně využívám při parkování možnost, kterou zřejmě nemá každý, a zajíždím na vlastní dvůr. Tím nikoho nenutím, aby obcházel nebo objížděl moje auto, i když mám právo parkovat na veřejné komunikaci (před naším domem by tím vznikla úplně stejná situace jako na Cikánce).
  Přeji všem v Ledčicích, aby nalezli trochu vzájemné tolerance a pochopení! • 13. 2. 2016 0:28
  Vratislav Muchka
  Re: Vratislav Muchka

  Vážená paní Rybářová, asi nemá smysl diskutovat o úrovni, zda ano, či ne. Já si myslím, že jsem reagoval adekvátně na každý příspěvek, vy si můžete myslet, že ne. Když budete chtít, můžete za arogantní považovat i přání hezkého večera. Přiznávám, že na pana Veverku jsem reagoval štiplavě, ale pořád se to netýkalo jeho osoby, ale jeho příspěvku (třeba je to fajn chlap). Já vážně nemám zájem jitřit vášně a fakt netuším, kam ta auta dám, nicméně od samého začátku je mi jasné, že to není zrovna ideální situace. Píšete o vzájemné toleranci a pochopení, já ačkoli jsem tuto situaci řešil již něco okolo roku před tím, než vůbec nastala, jsem se bohužel ani s jedním nepotkal. Dnes jsem vzal toleranci a pochopení do vlastních rukou s vírou, že se mi to třeba někdy v dobrém vrátí a situaci jsem, alespoň dočasně, vyřešil. P.S. Díky za korekci, s velkým písmenem máte pravdu, tečky za číslovkami mám :-) Hezký večer.


 • 10. 2. 2016 17:10
  Dušan Rác
  Vratslav Muchka

  Jejda mám tam chyby ))))


 • 10. 2. 2016 17:06
  Dušan Rác
  Vratslav Muchka

  Vážený pane Muchko,
  dovolím si s vámi nesouhlasit (nepíši velké V)
  Vsše odovědi jsou plné arogance. Mě také velmi těší, že jste se dostal na anglický venkov,ale asi ve vašem chování vůči spoluobčanům je to fuk. Základní dotaz je o tom proč stojíte na silnici,kde je provoz. Vždyť to samé můžou občani udělat na dálnici,když tam bydlí. Asi existuje nějaká tkzv. klička v zákonech o pozemních komunikacích, dobře .ale soužití je o toleranci ! A člověk který si poplete pravopis ,když není jeho obživou si také nezaslouží vaš tristní komentář. můj názor :)


 • 13. 2. 2016 0:56
  Vratislav Muchka
  Re: Vratslav Muchka

  Dobrý večer pane Ráci, nechám stranou Vaši poznámku o aroganci, cokoli mohu považovat za arogantní. Zkuste se na moji odpověď podívat bez předsudků, třeba trochu i s humorem. I ta zmínka o Anglii měla být humorná nadsázka :) no, nepovedlo se :) Odpověď na Vaši otázku proč stojím....atd. je velmi jednoduchá, protože ta auta nemám kam dát. Dnes jsem to dočasně vyřešil, tak doufám, že se tu neobjeví nějaký ekolog, kterému bude vadit, že parkuji na trávě (i když na své) :) Velice jste mě pobavil argumentem o dálnici (myslel jste to jako vtip?). Vážně, teď opravdu nechci abyste to bral jako aroganci, nebo jako šťourání, ale já si vážně představil tu obydlenou dálnici......:) Souhlasím, že soužití je o toleranci, jenže ono se tak nějak předpokládá, že tolerantní by měl být ten druhý, protože zrovna tak by mohl být výraz tolerance to, že byste si řekl: asi nemá kde parkovat, tak co, tak ho objedu. Ne, nelekejte se, to byl jenom příklad. Toleranci jsem vzal na sebe. Sice nevím, jak s tím autem vyjedu až zaprší, nebo nasněží, ale to je moje věc, hlavně, když bude klid :) Váš názor ohledně popleteného pravopisu respektuji.
  Přeji hezký večer.


 • 13. 2. 2016 11:05
  Dušan Rác
  Re: Vratslav Muchka

  Dobrý den pane Muchko,

  děkuji za Vaši odpověd , vážim si toho. Ohledně dalnice, taky jsem se zasmál , formulace příkladu byla mimo mísu :)


 • 23. 12. 2015 21:10
  Jan Veverka
  Pro "Ledčičák"

  Dobrý den, a co takí koukat na bezpečnost silničního provozu a zdraví ostatních lidí? Když je mlha, tak už vůbec NENÍ vidět do protisměru a člověk se hodně bojí auta objed. Pořád doufám, ať se tam nic nestane. A proč si říkáte "Ledčičák", na stránkách obce? Nechtělo by to vymyslet originálnější přezdívku? Nebo ještě lépe, podepsat vlastním jménem či na to nereagovat vůbec! Popravdě řečeno by mě i zajímalo, kdo z nás dvou je, jak se lidově řiká "větší" Ledčičák.


 • 6. 2. 2016 19:20
  Vratislav Muchka
  Re: Pro "Ledčičák"

  Vážený pane Veverko,
  Proč hned tolik zloby? Někdo vyjádří jiný názor a hned je oheň na střeše? Nevím, ani kdo jste vy, ani kdo je Ledčičák, ale hrozně by mě zajímalo, čím se měří Ledčičáctví. Až bude známý výsledek, dejte mi prosím vědět . A nyní vážně. Chápu vaši obavu. Obzvlášť v mlze je situace na pozemních komunikacích velmi nebezpečná. Naštěstí nejsme v Anglii a tudíž nás netrápí tak často. Z Vašeho příspěvku lze vyčíst, že jste velmi starostlivý člověk a to je mi velmi blízké. Jsem na tom podobně a proto Vás chci nabádat k opatrnosti. Pakliže Vám dělá problém v mlze objet dvě nebo tři za sebou stojící vozidla, tak na silnicích se budete setkávat s daleko většími komplikacemi. Věřte mi, vím o čem mluvím. Za rok najedu něco okolo 50.000 Km a některé i po anglickém venkově. Také jsem si povšiml, že máte jakýsi mandát posoudit originalitu přezdívek, mohl bych Vás požádat o pár návrhů, rád bych si nějakou originální vybral. Prozatím postupuji dle Vašeho doporučení a podepisuji se vlastním jménem, abych mohl reagovat. Já na oplátku Vám nabízím pomoc v orientaci v gramatice českého jazyka. Například: ve slově TAKY se píše tvrdé Y - dobře se to pamatuje HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY, říká se tomu tvrdé souhlásky. Slovo OBJET na konci je T, jelikož se jedná o sloveso v ifinitivu. Pokud byste se chtěl dozvědět více, je možné požádat ředitelku místní základní školy (mimochodem velice schopný pedagog) o konzultaci, případně zapůjčit některou z učebnic češtiny pro 1 třídu.


 • 22. 12. 2015 9:00
  M.Petráková
  Odpověď " Ledčičákovi"

  Musím říct, že to je opravdu inteligentní argument .Kdyby takto řešili parkování i ostatní obyvatelé obce, tak asi nikdo nikam nevyje.deme. Být Vámi , tak se nad sebou zamyslím .Obtěžujete tím většinu obyvatel obce.


 • 6. 2. 2016 19:19
  Vratislav Muchka č.p.69
  Re: Odpověď " Ledčičákovi"

  Zde bych se pana Ledčičáka zastal. Vyjádřil pouze svůj názor a od toho diskuse snad jsou nebo ne? Hodnocení kvality argumentů je od Vás dost nefér. Používání „kdyby to udělal každý“ hodně zavání demagogií, takže bych v tomto případě byl hodně na vážkách o tom, kdo by se měl zamyslet. Pokud bych se podíval na heslo „kdyby to udělal každý“ z pohledu Vámi kritizované situace, našel bych dva směry, ve kterých by se dalo uvažovat: 1. Proč by každý občan chtěl parkovat na komunikaci směrem na Cikánku? 2. I kdyby chtěl, proč by nemohl? Pokud dodrží zákon……. Určitě jste si mohla všimnout, že spousta spoluobčanů parkuje před svým domem, měli jen větší štěstí, že jim před domem zatím nikdo nevykopal Taxisův příkop . Čím Ledčičák obtěžuje „většinu obyvatel obce“, k tomu se nemohu vyjádřit, jelikož nevím, o koho se jedná, ale ačkoli na mě podle psaného textu působíte jako inteligentní osoba, v reakci na něho jste se dopustila již druhého faulu: jste opravdu přesvědčená, že máte mandát hovořit za většinu obyvatel? Zatímco Váš první příspěvek respektuji, zde si myslím, že to byla jen ješitná reakce na to, že má někdo jiný názor a to jste asi nechtěla . Nebo jste si možná myslela, že to není názor občana, ale možná můj, nebo jiného „neohleduplně parkujícího občana“, pak by Vaše reakce byla sice stále nefér, ale pochopitelná. P.S. Pozvání stále platí.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů